Aktuality

Roční aktualizace pro rok 2022

Roční aktualizace pro rok 2022 je připravena, obsahuje:

 • aktualizaci (upgrade) systému na verzi 06.01.xxx.xxx
 • aktualizace (update) v průběhu roku 2022
 • telefonickou podporu (hotline) po celý rok 2022

Z legislativních změn upozorňujeme na změny výše cestovních náhrad v ČR i v zahraničí!
Nová verze je již k dispozici na našem webu.
Popis novinek:

Vzhled systému – nová barevná schémata, styly

Nabídka schémat resp. stylů byla rozšířena o nová schémata vzhledu systému. Pravým tlačítkem myši v hlavním menu programu aktivujete nabídku nastavení vzhledu. V podmenu „Styl“ můžete zvolit kromě již stávajících jedenácti stylů nová dvě barevná schémata Silver a Light.

Rozšířená
nabídka stylů
Silver Light
styl22 Styl Silver Styl Light

Rychlá volba časového období – nová komponenta

Zadávání časového období OD data DO data bylo ve výstupech celého systému rozšířeno o novou komponentu obecného výběru časového období.  Vybrat můžete hodnoty: Dnes, Včera, Tento týden, Minulý týden, Posledních 7 dní, Tento měsíc, Minulý měsíc, Posledních 30 dnů, Tento rok, Minulý rok a Posledních 12 měsíců. Použitím nové komponenty časového období se výrazně zjednodušuje a zrychluje zadávání časového období. Poslední použitý výběr je uchován a automaticky přednastaven se zohledněním skutečného datumu.
rvcobd

Spedice – Zakázka na přepravu – adresa zaclení / vyclení

Místa nakládek a vykládek v zakázce na přepravu byla rozšířena o nový typ adresy „Zaclení“ resp. „Vyclení“. Kromě adresy nakládky/vykládky je nově možné zadávat kompletní adresu zaclení a kompletní adresu vyclení. Zároveň byla tato změna zohledněna v tiskových formulářích, šablonách a podobně. Adresu zaclení nebo vyclení nejčastěji využijete v případech zakázek realizovaných mimo EU.
nvzvc

 

Spedice – Zakázka na přepravu – cena za plánovaný kilometr

Formulář zakázky na přepravu (Detail) byl rozšířen o nový údaj „Cena za plánovaný kilometr“. Hodnota je počítána podílem ceny zakázky a plánovaných kilometrů zakázky (délka trasy první nakládka až poslední vykládka z mapových podkladů).
zak-ckm

 

Spedice – Oznamování událostí

Definice příjemců zpráv byla výrazně zobecněna. Kontakt na příjemce je nově možné doplňovat dynamicky až při generování zprávy (např. email kontaktní osoby ze zakázky).

Spedice – Objednávka přepravy – dodavatel poplatků

Zadávání poplatků v Objednávce přepravy bylo rozšířeno o nový údaj Dodavatel, k poplatku lze nově doplnit dodavatele tj. firmu z Adresáře firem.  V souvislosti s touto změnou byly také provedeny úpravy při zadávání faktur došlých za poplatky (analogicky jako trajekty či objednávky přepravy).
opopl1

Spedice – blokace vyfakturované zakázky na přepravu

Vyfakturované zakázky na přepravu je možné blokovat tzn.  nepovolit uživateli provádět změny ve vyfakturované zakázce. Rozšířenými přístupovými právy lze nastavit, zda uživatel může nebo nemůže změny ve vyfakturované zakázce provádět.

Spedice – přednastavení měny na zákazníka do zakázky na přepravu resp. faktury

Automatické přednastavení měny do zakázky na přepravu a tím přednastavení měny fakturace bylo více zobecněno.(dosud bylo možné nastavit měnu pouze na uživatele). Nastavením měny na modul v Adresáři firem můžete nově nastavit měnu pro konkrétního zákazníka. Při výběru zákazníka do zakázky se doplňuje předdefinovaná měna.
mdl-mena

