Home » » Odkazy nápověd » Vozidla

Vozidla

Číselník vozidel obsahuje všechny vaše vlastní vozidla. Je důležitým číselníkem modulu Doprava, který se však také využívá v ostatních modulech systému.  Obsahuje řadu informací, které se využívají pro různé výpočty nebo pro evidenci.

Funkce Přidat, Opravit, Smazat, Výběry a Tisk jsou standardní funkce.
Vyměnit tach.: umožňuje vyměnit tachometr vozidla, výměna tachometru se automaticky zaeviduje do záložky Detail – Výměna tachometru
Tachv1
S
azba za km: nastavení globální sazby za km, podrobnější popis viz záložka „Sazby za km“
Označit: označení záznamů pro tisk
Odznačit: odznačení označených záznamů

Tip: pokud požadujete vyměnit SPZ vozidla, pak zvolte funkci „Opravit“, opravte údaj SPZ na novou hodnotu. Po uložení se změna automaticky zaeviduje do záložky „Detail-Výměny SPZ“. Záložka obsahuje historii výměn SPZ.

 

Záložky číselníku vozidel:

Detail

Záložka Detail obsahuje základní informace o vozidle, je členěna na další podzáložky.

Kmenové číslo kmenové číslo vozidla/vaše evidenční číslo, číselný údaj, po uložení již nelze měnit
SPZ státní poznávací značka vozidla
Středisko kmenové středisko vozidla, viz záložka Historie středisek
Druh vozidla druh vozidla, zadejte vaše označení
Typová značka typová značka vozidla, automaticky se ukládá do číselníku typových značek pro pozdější využití,
údaj lze nastavit jako povinný viz parametr v Nastavení systému „Vybírat typovou značku pouze z číselníku“
Statistický druh statistický druh vozidla s vazbou na již vyplněný číselník statistických druhů, důležité rozlišení zda se jedná o tahač či návěs, po uložení již nelze měnit
Zobrazovat v dopravě/kniha jízd vozidla se budou zobrazovat v modulu Doprava event. v Knize jízd
V provozu od datum uvedení do provozu resp. datum první registrace dle TP
V provozu do datum ukončení provozu, vyplňuje se pouze v případě ukončení provozu/vyřazení vozidla viz Depozit
Řidič kmenový řidič vozidla, vazba na číselník Řidiči, vybraný řidič se předvyplňuje
SPZ návěsu SPZ návěsu z číselníku vozidel, předvyplňuje se při výběru tahače
Číslo technického průkazu číslo TP
Rok výroby rok výroby vozidla
Druh PHM druh phm s vazbou na číselník phm, pouze pro tahač
Užitná hmotnost hmotnost vozidla
Hmotnost/objem hmotnost nebo objem, používá se pro silniční daň
Typ motoru typ motoru vozidla
VIN VIN vozidla z TP
Míst k sezení počet míst k sezení, používá se pro osobní dopravu (např. autobusy)
km od zařazení ujeté km od zařazení vozidla, typicky celkový počet dosud ujetých km vozidla
Aktuální stav tachografu stav tachografu vozidla v době zaevidování
Vozidlo sledovat vozidlo bude sledováno v Kilometrech/Motohodinách/Ostatní, po uložení již nelze měnit
Silniční daň sazba silniční daně, vazba na číselník, hodnota beze slev
Způsob výpočtu vyberte aktuálně platný způsob výpočtu silniční daně, vazba na číselník
Datum první registrace datum první registrace vozidla dle TP
Detail – Poznámka

V této záložce můžete zapsat libovolnou textovou poznámku k vozidle.

Detail – Výměny SPZ

Zobrazuje historii výměn SPZ. Pokud opravíte SPZ vozidla, pak dojde k zápisu výměny spz, kde je možné sledovat novou spz, kdo a kdy změnu provedl.

Detail – Výměny tachometru

Historie výměn tachografu, kdo a kdy změnu provedl. Výměna tachografu se se provádí funkcí „Vyměnit tachograf“.

Detail – Technické parametry

Doplňující technické parametry vozidla.

Nádrže

Záložka obsahuje všechny nádrže vozidla. Obecně vozidlo může mít jednu (hlavní nádrž) nebo i více nádrží (např. AdBlue). Funkce přidat, Opravit, Smazat jsou standardní aktualizační funkce.

Kód nádrže kód nádrže vozidla
Popis libovolný popis nádrže vozidla
? způsob výpočtu skutečné spotřeby phm, pokud ponecháte <Použít globální nastavení>, pak bude skutečná spotřeba počítána podle nastavení v Nastavení systému, parametr „Výpočet skutečné spotřeby phm“. Pokud u této nádrže chcete nastavit individuální výpočet, pak zvolte z nabídky.
Objem objem nádrže v litrech
Druh PHM druh phm nádrže vozidla, kterou do této nádrže tankujete

Agregáty

Záložka obsahuje agregáty vozidla, typicky motor event. další (např. externí topení a pod.).

Detail

Funkce Přidat, Opravit, Smazat jsou standardní aktualizační funkce.

Kód kód agregátu vozidla
Výrobní číslo výrobní číslo nebo vaše označení agregátu
Popis libovolný popis, text
Hlavní agregát vozidla označte, zda se jedná o hlavní agregát vozidla
Hlavní agregát nádrže označte, zda se jedná o hlavní agregát nádrže
Načítat hodnoty z tachografu označte, pokud hodnoty budou načítány z tachografu vozidla (vždy u hlavního motoru)
Norma spotřeby aktuální způsob výpočtu normované spotřeby, viz záložka Normy spotřeby, vozidlo může mít nadefinováno více způsobů výpočtu normované spotřeby
Vlastní počítadlo označte, pokud požadujete vlastní počítadlo, např. agregát má vlastní počítadlo
Nádrž vyberte nádrž, ze které budou phm spotřebovávány
Sledovat v kilometrech vyberte v jaké jednotce bude agregát sledován (např. motor většinou kilometry)
Od zařazení stav  km nebo Mh od zařazení vozidla
Normy spotřeby

Umožňuje definovat normovanou spotřebu v litrech na 100 km jízdy event. 1 Mh. V případě tahače musí existovat alespoň jedna tzv. základní norma, vozidlo však může mít libovolný počet norem spotřeby. Aktuální definice je u agregátu.  Při zápisu jízdního příkazu je možné způsob výpočtu normované spotřeby zvolit individuálně pro tento doklad.

Kód kód výpočtu normované spotřeby
Popis libovolný popis
Norma norma v litrech na 100 km jízdy nebo 1 Mh
Navýšení na 1 tunu nákladu umožňuje zohlednit hmotnost nákladu pro výpočet normované spotřeby,
příklad: ujeto 200 km, z toho 180 km s nákladem o hmotnosti 4 tuny, navýšení na 1 tunu je 1.5 litru, výsledek=(200×24/100)+(180x4x1,5/100)=58,8 litru

Nápravy

Záložka nápravy umožňuje definovat počet náprav vozidla a rozmístění kol. Zároveň se může využívat k realizaci jednotlivých akcí s pneumatikami, obutí, zutí, měření a podobně.
pnapr1

Počet náprav definujete funkcí „Opravit“ (na obrázku jsou 2 nápravy). Kliknutím na nápravu přidáváte resp. ubíráte kola. Konkrétní pneumatiku přiřadíte z meziskladu poklikáním na modrý čtvereček. Z jízdních příkazů se načítají ujeté kilometry k pneumatikám, které jsou obuty u vozidla.
Funkce:
R: místo pro rezervní pneumatiky, na tyto pneumatiky se ujeté kilometry nenačítají
S: parametry nápravy
Evid pneu: spustí agendu Evidence pneumatik

Svěřený majetek

Záložka Svěřený majetek umožňuje evidovat různý drobný majetek, který je ve výbavě vozidla. Soupis tohoto majetku může být předáván v případě střídání řidičů na vozidle (viz funkce Tisk a sestava Soupis svěřeného majetku nebo funkce Tisk v seznamu vozidel Předávací protokol vozidla).
Některé funkce:
Přidat: přidá novou položku do evidence, popis údajů formuláře níže, musí však být nastaven parametr „Způsob výdeje majetku na vozidla“, hodnota „Při zápisu majetku automaticky vytvořit výdejku ze skladu“
Přidat ze skladu: přidá položku ze skladu dokladem výdejka ze skladu
Připojit existující: umožní vybrat již vystavenou výdejku, musí však být nastaven parametr „Způsob výdeje majetku na vozidla“, hodnota „Při zápisu majetku vybrat z existujících výdejek“
Kopírovat z vozidla: umožní zkopírovat majetek z vybraného vozidla, pokud je ve vozidlech cca podobný majetek, pak ke zvolenému vozidlu zapište požadovaný majetek a do dalších vozidel tento majetek překopírujte touto funkcí. Kopírují se neskladové položky, které mají typ různý od „Ostatní“.

Význam údajů formuláře

Kód libovolný kód majetku
Evidenční číslo libovolný evidenční číslo majetku
Datum zap. datum, kdy byl majetek zapůjčen, předán
Datum vrác. datum vrácení majetku, pokud vrácen nebyl je hodnota nevyplněna
Typ rozlišení typu majetku, využívá se při kopírování majetku z jiného vozidla a dále při tisku „Předávací protokol vozidla“
Název název majetku
Množství hodnota množství
Cena/jednotka cena bez dph za jednotku
Cena celkem evidenční cena majetku, do nákladů SPZ se započítává pouze cena z výdejky ze skladu, ostatní ceny jsou evidenční a do nákladů se nezapočítávají

Kontroly

Záložka kontroly vozidel umožňuje definovat kontroly, které mají být u vozidla kontrolovány. Kontroly přiřadíte z předdefinovaného číselníku Druhy kontrol vozidel nebo nadefinujete libovolné, svoje vlastní kontroly s požadovanými parametry.
Ověřování a hlídání platností kontrol probíhá při spuštění programu (pokud má uživatel zapnuto) nebo viz Výstupy modulu Doprava „Seznam vozidel s prošlou kontrolou“ / „Plán preventivních prohlídek vozidel“.
Červeně označené řádky seznamu zvýrazňují propadlé kontroly a kontroly, které propadlé budou v zadaném předstihu.
Funkce:
Přidat:  umožňuje přidat kontroly z číselníku Druhy kontrol vozidel, označte kontroly, které požadujete k vozidlu přidat.
kontvoz1

Funkcí „Převzít označené“  kontroly přiřadíte k vozidlu, zkontrolujte parametry aktuální kontroly event. je aktualizujte, funkcí „Provést“ zadejte skutečný stav provedení kontroly
Provést: umožňuje zaznamenat provedení kontroly, provedení kontroly se provádí při náběhu programu nebo v okamžiku, kdy byla kontrola realizována (např. provedli jste technickou kontrolu). Provedená kontrola se ukládá do záložky Historie provedených kontrol, kde lze sledovat kdy a kdo kontroly prováděl.
konvoz2
Provedena: zadejte datum provedení kontroly
Při stavu tach. vozidla: zadejte stav tachografu v době provedení kontroly
Protokol: označení protokolu z důvodu evidence
Opravit: umožňuje aktualizovat parametry kontroly

Kód kód kontroly
Agregát kontroly lze sledovat na agregát vozidla, pokud není vyplněno, pak se jedná o kontrolu na SPZ vozidla
Název název kontroly
Jednotka měrná jednotka kontroly Den/Měsíc/Rok/datum/Kilometry, motohodiny
Norma počet měrných jednotek nebo konkrétní datum
Signalizovat s předstihem předstih v měrných jednotkách tj. o kolik jednotek dříve má program upozorňovat na propadlou kontrolu

Smazat: smaže kontrolu z vozidla, v číselníku Druhy kontrol zůstane

Pravidelné platby a režie

Záložka Pravidelné platby a režie obsahuje seznam zaevidovaných pravidelných plateb aktuálního vozidla z agendy Pravidelné platby a režie. V této agendě se evidují náklady na pravidelné platby např. silniční daň (generuje ze zadaných údajů pro silniční daň viz záložka Detail), zákonné pojištění, havarijní pojištění, leasing a další. Funkcí „Upravit“ agendu spustíte. Tato agenda slouží pro zadávání nákladů, které se pak používají při kalkulacích nákladovosti dopravy. Více zde.

Flotily

Záložka Flotily slouží k zařazení vozidla do flotily. Flotily vozidel se v systému používají při kalkulacích nákladovosti v Hospodářském listu (za flotily) a v Dispečerské plachtě pro zobrazení flotily vozidel.
Flotilu pro přiřazení vozidla do flotily vybíráte z číselníku Flotily funkcí „Přidat“.  Vozidlo může být současně přiřazeno ve více flotilách.
Číselník flotil spustíte funkcí „Flotily“.

Kontakty

Záložka Kontakty slouží k zaevidování kontaktů k vozidlu. Kontakty se mj. používají pro odesílání zpráv resp. dispozic. Typ kontaktu určuje zda se jedná o telefon, email,  komunikační jednotku a podobně. V případě komunikační jednotky je nutné dodržet správný formát zápisu (konzultujte s autory systému).

Související dokumenty

Záložka Související dokumenty slouží pro přiřazení různých elektronických dokumentů k vozidlu. Může to být např. technický průkaz, zápis o předání vozidla a podobně.  V případě síťového provozu systému doporučujeme dokumenty ukládat do složky serveru, která bude přístupná všem uživatelům systému.
Záložka Související dokumenty může také automaticky zobrazovat dokumenty, které vyhoví předdefinované masce pro zobrazení souborů., viz Nastavení systému, parametr „Související dokumenty“.

Depozit

Záložka Depozit zobrazuje provedené akce vozidla a umožňuje akce zadávat . Význam funkcí:
Zařadit do provozu: zařazení vozidla do provozu, prvotní zařazení zadáváte v záložce Detail, údaj v provozu od
Depozit: zařazení vozidla do depozita k zadanému datu, od tohoto data se ukončují platby silniční daně a zákonného pojištění a nejsou započítávány do nákladů, ukončení depozita provedete funkcí Zařadit do provozu
Vyřadit z provozu: funkce provede vyřazení vozidla z provozu, vozidlo bude ve stavu vyřazených a nebude nabízeno v číselnících, vyřazené vozidlo lze znovu zařadit funkcí Zařadit do provozu, u vyřazeného vozidla je nutné zkontrolovat pravidelné platby a případně tyto platby ručně ukončit
Prodej vozidla: prodání vozidla k zadanému datu, vozidlo je ve stavu Prodáno
konvoz3
Parametr Prodej fyzické osobě určuje, kdo bude platit silniční daň v měsíci prodeje. Pokud se nejedná o fyzickou osobu, pak silniční daň v měsíci prodeje platí nový majitel. U prodaného vozidla je nutné zkontrolovat pravidelné platby a případně tyto platby ručně ukončit.
Opravit: umožňuje opravit/editovat aktuální záznam
Smazat: umožňuje smazat aktuální záznam

Pojistné smlouvy

Záložka Pojistné smlouvy zobrazuje uzavřené smlouvy k aktuálnímu vozidlu. Má význam pouze tehdy, pokud máte ostrou verzi modulu Pojistné události. Funkcí Přidat spustíte číselník Pojistných smluv a zde máte možnost přidat smlouvu nebo převzít z číselníku.

Pojistné události

Záložka Pojistné události zobrazuje seznam pojistných událostí aktuálního vozidla. Má význam pouze tehdy, pokud máte ostrou verzi modulu Pojistné události. Pořizování pojistných událostí se zadává v tomto modulu.

Sazby za km

Záložka Sazby za km umožňuje definovat sazbu za km aktuálního vozidla. Sazba je vašim odhadem nákladů vozidla za 1 km jízdy. Sazba za km slouží ke zjištění ziskovosti zakázek pro vlastní dopravu. Sazba je použita pro výpočet nákladů v rentabilitě zakázek viz Doprava-Výstupy-Rentabilita zakázek.
Sazba může být navedena globálně pro všechna vozidla viz funkce „Sazba za km“ v číselníku Vozidla (řádka s červeným písmem) nebo individuální sazba pro konkrétního vozidlo (sazba s černým písmem).

Stavy vozidla

Záložka Stavy vozidla zobrazuje seznam navedených stavů vozidla. Konkrétní stavy vozidel a jejich termínů se navádějí na Dispečerské plachtě. Z Dispečerské plachty se také zobrazují v této záložce.
Vaše stavy vozidel můžete nadefinovat v číselníku Stavy vozidel (např. Pohotovost, Práce, Servis a pod.) viz Doprava-Vozidla-Stavy vozidel. Každému stavu můžete přiřadit barvu jakou bude zobrazen na Dispečerské plachtě.

Střediska

Záložka Střediska umožňuje přiřadit vozidlu kmenové středisko (pokud střediska používáte).  Při prvotním přiřazení střediska v záložce Detail se záznam s tímto střediskem zapíše do této záložky.
Záložka Střediska zobrazuje historii  středisek k jakému byla v minulosti přiřazena a aktuálně platné středisko.
Funkcí Přidat můžete vozidlo přeřadit na jiné středisko s platností od zadaného data.

konvoz4

Při výpočtů kalkulací nákladovosti v Hospodářském listu vozidla, varianta „Kmenová střediska dle historie “ se platnost střediska vozidla přebírá podle časové platnosti střediska vozidla z této záložky.