Home » » Odkazy nápověd » Řidiči

Řidiči

Číselník řidičů obsahuje vaše řidiče,  automechaniky a další osoby, které budete v rámci systému využívat. Je důležitým číselníkem modulu Doprava, používá se však i v ostatních modulech systému.  Obsahuje řadu informací, které se využívají pro různé výpočty nebo evidenci.

Záložky číselníku řidiči:

Detail

Záložka Detail obsahuje základní informace o řidiči, je členěna na další podzáložky. Význam údajů je následující:

Osobní číslo osobní číslo řidiče, po uložení již nelze měnit
Příjmení příjmení
Jméno jméno
Datum narození datum narození
Profese profese, libovolný text vašeho členění
Druh profese druh profese, libovolný text
Vzdělání dosažené vzdělání
Ulice ulice bydliště
č.p. číslo popisné ulice
Město město
PSČ poštovní směrovací číslo
Rodné číslo rodné číslo
Občanský průkaz číslo občanského průkazu
Číslo pasu číslo pasu
Karta řidiče označení karty řidiče
Průkaz ADR označení průkazu ADR
Datum nástupu datum, kdy řidič nastoupil
Datum odchodu datum, kdy řidič vystoupil, bude mimo evidenční stav
Pracovní doba od začátek pracovní doby, využívá se v evidenci pracovní doby
Délka v hod standardní doba pracovní doby, denní fond (obvykle 8 hod), využívá se v evidenci pracovní doby
Šablona pracovní doby přiřazená šablona pracovní doby, šablona obsahuje definici běžného pracovního dne a využívá se při zápisu pracovní doby, více zde
Řidičský průkaz parametry řidičského průkazu
podzáložka Poznámka

Zde můžete zapsat libovolný text k řidiči.

Svěřený majetek

Záložka Svěřený majetek umožňuje evidovat různý drobný majetek, který je řidiči svěřen.
Některé funkce:
Přidat: přidá novou položku do evidence svěřeného majetku
Přidat ze skladu: přidá položku ze skladu dokladem výdejka ze skladu
Připojit existující: umožní vybrat již vystavenou výdejku, musí však být nastaven parametr „Způsob výdeje majetku na vozidla“, hodnota „Při zápisu majetku vybrat z existujících výdejek“
Vrátit: vrácení majetku, doplníte datum, kdy byl majetek vrácen
Kopírovat: vytvoří kopii z aktuální položky a umožní doplnit/aktualizovat kopírovaný záznam

Význam údajů formuláře

Kód libovolný kód majetku
Evidenční číslo libovolný evidenční číslo majetku
Datum zap. datum, kdy byl majetek zapůjčen, předán
Datum vrác. datum vrácení majetku, pokud vrácen nebyl je hodnota nevyplněna
Název název majetku
Množství hodnota množství
Cena/jednotka cena bez dph za jednotku
Cena celkem evidenční cena majetku, do nákladů SPZ se započítává pouze cena z výdejky ze skladu, ostatní ceny jsou evidenční a do nákladů se nezapočítávají

Kontroly

Záložka kontroly řidičů umožňuje definovat kontroly, které mají být u řidiče kontrolovány. Kontroly přiřadíte z předdefinovaného číselníku Druhy kontrol řidičů nebo nadefinujete libovolné, svoje vlastní kontroly s požadovanými parametry.
Ověřování a hlídání platností kontrol probíhá při spuštění programu (pokud má uživatel zapnuto) nebo viz Výstupy modulu Doprava „Seznam řidičů s prošlou kontrolou“ / „Plán preventivních prohlídek řidičů“.
Červeně označené řádky seznamu zvýrazňují propadlé kontroly a kontroly, které propadlé budou v zadaném předstihu.
Postup přiřazení kontroly, provedení a smazání kontroly je stejný jako v záložce Vozidla – kontroly.

Fixní plat

Záložka Fixní plat umožňuje zapsat fixní mzdu řidiče, využívá se při výpočtů mezd řidičů a při kalkulacích nákladovosti dopravy a obsahuje seznam dříve zadaných mezd včetně aktuálně platné.
ridplat1
Význam údajů:

Platí od datum od kdy fixní mzda platí
Fixní mzda hodnota fixní mzdy v Kč (tzv. hrubá mzda)
Vozidlo pokud nevyplníte, pak hodnota této mzdy bude započítávána do nákladů firmy
pokud vyplníte spz, pak hodnota této mzdy bude započítávána do nákladů této spz, střediska a firmy
Záloha na mzdu hodnota poskytnuté zálohy, slouží pouze pro evidenční účely, do nákladů a mezd se nezapočítává

Zálohy na cestovní výdaje

Záložka Zálohy na cestovní výdaje obsahuje seznam poskytnutých záloh aktuálního řidiče. Zálohy je možné poskytovat v hotovosti z pokladny (pokladní doklad) nebo bezhotovostně (interní doklad) převodem na účet řidiče. Zálohy se pak používají pro útraty cestovních výdajů během pracovní cesty řidiče, zapisují se na jízdních příkazech  v záložce „Cestovní výdaje-za hotové na vrub zálohy“.  Vyúčtování poskytnutých záloh proti útratám se provádí v agendě „Vyúčtování pracovní cesty“.
Přehled poskytnutých záloh můžete sledovat ve výstupech modulu Doprava v agendě „Přehled záloh řidičů“, zde jsou mj. také k dispozici zůstatky řidičů.
Funkce:

Záloha v hotovosti vystavení hotovostní zálohy ze zvolené pokladny v měně pokladny,
vznikne pokladní doklad s kontací „PR-záloha na cestovní výdaje“
Záloha na účet poskytnutí bezhotovostní zálohy,
vznikne interní doklad (ID) na který můžete vystavit platební příkaz pro převod zálohy na účet řidiče, číslo platebního příkazu je součástí údajů interního dokladu
Vrácení zálohy vrácení nevyčerpané zálohy do pokladny,
používá se v případech, kdy řidič již nebude realizovat další cesty nebo jednoduše požadujte zálohy od řidiče vrátit
Všechny všechny zálohy aktuálního řidiče
Nevyčerpané pouze nevyčerpané zálohy, zálohy, které nebyly zúčtovány do celé hodnoty zálohy, viz sloupce „Částka“ / „Aktuální zbytek zálohy“

Doklady

Záložka Doklady obsahuje seznam všech dokladů aktuálního řidiče, má evidenční význam. Funkcí „Otevřít“ můžete doklad zobrazit,otevřít.

Neshody

Záložka Neshody obsahuje seznam vystavených neshod aktuálního řidiče. Neshody se vystavují v modulu Spedice, doklad Objednávka přepravy, záložka Neshody. Jedná se o neshody jejímž viníkem je aktuální řidič.

Kontakty

Záložka Kontakty slouží k zaevidování kontaktů řidiče. Kontakty se mj. používají pro odesílání zpráv resp. dispozic. Typ kontaktu určuje zda se jedná o telefon, email,  komunikační jednotku a podobně. V případě komunikační jednotky je nutné dodržet správný formát zápisu (konzultujte s autory systému).
Funkce „Příjem zpráv“ umožňuje definovat příjemce zpráv resp. tzv. Oznamování událostí.

Související dokumenty

Záložka Související dokumenty slouží pro přiřazení různých elektronických dokumentů k řidiči. Může to být např. řidičský průkaz, zápis o předání vozidla a podobně.  V případě síťového provozu systému doporučujeme dokumenty ukládat do složky serveru, která bude přístupná všem uživatelům systému.
Záložka Související dokumenty může také automaticky zobrazovat dokumenty, které vyhoví předdefinované masce pro zobrazení souborů., viz Nastavení systému, parametr „Související dokumenty“.

Kvalifikace

Záložka Kvalifikace obsahuje seznam kvalifikací řidiče. Funkce Přidat,Opravit,Smazat jsou standardní aktualizační funkce. Využívání zadaných kvalifikací se předpokládá do modulu Plánování a řízení zdrojů.

Pojistné smlouvy

Záložka Pojistné smlouvy zobrazuje uzavřené smlouvy k aktuálnímu řidiči. Má význam pouze tehdy, pokud máte ostrou verzi modulu Pojistné události. Funkcí Přidat spustíte číselník Pojistných smluv a zde máte možnost přidat smlouvu nebo převzít z číselníku.

Pojistné události

Záložka Pojistné události zobrazuje seznam pojistných událostí aktuálního řidiče. Má význam pouze tehdy, pokud máte ostrou verzi modulu Pojistné události. Pořizování pojistných událostí se zadává v tomto modulu.

Bankovní účty

Záložka bankovní účty obsahuje seznam bankovních účtů řidiče. Bankovní účty se používají pro:

  • poskytnutí bezhotovostních záloh na pracovní cestu
  • bezhotovostní proplácení výsledku vyúčtování pracovní cesty

Dovolená nárok

Záložka Dovolená nárok zobrazuje nárok na dovolenou řidiče. Na zadaný rok se zde zadává roční nárok na dovolenou ve dnech.  Pokud je nárok na dovolenou v dalších letech stejný, pak hodnota platí také v dalších letech. Nárok na dovolenou se používá v evidenci pracovní doby, kde je celkový roční nárok na dovolenou konfrontován se skutečně vybranou dovolenou. Přehled čerpání dovolené lze také sledovat:

  • Přehled odpracované doby zaměstnanců (Doprava-Výstupy)
  • Evidence pracovní doby (Doprava-Řidiči)
  • Přehled dovolené zaměstnanců (Doprava-Řidiči)

Domovská místa

Záložka Domovská místa obsahuje seznam domovských míst řidiče. Domovská místa se využívají během importu při generování jízdních příkazů ze sledovacích systémů. Pokus se řidič pohybuje v domovských místech, pak pro tyto úseky nejsou počítány cestovní náhrady (stravné).

Souhlasy (GDPR)

Záložka Souhlasy GDPR obsahuje seznam poskytnutých souhlasů k ochraně osobních údajů aktuálního řidiče.  Kromě evidenčního významu slouží ke kontrole platnosti poskytnutých souhlasů.
Záložka Souhlasy umožňuje definovat poskytnuté souhlasy, které mají být u řidiče kontrolovány z hlediska jejich časové platnosti. Souhlasy přiřadíte z předdefinovaného číselníku „Druhy souhlasů se zpracováním dat zaměstnanců“ .
Ověřování a hlídání platností souhlasů probíhá při spuštění programu (pokud má uživatel zapnuto).
Červeně označené řádky seznamu zvýrazňují propadlé souhlasy a souhlasy, které propadlé budou v zadaném předstihu.
Postup přiřazení kontroly, provedení a smazání kontroly je stejný jako v záložce Vozidla – kontroly.

podzáložka Historie udělení souhlasu

Obsahuje seznam historií provedených souhlasů včetně identifikace kdo a kdy změnu provedl (funkce Provést v záložce Souhlasy). Funkcí Odvolat je možné souhlas odvolat, funkcí Smazat je možné smazat aktuální záznam.