Doprava – Uzávěrky

Modul Doprava byl rozšířen o novou agendu Uzávěrky. Agenda uzávěrky je scénářem resp. pracovním postupem co je potřebné provádět vždy po skončení sledovaného období. Agenda Uzávěrky umožňuje evidovat a spustit předdefinované úlohy uzávěrek jako jsou Kontrola návaznosti tachografů, Kontrola návaznosti nádrží, Kontrola jízdních příkazů. Kromě předdefinovaných úloh lze navést vlastní uživatelské položky scénáře. Předpokládáme, že scénář bude do budoucna rozšiřován o další úlohy a postupy budou automatizovány. Základní parametry:

 • seznam provedených uzávěrek
 • identifikace uzávěrek (datum zahájení, ukončení, zrušení, uzavření, kdo provedl, …)
 • stavy uzávěrek  (nezahájeno,  zahájeno, ukončeno)
 • identifikace akcí včetně změn stavů
 • seznam položek uzávěrky
 • historie změn uzávěrek

duzav

Doprava – Záznamy o provozu vozidel – kontrola na shodu řidičů

Objednávky přepravy přiřazované k jízdnímu příkazu lze nově kontrolovat/validovat, zda řidič v dokladu objednávka přepravy se shoduje s řidičem na dokladu jízdního příkazu. Nový parametr „Kontrolovat shodu řidiče objednávky přepravy a jízdního příkazu“ v Nastavení systému umožňuje uživatelsky definovat hodnoty:  Nekontrolovat / Upozornit na objednávky s jiným řidičem / Nedovolit zkontrolovat existuje-li objednávka s jiným řidičem.

Doprava – Výstupy – Pneumatiky s překročenou životností

Výstupní sestavy modulu Doprava byly rozšířeny o novou sestavu „Pneumatiky s překročenou životností“. Sestava na obrazovce i v tisku zobrazuje pneumatiky u kterých byla překročena životnost v kilometrech.  Zároveň u každé pneumatiky můžete sledovat jednotlivé akce, které s pneumatikou byly prováděny.
V menu Servis-Úlohy po spuštění může každý uživatel parametricky nastavit, aby při spuštění programu byly „překročené“ pneumatiky automaticky zobrazovány.

Doprava – Náklady – Opravy vozidel – kopírování OV dokladů

Agenda Opravy vozidel byla rozšířena o novou funkci  „Kopírovat“, funkce umožňuje vytvořit nový doklad zkopírováním aktuálního dokladu. Použitím této funkce se usnadňuje a zrychluje zadávání nových dokladů.
oprvz2

Doprava – Výstupy – Seznam vozidel/řidičů s prošlou kontrolou – nová funkce Vozidla/Řidiči

Formulář prošlých kontrol vozidel a řidičů byl rozšířen o novou funkci „Vozidla“ / „Řidiči“,  která umožňuje operativně zobrazit prošlé kontroly aktuálního vozidla či řidiče a zároveň prošlou kontrolu „Provést“. K dispozici jsou funkce číselníku Vozidla / Řidiči.
Stejná funkčnost je doplněna do agendy v Adresáři firem – Kontroly firem a v Autoservisu – Seznam prošlých kontrol u mechaniků vlastních/cizích vozidel.
vozknt

Faktury – Upomínky faktur

Agenda upomínek faktur byla rozšířena o nové členění a zobrazení nových přehledů  upomínek. Parametrem „Členit dle zákazníka, pořadí upomínky a času vystavení“ provedete zobrazení upomínek podle zákazníků, pořadí upomínky a času vystavení. Tím lze zobrazit kompletní historii vytváření upomínek. Novým zobrazením získáváte podrobnější přehled o vystavených upomínkách a upomínaných fakturách.
upom22

Sklad – Recyklační příspěvky

V souladu s novou odpadovou legislativou byl modul Sklad rozšířen o Recyklační příspěvky. Recyklační příspěvek zahrnuje náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení či pneumatik.
Byl vytvořen nový číselník „Recyklační příspěvky“, který umožňuje uživatelsky definovat jednotlivé druhy příspěvků včetně finančních sazeb a to s časovým rozlišením platností příspěvku. Skladová karta byla propojena s číselníkem Recyklačních příspěvků. Na vystavených fakturách nebo pokladních dokladech jsou pak pro zákazníka recyklační příspěvky automaticky vyčísleny (v souvislosti s touto změnou byly upraveny šablony faktur).

recpopl1 recpopl2 recpopl3

Logistický sklad – Objednávky – Automatické generování přesunů

Funkce generování výdeje v Objednávkách byla rozšířena o automatické generování přesunu v případech, že na pozici doplněné v položce objednávky (doplňuje se při importu dle preferovaných pozic) není dostatečné množství. Ze zdrojové pozice se přesouvá vždy celé množství z méně přístupných pozic na pozice snadno dostupné.

