Home » » Odkazy nápověd » Parametry nastavení systému

Parametry nastavení systému

Nastavení systému slouží k přednastavení parametrů programu Doprava 3K. Před rutinním používáním programu doporučujeme nastavení systému pečlivě projít a přizpůsobit tak vlastním podmínkám.

Rozlišujeme dvě úrovně nastavení parametrů systému:

1. parametry správce systému KSHADMIN (červené parametry)
2. parametry systému běžného uživatele, klienta (modré parametry)

Parametry KSHADMIN (červeně)
Správce systému KSHADMIN má k dispozici červené parametry, to jsou parametry, které ovlivňují chování celého systému a jejich hodnoty platí pro všechny uživatele, klienty. Uživatel systému, klient, červené parametry měnit nemůže, systém tuto možnost ani neposkytuje.
Jedním z prvních parametrů, které budete aktualizovat jsou firemní údaje. Protože budoucí změna některých parametrů může z větší části chování systému změnit, doporučujeme věnovat nastaveným hodnotám zvýšenou pozornost. Např. nastavení výpočtu skutečné spotřeby PHM, definice stravného, způsob výdeje PHM, způsob výdeje materiálu, výdej ze skladu FIFO/průměrná skladová cena, zaokrouhlování faktur, masky variabilních symbolů, zaokrouhlování vyúčtování pracovní cesty, druh vzájemného zápočtu, parametry kurzovního lístku a další.

Parametry uživatele, klienta (modře)
Uživatel systému má k dispozici modré parametry, to jsou parametry, které ovlivňují chování pouze tohoto uživatele. Systémové, červené parametry uživatel měnit nemůže. Parametry uživatele jsou k dispozici v Správa –Nastavení – Nastavení systému nebo jsou též k dispozici v jednotlivých úlohách/formulářích viz znak bílé ozubené kolo v černém podkladu.
Parametry uživatele usnadňují, přizpůsobují a v určité míře také individualizují chování systému tomuto uživateli. Každému uživateli doporučujeme seznámit se s těmito parametry a provést nastavení. V řadě případů to vede k efektivnějšímu využívání systému! Např. defaultní parametry fakturace, defaultní parametry zakázky na přepravu, defaultní parametry objednávky přepravy, přednastavování středisek a podobně. Příkladem individualizace programu jsou např. parametry dispečerské plachty,  podkladový obrázek aplikace, struktura menu a podobně. Hodnoty parametrů uživatele se ukládají do souboru settings.ini počítače tohoto uživatele, standardně do složky C:\Doprava3K\.

Upozornění:
U některých parametrů je volba „Použít pro všechny uživatele“. Použitím této funkce „propíšete“ nastavenou hodnotu všem uživatelům viz Uživatelé a práva.

Adresář

CreditCheck

Při výběru firmy do dokladu aktualizovat online CreditCheck hodnocení: provede aktualizaci hodnocení CreditCheck při výběru firmy z Adresáře firem. CreditCheck je systém hodnocení firem společnosti Credit Check s.r.o., více: https://creditcheck.cz/

Formát IČ

Definuje formát údaje IČ v Adresáři firem.  Definicí masky údaje lze ovlivnit  rozsah zadávání údaje IČ. Standardní maska 00000000 umožňuje resp. verifikuje zadání max osmi číslic.

Kontrola přístupu stř. k adresáři firem

Při zapnuté volbě se kontroluje přístup uživateli přístupných středisek k záznamům v Adresáři firem. Uživateli lze nastavit přístup k vybraným střediskům a firmám v Adresáři.

Kontrolovat nespolehlivost plátců DPH

Při vystavování dokladů lze kontrolovat registr nespolehlivých plátců DPH a bankovních účtů zveřejněných Finanční správou. Jedná se o kontroly u dokladů: faktury přijaté, platební příkazy, objednávky.

Možné volby jsou:

1.  nekontrolovat
2.  kontrolovat offline dle uložených informací (kontrola probíhá dle informací z adresáře firem, adresář se může aktualizovat automatickou úlohou např. 1x denněe)
3.  kontrolovat online z webové služby (kontrola-ověření proběhne v okamžiku výběru firmy z Adresáře firem dle online informací Finanční správy)

Následující kód zákazníka

Hodnota kódu firmy nového zákazníka v Adresáři firem. Počáteční hodnotu a strukturu kódu firmy můžete ručně nadefinovat (např. kombinace znaků a číslic). Nastavení doporučujeme provést před rutinním používáním systému. V průběhu používání to je však také možné.

Octopus

Systém hodnocení firem Octopus není již od roku 2016 společností DC Group s.r.o. udržován a aktualizován.

Ověřovat DIČ

Při vystavení dokladu ověřovat zveřejnění DIČ. Kontrola probíhá u faktur odeslaných a pokladních dokladů.

Možné volby jsou:
1. neověřovat
2. ověřovat (pouze upozornění)
3. ověřovat (nedovolit uložit tj. doklad nelze vytvořit)

Testovat duplicitu IČ a DIČ

Testování duplicity IČ a DIČ v Adresáři firem. Umožňuje nastavit, zda systém povolí uložit firmu se stejným IČ a DIČ.

Možné volby jsou:
1. netestovat duplicitu
2. testovat duplicitu – zobrazit upozornění
3. nepovolit duplicitu (doklad nelze vytvořit)

Autoservis

Pracovní doba

Akce vyplňující přestávky v práci
Automaticky generovaná akce vyplňující přestávky mezi zadanými časovými rozpisy práce, pokud jsou mezi příchodem do zaměstnání (PZ) a odchodem ze zaměstnání (OZ). Akce se vybírá z číselníku Sazby pro mzdy-Sazby za akci.
Přetahovat hodiny (není-li rozpis) – datum
Určuje, od kterého data se skutečně odpracované hodiny přebírají do evidence pracovní doby v případě, že nebyl zadán časový rozpis práce. Časový rozpis práce se do evidence pracovní doby přebírá vždy automaticky.
Výchozí akce pro začátek práce
Akce se vybírá z číselníku Sazby pro mzdy-Sazby za akci.
Způsob zadávání plánované odpracované doby
Možné volby jsou:
1. zadávat počet hodin
2. zadávat časové úseky od-do

Způsob zadávání skutečně odpracované doby
Možné volby jsou:
1. zadávat počet hodin
2.zadávat časové úseky od-do

Režijní náklady

Typ období pro výpočet režijních nákladů
Možné volby jsou:
1.  měsíčně (režijní náklady se převezmou z měsíčního čas. intervalu, přesnější výpočet)
2.  celé období (režijní náklady za převezmou také z předchozího období, pokud jsou)

Základ pro výpočet režijních nákladů
Definuje co je základem pro výpočet režijních nákladů a to buď počet zakázek nebo cena zakázek. Možné volby jsou:
1.  počet zakázek (režijní náklady se rozpouští lineárně podle počtu zaázek sledovaného období)
2.  cena zakázek (režijní náklady se rozpouští váženým průměrem podle ceny zakázky)

Automaticky generovat neskladové položky a subdodávky

Při zapnuté volbě se při zápisu skutečně vydaného materiálu mimo sklad nebo subdodávky automaticky vygeneruje (pokud není vybrána z již existujícího záznamu) záznam v číselníku Položky mimo sklad a subdodávky. Příjmový pohyb položky mimo sklad nebo subdodávky lze následně spárovat s fakturou došlou. Vygenerované položky lze použít do dalších zakázek.

