Home » » Odkazy nápověd » Ceník výkonů

Ceník výkonů

Číselník ceník výkonů se používá pro definování různých cen výkonů vozidel.
Používá se v modulu Spedice při zápisu cen v zakázce na přepravu  (ZA), v objednávce přepravy (OO) nebo v modulu Doprava při zápisu zakázek dopravy (ZD).
Ceník výkonů můžete také využít pro definici palivového příplatku.

Ceník je možné hierarchicky členit na

 1. ceník
 2. skupinu
 3. položku

 ad1 Ceník
Úroveň „Ceník“ je hierarchicky nejvyšší úroveň ceníku, označuje se tím obvykle název ceníku.
cenv2
Klíče pro výběr  umožňují přiřazovat ceník pro konkrétní SPZ při výběru ceny do objednávky přepravy. V údaji „Vozidla vlastní“ můžete vybrat vlastní spz pro které bude ceník platný, v údaji „Vozidla cizí“ můžete vybrat spz smluvních partnerů.
Pokud klíč není vyplněn, ceník je platný bez ohledu na spz.

 ad2 Skupina
Úroveň „Skupina“ je podřízenou podskupinou Ceníku. V rámci jednoho ceníku může být více skupin. Např. ceník „Poplatky“ může obsahovat:

 • skupinu 1 „časové“
 • skupinu 2 „kilometrovné“
 • skupinu 3 „jednorázové“
 • atd

Parametr Výběr určuje způsob výběru skupiny do dokladu.:

– bez omezení tj. libovolný výběr
– povolit pouze výběr celé skupiny tj. do dokladu se převezme celá skupina
– nepovolit výběr celé skupiny tj. výběr pouze označených řádků skupiny
Klíče pro výběr: dtto viz Ceník

 ad3 Položka
Úroveň „Položka“ je podřízenou podskupinou Skupiny. V rámci skupiny může být více položek. Např. skupina „Kilometrovné“ může obsahovat sazby za 1 km:

 • položka 1 „sazba do 100 km“
 • položka 2 „sazba do 200 km“
 • položka 3 „sazba do 300 km“
 • atd

cenvyk22
V úrovni položka můžete definovat konkrétní sazby v členění text a částka nebo text, množství a částka.

Poznámka:
V Adresáři firem můžete firmě přiřadit konkrétní ceník. Tím zajistíte, že při kliknutí na funkci „Přidat z ceníku“ se číselník nastaví na položku této firmy (firma musí být vybrána v zakázce na přepravu, údaj Zákazník-Firma).
cenv1

 

Palivový příplatek

Problematika palivového příplatku je častým dotazem uživatelů systému Doprava 3K. Pro práci s palivovým příplatkem doporučujeme následující postup:

Ceníky výkonů

Do ceníku výkonů zadejte vaše hodnoty palivových příplatků (přirážka, sleva).

 

 

Množství Hodnota se automaticky doplní podle parametru „Do množství sečíst“, hodnotou se rozumí celková cena přepravy v měně objednávky/zakázky.
Jedn. Měrná jednotka
Cena za jedn. Hodnota v procentech/100 (např. 0.0900= +9%)
kladná hodnota je přirážka
záporná hodnota je sleva.
Cena celkem Nevyplňujte, hodnota se automaticky doplní  výpočtem:
množství x cena za jednotku.
DPH Sazba dph
Druh Druh kontace,
NP – výnosy za přepravné, NN – nepočítat do výnosů
Do množství sečíst Definuje, které hodnoty se mají automaticky načítat do údaje „množství“ (tj. základ pro výpočet příplatku), při zaškrtnutí obou parametrů se bude sčítat smluvní cena v detailu a ceny položek v ceně přepravy.
Klíče pro výběr určují, zda se jedná o generování příplatku do dokladu Objednávka přepravy, záložka Cena přepravy (klíč Vozidla vlastní/cizí) nebo do dokladu Zakázka na přepravu, záložka Cena přepravy (klíč Zákazníci)
Klíče pro výběr
Vozidla vlastní Seznam vlastních SPZ,  kterým bude příplatek generován do Objednávky přepravy (OO), záložka Cena přepravy.
Vozidla cizí Seznam cizích SPZ,  kterým bude příplatek generován do Objednávky přepravy (OO), záložka Cena přepravy.
Zákazníci Seznam zákazníků (kód), kterým bude příplatek generován do Zakázky na přepravu (ZA), záložky Cena přepravy.
Platnost od Platnost od jakého data je příplatek aktivní tj. platný.
Pozor: v případě více příplatků s různou platností se porovnává shoda/neshoda v názvu příplatku.

Faktura vydaná

Při fakturaci zakázky bude na faktuře kromě ceny za přepravu další řádek, palivový příplatek ze záložky Cena přepravy.