Home » » Odkazy nápověd » D4Konline - odesílání objednávek, potvrzování objednávek

D4Konline – odesílání objednávek, potvrzování objednávek

A) D4Konline – odesílání objednávek na přepravu online

Odesílání objednávek online je elektronická výměna dokladů mezi instalacemi Doprava 4K. Využívá se s vašimi obchodními partnery, kteří také provozují systém Doprava 4K.  Základní parametry:

 • výběr partnerů pro komunikaci
 • komunikace probíhá prostřednictvím webové služby
 • k zabezpečení se využívá asymetrická kryptografie, obsah dokumentu zůstává během celého přenosu zašifrován, pouze příjemce je schopen dokument přečíst
 • odesílatel je identifikován pomocí digitálního podpisu
 • automatické generování zakázky na přepravu na straně příjemce

V současnosti je k dispozici odesílání objednávek přeprav na straně odesilatele s následným vygenerováním zakázky na přepravu na straně příjemce :
OBJEDNÁVKA PŘEPRAVY (odesílatel) —>  ZAKÁZKA NA PŘEPRAVU (příjemce)

Strana, která bude objednávky přepravy odesílat:

1. V úloze „Nastavení systému“, větev „Firemní údaje“: „IČO firmy“:
1.1 vyplnit IČO vlastní firmy

2. v úloze „Nastavení systému“, větev „D4K online“:
dkonl1

2.1 „Adresa webové služby D4K online“:

nastavit hodnotu https://www.ksh-data.cz/D3KOnline/D3KOnlineWSv2.php

2.2 „Heslo do zákaznické podpory“:
zapsat 7-místné číselné heslo do zákaznické podpory na webu

2.3 „Povolit komunikaci službou D4K online“:
zaškrtnout a potvrdit – v tu chvíli se vygeneruje privátní a veřejný klíč pro veškerou následnou komunikaci, zároveň se na komunikační server odešle adresa firmy

2.4 „Zasílat dokumenty službou D4K online“:
nastavit druhou nebo třetí volbu (volby se liší pouze tím, jak se zjišťuje, zda je protistrana už zapojena do D4K online – při odesílání, resp. tisku, každé objednávky nebo se firmy, se kterými chci takto komunikovat definují jinak – viz níže)

3. Pokud není zapnutá třetí volba (viz bod 2.4), pak v úloze „Adresář firem“ spustit funkci „D4K online“.
dkonl3
Ta doplní u firem, které jsou zapojeny (viz 2.3), hodnotu „D4K online: Má povoleno“.
Následně lze zaškrnout volbu „Zasílat dokumenty“. Alternativou k tlačítku „D4K online“ je mít nastavenu automatickou úlohu „D4K online/XML Importy – D4K online (firmy)“.

dkonl4

4. Dále je nutné, aby měl uživatel nastavena práva, především „Spedice – Zakázky – Export zakázek a objednávek“ a „Servis – Exporty dat – Vstup do exportů“.

 

Strana, která bude objednávky přepravy přijímat jako zakázky:

 

1. Provést body 1. a 2.1 až 2.3 viz výše nastavení pro odesílání

2. V úloze „Automatické úlohy“ nastavit úlohu „D4K online/XML Importy – D4K online“, čas spouštění nastavit dle potřeby
dkonl2

Uživatel, který objednávky přepravy odesílá, musí mít nastavena dostatečná přístupová práva. Především „Spedice – Zakázky – Export zakázek a objednávek“ a „Servis – Exporty dat -Vstup do exportů“.

Objednávka přepravy se odešle, když obsahuje dopravce, který je zapojen do D4K online, zvolí se „Tisk“ a v dialogu se potvrdí, že dokument, chcete odeslat přes D4K online.
Zakázky se na druhé straně importují přes automatickou úlohu. Aby se naimportovaly ke správnému zákazníkovi, je potřeba mít nastavenou vazbu mezi IČO firmy, od které dokument přichází, a kódem firmy ve vlastní databázi. Toto lze nastavit v úloze „Možnosti driveru“ ovladače „D4K online“ v záložce „Číselník adres“.
dkonl5

Program doplňuje vazby automaticky, přesto doporučujeme kontrolovat.

V úloze „Možnosti driveru“ v záložce „Parametry“ v sekci „Zakázky“ lze též definovat, jaké má mít naimportovaná zakázka středisko a zda se k ní má vytvářet automaticky objednávka.

Protokol výměny dat je v úloze „D4K online“ v záložce „Správa – Servis“.

 

B) D4Konline – potvrzování objednávek na přepravu online

Potvrzování objednávek na přepravu vašim smluvním partnerem je online službou pro odesílání a potvrzování objednávek na přepravu v reálném čase. Základní parametry:

 • odeslání objednávky přepravy smluvnímu partnerovi emailem
 • „živý“ odkaz v emailu zobrazí smlouvu na přepravu a případně také vaše všeobecné obchodní podmínky
 • funkce k potvrzení event. odmítnutí objednávky na přepravu smluvním partnerem
 • potvrzení event. odmítnutí objednávky se automaticky tj. online zohledňuje ve stavu objednávky v Doprava 4K
 • sledování stavů objednávek v Doprava 4K
 • funkce pro zrušení potvrzení
 • váš smluvní partner nemusí vlastnit licenci Doprava 4K

Strana, která bude odesílat objednávky k potvrzení:

1. Provést kroky 1. a 2.1 až 2.3 a 4 viz výše nastavení při odesílání D4Konline (odesílání objednávek na přepravu).
2. V úloze „Automatické úlohy“ nastavit úlohu „D4K online/XML Importy – D4Konline“, čas spouštění nastavit dle potřeby. Úloha bude importovat změny provedené dopravcem, tedy přijetí nebo odmítnutí objednávky.

Odeslání k potvrzení se provede při tisku detailu dokladu objednávky OO přes „Poslat Email“, kde se zaškrtne volba „Odeslat k potvrzení“. U této volby je uveden email, na který bude potvrzení (příp. i přihlašovací údaje) odesláno.
dkonl6
Email se přebírá z kontaktní osoby uvedené na objednávce, resp. z kontaktů dopravce v adresáři firem. Dále se pokračuje jako při obvyklém odesílání emailu. Šablonu textu lze uživatelsky upravit.

Dopravce obdrží email, který obsahuje v příloze objednávku (vytvořena dle zvolené tiskové sestavy) a v textu obsahuje odkaz, přes který se dostanete na webové rozhraní, kde můžete objednávku prohlédnout a především ji potvrdit nebo odmítnout.
K potvrzení/odmítnutí je nutné, aby byl na webovém rozhraní přihlášen. Proto se vždy při prvotním odeslání na konkrétní email zároveň odesílá další email (z našeho webu) s nově vygenerovanými přihlašovacími údaji.

Veškerou komunikaci, která proběhla v souvislosti s potvrzením, lze resetovat přes funkci „Zrušit potvrzení“ na dokladu OO (funkce je přístupná na uživatelská práva).

Datum a čas odeslání k potvrzení a samotného potvrzení či odmítnutí naleznete na dokladu OO v záložce „Detail“.
dkonl7
Dále je pak k dispozici nový přehled v záložce „Vyjádření dopravce“ v úloze „Zakázky a objednávky“ v záložce „Objednávky“.
dkonl8
Zde jsou přednastaveny filtry související se stavem potvrzení („Čekající na potvrzení“, „Potvrzené“, „Odmítnuté“).