Automaticky vyplnit skutečný čas u práce z ceníku

Po přidání práce z ceníku při zadávání skutečnosti se automaticky vyplní skutečný čas dle normovaného.

Daňový doklad – převzít středisko ze zakázky

Při zapnuté volbě se při vystavování faktury nebo účtenky převezme středisko dokladu za zakázky.

Nabízet vlastní zakázky k fakturaci

Při zapnuté volbě, umožňuje vystavovat faktury a účtenky na vlastní zakázky.

Požadovat objednání chybějícího materiálu

Umožňuje provést automatické vytvoření požadavku na objednání chybějícího materiálu při zápisu plánovaného materiálu do zakázky. Vygenerovaný požadavek je podkladem k vystavení objednávky materiálu.

Požadovat objednání chybějících subdodávek

Umožňuje provést automatické vytvoření požadavku na objednání chybějících subdodávek při zápisu subdodávek do zakázky. Vygenerovaný požadavek je podkladem k vystavení objednávky subdodávky.

Požadovat rezervaci plánovaného materiálu na skladě

Umožňuje provést automatickou rezervaci požadovaného množství materiálu na skladě při zápisu plánovaného materiálu do zakázky. Pokud materiál není na skladě, pak při zadávání plánovaného množství materiálu v zakázce lze provést rezervaci požadovaného množství k zadávané zakázce.

Vlastní zakázky fakturovat bez DPH

Při vystavení nové faktury odeslané z vlastní zakázky mají položky faktury nulovou sazbu DPH.

Výdejka – převzít středisko ze zakázky

Při zapnuté volbě se při vystavování výdejky převezme středisko dokladu za zakázky.

Zadávat spotřební materiál

Při zapnuté volbě se při označení zakázky jako „ kompletní“ nabídne formulář pro zadání spotřebního materiálu, jehož hodnota je tvořena procentem  z ceny použitého materiálu.

Způsob výdeje materiálu

Definuje, jakým způsobem se má vydávat materiál ze skladu. Buď se automaticky vytváří na skladě výdejka nebo se při zápisu vybírá z existujících výdejek.

Možné volby jsou:
1. při zápisu automaticky vytvořit na skladě výdejku
2. při zápisu vybrat z existujících výdejek

D3K online

Pokud budete mít o službu D3K online zájem, před nastavením kontaktujte autory systému. Nezbytnou podmínkou je, aby váš partner provozoval systém Doprava3K.

Adresa webové služby „D3K online“

Internetová adresa služby D3K online, nedoporučujeme ji měnit

Heslo do zákaznické podpory

Přidělené heslo do zákaznické podpory, viz aktivační klíče systému-licenční ujednání.

Povolit komunikaci službou „D3K online“

Při zapnuté volbě bude povolena služba D3K online.

Zasílat dokumenty službou „D3K online“

Při tisku nabízet možnost zaslat dokument přes službu D3K online, pokud partner umožňuje příjem dokumentů. Jedná se o odeslání objednávky přepravy partnerovi u kterého vznikne zakázka na přepravu.
Možné volby jsou:
1. nezasílat
2. zasílat (dle příznaku v adresáři firem, partner musí mít komunikaci povolenu)
3. zasílat (zjišťuje v okamžiku tisku, zda příjemce komunikaci D3K-online umožňuje)

Doprava

Definice stravného

Automaticky připojit předcházející/následující jízdní příkaz
Při zapnuté volbě je za předpokladu více jízdních příkazů stejného řidiče ve stejném dni výpočet stravného počítán jako jedna pracovní cesta.

Datum vystavení interního dokladu se stravným
Definuje datum, který se doplňuje do generovaného interního dokladu se stravným.
Možné volby jsou:
1. aktuální datum
2. datum vystavení jízdního příkazu
3. datum zahájení jízdního příkazu

Stravné počítat dle zákona
Definuje algoritmus výpočtu cestovních náhrad. Z důvodu historie a častým změnám v legislativě jsou zde ponechány i starší způsoby výpočtu cestovních náhrad.
Možné volby jsou (zelenou barvou je současně platný způsob – v roce 2017):
1. č.36/2000 ze dne 10.2.2000
2. č. 232/2006 ze dne 21.4.2006–platnost od 1.1. 2007
3. č. 365/2011 ze dne 6.11.2011–platnost od 1.1.2012 (výklad $170, odst.3-výkl )
4. č. 365/2011 ze dne 6.11.2011–platnost od 1.1.2012 (výklad $170, odst.. 3-výkl) 

 Stravné počítat dle zákona – povolit změnu
Při zapnuté volbě umožňuje na jízdním příkazu změnit způsob výpočtu viz parametr „Stravné počítat dle zákona“
Výběr státu pro zahraniční stravné
Definuje výběr hodnoty stravného za předpokladu rovnající se doby pobytu ve více státech s maximální dobou pobytu. Možné volby jsou:
1. stát s nejnižší sazbou stravného přepočtenou na tuzemskou měnu
2. stát s nejvyšší sazbou stravného přepočtenou na tuzemskou měnu

Výpočet stravného
Definuje, jak bude výpočet probíhat. Možné volby jsou:
1.  nepočítat (stravné nebude počítáno)
2. dle zákona (stravné bude počítáno dle zákona resp. dle “Stravné počítat dle zákona”)
3. speciální (stravné bude počítáno vlastním algoritmem např. dle ujetých km, doporučujeme kontaktovat autory systému)

Formulář jízdního příkazu
Cestovní výdaje

Připojování cestovních výdajů-změna řidiče
Při připojení existujícího dokladu (XX, ID) k jízdnímu příkazu lze nastavit způsob změny řidiče. Možné volby jsou:
1.  automaticky změnit na hlavního řidiče (řidič se převezme z jízdního příkazu)
2. vyžadovat potvrzení změny řidiče (řidiče lze vybrat z jízdního příkazu)
3. nepovolit změnu řidiče, řidiče na dokladu nelze změnit

Připojování cestovních výdajů-změna SPZ
Při připojení existujícího dokladu (XX, ID) k jízdnímu příkazu lze nastavit způsob změny SPZ. Možné volby jsou:
1. automaticky změnit SPZ tahače (SPZ se převezme z jízdního příkazu)
2. vyžadovat potvrzení změny SPZ (SPZ lze vybrat z jízdního příkazu)
3. nepovolit změnu SPZ, SPZ na dokladu nelze změnit

Zapisovat cestovní výdaje
Při zapnuté volbě jemožné do jízdního příkazu zapisovat cestovní výdaje. V opačném případě se záložka cestovní výdaje v jízdním příkazu nenabízí.

Automaticky doplnit chybějící údaje nakl/vykl
Při zapnutém parametru při kontrole jízdního příkazu se v záložce Nakládky/Vykládky jízdního příkazu automaticky doplní nakládky a vykládky z přiřazené objednávky resp. zakázky dopravy.

Druh přepravy
Definuje druh přepravy (TUZ/TIR), který se předvyplňuje při zápisu jízdního příkazu.

Nepředvyplňovat číslo dokladu automaticky
Při zapnutém parametru se číslo jízdního příkazu nebude automaticky předvyplňovat, bude nutné číslo zadat ručně.

Počítat mzdy řidičů
Definuje, zda na jízdním příkazu budou či nebudou zapisovány podklady pro výpočet mezd řidičů. Hodnota tohoto parametru se předvyplní do jízdního příkazu a je možné jej změnit.

