Home » » Odkazy nápověd » Importy » Import ze systému WebDispečink

Import ze systému WebDispečink

Program Doprava 3K podporuje propojení se sledovacími systémy. Propojení lze využívat v části:

 • Generování jízdních příkazů (elektronická „stazka“)
 • Odesílání dispozic – objednávek na tablet WD fleet (adresa nakládky, adresa vykládky, souřadnice a další)
 • Automatická změna stavu přeprav na Dispečerské plachtě

Komunikace mezi programem Doprava 3K a sledovacím systémem se realizuje prostřednictvím tzv. ovladače na konkrétní typ systému sledování vozidel. Vzájemná komunikace probíhá obvykle přes webové rozhraní.

Generování jízdních příkazů z WebDispečinku

Jízda vozidla ve sledovacím systému je zaznamenávána dílčími úseky, pozicemi. Z těchto úseků, pozic se při importu dat vytváří doklad o jízdě – záznam o provozu vozidla (stazka). Zde je nutné upozornit na skutečnost, že v některých případech není jednoznačně identifikován začátek jízdy a konec jízdy. Pro stanovení začátku/konce jízdy slouží nastavení parametrů viz Možnosti driveru anebo je v těchto případech možné ručně označit, kdy jízda začíná a kdy jízda končí .

Nastavení

Nastavení ovladače je velmi důležitou činností. Doporučujeme věnovat každému parametru maximální pozornost, protože správné nastavení ovlivňuje konečný výsledek tj. vygenerovaný jízdní příkaz.

Nastavení importu

Funkce Nastavení importu definuje parametry, které zajišťují vazbu na sledovací systém. Před prvním importem je nutné parametry vyplnit a pak spustit ověřovací import. Význam parametrů je následující:

Adresa webové služby internetový odkaz na webovou službu, předvyplněno
Kód firmy kód firmy přidělený poskytovatelem sledovacího systému
Jméno uživatele jméno uživatele přidělený poskytovatelem sledovacího systému
Heslo heslo, které umožňuje přístup do sledovacího systému
Soubor protokolu jméno souboru včetně cesty kde bude uložen protokol o importu
Max doba čekání na odezvu serveru hodnota v sekundách
Použít data z tabletu A/N zadejte A, pokud používáte tablet WD fleet
Ukládat reguest/response do souboru A/N definuje, zda se mají data ukládat do souborů, typicky pro diagnostiku
Složka pro ukládání reguest/response definuje složku pro ukládání
Zpracovávat přílohy fotky A/N zda budete zpracovávat datové soubory, fotky
Složka pro ukládání příloh definuje složku pro ukládání datových souborů
Stahovat data do Dnes, dnů zadejte počet dnů

Možnosti driveru

Funkce Možnosti driveru umožňuje definovat vazby resp. propojit vozidla, řidiče, státy a akce, které se používají v obou systémech. Optimální nastavení těchto vazeb je nutnou podmínkou k úspěšnému importu.
Implicitní doplnění těchto číselníků doporučujeme provést zkušebním importem dat, funkcí „Spustit import“. Během importu program testuje, zda jsou data v číselnících a pokud nejsou, pak po kladné odpovědi číselníky aktualizuje. Na kartě Číselník vozidel, Číselník řidičů, Číselník států a Číselník akcí provedete vzájemné propojení číselníků sledovacího systému s číselníky Doprava 3K. Karta parametry slouží k dalšímu upřesnění nastavení importu.

Číselník vozidel
Karta číselník vozidel umožňuje navzájem propojit/přiřadit SPZ ze systému sledování vozidel s číselníkem vozidel systému Doprava 3K. Pokud je řádek označen červenou barvou, pak tato SPZ nemá nadefinovanou vazbu na číselník Doprava 3K. Zvolením funkce „Opravit“ se zobrazí v levé části kód vozidla ze sledovacího systému, v pravé části se zobrazí číselník vozidel Doprava 3K. Kurzorovými klávesami vyberte požadovanou SPZ a potvrďte OK. Tím provedete propojení spz obou systémů, řádek ve formuláři se zobrazí černě. Stejným způsobem pokračujte u všech ostatních spz. Upozorňujeme, že jízdy nepropojených spz se nenaimportují !
Parametr „Importovat“ konkrétní SPZ definuje, zda se bude či nebude toto vozidlo importovat. Parametr můžete využít v případech, kdy požadujete importovat jen vybrané SPZ.

