Aktuality

Roční aktualizace 2021 je k dispozici

Začátkem ledna jsme uvolnili roční aktualizaci pro rok 2021, verzi 06.00.003.xxx. Nová verze programu obsahuje legislativní změny, novinky, vylepšení systému, součástí ceny je nezbytná telefonická podpora.
Roční aktualizaci a hotline můžete objednat emailem nebo zatelefonovat.

Přechod na vyšší verzi vývojového prostředí Delphi

Zdrojové kódy systému byly převedeny na vyšší verzi vývojového prostředí. Vyšší verze vývojového prostředí uživatelům poskytuje především větší uživatelský komfort, moderní vzhled a zvýšení bezpečnosti (např. přístup k emailu apod.) S touto významnou změnou byly také realizovány změny „uvnitř“ systému (úpravy algoritmů, optimalizace atd). Nám vývojářům umožňuje nové přístupy k programování a usnadňuje tak další vývoj systému s využitím moderních a bezpečnějších algoritmů a protokolů. V budoucnu bude např. možné zadávat údaje obsahující znaky z různých jazyků (např. azbuka ap.).

Základní charakteristika:

 • výběr z více různých barevných schémat (styly)
 • rychlá volba nastavení schématu z hlavního menu programu
 • přiřazení barevného schématu uživateli
 • zapamatování barevného schématu uživatele
 • snadná orientace ve formulářích
 • snadná orientace ve funkčních tlačítkách
 • snadná orientace v záložkách formulářů
 • přehlednější zobrazení dat v seznamech (gridech)
 • kliknutím prohlédnete ukázky obrazovek 

Hlavní menu programu – vyhledávání úloh

V hlavním menu programu je k dispozici nová funkce „Hledej“ (podobně jako ve Windows 10), která umožňuje vyhledat požadovanou úlohu nebo úlohy programu. Hledání probíhá fulltextem, výsledkem hledání je seznam úloh (ikon), které vyhovují hledanému řetězci.
hledejv6

Faktury – nová agenda Dobropisy k fakturám došlým

Agenda dobropisů (opravný daňový doklad) byla rozšířena o agendu dobropisů k fakturám došlým. Nově je možné k faktuře došlé vystavit dobropis. Při vystavení nového dobropisu se převezme kompletní obsah dobropisované faktury došlé, ruční editací můžete upravit dobropisovanou částku. Záložka „Kniha dobropisů“ je agendou všech vystavených dobropisů a mj. umožňuje provádět standardní aktualizační funkce a libovolné výběry.

Faktury došlé – vystavení platebního příkazu

Parametry Fakturace byly rozšířeny o parametr „Faktury – Vystavit platební příkaz po uloženi FD“. Pokud je tato volba aktivní, pak při uložení faktury došlé se automaticky nabídne formulář pro vystavení platebního příkazu. V opačném případě se platební příkaz nenabízí, platební příkaz je možné vystavit později v záložce Platební příkazy.

Faktury odeslané, faktury došlé – rozšíření parametrů splatností

V Adresáři firem lze nově nastavit splatnosti pohledávek a závazků podle modulu. Firmě v Adresáři firem můžete např. nastavit jinou splatnost při fakturaci přepravních výkonů a jinou splatnost při fakturaci zakázek autoservisu. Datum splatnost faktury se pak automaticky nastavuje podle přednastavených pravidel.

Doprava – Sazby cestovních náhrad s platností od 1.1. 2021

V číselníku Definice stravného byly dle vyhlášky aktualizovány základní sazby tuzemského  a  zahraničního  stravného s platností od 1.1. 2021.  Dochází ke změnám v sazbách tuzemského stravného, ale také v některých sazbách při cestách do zahraničí.

Doprava – Historie středisek vozidel, Hospodářský list dle historie kmenových středisek vozidel

Vozidlo v číselníku Vozidla může být přiřazeno ke středisku. Středisko vozidla se však může časem měnit. Nová funkčnost historie středisek automaticky zaznamenává a archivuje změny středisek tj. do kdy platilo staré středisko a od jakého data je plané nové středisko. Nová záložka Střediska v číselníku Vozidla zobrazuje historii středisek vozidla a zároveň umožňuje zadávat časovou platnost nového střediska. Přechodem na novou verzi programu se historie středisek vozidel automaticky vygeneruje. V souvislosti s novou historií středisek vozidel byl rozšířen Hospodářský list vozidla o novou variantu výpočtu „Kmenová střediska dle historie“. Výpočet nákladů a výnosů při této nové variantě zohledňuje platnosti středisek vozidla kalkulovaného období.