Používat číselník vzdáleností v průběhu zakázek

Při zapnutém parametru se do číselníku vzdáleností zapisují rozepsané úseky při zápisu průběhu zakázek. Číselník vzdáleností je možné využívat při převzetí plánovaných kilometrů (namísto mapových podkladů).

Předvyplňovat datum vrácen dne
Při zapnutém parametru se bude automaticky předvyplňovat datum „Vrácen dne“ aktuálním datumem.

Předvyplňovat SPZ do jízdního příkazu
Definuje, zda se do  jízdního příkazu bude či nebude předvyplňovat SPZ z aktuálního řádku jízdního příkazu.

Způsob doplnění ujetých km
Definuje způsob doplnění ujetých kilometrů tj. stav tachografu k jednotlivým akcím průběhu jízdy, možné varianty jsou vyjádřeny ad1-ad4.
1. Počet kilometrů se vypočítá ze stavu tachografu zadávaného v průběhu jízdy
2. Doplnit celkový počet kilometrů (nevyžaduje zadání stavu tachografu v průběhu jízdy)
3. Doplnit podíl z celkového počtu kilometrů dle počtu řidičů (nevyžaduje zadání stavu tachografu v průběhu jízdy)
4. Doplnit nulový počet kilometrů (nevyžaduje zadání stavu tachografu v průběhu jízdy)

Způsob doplnění ujetých km-povolit změnu
Při zapnutém parametru bude možné provádět ruční korekce stavu tachografu

Způsob hromadných kontrol
Pokud je nastaven interaktivní způsob provádění hromadných kontrol jízdních příkazů, je vždy při vzniku chyby zabraňující úspěšnému provedení kontroly daná chyba zobrazena a poté je otevřen formulář jízd.příkazu k provedení ručního zásahu. Při neinteraktivním způsobu se příkazy, které není možné zkontrolovat, přeskočí a na konci se zobrazí jejich seznam s popisem nalezeného problému.

Interní doklady

Maska var. symbolu ID
Definuje strukturu při vytváření variabilního symbolu interního dokladu. Struktura se definuje kombinací použitelných údajů viz seznam. Každý použitelný údaj musí být uvozen znakem $, např. $CISLO_3$ tj. pořadové číslo dokladu na tři místa.

Sazba DPH
Definuje sazbu dph, která se automaticky přednastaví do interního dokladu.

Opravy
Zavřít objednávku opravy po uložení
Při zapnutém parametru se zavře formulář opravy vozidla.

Ostatní doklady
Sazba DPH
Sazba dph, která se bude automaticky předvyplňovat při zápisu nového řádku ostatního dokladu.

Pneumatiky
Generovat ev. čísla pneu automaticky
Parametr je aktivní pouze při zapnutém parametru viz níže, „Sledovat pneumatiky“.  Při výdeji pneumatik ze skladu na vozidlo (typ výdeje Vlastní firma-vozidlo) generuje  automaticky výrobní a evidenční číslo pneumatiky.

Sledovat pneumatiky
Při zapnuté volbě se u dokladů XX, OV, ZC a VD s kontací PN-pneumatiky vyžaduje vyplnění katy pneumatiky. Agenda evidence pneumatik se eviduje podrobněji.
Při vypnuté volbě se pneumatiky na mezisklad generují automaticky. Agenda pneumatik se eviduje jednodušeji.

Pracovní doba
Akce vyplňující přestávky v práci
Umožňuje nastavit akci, která se automaticky generuje do přestávky mezi jízdními příkazy za předpokladu příchodu do zaměstnání (PZ) resp. odchodu ze zaměstnání (OZ). Příklad: příchod do zaměstnání 06:00, jízda 7:00-12:00, jízda 16:00-19:00. Akce nastavená tímto parametrem se doplní do časového intervalu 12:00-16:00.

Vyúčtování pracovní cesty
Převod doplatku ve vyúčt. na tuzemskou měnu

Definuje, zda se při vyúčtování pracovní cesty má případný doplatek řidiči převádět na tuzemskou měnu. Možné volby jsou:
1. převádět doplatek řidiči na tuzemskou měnu
2. nepřevádět doplatek řidiči na tuzemskou měnu

Umožnit částečné čerpání záloh
Při zapnuté volbě umožňuje částečné čerpání záloh řidiče, v opačném případě se záloha při vyúčtování použije v plné výši.

Zahrnovat stravné do vyúčtování pracovní cesty
Definuje, zda se stravné má či nemá započítávat do vyúčtování pracovní cesty. Do vyúčtování pracovní cesty se započítávají jízdní příkazy, které mají zkontrolované záložky Stravné a Cestovní výdaje. Možné volby jsou:
1. kompletní vyúčtování pracovní cesty: vyúčtování mj. obsahuje také stravné
2. stravné nevyúčtovávat, pouze spočítat v tuzemské měně: stravné je spočítáno, avšak není součástí vyúčtování pracovní cesty- stravné nezahrnovat do vyúčtování pracovní cesty: stravné není součástí vyúčtování pracovní cesty
3. zaokrouhlování vyúčtování pracovní cesty
Definuje způsob zaokrouhlení vyúčtování pracovní cesty. Způsob zaokrouhlení lze nastavit odlišně pro každou měnu.

Zakázky
Zjednodušený formulář zakázky
Umožňuje nastavit zjednodušený formulář zakázky dopravy (ZD). Ve zjednodušeném formuláři zakázky se nakládky/vykládky zadávají v detailu zakázky (oproti zakázce na přepravu ZA).

Délka pracovní doby (hodin)

Globální parametr určující délku pracovní doby v hodinách. Používá se pro evidenci pracovní doby (pokud není vyplněn u řidiče či automechanika).

Mzdové náklady navýšit o
Definuje o jaké procento se mají zvýšit vypočtené mzdové náklady (odvody za sociální a zdravotní pojištění), standardní hodnota je 34%.

Výpočet skutečné spotřeby PHM
Definuje způsob výpočtu skutečné spotřeby na jízdním příkazu vozidla:
1. Spotřebu doplňovat ručně, je-li nula doplnit spotřebu dle normy
Tento způsob vyžaduje při zápisu jízdního příkazu zadat skutečnou spotřebu ručně. Pokud nebude spotřeba zadána doplní se vypočtená normovaná spotřeba.
2. Spotřeba se doplní dle čerpání do definovaného stavu nádrže, jinak dle normy
Čerpáním do definovaného stavu rozumíme takové čerpání, kdy je známý stav nádrže v litrech po čerpání a zároveň stav tachografu.Tento způsob počítá skutečnou spotřebu automaticky takto:
Spotřeba1 = počáteční stav nádrže – definovaný stav nádrže + všechna čerpání    před definovaným stavem včetně
Spotřeba2 = normovaná spotřeba od definovaného stavu do konce jízdy
Celková spotřeba = Spotřeba1 + Spotřeba2
Konečný stav nádrže = počáteční stav nádrže + čerpání – spotřeba1 – spotřeba2
Z toho je zřejmé, že jakmile zapíšeme čerpání do definovaného stavu, automaticky se provede korekce spotřeby, která do té doby byla doplňována dle normy.
3. Spotřeba se doplní dle čerpání
Tento způsob výpočtu do skutečné spotřeby doplňuje součet čerpání v litrech na jízdním příkazu.
4. Spotřeba se doplní z ručně vyplněného konečného stavu nádrže
Tento způsob umožňuje na jízdním příkazu zadat konečný stav nádrže v litrech a skutečná spotřeba se pak vypočítá:počáteční stav+čerpání-konečný stav=skutečná spotřeba.

Zahájení pracovní doby (čas)
Počáteční čas, kdy pracovní doba začíná

Způsob výdeje majetku na řidiče
Definuje jakým způsobem se vydává majetek řidiči. Buď se automaticky vytváří na skladě výdejka nebo se při zápisu vydaného majetku vybírá z existujících výdejek.
Způsob výdeje majetku na vozidla
Definuje jakým způsobem se vydává majetek na vozidlo. Buď se automaticky vytváří na skladě  výdejka nebo se při zápisu vydaného majetku vybírá z existujících výdejek
Způsob výdeje materiálu na opravy
Při zápisu opravy automaticky vytvořit výdejku ze skladu.  Při zápisu opravy vybrat z existujících výdejek

Způsob výdeje PHM
Definuje způsob zápisu výdeje PHM z vlastní cisterny (ze skladu).
– Při zápisu tank. automaticky vytvořit na skladě výdejku
Při zápisu čerpání PHM v DZPV se na pozadí automaticky vygeneruje výdejka na ze skladu na zadané množství zadané PHM. Tím se také automaticky sníží stav na skladové kartě.
– Při zápisu tank. vybrat z existujících výdejek
Tento způsob je aplikovatelný v případech, kdy výdej PHM ve firmě provádí skladník a následně vystavuje příslušné výdejky v programu Doprava 3K v modulu Sklad. Pracovník, který zapisuje čerpání PHM do DZPV pak pouze přiřadí příslušnou výdejku k DZPV.

Faktury

Automatická fakturace
Automatická fakturace je funkčnost, která umožňuje nastavit parametry systému tak, aby faktury vydané byly vystavovány v naplánovaném čase. Parametry lze nastavit dle jednotlivých modulů resp. tak jak to odpovídá realitě uživatele systému.
Upozornění: parametry automatické fakturace doporučujeme konzultovat s autory systému!
Doprava
Sklad
Spedice
Autoservis
Logistický sklad
Společná fakturace

Informativní přepočet FO
Nastavení umožňuje zobrazovat na vydaných fakturách informativní přepočet na jinou měnu nežli je mateřská měna (Kč). V současné době (rok 2017) není nutné přepočet na jinou měnu na fakturách tisknout.

Kurz
Aktuální kurz k měně viz níže.
Měna
Zkratka měny informativního přepočtu.
Zobrazovat na fakturách
Definuje, zda se má na fakturách informativní přepočet tisknout.

Odkazy na zákon číslo 235/2004 o DPH
Definuje text, který se tiskne na fakturách dle typu faktury s ohledem na zákon o DPH. Tiskové formuláře vydaných faktur již tyto texty standardně obsahují. Pokud požadujete používat vlastní znění odkazů na zákon o DPH, pak proveďte aktualizaci příslušných údajů:
Jazyk1: český text
Jazyk2: německý text
Jazyk3: anglický text
Jazyk4: rezerva
Jazyk5: rezerva

EU
Poskytnutí služeb s místem plnění mimo území ČR dle §9 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb. DPH je povinen odvést příjemce.
EU (dph v jiné zemi EU)
Případ, kdy jste registrováni jako plátci dph v jiné zemi EU. “Bez textu”
Mimo EU
Mezinárodní přeprava osvobozená od DPH dle §69 zákona č. 235/2004 Sb.
Mimo EU (spedice)
Přeprava nesplňuje podmínky osvobození dle §69 zákona č.235/2004 Sb. o DPH.
Přenesená daňová povinnost
Sazba DPH je informativní sazbou plnění v režimu tuzemského reverse charge.
Výši daně je podle §92a Zákona o DPH povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.
Tuzemská faktura
„Bez textu“

Vzájemné zápočty
Druh vzájemného zápočtu
Definuje způsob vystavení vzájemného zápočtu. Možné volby jsou:
1. daňový doklad: generuje se daňový doklad vzájemného zápočtu, který nabývá hodnoty rozdílu částek započtených faktur, po vystavení tohoto daňového dokladu budou započtené faktury uhrazeny
2. nulový doklad: generuje nulový doklad vzájemného zápočtu, po vystavení tohoto dokladu budou faktury uhrazeny kromě jedné, kde bude rozdílová částka započtených faktur

Datum kurzu předvyplnit (netuzemské plnění)
Definuje datum, které se má automaticky předvyplnit pro přepočet kurzem pro faktury s netuzemským typem plnění. Možné volby jsou:
1. Datum zdanitelného plnění
2. Datum vystavení faktury
Datum kurzu předvyplnit (tuzemské plnění)
Definuje datum, které se má automaticky předvyplnit pro přepočet kurzem pro faktury s tuzemským typem plnění. Možné volby jsou:
1. Datum zdanitelného plnění
2. Datum vystavení faktury
Do zdanitelného plnění předvyplnit (cizí dopravci)
Definuje datum, který se má předvyplňovat do datumu zdanitelného plnění u faktury odeslané v případech fakturace, kdy přepravu realizovali smluvní dopravci. Možné volby jsou:
1. Datum zahájení přepravy
2. Datum první nakládky
3. Datum poslední vykládky
4. Datum ukončení přepravy
5. Datum uplatnění DPH faktury došlé (datum vystavení FO, pokud není FD)
Do zdanitelného plnění předvyplnit (vlastní doprava)
Definuje datum, který se má předvyplňovat do datumu zdanitelného plnění u faktury odeslané v případech fakturace, kdy přepravu realizovala vlastní doprava. Možné volby jsou:
1. Datum zahájení přepravy
2. Datum první nakládky
3. Datum poslední vykládky
4. Datum ukončení přepravy

Evidenční číslo pro KH DPH předvyplnit
Definuje, co se předvyplní do evidenčního čísla daňového dokladu (faktura odeslaná, dobropis). Toto evidenční číslo je číslo dokladu, které se na dokladu tiskne a používá se jako evidenční číslo dokladu pro účely kontrolního hlášení DPH.
Upozornění: Volbu “Dle masky čísla dokladu pro export” použijte v případech, kdy převádíte faktury do účetního programu. Možné volby jsou:
1. Dle masky čísla dokladu pro export: vytvoří se dle přednastavené masky
2. Variabilní symbol: vytvoří se dle masky variabilního symbolu
3. Původní číslo dokladu: vytoří se dle standard. nastavení (typicky např. FO-000001/17)

FD párovat pouze neukončené OO
K párování s fakturou došlou nabízet pouze neukončené objednávky na přepravu. Nastavením tohoto parametru se vyloučí zadat více faktur od dopravců  se shodnou objednávkou přepravy.
Konstantní symbol FD
Definuje konstantní symbol, který se bude předvyplňovat do faktury došlé. Výběr se provádí z číselníku konstantních symbolů.
Konstantní symbol FO
Definuje konstantní symbol, který se bude předvyplňovat do faktury odeslané. Výběr se provádí z číselníku  konstantních symbolů.
Maska čísla dokladu DO pro export
Definuje způsob (předpis) vytvoření čísla dokladu Dobropis pro export do účetního programu. Podle nadefinované struktury dobropisu se vytvoří konkrétní struktura dokladu. Seznam použitelných údajů je uveden v systému u tohoto parametru, každý údaj musí být uvozen znakem dolar $, např. $CISLO_4$ je pořadové číslo dokladu v délce 4.
Maska čísla dokladu FD pro export
Definuje způsob (předpis) vytvoření čísla dokladu Faktury došlé pro export do účetního programu. Podle nadefinované struktury se vytvoří konkrétní struktura dokladu. Seznam použitelných údajů je uveden v systému u tohoto parametru, každý údaj musí být uvozen znakem dolar $, např. $ROK_2$ je hospodářský rok v délce 2 (v roce 2017, hodnota 17).
Maska čísla dokladu FO pro export
Definuje způsob (předpis) vytvoření čísla dokladu Faktury odeslané pro export do účetního programu. Podle nadefinované struktury se vytvoří konkrétní struktura dokladu. Seznam použitelných údajů je uveden v systému u tohoto parametru, každý údaj musí být uvozen znakem dolar $, např. $ROK_2$ je hospodářský rok v délce 2 (v roce 2017, hodnota 17).
Maska čísla dokladu ID pro export
Definuje způsob (předpis) vytvoření čísla interního dokladu pro export do účetního programu. Podle nadefinované struktury se vytvoří konkrétní struktura dokladu. Seznam použitelných údajů je uveden v systému u tohoto parametru, každý údaj musí být uvozen znakem dolar $, např. $STREDISKO_L2$ je středisko v délce 2.
Maska čísla dokladu VZ pro export
Definuje způsob (předpis) vytvoření čísla vzájemného zápočtu pro export do účetního programu. Podle nadefinované struktury se vytvoří konkrétní struktura dokladu. Seznam použitelných údajů je uveden v systému u tohoto parametru, každý údaj musí být uvozen znakem dolar $, např. $RADA$ je hodnota údaje RADA v číselníku středisek.
Maska čísla dokladu XX pro export
Definuje způsob (předpis) vytvoření čísla XX dokladu pro export do účetního programu. Podle nadefinované struktury se vytvoří konkrétní struktura dokladu
Maska čísla dokladu ZA pro export
Definuje způsob (předpis) vytvoření čísla ZA dokladu zakázka na přepravu. Podle nadefinované struktury se vytvoří konkrétní struktura dokladu. Seznam použitelných údajů je uveden v systému u tohoto parametru, každý údaj musí být uvozen znakem dolar $, např. $POSTFIX_2$ je hodnota údaje účetního období v délce 2.
Maska čísla dokladu ZO pro export
Definuje způsob (předpis) vytvoření čísla ZO dokladu zálohový list k vydané faktuře. Podle nadefinované struktury se vytvoří konkrétní struktura dokladu. Seznam použitelných údajů je uveden v systému u tohoto parametru, každý údaj musí být uvozen znakem dolar $.
Maska souboru pro export v tisku FO
Definuje způsob (předpis) vytvoření jména souboru při tisku faktury do souboru. Podle nadefinované struktury (masky) se vytvoří konkrétní jměno souboru. je vytvořeno podle této nadefinované masky. Seznam použitelných údajů je uveden v systému u tohoto parametru, každý údaj musí být uvozen znakem dolar $, např. $ZKRDOKL_3$ je hodnota údaje zkratky dokladu na 3 znaky, v tomto případě FO-.
Maska variabilního symbolu dobropisu k FO
Definuje způsob (předpis) vytvoření variabilního symbolu dobropisu k faktuře odeslané. Podle nadefinované struktury se vytvoří konkrétní struktura var.symbolu. Seznam použitelných údajů je uveden v systému u tohoto parametru, každý údaj musí být uvozen znakem dolar $.
Maska variabilního symbolu dobropisu k FP
Definuje způsob (předpis) vytvoření variabilního symbolu dobropisu k faktuře přijaté. Podle nadefinované struktury se vytvoří konkrétní struktura var.symbolu. Seznam použitelných údajů je uveden v systému u tohoto parametru, každý údaj musí být uvozen znakem dolar $.
Maska variabilního symbolu faktury odeslané
Definuje způsob (předpis) vytvoření variabilního symbolu faktury odeslané. Podle nadefinované struktury (masky) se vytvoří konkrétní struktura var. symbolu. Seznam použitelných údajů je uveden v systému u tohoto parametru, každý údaj musí být uvozen znakem dolar $.
Maska variabilního symbolu vzájemného zápočtu
Definuje způsob (předpis) vytvoření variabilního symbolu vzájemného zápočtu. Podle nadefinované struktury (masky) se vytvoří konkrétní struktura var. symbolu. Seznam použitelných údajů je uveden v systému u tohoto parametru, každý údaj musí být uvozen znakem dolar $.
Maska variabilního symbolu zálohového listu k FO
Definuje způsob (předpis) vytvoření variabilního symbolu zálohového listu k faktuře odeslané. Podle nadefinované struktury (masky) se vytvoří konkrétní struktura var. symbolu. Seznam použitelných údajů je uveden v systému u tohoto parametru, každý údaj musí být uvozen znakem dolar $.
Měna fakturace
Definuje zkratku měny, která se bude předvyplňovat do odeslané faktury. Při fakturaci výkonů z prvotních dokladů (např. Zakázka na přepravu) se měna přebírá z prvotního dokladu.
Předvyplňovat naposledy zadané datum vystavení FD
Při zapnutém parametru se do faktury došlé předvyplní naposledy zadané datum vystavení v rámci aktuálního dne. Při zadání první faktury došlé v aktuálním dni se předvyplní aktuální datum. Systém „pamatuje“ datum v rámci dne.
Předvyplňovat naposledy zadané datum vystavení FO
Při zapnutém parametru se do faktury odeslané předvyplní naposledy zadané datum vystavení v rámci aktuálního dne. Při zadání první faktury odeslané v aktuálním dni se předvyplní aktuální datum. Systém „pamatuje“ datum v rámci dne.
Převzít částku z objednávky přepravy
Při zapnutém parametru se při párování objednávky/trajektu/poplatku k položce faktury došlé automaticky převezme částka dokladu objednávky. Pokud uživatel částku ručně změní, program na tuto skutečnost upozorní.
Sazba DPH u FD
Definuje sazbu DPH, která se bude předvyplňovat do došlé faktury.
Sazba DPH u FO
Definuje sazbu DPH, která se bude předvyplňovat do odeslané faktury.
Splatnost faktury došlé počítat dle
Definuje způsob výpočtu datumu splatnosti faktury došlé. Možné volby jsou:
Data vystavení v Doprava 3K: splatnost se počítá od data vystavení v D3K
Data vystavení příchozí faktury: splatnost se počítá od data vystavení příchozí faktury
Splatnost pohledávek
Definuje splatnost odeslaných faktur. Hodnota je ve dnech a při vystavení odeslané faktury se splatnost automaticky dopočítává od data vystavení faktury. Splatnost pohledávek (pouze nenulová) uvedená v adresáři firem má přednost před tímto parametrem.
Splatnost závazků
Definuje splatnost došlých faktur. Hodnota je ve dnech a při vystavení došlé faktury se splatnost automaticky dopočítává od data viz parametr „Splatnost faktury došlé počítat dle“. Splatnost závazků (pouze nenulová) uvedená v adresáři firem má přednost před  tímto parametrem.
Ukončení přepravy z FD-předvyplnit datum
Definuje, jaké datum se předvyplní do data ukončení přepravy při zápisu položky faktury došlé spárované s neukončenou objednávkou přepravy. Možné volby jsou:
1. Datum zdanitelného plnění faktury došlé
2. Datum uplatnění faktury došlé
Zafixovat kurz při uložení FO
Při zapnutém parametru se v případě vystavení faktury v jiné měně zafixuje hodnota kurzu v okamžiku vystaení faktury. Pokud dojde ke změně hodnoty v kurzovním lístku pro datum kurzu uvedeném na faktuře, pak již nebude mít toto změna žádný vliv na kurz faktury.
Zaokrouhlování faktur
Definuje způsob zaokrouhlení DPH a celkové částky odeslané faktury. Zaokrouhlení lze nastavit podle měny faktury a způsobu úhrady „Převodem“ „ či „V hotovosti“.
Pokud je hodnota zaokrouhlení kladná např. +0.01, zaokrouhlení se provede nahoru na dvě desetinná místa. Pokud je hodnota zaokrouhlení záporná např. –0.1, zaokrouhlení se provede dolu na jedno desetinné místo, pokud před číslem není znaménko, zaokrouhlení se provádí aritmeticky. Příklady:
+0.5, zaokrouhlení nahoru na násobky padesáti desetin, např. u měny Kč na padesátihaléře
1.0, aritmetické zaokrouhlení na celé, např. u měny Kč na celé koruny
Způsob provedení rekapitulace FO
Definuje, jakým způsobem na faktuře bude zobrazena celková rekapitulace částek faktury. Možné volby jsou:
1. Standardně
2. Sečtením hodnot v řádcích-souhrnná faktura
Způsob úhrady
Definuje způsob úhrady, který se bude předvyplňovat při vystavení odeslané faktury.

Firemní údaje

DIČ firmy
Daňové identifikační číslo firmy.
E-mail
Firemní e-mailová adresa.
Evidenční číslo
Evidenční číslo firmy např. v ČESMADu.
Fax
Fax firmy
Finanční úřad
Místně příslušný finanční úřad, používá se pro vytvoření elektronického přiznání k dani silniční.
IČO firmy
Identifikační číslo firmy.
Logo firmy
Logo firmy na pevném disku počítače. Obrázek typu BMP. Vybrané logo se pak tiskne do všech sestav a formulářů.
Město firmy
Název města firmy.
Název firmy
Oficiální nezkrácený název firmy.
Provozovna
Název provozovny.
PSČ firmy
Poštovní směrovací číslo firmy.
Stát firmy
Stát firmy.
Telefon 1, Telefon 2
Telefony firmy, tisknou se na dokladech.
Typ subjektu
Fyzická osoba
Právnická osoba
Ulice firmy
Název ulice firmy.
WWW
Adresa webových stránek firmy.
Zápis v rejstříku
Údaje o firmě z obchodního rejstříku. Používají se při tisku odeslané faktury.

 

Kontace

Název (popis) kontace
V případě, že by byl výsledný název prázdný, postupuje se od analytiky 2 k syntetice a doplní se první neprázdný popis.

Kurzovní lístek

Nastavení typu kurzu
Definuje typ kurzu, který bude přiřazen ke konkrétní řadě dokladů. Typ kurzu rozlišujeme denní nebo pevný. Pro různé řady dokladů můžete nastavit různý typ kurzu. Např. Stravné a Cestovní výdaje přepočítat denním kurzem, Faktury vydané přepočítat pevným kurzem s obdobím platnoti jeden měsíc.
Období platnosti pevného kurzu
Definuje období platnosti pevného kurzu, délku období rozlišujeme Den, Měsíc, Rok.

Logistický sklad

Fakturovat den naskladnění
Definuje, zda se má do fakturace započítávat den naskladnění (za předpokladu fakturace dle doby skladování).
Fakturovat den vyskladnění
Definuje, zda se má do fakturace započítávat den vyskladnění (za předpokladu fakturace dle doby skladování).
Při výdeji nabízet jen zboží zákazníka
Definuje, zda se má pří výdeji z pozice nabízet pouze zboží zákazníka nebo zboží všech zákazníků.
Způsob výdeje z pozic
Definuje způsob výdej z pozic. Možné volby jsou:
1. LIFO : naposledy naskladněné se vyskladní jako první
2. FIFO : první naskladněné se vyskladní jako první
3. LEFO (LIFO) : zboží s nejvyšší expirační dobou se vyskladní jako první
4. FEFO (FIFO) : zboží s nejnižší expirační dobou se vyskladní jako první

Nastavení programu

API key pro Gogole Maps Javascript API
Definuje hodnotu klíče pro zobrazování map, standardní hodnota „nevyplněno“-
Export gridu do Excelu – koncovka
Definuje příponu výstupího souboru při exportu do Excelu. Implicitně je nastaveno .xls (pouze pro verzi Standard).
Fax server- cesta ke složce
Definuje cestu k pracovní složce v případě využití fax serveru.
Proxy server (adresa)
Definuje adresu proxy serveru
Proxy server (port)
Definuje číslo portu proxy serveru
Související dokumenty
Definuje parametry souvisejících dokumentů
Složka:   definice složka na PC, kam se budou dokumenty ukládat
Maska jména souboru:     definice masky jména souboru, která se aplikuje při zobrazení souvisejících dokumentů
Popis:  upřesnění dokladu pro který jsou parametry definovány

 

Plánování a řízení zdrojů

Režijní náklady
Definuje způsob rozpouštění režijních nákladů modulu Plánování a řízení zdrojů.
1. Typ období pro výpočet režijních nákladů
Měsíčně : pro výpočet režijních nákladů se započítává kalendářní měsíc
Celé období : pro výpočet režijních nákladů se započítává celé období započtených zakázek
2. Základ pro výpočet režijních nákladů
Počet zakázek : lineární rozpouštění podle počtu zakázek sledovaného období
Cena zakázek : vážený průměr podle ceny zakázky
Automaticky generovat neskladové položky a subdodávky
Definuje situaci, kdy se při zápisu skutečně vydaného materiálu mimo sklad nebo subdodávky (pokud není položka vybrána z existujících záznamů) automaticky vygeneruje záznam v číselníku Položky mimo sklad a subdodávky. Příjem položky mimo sklad nebo subdodávky lze párovat s fakturou přijatou.
Automaticky vyplnit skutečný čas u práce z ceníku
Definuje, zda se automaticky doplní skutečný čas u práce z ceníku prací.
Daňový doklad – převzít středisko ze zakázky
Definuje, zda se do daňového dokladu převezme středisko zakázky.
DPH úkonu
Definuje sazbu DPH, která se bude automaticky předvyplňovat při zapsání nového úkonu zakázky plánování a řízení zdrojů.
Požadovat objednání chybějícího materiálu
Definuje možnost přímého objednání chybějícího materiálu na zakázce Plánování a řízení zdrojů.
Požadovat objednání chybějících subdodávek
Definuje možnost přímého objednání chybějících subdodávek na zakázce Plánování a řízení zdrojů.
Požadovat rezervaci plánovaného materiálu na skladě
Definuje možnost rezervovat plánovaný materiál na zakázce Plánování a řízení zdrojů.
Sledovat fáze zakázky
Definuje možnost sledovat jednotlivé fáze zakázy tj. kalkulace / plán / skutečnost.
Výdejka – převzít středisko ze zakázky
Definuje zda se středisko zakázky převezme resp. doplní do výdejky ze skladu.
Zjednodušení zadávání zakázek plánování a řízení
Definuje, zda se bude používat zkrácený resp. zjednodušený způsob zadávání zakázek tj. nevyplňuje se kalkulace, plán, přidělování a časové rozvrhy.
Způsob výdeje materiálu
Definuje způsob výdeje materiálu tj. automaticky vytvářet výdejky ze skladu.

Servis

Automatické aktualizace programu
Provádět automaticky při startu
Definuje, zda se při spuštění programu mají provádět automatické aktualizace (doporučeno). tzv. patche. Autoři systému v průběhu roku vydávají opravné resp. korekční balíčky, které se při spuštění programu automaticky instalují za předpokladu, že v systému není přihlášen žádný uživatel. Po promítnutí patche se změní číslo verze programu v posledním trojčíslí.
Automatické úlohy
Interval zasílání seznamu neprovedených úloh
Definuje časový interval v minutách, ve kterém bude odesílán seznam neprovedených úloh.
Soubor protokolu
Definuje cestu, kam se bude ukládat protokol o automatických úlohách.
Fronty zpráv
Odeslané zprávy
Definuje parametry pro odesílání zpráv z Doprava 3K.
1. Interval aktualizace
Definuje interval aktualizace seznamu odeslaných zpráv. Časový údaj je v sekundách.
2. Po úspěšném odeslání zprávy přehrát zvuk
Definuje cestu/složku k hudebnímu souboru, který se přehraje po úspěšném odeslání zprávy.
3. Při chybě při odeslání přehrát zvuk
Definuje cestu/složku k hudebnímu souboru, který se přehraje po neúspěšném odeslání zprávy.
Přijaté zprávy
Automatické přeposílání (forwarding)
Definuje, kam se mají přijaté zprávy přeposílat. Využívá se v případech, kdy uživatel nemá přístup k Doprava 3K.
1. Kontakt
Definuje seznam kontaktů, kam se mají přijaté zprávy přeposílat. V případě více kontaktů použijte středník jako oddělovač.
2. Přeposlání zapnuto
Definuje, zda se mají či nemají zprávy přeposílat.
3. Přeposílat v době OD – DO
Definuje časový interval, kdy má být přeposílání zapnuto. Pokud interval není zadán, přijaté zprávy se přeposílají vždy.
Interval aktualizace
Definuje časový interval aktualizace v sekundách seznamu přijatých zpráv.
Po příchodu nové zprávy přehrát zvuk
Definuje cestu/složku k hudebnímu souboru, který se přehraje po příchodu nové zprávy.
Informace o databázi
Monitor databáze
Interval aktualizace
Definuje časový interval v sekundách aktualizace monitorovacích záznamů.
E-mail pro zasílání notifikací
Definuje e-mail, na který budou zasílány informace o neprovedených automatických úlohách.

Sklad

Nastavit přepočet prodejních cen řádků příjemky
Definuje, zda se u řádků příjemky bude nastaven parametr pro přepočet prodejních cen.
Vydávat ze skladu způsobem FIFO
Nastavení způsobu výdeje ze skladu metodou FIFO tj. vydává se za ceny příjmů v pořadí přijetí  na sklad, jinak se vydává za průměrné skladové ceny.

Spedice

Dispečerská plachta

Definuje možnosti nastavení dispečerské plachty.
1. Aktualizovat při uložení dokladu
Definuje, zda se má či nemá automaticky aktualizovat při  uložení či změně dokladu.
2. Interval aktualizace
Definuje časový interval v minutách aktualizace dispečerské plachty.
3. Maska textu nepřidělené zakázky
Definuje masku údajů, které budou zobrazeny v nepřidělené zakázce. Hodnota údaje musí být uvozena znakem dolar tj. $.
4. Maska textu objednávky
Definuje masku údajů, které budou zobrazeny v objednávce přepravy. Hodnota údaje musí být uvozena znakem dolar tj. $.
5. Maska textu objednávky (detail)
Maska textu objednávku na panelu s detailem.
6. Maska textu opravy (detail)
Maska textu opravy vozidla na panelu s detailem.
7. Maska textu vozidla
Definuje masku údajů pro zobrazení údajů o vozidle. Hodnota údaje musí být uvozena znakem dolar tj. $.
8. Maska textu vozidla (detail)
Maska textu vozidla na panelu s detailem.
9. Maska textu zakázky
Definuje masku údajů, které budou zobrazeny v zakázce přepravy. Hodnota údaje musí být uvozena znakem dolar tj. $.
10. Maska textu zakázky (v zobrazeném hintu)
Maska textu zakázky, který se zobrazuje v hintu zakázky.
11. Minimální šířka zobrazených objektů
Definuje minimální šířku obdélníku s objednávkou/poznámkou/jízdním příkazem a podobně.
12. Minimální výška sloupce s vozidly
Definuje minimální výšku sloupce s vozidly. Hodnotu navyšte v případě, kdy požaduje zobrazit více údajů o vozidle.
13. Počet dní zobrazených na plachtě
Definuje počet dní zobrazených na dispečerské plachtě. Pokud nastavíte hodnotu menší nežli 4 dny, pak se na plachtě zobrazí hodinový rastr.
14. Povolit vystavení objednávky na odlišné datum
Umožňuje vystavit objednávku na odlišné datum nakládky a vykládky. V opačném případě
objednávka je vystavena na datum dle zakázky.
15. Šířka sloupce s vozidly
Hodnota šířky sloupce s vozidly.
16. Text u nepřidělené SPZ
Text, který se zobrazí v řádku nepřidělených spz.
17. Tloušťka horizontálních čar
Tloušťka horizontálních čas, které oddělují vozidla.
18. V detailu zobrazovat místa N/V
Definuje, zda se v detailu mají či nemají zobrazovat místa nakládek / vykládek.
19. Vyžadovat zadání důvodu změny při přesunu objednávky
Definuje, zda se má či nemá zadávat důvod změny při přesunu objednávky na jiné datum nebo jiné vozidlo.
20. Zobrazení objednávek
Definuje způsob zobrazení objednávky přepravy:
– překrývající se zobrazit v samostatných řádcích
-všechny objednávky vozidla v jednom řádku
21. Zobrazení plánovaných oprav
– nezobrazovat
– zobrazit jako podklad
– zobrazit v samostatných řádcích
22. Zobrazení stazek
– zobrazit v samostatných řádcích
– všechny v jednom řádku
23. Zobrazovat dovolenou řidičů
Definuje, zda zobrazovat / nezobrazovat dovolenou řidičů zadanou v pracovní době řidičů.
24. Zobrazovat nepřidělené objednávky
Definuje, zda zobrazovat / nezobrazovat nepřidělené objednávky.
25. Zobrazovat nepřidělené zakázky
Definuje, zda zobrazovat / nezobrazovat nepřidělené zakázky.
26. Zobrazovat stazky
Definuje, zda zobrazovat / nezobrazovat na plachtě stazky.
27. Zobrazovat svátky
Definuje, zda zobrazovat / nezobrazovat na plachtě svátky. Kalendář svátků je každoročně aktualizován.

Dispečerská plachta – mapa

1. Interval aktualizace
Definuje interval automatické aktualizace plachty, časový údaj je v minutách.
2.Maska popisu místa na panelu
Definice masky údajů, které se mají zobrazovat v pravé části panelu mapy. Seznam dostupných údajů viz bod 3.
3. Maska popisu místa v mapě (bublina)
Definice masky údajů, které se mají zobrazovat v mapě v bublině.