Číselník řidičů
Karta číselník řidičů umožňuje navzájem propojit/přiřadit řidiče ze systému sledování vozidel s číselníkem řidičů systému Doprava 3K. Pokud je řádek označen červenou barvou, pak tento řidič nemá nadefinovanou vazbu na číselník Doprava 3K. Zvolením funkce „Opravit“ se zobrazí v levé části kód řidiče ze sledovacího systému, v pravé části se zobrazí číselník řidičů Doprava 3K. Kurzorovými klávesami vyberte požadovaného řidiče a potvrďte OK. Tím provedete propojení řidičů obou systémů, řádek ve formuláři se zobrazí černě. Stejným způsobem pokračujte u všech ostatních řidičů.
Upozorňujeme, že jízdy řidičů, kteří nebudou navzájem propojeni se nenaimportují !

Číselník států
Karta číselník států umožňuje navzájem propojit/přiřadit státy ze systému sledování vozidel s číselníkem států systému Doprava 3K. Tento číselník bývá obvykle naplněn při prvním spuštění importu. Pokud je však některý z řádků číselníku zobrazen červenou barvou, pak proveďte odpovídající přiřazení ručně.

Číselník akcí
Karta číselník akcí umožňuje navzájem propojit/přiřadit akce použité v systému sledování odpovídajícím akcím v systému Doprava 3K. Obvykle se jedná o akce průběhu pracovní doby např. jízda, bezpečnostní přestávka, čekání, nakládka/vykládka a podobně. Propojení proveďte funkcí „Opravit“. Vygenerované akce v jízdním příkazu se využívají do výstupní sestavy Výkaz pracovní doby řidiče (viz Evidence pracovní doby).

Parametry
Karta parametry umožňuje přednastavit různá kritéria pro generování jízdních příkazů.
WDpar

Význam parametrů:

Rozsah importovaných dat:
Importovat jízdy Od: od jakého data se jízdy mají importovat
Importovat jízdy Do: do jakého data se jízdy mají importovat

Automaticky vytvořit: jízdní příkaz bude vytvořen automaticky s ohledem na nastavení viz níže, v opačném případě se jízdní příkazy budou vytvářet v interaktivním režimu označením začátku a konce jízdy

Smazat surová data: vymazání již dříve naimportovaných „surových“ dat, funkce nemá vliv na již dříve vygenerované stazky

Nastavení automatické tvorby jízdních příkazů:

 • na každý den vytvořit nový jízdní příkaz:  jízdní příkaz bude vygenerován na každý den
 • na každou souvislou řadu vytvořit nový jízdní příkaz: jízdní příkaz bude vygenerován na souvislou řadu tj. jakmile bude mezi jízdami přestávka minimálně jeden den, tento způsob doporučujeme pro týdenní jízdní příkazy
 • na každou souvislou řadu s ohledem na přelom měsíce vytvořit jízdní příkaz: tento způsob je obdobou předchozího, pouze v případě jízd na konci měsíce, se tyto jízdy ukončí
 • na každou jízdu vytvořit nový jízdní příkaz: jízdní příkaz bude vytvořen na každou jízdu
 • na každou jízdu označenou řadu vytvořit nový jízdní příkaz: jízdní příkaz bude vytvořen podle ručního označení jízd

Není-li vyplněn řidič, převzít řidiče z karty vozidla:  pokud u jízdy v systému sledování nebude vyplněn řidič, pak se řidič převezme z karty vozidla
Generování stání v rámci jízdy: definuje, zda se bude generovat akce stání
Importovat tankování:   definuje, zda se mají generovat doklady o tankování
Minimální započítávaná délka čekání v minutách:  hodnota v minutách

 

Spustit import

Funkcí spustit import spustíte načítání dat se systému sledování. Po provedeném importu se zobrazí formulář, který obsahuje karty:

 • Vyřazené záznamy
 • Záznamy k importu
 • Jízdní příkazy k importu

Vyřazené záznamy

Karta Vyřazené záznamy obsahuje vyřazené záznamy, které nebyly zpracovány z některého z těchto důvodů (údaj, který je zobrazen červeně není uveden v propojovacím číselníku a proto je záznam vyřazen):

 • v seznamu vozidel nebyla nalezena karta vozidla s odpovídající SPZ nebo není SPZ vyplněna
 • v číselníku řidičů nebyl nalezen řádek s odpovídajícím kódem řidiče nebo s vyplněnou vazbou na kartu řidiče
 • v číselníku států nebyl nalezen řádek  s odpovídajícím kódem státu nebo s vyplněnou vazbou na seznam států

Pokud požadujete vyřazené záznamy v příštím importu úspěšně zpracovat, import ukončete a v Možnostech driveru proveďte doplnění vazebních číselníků. Po doplnění import zopakujte, doplněné záznamy se již v kartě Vyřazené záznamy nezobrazí a budou připraveny ke zpracování v kartě Záznamy k importu.

Záznamy k importu

Karta Záznamy k importu zobrazuje úspěšně importované úseky. K dispozici jsou funkce, které umožňují připravit jízdní příkazy k finálnímu generování:

WD_imp1

Význam funkcí:

Označit začátek: označí aktuální řádek jako začátek jízdy, současně s označením začátku
jízdy se řádek resp. řádky zabarví zelenou barvou, rozsah označených  řádků odpovídá tomu, jak máte navolen parametr Nastavení  automatické tvorby jízdních příkazů viz Parametry

Označit konec:  označí aktuální řádek jako konec jízdy, automaticky označený seznam jednotlivých úseků můžete touto funkcí ručně upravit tj. přidat další úseky nebo naopak odebrat

Zrušit výběr:  zruší označený výběr

Sloučit jízdy:  označené řádky sloučí do jedné jízdy, používá se pouze tam, kde jsou velmi „jemně“generovány úseky sledovacím systémem (tuto funkci doporučujeme používat zřídka)

Rozdělit jízdy:  sloučenou jízdu opět rozdělí, jde o inverzní funkci k  “Sloučit jízdy”

Zobrazit naimportované: zobrazí již naimportované jízdy, nastane to v případě, se provádí opakovaný import

Skrýt naimportované:  inverzní funkce k “Zobrazit naimportované”

Vytvořit jízdní příkaz: funkci “Vytvořit jízdní příkaz” použijete tehdy, kdy máte označený začátek a konec jízdy, zobrazí se okno
WD_imp2

se základními parametry nového jízdního příkazu, potvrzením OK připravíte jízdní příkaz, který bude k dispozici v záložce Jízdní příkazy k importu,
opakováním této činnosti postupně vytváříte další jízdní příkazy,
v záložce jízdní příkazy k importu se shromažďují jízdní příkazy k finálnímu generování

Přidat na jízdní příkaz:  tuto funkci použijete v případě, kdy již byl jízdní příkaz vystaven a požadujete některé z nenaimportovaných úseků přiřadit k vybranému jízdnímu příkazu, zobrazí se:
WD_imp3

 

Jízdní příkazy k importu

Karta jízdní příkazy k importu umožňuje závěrečné generování jízdních příkazů. Všechny jízdní příkazy, které postupně byly připraveny viz Záznamy k importu jsou zde zobrazeny a připraveny k vygenerování. Ve spodní části formuláře můžete v jednotlivých záložkách (průběh jízdy, řidiči,čerpání,akce,přechody hranic) prohlížet připravený jízdní příkaz. Formát jízdního příkazu již odpovídá standardnímu záznamu o provozu vozidla programu.
WD-jp

Význam funkcí:
Odstranit jízdní příkaz:   smaže jízdní příkaz, jednotlivé úseky se zařadí zpět do karty záznamy k importu
Pokračovat:  zobrazí se informační okno, funkce „Pokračovat“ spustí dokončí generování jízdních příkazů

Poznámka:
Do programu Doprava 3K můžeme importovat pouze data, která jsou sledovacím systémem poskytována.
Rozsah a členění poskytovaných dat se může lišit od rozsahu, který vám sledovací systém poskytuje ve webovém rozhraní aplikace.