Autoservis – formulář Zakázky vlastní/cizí – funkce Historie oprav

Formulář zakázky na vlastní vozidlo a cizí vozidlo byl rozšířen o novou funkci „Historie oprav“. Funkce je nově přístupná při zápisu nebo při opravě autoservisní zakázky a umožňuje operativně zobrazit opravy, které byly historicky realizovány u zapisovaného vozidla.
authis

Autoservis – Zakázky – Tisk označených zakázek

V přehledu zakázek je možné označit více zakázek a tyto označené zakázky tisknout zvoleným formulářem. Jedním tiskem můžete vytisknout označený počet zakázek.

Autoservis – Zakázky – Výběr SPZ

Číselník vozidel, nápověda na SPZ v zakázce vlastní i cizí byl rozšířen o nový přednastavený výběr „Vozidla v provozu“.

Adresář firem-Vozidla firmy a Kontaktní osoby firmy – hromadné mazání

Vozidla firmy a osoby firmy nově obsahují funkce pro hromadné mazání nepotřebných záznamů. Záznamy, které požadujete smazat označíte (Ins) a funkce pro smazání smaže všechny označené záznamy.

Další novinky:

 • V číselníku Definice stravného byly dle vyhlášky aktualizovány základní sazby tuzemského a zahraničního stravného s platností od 1.1. 2022, změny jsou v  ČR i zahraničí 
 • Formulář tiskových sestav byl rozšířen o novou funkci „Obnovit smazané“, pokud některý z uživatelů tiskovou sestavu smaže, pak správce systému KSHADMIN může smazanou sestavu obnovit
  ts1
 • Spedice-zakázka na přepravu – Vystavit dle šablony/kopírovat: byly přidány parametry v nastavení systému zda kopírovat obchodní případ a středisko (stávající parametry pro datum přepravy a související dokumenty byly přemístěny do nové větve)
 • Spedice-Zakázky na přepravu-Přehled zakázek: grid byl rozšířen o sloupce SPZ a Řidič
 • Spedice-Objednávka přepravy údaj „Splatnost“: přístupovými právy lze nově nastavit, aby údaj „Splatnost nemohl být uživatelem měněn
 • Spedice-Přijetí zakázky-Vystavit podle šablony: do nabídky šablon bylo doplněna funkce „Vyřadit ze seznamu šablon“, která zruší příznak „Šablona“ na zakázce
 • Seznam sloupců v gridu (modrý puntík): při výběru/vyhledání údaje se grid automaticky nastaví na tento údaj
 • Nová obecná funkce: pokud požadujete provést přetřídění gridu (kliknutím do záhlaví sloupce podle kterého požadujete třídit) a zůstat na aktivním záznamu, podržte před změnou třídění klávesu „SHIFT“.
 • Sklad-Skladové karty: přidány funkce označování a mazání/tisk označených záznamů
 • Doprava-Hospodářské listy-položkový rozpis: doplněna funkce pro zobrazení vzorce výpočtu z „Skupiny nákladů a výnosů“
 • Doprava-Hospodářské listy-položkový rozpis-položkově: doplněn filtr, který zobrazí pouze efektivní položky (nezobrazí se položky, které jsou plus/mínus, stejná částka, kontace)
 • Doprava-Evidence pracovní doby: rozšířeno o historii provedených změn, údaje „Datum změny“ a „Kdo změnil“
 • Faktury-Kniha faktur došlých: výběry Stav faktury byly rozšířeny o „S položkami bez vazby na doklady“, nový výběr zobrazí faktury, které nejsou spárovány s žádnými vazebními doklady
 • Výstupní sestava Příjmy podle zákazníků: optimalizace rychlosti
 • Nastavení systému: optimalizace rychlosti spouštění
 • Nastavení systému: byla doplněna nová funkce „Hledej“, která umožňuje vyhledání parametru podle zadaného řetězce, funkce provede fulltextové hledání v celém stromu Nastavení systému a zobrazí výsledek