Home » Produkty » Doprava 3K » Moduly » Autoservis

Autoservis

Modul Autoservis řeší opravárenství cizích i vlastních vozidel.
Usnadňuje a zpřehledňuje sledování průběhu zakázek na opravu cizích i vlastních vozidel od přijetí až po konečnou fakturaci. Umožňuje operativní sledování ekonomických ukazatelů, usnadňuje hlídání a sledování preventivních prohlídek a poskytuje řadu přehledů a rozborů.
Modul Autoservis je propojen s modulem Sklad (výdej ze skladu), Doprava (náklady na opravy vlastních vozidel) a s modulem Fakturace (fakturace cizích zakázek).

Přijetí cizí zakázky

- pořizování zakázek pro externí zákazníky tj. identifikace zákazníka, plánované termíny dokončení opravy
- možnost předběžné specifikace servisních úkonů, práce, materiálu, subdodávek a ceny opravy (vazby na strukturovaný sazebník prací)
- tisk zakázkového listu pro zákazníka a automechanika

Přijetí vlastní zakázky

- nezadává se zákazník, SPZ se nabízejí z číselníku vlastních vozidel

Ukončení cizí / vlastní zakázky

- odsouhlasení popř. doplnění skutečně provedených výkonů s možností rozpisu na jednotlivé automechaniky včetně jejich mezd
- odsouhlasení popř. doplnění skutečně vydaného materiálu (vznikají výdejky ze skladu), prodejní cena materiálu se definuje v modulu Sklad (až pět prodejních cen, individuální ceny, hromadná definice prodejních cen)
- odsouhlasení popř. doplnění skutečně realizovaných subdodávek (subdodávky jsou evidovány v úloze Položky mimo sklad a subdodávky)
- přesun položek práce do jiné zakázky
- ukončenou cizí zakázku lze ihned fakturovat (vystavit fakturu – daňový doklad nebo účtenku – pokladní doklad), nebo zakázku fakturovat později
- ukončená vlastní zakázka se nákladově zohledňuje v modulu Doprava

Objednávky materiálu, rezervace

- při vystavování zakázky na opravu vozidla je možné předem rezervovat popř. vystavit požadavek na objednání potřebných náhradních dílů nebo materiálů
- rezervované náhradní díly nelze vydat na jinou zakázku nebo výdejku
- k požadavkům na objednání se automaticky doplňuje „hlavní“ dodavatel s možností ruční korekce a na pokyn se vytváří objednávky na jednotlivé dodavatele
- při dodávce objednaných náhradních dílů lze z objednávky automaticky vytvořit příjemku na sklad
- při uložení příjemky se dle nastaveného algoritmu zarezervuje přijatý materiál podle požadavků na rezervaci jednotlivých zakázek
- výdejem rezervovaného materiálu na zakázku se rezervace zruší

Přehledy zakázek

- přehledy cizích i vlastních zakázek s rozlišením stavu zakázky (cizí zakázky: neukončené zakázky-oprava nebyla ukončena, ukončené zakázky – k fakturaci, ukončené zakázky – faktura vystavena – nezaplacena/zaplacena, ukončené zakázky – režijní)
- tiskové sestavy přehledu zakázek

Fakturace cizích zakázek

- rychlé a jednoduché vystavení daňového dokladu – faktury nebo pokladního dokladu
- možnost fakturace po zakázkách či hromadné fakturace. Faktury se ukládají do knihy faktur v modulu Fakturace (popis viz modul Fakturace).

Historie oprav

- realizované opravy za zvolené období z vlastních či cizích zakázek
- různá výběrová kriteria (SPZ, zákazník, položka materiálu, položka práce)

Plány preventivních kontrol u vozidel

- zápis libovolných kontrol vozidel k cizím vozidlům
- zápis a sledování kontrol u vlastních vozidel
- volitelné výstupy podle druhu kontroly
- plán preventivních prohlídek podle stavu kontroly

Plány preventivních kontrol u mechaniků

- zápis libovolných kontrol k mechanikům
- plán preventivních prohlídek podle stavu kontroly

Sazebník prací

- hierarchická struktura ceníku definovatelná uživatelem
- možnost až pěti cen dle kategorie zákazníků
- ceny za úkon, za hodiny, za jinou měrnou jednotku
- normovaný čas
- vazba na sazby pro mzdy

Mzdy automechaniků

- obecně řešený číselník sazby pro mzdy (sazba za úkon, plánovanou hodinu nebo skutečnou hodinu)
- automatický výpočet hrubé mzdy na zakázkách

Výstupní sestavy

- rentabilita autoservisu
- příjmy podle zákazníků
- podklady pro mzdy automechaniků
- výkony automechaniků
- výnosy a náklady podle zakázek
- majetek svěřený mechanikům
- plán preventivních prohlídek vozidel/mechaniků
- seznam mechaniků s prošlou kontrolou
- seznam vlastních/cizích vozidel s prošlou kontrolou

 

Ukázky obrazovek: