Home » » Odkazy nápověd » Exporty » Exporty dokladů do SW Pohoda

Exporty dokladů do SW Pohoda

Ze systému Doprava 3K lze do SW Pohoda převádět:
           faktury vydané
           dobropisy k fakturám vydaným
           faktury přijaté
           vyjádření k fakturám přijatým
           pokladní doklady
           interní doklady (interní doklady mohou obsahovat např. stravné)
           ostatní doklady tzv. XX doklady
 
Vzájemná komunikace probíhá prostřednictvím XML souborů.
Oproti klasickým offline exportům (export z D3K a import do účetnictví)  lze tento export nazvat jako poloautomatický, tj. na straně Doprava 3K se spouští export a import do SW Pohoda se spustí automaticky během exportu viz parametr „Spuštění importu do Pohody„.
 
Pokud však z různých důvodů požadujete klasickou offline vazbu (např. v případě, kdy se účetnictví Pohoda provozuje na odděleném serveru či počítači), pak je zapotřebí tento požadavek definovat nastavením parametru „Spuštění importu do Pohody„.

Převod dokladů do SW Pohoda zajišťuje tzv. ovladač. Správné nastavení ovladače ovlivňuje výsledný převod do účetního programu.
____________________________________________________________________________________________

 

Nastavení ovladače pro   EXPORT  FAKTUR  ODESLANÝCH

Tlačítko – „Nastavení exportů“     Popis sekce „Parametry

Faktury odeslané
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se  ukládá výstupní soubor faktur odeslaných (FO).
Standardní nastavení C:\Pohoda\PohodaData_FO.xml
 
Spuštění importu do POHODY  
1. Příkazový řádek, který zajišťuje spuštění importu do Pohody. Standardní nastavení je:
C:\Program Files\StormWare\Pohoda\Pohoda.exe /XML „admin“ „hesloadmin“ „C:\Program Files\StormWare\Pohoda\xml_imp.ini“
Řádek definuje umístění SW Pohoda na počítači, dále definuje cestu ke spouštěcímu souboru Pohody a také umístění souboru XML_IMP.INI.
Soubor XML_IMP.INI je definičním souborem mezi oběma systémy, popis viz níže.

Za znaky …/XML  je definován přístup administrátora do SW Pohoda a cesta k souboru XML_IMP.INI, „hesloadmin“ je vaše heslo pro „admin“ do SW Pohoda.
 
2. Pokud nepožadujete spouštět SW Pohoda během importu (import budete provádět ručně), zadejte do tohoto parametru hodnotu „-“ (znaménko mínus).
 
Popis souboru XML_IMP.INI
Soubor XML_IMP.INI není součástí instalace SW Pohoda ani SW Doprava3K a je nutné ho ještě před prvním exportem dat vytvořit ručně jako obyčejný textový dokument. Strukturu souboru lze vytvořit z následujícího příkladu:

[XML]
input_dir=c:\pohoda\            definuje cestu k vyexportovanému souboru (např. c:\pohoda\)
output_dir=c:\pohoda\          definuje cestu k souboru, protokol o importu do SW Pohoda (např. c:\pohoda\)
database=12345678_2014    název databáze v SW Pohoda, číslo 12345678_2014 je složeno z IČ vlastní firmy a roku.
Skutečný název databáze doporučujeme zjistit přímo v SW Pohoda, v účetních jednotkách, kde najdete i název
databáze v údaji „Datový soubor“.

POZOR:     ve firemních údajích v Dopravě 3K musí souhlasit s IČ SW POHODA. Pokud v SW Pohoda provedete uzávěrku, dojde ke změně názvu databáze (změní se rok): po uzávěrce parametr „databáze“ ručně upravte podle skutečnosti!
check_duplicity=0
0
  (číslo nula) Doporučujeme v případech, kdy se číslo faktury vytváří podle masky,
viz „Č. dokladu dle masky=A„.
Kontrola duplicity se neprovádí.
1 (číslo jedna) Doporučujeme v případech, kdy se číslo faktury generuje podle podmínek SW Pohoda,
   viz „Č. dokladu dle masky=N„. Kontrola duplicity neprovádí.
 
Č. dokladu dle masky (A/N)  definuje způsob vytvoření čísla dokladu v SW Pohoda (A/N)
N – číslo dokladu se vygeneruje dle podmínek SW Pohoda
A – struktura čísla dokladu se převezme podle nadefinované masky v Doprava 3K
      Maska je definovaná v „Nastavení systému – Faktury“ v údaji „Maska čísla dokladu FO pro export
                                                                                  
Zobrazení chyb (N-nic, E-chyby, A-vše) – zobrazování chyb po provedeném importu
N – nezobrazí žádné chybové hlášení
E – zobrazí pouze případné chyby importu
A – zobrazuje chyby importu do SW Pohoda vč. upozornění
 
Smazat vstupní soubor po importu (A/N) –  definuje, zda se má po importu smazat vstupní soubor PohodaData_FO.XML
 
Údaj „Činnost“ naplnit údajem (SPZ/…) -definuje hodnotu údaje „Činnost“ v SW Pohoda.
SPZ –         do tohoto údaje se zapíše „SPZ“ z dokladu FO.
seznam – do parametru lze též zapsat převodní tabulku středisek (středisko z dokladu FO v D3K=činnost z SW Pohoda), správný zápis by byl: 010=DOPRAVA|020=SPEDICE, kde 010,020 je středisko dokladu FO v D3K, DOPRAVA,SPEDICE je činnost v SW Pohoda.

Soubor protokolu  jméno a cesta k soboru protokolu o provedeném exportu
 
Pár.sym(EXP_CISDOKL/VARSYMB/ZAKAZKA/PARSYMB) – definuje hodnotu údaje “Párovací symbol” v SW Pohoda.
N –                         znamená, že tento údaj bude nevyplněn
EXP_CISDOKL – hodnota se převezme z definice v „Nastavení systému – Faktury“ z údaje „Maska čísla dokladu FO pro export
VARSYMBOL –   hodnota se převezme z definice v  Nastavení systému – Faktury“ z údaje „Maska var.symbolu faktury odeslané
ZAKAZKA        hodnota se převezme z definice v  Nastavení systému – Faktury“ z údaje „Maska čísla dokladu ZA pro export
PARSYMB         do tohoto údaje se zapíše „číslo faktury došlé(FD)“ z vazby FO – ZA – OO – FD.
 
Exportovat textové položky faktury (A/N)
hodnota parametru určuje, zda se mají či nemají exportovat textové řádky faktury. Při nastavení parametru na hodnotu „N“ se při exportu ignorují textové řádky a do hodnotových řádků se doplní údaj „Popis“ z hlavičky faktury.

Ú.“Objednávka“ <- (EXT-OBJ/OBJEDNAVKA) – definuje hodnotu údaje „Objednávka“ v SW Pohoda.
EXT-OBJ           hodnota se převezme z údaje „Číslo obj. zákazníka“ ze zakázky na přepravu.
OBJEDNAVKA – do tohoto údaje se zapíše číslo objednávky na přepravu.
 
Údaj „Jméno“ – (PROVOZOVNA/…) – definuje hodnotu údaje „Jméno“ v SW Pohoda.
PROVOZOVNA – hodnota se převezme z údaje „Provozovna“ z Adresáře firem. Prázdný údaj znamená prázdné jméno.
 
Export s vazbou na Adresář firem (A/N)    
N – adresa je přímo ve faktuře, není vazba na adresář v SW Pohoda, z toho důvodů nelze provádět různé výběry dle adres.
A – adresa se ukládá do adresáře v SW Pohoda. Dohledání adresy v SW Pohoda se provádí v následujícím pořadí:
     – dle čísla zákazníka v D3K. (v SW Pohoda se jedná o kód externího údaje EXTID)
   – dle IČO
    – dle DIČ
    – dle Názvu firmy 

Údaj „Středisko“ <- (SPZ/KMCIS)   definuje hodnotu údaje „Středisko“ v SW Pohoda.
SPZ        do tohoto údaje se zapíše „SPZ“ z objednávky na přepravu.
KMCIS    do tohoto údaje se zapíše „kmenové číslo SPZ“ z objednávky na přepravu.
nic          do tohoto údaje se převezme z účetní osnovy hodnota z údaje „ZÁKLAD – STŘED. MÁ DÁTI„,
není-li údaj „ZÁKLAD – STŘED. MÁ DÁTI “ vyplněn, převezme se při hodnotě údaje
Sazba DPH  -1 (hlavička faktury)  středisko z hlavičky faktury
Sazba DPH  0,21… (v řádku faktury) „analytické středisko“ (středisko zakázky (ZA) z řádku faktury).
 
Zak (ZAKAZKA/SPZ/KMCIS/VYSTAVIL_OO/OP)      definuje hodnotu údaje „Zakázka“ v SW Pohoda.
ZAKAZKA    hodnota se převezme z definice v „Nastavení systému – Faktury“ z údaje „Maska čísla dokladu ZA pro export
SPZ              do tohoto údaje se zapíše „SPZ“ z objednávky na přepravu.
KMCIS          do tohoto údaje se zapíše „kmenové číslo SPZ“ z objednávky na přepravu.
VYSTAVIL_OO – do tohoto údaje se zapíše „uživatel“, který objednávku na přepravu vystavil.
OP                do tohoto údaje se zapíše „kód Obchodního případu“.
 
Maska pro zkrácený záp. předkontací – použije se v případech, kdy je název předkontace v SW Pohoda větší než 10 znaků.
 
Příklad: Zkratka předkontace v SW Pohoda je 311000/602000, v  D3K je možné zapsat pouze na 10 znaků.
               Na pozici 4-6 se v SW Pohoda opakuje 0. Maska má následující tvar: ???000???????.
             To znamená, že při exportu, se do naší předkontace doplní na pozici 4-6 nula.
            V D3K je předkontace zapsána ve tvaru 311/602000.
 
Text před text položky s cenou – Spedice     zde zapsaný text se u spedičních faktur vloží do řádků  s cenou  před text položky.
 ____________________________________________________________________________________________

 

Nastavení ovladače pro   EXPORT   DOBROPISŮ   K   FO

Tlačítko – „Nastavení exportů    Popis sekce „Parametry
 
Dobropisy k FO
určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor dobropisů (DO) k FO. 
Standardní nastavení C:\Pohoda\PohodaData_DO.xml
 
Spuštění importu do POHODY – popis viz „Export faktur odeslaných
 
Č. dokladu dle masky (A/N) – definuje způsob vytvoření čísla dokladu v SW Pohoda (A/N)
N – číslo dokladu se vygeneruje dle podmínek SW Pohoda
A – struktura čísla dokladu se převezme podle nadefinované masky v Doprava 3K
     Maska je definovaná v „Nastavení systému – Faktury“ v údaji „Maska čísla dokladu DO pro export
 
Zobrazení chyb (N-nic, E-chyby, A-vše) – popis viz „Export faktur odeslaných
 
Smazat vstupní soubor po importu (A/N) popis viz „Export faktur odeslaných
 
Údaj „Činnost“ naplnit údajem (SPZ/…) – definuje hodnotu údaje „Činnost“ v SW Pohoda. 
SPZ –         do tohoto údaje se zapíše „SPZ“ z dokladu DO.
seznam – do parametru lze též zapsat převodní tabulku středisek (středisko z dokladu DO v D3K=činnost z SW Pohoda), správný zápis by byl: 010=DOPRAVA|020=SPEDICE, kde 010,020 je středisko dokladu DO v D3K, DOPRAVA,SPEDICE je činnost v SW Pohoda

Soubor protokolu – popis viz „Export faktur odeslaných
 
Znaménko částek dobropisu (+/-) – hodnota parametru určuje, zda částky v měně budou čísla kladná nebo záporná.
 
Export s vazbou na adresář firem (A/N)  popis viz „Export faktur odeslaných„.
 
„Zakázka“<-(ZAKAZKA/SPZ/KMCIS/VYSTAVIL) definuje hodnotu údaje „Zakázka“ v SW Pohoda.
ZAKAZKA – hodnota se převezme z definice v „Nastavení systému – Faktury“ z údaje „Maska čísla dokladu ZA pro export“ 
SPZ –           do tohoto údaje se zapíše „SPZ“ z objednávky na přepravu.
KMCIS –      do tohoto údaje se zapíše „kmenové číslo SPZ“ z objednávky na přepravu.
VYSTAVIL_OO – do tohoto údaje se zapíše uživatel, který objednávku na přepravu vystavil.
 
Maska pro zkrácený zápis předkontací popis viz „Export faktur odeslaných„.
 
„Pár.sym“(N/EXP_CISDOKLFV/FAKTURA)  definuje hodnotu údaje “Párovací symbol” v SW Pohoda.
N –                hodnota nebude vyplněna
EXP_CISDOKLFV – hodnota se převezme z definice v „Nastavení systému – Faktury“ z údaje „Maska čísla dokladu FO pro export“ 
FAKTURA – do tohoto údaje se zapíše číslo faktury FO, na kterou je vystaven dobropis.
____________________________________________________________________________________________

 

Nastavení ovladače pro   EXPORT   FAKTUR   DOŠLÝCH

Tlačítko -„Nastavení exportů      Popis sekce „Parametry
 
Faktury došlé – určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor faktur došlých (FD). Standardní nastavení C:\Pohoda\PohodaData_FD.xml
 
Spuštění importu do POHODY – popis viz „Export faktur odeslaných
 
Č. dokladu dle masky (A/N)  definuje způsob vytvoření čísla dokladu v SW Pohoda (A/N)
N – číslo dokladu se vygeneruje dle podmínek SW Pohoda 
A – struktura čísla dokladu se převezme podle nadefinované masky v Doprava 3K
     Maska je definovaná v „Nastavení systému – Faktury“ v údaji „Maska čísla dokladu FD pro export“ 

Zobrazení chyb (N-nic, E-chyby, A-vše) – popis viz „Export faktur odeslaných
 
Smazat vstupní soubor po importu (A/N) – popis viz „Export faktur odeslaných
 
„Činnost“ <- (sezn.str.SPZ/SPZA/…) – definuje hodnotu údaje „Činnost“ v SW Pohoda,
SPZ         do tohoto údaje se zapíše pouze „SPZ-vlastní vozidlo“ z FD.
SPZA –       do tohoto údaje se zapíše „SPZ-vlastní vozidlo“ nebo „SPZ-cizí vozidlo“ z FD.
seznam – do parametru lze též zapsat převodní tabulku středisek (středisko z dokladu FD v D3K=činnost z SW Pohoda), správný zápis by byl: 010=DOPRAVA|020=SPEDICE, kde 010,020 je středisko dokladu FD v D3K, DOPRAVA,SPEDICE je činnost v SW Pohoda
 
Soubor protokolu – popis viz „Export faktur odeslaných
 
„Pár.sym“(N/CISDOKL/EXT_CISLO/OBJED) definuje hodnotu údaje “Párovací symbol” v SW Pohoda.
N –                hodnota nebude vyplněna
EXP_CISDOKL – hodnota se převezme z definice v „Nastavení systému – Faktury“ z údaje „Maska čísla dokladu FD pro export“ 
CISDOKL  hodnota se převezme z údaje „Ext. číslo“ z FD
OBJED –      hodnota se převezme z definice v „Nastavení systému – Faktury“ z údaje „Maska čísla dokladu ZA pro export
 
Exportovat položky faktury (A/N) – hodnota parametru určuje, zda se mají či nemají exportovat řádky faktury.
 
Datum úč.příp.(Z-Zd.plnění/U-Uplat.DPH)  definuje hodnotu údaje „Datum účetního případu“ v SW Pohoda.
Z – hodnota se převezme z údaje „Zd. plnění“ z FD.
U – hodnota se převezme z údaje „Uplat. DPH“ z FD.
 
Export s vazbou na Adresář firem (A/N) popis viz „Export faktur odeslaných„.
 
Datum zápisu(3-D3K/D-Dodavatel) definuje hodnotu údaje „Datum zápisu“ v SW Pohoda.
3 – hodnota se převezme z údaje „Datum vystavení“ z FD.
D – hodnota se převezme z údaje „Vystaveno“ z FD.
 
„Zakázka“ <- (SPZ/KMCIS/VYSTAVIL_OO)   definuje hodnotu údaje „Zakázka“ v SW Pohoda.
ZAKAZKA – hodnota se převezme z definice v „Nastavení systému – Faktury“ z údaje „Maska čísla dokladu ZA pro export“ 
SPZ –            do tohoto údaje se zapíše „SPZ“ z objednávky na přepravu.
KMCIS –       do tohoto údaje se zapíše „kmenové číslo SPZ“ z objednávky na přepravu.
VYSTAVIL_OO – do tohoto údaje se zapíše uživatel, který objednávku na přepravu vystavil.

Maska pro zkrácený zápis předkontací        popis viz „Export faktur odeslaných„.
____________________________________________________________________________________________

Nastavení ovladače pro   EXPORT   POKLADNÍCH DOKLADŮ (PD)

Tlačítko -„Nastavení exportů      Popis sekce „Parametry
 
Pokladní doklady určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor pokladních dokladů (PD). Standardní nastavení C:\Pohoda\PohodaData_FD.xml
 
Spuštění importu do POHODY – popis viz „Export faktur odeslaných
 
Č. dokladu dle masky (A/N) – definuje způsob vytvoření čísla dokladu v SW Pohoda (A/N)
N – číslo dokladu se vygeneruje dle podmínek SW Pohoda 
A – struktura čísla dokladu se převezme podle nadefinované masky v Doprava 3K.
Maska je definovaná v „Nastavení systému – Valutové pokladny“ v údaji „Maska čísla dokladu PD pro export
 
Zobrazení chyb (N-nic, E-chyby, A-vše) popis viz „Export faktur odeslaných

Smazat vstupní soubor po importu (A/N) popis viz „Export faktur odeslaných

„Činnost“ naplnit údajem (OSC/SPZ…)
 definuje hodnotu údaje „Činnost“ v SW Pohoda,

OSC –         do tohoto údaje se zapíše „Osobní číslo zaměstnance“ z hlavičky dokladu PD.
SPZ –         do tohoto údaje se zapíše „SPZ“ z hlavičky dokladu PD.
seznam – do parametru lze též zapsat převodní tabulku středisek (středisko z dokladu PD v D3K=činnost z SW Pohoda), správný zápis by byl: 010=DOPRAVA|020=SPEDICE, kde 010,020 je středisko dokladu PD v D3K, DOPRAVA,SPEDICE je činnost v SW Pohoda
 
Soubor protokolu – popis viz „Export faktur odeslaných
 
Export s vazbou na adresář firem (A/N) popis viz „Export faktur odeslaných„. 

„Zakázka“ <- (PRIJMENI/PRIJMENID…) –    definuje hodnotu údaje „Zakázkav SW Pohoda.
PRIJMENI –    do tohoto údaje se zapíše „Příjmení zaměstnance“ z hlavičky dokladu PD.
PRIJMENID – do tohoto údaje se zapíše „Příjmení zaměstnancebez diakritiky z hlavičky dokladu PD.

Maska pro zkrácený zápis předkontací PP  použije se v případech, kdy je název předkontace v SW Pohoda větší než 10 znaků.

Maska pro zkrácený zápis předkontací PV  použije se v případech, kdy je název předkontace v SW Pohoda větší než 10 znaků.
Příklad: Zkratka předkontace v SW Pohoda je 311000/602000, v  D3K je možné zapsat pouze na 10 znaků.
              Na pozici 4-6 se v SW Pohoda opakuje 0. Maska má následující tvar: ???000???????.
             To znamená, že při exportu, se do naší předkontace doplní na pozici 4-6 nula.
              V D3K je předkontace zapsána ve tvaru 311/602000.
____________________________________________________________________________________________

 

Nastavení ovladače pro   EXPORT   INTERNÍCH DOKLADŮ (ID)

Tlačítko -„Nastavení exportů      Popis sekce „Parametry
 
Interní doklady – určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor interních dokladů (ID).  Standardní nastavení C:\Pohoda\PohodaData_ID.xml
 
Spuštění importu do POHODY – popis viz „Export faktur odeslaných
 
Č. dokladu dle masky (A/N)       definuje způsob vytvoření čísla dokladu v SW Pohoda (A/N)
N – číslo dokladu se vygeneruje dle podmínek SW Pohoda 
A – struktura čísla dokladu se převezme podle nadefinované masky v Doprava 3K
      Maska je definovaná v „Nastavení systému – Faktury“ v údaji „Maska čísla dokladu ID pro export

Zobrazení chyb (N-nic, E-chyby, A-vše)      popis viz „Export faktur odeslaných

Smazat vstupní soubor po importu (A/N) popis viz „Export faktur odeslaných
 
Údaj „Činnost“ naplnit údajem (OSC…)       definuje hodnotu údaje „Činnost“ v SW Pohoda,
OSC –         do tohoto údaje se zapíše „Osobní číslo zaměstnance“ z hlavičky dokladu ID.
seznam – do parametru lze též zapsat převodní tabulku středisek (středisko z dokladu ID v D3K=činnost z SW Pohoda), správný zápis by byl: 010=DOPRAVA|020=SPEDICE, kde 010,020 je středisko dokladu ID v D3K,    DOPRAVA,SPEDICE je činnost v SW Pohoda
 
Soubor protokolu popis viz „Export faktur odeslaných

Export s vazbou na adresář firem (A/N) popis viz „Export faktur odeslaných„. 

Maska pro zkrácený zápis předkontací  popis viz „Export faktur odeslaných„.
____________________________________________________________________________________________

Nastavení ovladače pro
EXPORT  
INTERNÍCH DOKLADŮ (ID)
à  OST. ZÁV.

Tlačítko -„Nastavení exportů      Popis sekce „Parametry
 
Interní doklady – určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor interních dokladů (ID).  Standardní nastavení C:\Pohoda\PohodaData_IZ.xml
 
Spuštění importu do POHODY – popis viz „Export faktur odeslaných
 
Č. dokladu dle masky (A/N)  definuje způsob vytvoření čísla dokladu v SW Pohoda (A/N)
N – číslo dokladu se vygeneruje dle podmínek SW Pohoda 
A – struktura čísla dokladu se převezme podle nadefinované masky v Doprava 3K
      Maska je definovaná v „Nastavení systému – Faktury“ v údaji „Maska čísla dokladu ID pro export“ 

Zobrazení chyb (N-nic, E-chyby, A-vše)      popis viz „Export faktur odeslaných

Smazat vstupní soubor po importu (A/N) popis viz „Export faktur odeslaných
 
Údaj „Činnost“ naplnit údajem (OSC…)    definuje hodnotu údaje „Činnost“ v SW Pohoda,
OSC –       do tohoto údaje se zapíše „Osobní číslo zaměstnance“ z hlavičky dokladu ID.
seznam – do parametru lze též zapsat převodní tabulku středisek (středisko z dokladu ID v D3K=činnost
z SW Pohoda), správný zápis by byl: 010=DOPRAVA|020=SPEDICE, kde 010,020 je středisko dokladu ID v D3K,    DOPRAVA,SPEDICE je činnost v SW Pohoda
 
Soubor protokolu popis viz „Export faktur odeslaných

Export s vazbou na adresář firem (A/N) popis viz „Export faktur odeslaných„. 

Maska pro zkrácený zápis předkontací  popis viz „Export faktur odeslaných„.
 
Poznámka: – do údaje „Variabilní symbol“ se zapíše „Osobní číslo řidiče z D3K (POZOR! zleva se odstraní vedoucí nuly).
____________________________________________________________________________________________

 

Nastavení ovladače pro   EXPORT   OSTATNÍCH DOKLADŮ (XX)

Tlačítko -„Nastavení exportů      Popis sekce „Parametry
 
Ostatní doklady – určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor ostatních dokladů (XX). Standardní nastavení C:\Pohoda\PohodaData_XX.xml
 
Spuštění importu do POHODY – popis viz „Export faktur odeslaných
 
Č. dokladu dle masky (A/N)      definuje způsob vytvoření čísla dokladu v SW Pohoda (A/N)
N – číslo dokladu se vygeneruje dle podmínek SW Pohoda 
A – struktura čísla dokladu se převezme podle nadefinované masky v Doprava 3K
      Maska je definovaná v “ Nastavení systému – Faktury “ v údaji „Maska čísla dokladu XX pro export“ 

Zobrazení chyb (N-nic, E-chyby, A-vše)       popis viz „Export faktur odeslaných

Smazat vstupní soubor po importu (A/N) popis viz „Export faktur odeslaných
 
Údaj „Činnost“ naplnit údajem(OSC,SPZ) – definuje hodnotu údaje „Činnost“ v SW Pohoda,
OSC –         do tohoto údaje se zapíše „Osobní číslo zaměstnance“ z hlavičky dokladu XX.
SPZ –         do tohoto údaje se zapíše „SPZ“ z hlavičky dokladu XX.
seznam – do parametru lze též zapsat převodní tabulku středisek (středisko z dokladu FO v D3K=činnost z SW Pohoda), správný zápis by byl: 010=DOPRAVA|020=SPEDICE, kde 010,020 je středisko dokladu FO v D3K, DOPRAVA,SPEDICE je činnost v SW Pohoda
 
Soubor protokolu – popis viz „Export faktur odeslaných
 
Export s vazbou na adresář firem (A/N) – popis viz „Export faktur odeslaných
 
Maska pro zkrácený zápis předkontací –  popis viz „Export faktur odeslaných
____________________________________________________________________________________________

 

Nastavení ovladače pro
EXPORT  
OSTATNÍCH DOKLADŮ (XX)
à  INT. DOKL.

Tlačítko -„Nastavení exportů      Popis sekce „Parametry
 
Ostatní doklady – určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor interních dokladů (ID).  Standardní nastavení C:\Pohoda\PohodaData_XX.xml
 
Spuštění importu do POHODY – popis viz „Export faktur odeslaných
 
Č. dokladu dle masky (A/N)      definuje způsob vytvoření čísla dokladu v SW Pohoda (A/N)
N – číslo dokladu se vygeneruje dle podmínek SW Pohoda 
A – struktura čísla dokladu se převezme podle nadefinované masky v Doprava 3K
     Maska je definovaná v „Nastavení systému – Faktury“ v údaji „Maska čísla dokladu XX pro export“ 

Zobrazení chyb (N-nic, E-chyby, A-vše)       popis viz „Export faktur odeslaných

Smazat vstupní soubor po importu (A/N)    popis viz „Export faktur odeslaných
 
Údaj „Činnost“ naplnit údajem (OSC, SPZ) – definuje hodnotu údaje „Činnost“ v SW Pohoda,
OSC       do tohoto údaje se zapíše „Osobní číslo zaměstnance“ z hlavičky dokladu XX.
SPZ –         do tohoto údaje se zapíše „SPZ“ z hlavičky dokladu XX.
seznam – do parametru lze též zapsat převodní tabulku středisek (středisko z dokladu ID v D3K=činnost z SW Pohoda), správný zápis by byl: 010=DOPRAVA|020=SPEDICE, kde 010,020 je středisko dokladu ID v D3K,    DOPRAVA,SPEDICE je činnost v SW Pohoda

„Zakázka“ <- (SPZ/KMCIS/VYSTAVIL) definuje hodnotu údaje „Zakázka“ v SW Pohoda.
SPZ –              do tohoto údaje se zapíše „SPZ“ z objednávky na přepravu.
KMCIS –        do tohoto údaje se zapíše „kmenové číslo SPZ“ z objednávky na přepravu.
VYSTAVIL – do tohoto údaje se zapíše uživatel, který XX doklad vystavil.
 
Soubor protokolu popis viz „Export faktur odeslaných

Export s vazbou na adresář firem (A/N) popis viz „Export faktur odeslaných„. 

Maska pro zkrácený zápis předkontací  popis viz „Export faktur odeslaných„.

„Pár.sym.“ (N/FD_CISDOKL) – definuje hodnotu údaje „Párovací symbol“ v SW Pohoda.
N –                      hodnota nebude vyplněna.
FD_CISDOKL – do tohoto údaje se zapíše „číslo faktury došlé“ z ostatního dokladu (XX).
____________________________________________________________________________________________

 

Nastavení ovladače pro   EXPORT   VYJÁDŘENÍ  K FD

Vyjádření k FD“ – lze exportovat pouze u faktur, které byly EXportovány z programu Doprava 3K  do SW Pohoda,
                                                                               nebo
                                                                               které byly IMportovány z SW Pohoda do programu Doprava 3K.
 
Tlačítko -„Nastavení exportů      Popis sekce „Parametry
 
Vyjádření k FD – určení složky a jména souboru, do jakého umístění se ukládá výstupní soubor „Vyjádření k FD“Standardní nastavení C:\Pohoda\PohodaData_VkFD.sql
 
Spuštění importu do POHODY – Příkazový řádek, který zajišťuje spuštění importu do SW Pohoda.
Standardní nastavení je:

sqlcmd.exe -b -r -S server -D databaze -U user -P password -i c:\Pohoda\PohodaData_VkFD.sql

Řádek definuje umístění databáze v SW Pohoda  -S server -D databaze„, uživatele a heslo „-U user -P password“ a SQL soubor, ve kterém jsou vyjádření k FD
 
Pokud nepožadujete spouštět SW Pohoda během importu (import budete provádět ručně), zadejte do tohoto parametru hodnotu „-“ (znaménko mínus).
 
FD se importují/exportují  do/z  D3K(I/E) faktury došlé FD se
I – importují z SW Pohoda do programu Doprava 3K 
E – exportují z programu Doprava 3K do SW Pohoda.
____________________________________________________________________________________________

 

Nastavení předkontací

Nastavení předkontací v Doprava 3K se provádí v menu Správa – Číselníky – Účetní osnova-kontace.
Předkontace se nastavují pro každý typ dokladu a příslušnou syntetiku  (př. FO – faktura odeslaná, NP – tržby z přepravy), který  chceme exportovat.
 
Pomocí klíčů („Klíč dokladu„, „Sazba DPH„, „Měna“ a „Středisko„) se dohledá příslušná kontace.
Mezi povinné klíče patří „Klíč dokladu“ a „Sazba DPH„.
 
klíč  – „Klíč dokladu“ – doplnit typ plnění  (tuzemsko, EU, mimo EU……)
klíč  – „Sazba DPH“   – doplnit příslušnou sazbu DPH
                                    – pro předkontaci „zaokrouhlení“ je nutné zadat řádek se sazbou „-1
                                    – v případě přijatých faktur u typu plnění „Tuzemsko“ je ještě nutné zadat řádek se sazbou „-2 mimo evidenci dph„.
 
klíč  – „Středisko“ –      je možné vyplnit středisko, není-li vyplněno, předkontace platí pro všechna střediska
klíč  „Měna“ –             je možné vyplnit měnu, není-li vyplněna, předkontace platí pro všechny měny
 
údaj – „Základ – Má dati“ –            doplnit zkratku „Předkontace“ z SW Pohoda
údaj – „Základ – Stred.Má dáti“ – doplnit Číslo střediska, které se používá v SW Pohoda (NEPOVINNÉ, odkaz na parametr „Středisko“ u exportu faktur vydaných.)
údaj – „Základ – Index DPH“ –      doplnit zkratku „Členění DPH pro NEplátce“ z SW Pohoda
údaj – „DPH – Index DPH“ –          doplnit zkratku „Členění DPH pro plátce“ z SW Pohoda
 
údaj – „Základ – Stred. Dal“ –       pokladních dokladů je možné vyplnit KOD pokladny z SW Pohoda, jinak se bere prefix pokladny z programu Doprava 3K
____________________________________________________________________________________________

 

FAQ

SW POHODA –  Chyba – Nelze vytvořit POHODA_FO.XML
 
            – Byla provedena uzávěrka v SW POHODA
            – Změnilo se heslo v SW POHODA
            – Při spuštění SW POHODA nebyla ještě dokončena celá aktualizace.
 
 
SW POHODA – je více firem se stejným IČ, DIČ, jak dostat správnou adresu při exportu faktury
 
            – zrušit v SW POHODA fakturu
            – před exportem odmazat DIČ a IČO u všech firem, které nechci použít. Ponechat pouze u jedné adresy.
            – provést export
            – vrátit zpět IČO, DIČ k ostatním firmám.
____________________________________________________________________________________________
©