Doprava – Výnosy a náklady jízd dle dispečerů

Agenda Výnosy a náklady jízd ve výstupech modulu Doprava byla rozšířena o rozbor podle dispečerů, kteří vystavili objednávky přepravy. Nové záložky „Za dispečery objednávek-položkově“ a „Za dispečery objednávek-součtově“ zobrazují hlavní ekonomické ukazatele Výnosy, Náklady a Zisk v členění podle dispečerů objednávek za jednotlivé jízdy nebo součtově. Snadno můžete analyzovat jak se vaši dispečeři podílejí na rentabilitě jednotlivých jízd a nebo na celkových hospodářských výsledcích vaší společnosti sledovaného období.
Výběrové podmínky byly rozšířeny o výběr dispečera nebo skupiny dispečerů.

Spedice – Dispečerská plachta – zobrazení trasy v externím prohlížeči

Kontextové menu na objednávce přepravy a zakázce přepravy bylo rozšířeno o novou funkci „Mapa – zobrazit v externím prohlížeči“. Funkce zobrazí trasu ve vašem externím prohlížeči (váš výchozí webový prohlížeč). Nebudou zde k dispozici běžně dostupné funkce z funkce D3K – Mapa (JavaScript Maps), budou však zde dostupné další funkce pro práci s mapou, které znáte z vašeho webového prohlížeče při práci s mapami.

Externí prohlížeč Rozhraní D3K
extmap1
extmap2

Spedice – Dispečerská plachta – označení vytištěných, odeslaných objednávek

Objednávky přepravy, které byly vytištěny nebo odeslány emailem se automaticky zvýrazní žlutým pravým horním rohem v obdélníku objednávky na Dispečerské plachtě. Toto barevné odlišení viditelně zobrazuje objednávky, které byly vytištěny / odeslány.  Pokud zobrazování tohoto stavu požadovat nebudete, můžete jednoduše změnit hodnotu parametru „Označovat vytištěné objednávky“.
Žlutý roh

 

Spedice – Objednávka přepravy – Místa nakládek/vykládek – nová funkce „Převzít předcházející“

Nová funkce v objednávce přepravy umožňuje převzít poslední místo z předchozí objednávky daného vozidla.

Další úpravy:

 • seznam údajů pro zobrazení v gridu + seznam údajů pro definici výběrů byl rozšíření o funkci fulltextového hledání, zadáním části nebo celého názvu údaje se kurzor nastaví na odpovídající hodnotu
 • Spedice-Výstupy-Přehled stavů vozidel: doplněn údaj STANOVIŠTĚ z detailu vozidla firmy z adresáře
 • Faktury – Upomínky faktur: nový tiskový formulář upomínky včetně vyčíslení penále z prodlení
 • Faktury došlé – do gridu byl doplněn údaj „Vyjádření (poslední)“ tj. poslední vyjádření k faktuře došlé
 • Spedice-Objednávka přepravy: v dokladu Objednávky byl grid Zakázky rozšířen o údaje kontaktní osoba, telefon a email ze zakázky na přepravu
 • Spedice – zakázka na přepravu: zadávání ceny přepravy (záložka „Cena přepravy“) bylo rozšířeno o nový typ řádku umožňující zadávat čas výkonu OD-DO, přičemž dojde k automatickému výpočtu doby trvání v desetinném vyjádření a doplnění do údaje „množství“
 • Spedice-Zakázky a objednávky-Tisk objednávky přepravy: položky pro tisk byly rozšířeny o údaje ze zakázky na přepravu-záložka Kontaktní osoba (jméno + příjmení + telefon + email)
 • Spedice-Rentabilita spedice dle data nakládky/vykládky + rozpouštění režijních nákladů: optimalizace rychlosti
 • Spedice-Ceníky výkonů: optimalizace rychlosti zobrazování
 • Spedice -Zakázka/Objednávka-Vystavit: optimalizace zobrazení v případech, kdy se zobrazují související dokumenty
 • Doprava-Evidence řidičů: byla rozšířena délka údajů Profese a Druh profese
 • Autoservis-Zakázky: do záložek Přijetí zakázky, Ukončení zakázky a Přehled zakázek byl doplněn údaj „Kmenové číslo vozidla“
 • Autoservis-Automechanici-záložka Doklady-Zakázky: doplněno otevření dokladu přes strom nebo přímo
 • Importy dat: byly aktualizovány některé ovladače pro import pohonných hmot a mýtných poplatků s ohledem na změny dodavatelů
 • Importy dat: byly aktualizovány některé ovladače pro import dat ze sledovacích systémů s ohledem na změny dodavatelů a další úpravy vyvolané požadavky praxe