Dispečerská plachta – přehled nakládek

1. Aktualizovat při uložení dokladu
Při zapnutém parametru provede aktualizaci plachty po uložení dokladu ZA,OO,ST.
2. Interval aktualizace
Definuje interval automatické aktualizace plachty, časový údaj je v minutách.
3. Maska textu objednávky
Definuje masku údajů, které budou zobrazeny v objednávce přepravy. Hodnota údaje musí být uvozena znakem dolar tj. $.
4. Maska text objednávky (detail)
Definuje masku údajů, které budou zobrazeny v detailu objednávky přepravy. Zobrazení detailu je nutné rozkřiknout u objednávky horní části plachty. Hodnota údaje musí být uvozena znakem dolar tj. $.
5. Maska textu zakázky
Definuje masku údajů, které budou zobrazeny v zakázce přepravy. Hodnota údaje musí být uvozena znakem dolar tj. $.
6. Maska textu zakázky (v zobrazení hintu)
Definuje masku údajů, které budou zobrazeny v hintu zakázky přepravy. Hint se zobrazí jakmile ukazatel myši přesunete do horní části plachty údaje zakázka na přepravu. Hodnota údaje musí být uvozena znakem dolar tj. $.
7. Počet dní zobrazených na plachtě
Definuje počet dní zobrazených na dispečerské plachtě. Hodnota je ve dnech.
8. Šířka pole objednávky
Šířka obdélníku s údaji o objednávce. Hodnota se udává v minutách.
9. Šířka sloupce se dny
Šířka sloupce s datumy a názvy dnů (v levé části plachty). Hodnota se udává v obrazových bodech – pixelech.
10. Tloušťka horizontálních čar
Tloušťka horizontálních čar oddělujících jednotlivé dny.
11. V detailu zobrazovat místa N/V
Parametr definující zobrazení nakládek (N), vykládek (V) a průjezdných bodů (X) v horní části plachty pod detailem zakázek:
Nezobrazovat-nezobrazuje N/V
Zobrazovat všechna místa-zobrazuje N, V, X (průjezdné body)
Zobrazovat pouze místa nakládky a vykl.  – zobrazuje pouze N/V
12. Zobrazení objednávek
Parametr definuje způsob zobrazení objednávek:
překrývající se zobrazit v samostatných řádcích
všechny objednávky daného dne v jednom řádku

Obalová konta

Název klíče 1-4 je definovatelný název údajů obalového konta. Zadaný název se zobrazuje před hodnotou formuláře obalového konta.
Název klíče 1
Název prvního údaje.
Název klíče 2
Název druhého údaje.
Název klíče 3
Název třetího údaje.
Název klíče 4
Název čtvrtého údaje.
Převzít středisko ze zakázky
Parametr definuje, zda se má středisko automaticky převzít ze zakázky do dokladu obalového konta.

Objednávky

Automaticky potvrzovat odeslání dispozic
Při zapnutém parametru objednávka přepravy automaticky mění stav na „Dispozice odeslány“.
Blokovat úpravy dokladu po vytištění
Blokování úprav dokladu zakázka na přepravu a objednávka přepravy po jejím vytištění. Při nastaveném parametru jsou úpravy dokladu povoleny pouze uživatelům, kteří mají přiděleny práva “Upravit po vytištění“.
Cenu přepravy automaticky převzít z ceníku
Automatické převzetí ceny přepravy z ceníku do objednávky přepravy. Ceník přeprav musí být odpovídajícím způsobem nadefinován.
Nepřevzít                                             : cena se z ceníku nepřebírá
Převzít (cenu lze změnit)                  : převezme cenu s možností korekce
Převzít (cenu nelze změnit)              : převezme cenu bez možnosti korekce

Měna objednávky
Definuje hodnotu měny, která se bude předvyplňovat při přijetí zakázky na přepravu. Hodnota se přebírá z kurzovního lístku

Splatnost objednávky
Definuje způsob předvyplnění splatnosti objednávky:
N             –              splatnost se nebude předvyplňovat
A             –              splatnost se předvyplní podle adresáře
10           –              předvyplní se nastavená hodnota ve dnech (10 dní)
Způsob doplnění fakt. částky u vlastních přeprav
Způsob doplnění fakturované částky za přepravné u objednávky pro vlastní dopravu.
1) Provádí-li se vnitropodniková fakturace přeprav (středisko Doprava fakturuje středisku Spedice), vyberte volbu „Vnitropodniková fakturace“. Fakturovaná částka za přepravné na objednávce se převezme ze zadané vnitrofaktury.
2) Neprovádí-li se vnitropodniková fakturace přeprav, vyberte volbu „Smluvní cena“. V tomto případě se v okamžiku hlášení o ukončení přepravy (Provedení kontroly na kartě Zakázky v Jízdním příkazu) namísto fakturované částky za přepravné doplní smluvní cena.
Způsob předvyplnění návěsu k tahači
Při vyplnění nebo změně vlastního nebo cizího tahače na objednávce přepravy je automaticky předvyplněn návěs podle následujícího pravidla:
Dohledat návěs z poslední objednávky
Předvyplnit kmenový návěs tahače
Způsob vystavení jízdního příkazu z objednávky
Definuje jakým způsobem bude vystaven jízdní příkaz z objednávky přepravy, buď vydaný jízdní příkaz nebo kompletní jízdní příkaz:
Vydaný jízdní příkaz
Záznam o provozu vozidla – kompletní
Způsob zatřídění nakládek a vykládek
Definuje způsob zatřiďování nakládek a vykládek v případě převzetí zakázky do objednávky resp. Objednávky/zakázky dopravy do jízdního příkazu. Pořadí definované v rámci zakázky je při převzetí do objednávky zachováno, pořadí v objednávce lze následně změnit (funkce nahoru,dolu).
Pořadí definované v rámci objednávky je při převzetí do jízdního příkazu zachováno, pořadí v jízdním příkazu lze následně změnit.
Způsob zatřídění nakládek a vykládek:
Nezatřidovat, místa budou zařazena nakonec
Zatřiďovat dle data bez ohledu na čas
Zatřiďovat dle data a času

Režijní náklady

Definuje způsob výpočtu režijních nákladů spedice. Možné definice jsou:
Typ období pro výpočet režijních nákladů
Režijní náklady se rozpočítávají na jednotlivé měsíce nebo na celkové období. Pro výpočet se používá období určené datem přepravy zakázek, které do zadaného období spadají. Možné definice jsou:
Měsíčně
Celé období
Základ pro výpočet režijních nákladů
Definuje způsob výpočtu režijních nákladů spedice. Možné definice jsou:
Počet zakázek
Základem je počet zakázek, jedná se lineární výpočet tj. základem je počet zakázek, váha zakázky je 1.
Cena zakázek
Základem je celková cena zakázek, vahou je cena příslušné zakázky.

Uzávěrky

Definuje parametry uzávěrky modulu Spedice:
Datum zařazení dokladu do uzávěrky
Určuje podle kterého datumu se doklad do uzávěrky zařadí, možné varianty jsou:
Datum vystavení
Datum přepravy
Datum ukončení přepravy
Datum poslední vykládky

Podmínky uzávěrky
Určuje za jakých podmínek může být zakázka na přepravu uzavřena (pokud podmínka není splněna, pak se zakázka z uzávěrky vyřadí), možné varianty jsou:
Kompletní zakázka: na zakázce přepravy musí být vyplněn příznak „Kompletní zakázka“
Přeprava ukončena: musí existovat objednávka přepravy s hlášením o ukončení přepravy
Faktura odeslaná: k zakázce musí existovat faktura odeslaná nebo pokladní doklad
Faktura došlá (přeprava): k objednávce přepravy musí být přiřazena fa došlá za přepravu
Faktury došlé (přeprava+příp. trajekty): musí existovat faktury došlé k objednávce na přepravu a ke všem trajektů
Faktury došlé (přeprava+příp. trajekty+poplatky): musí existovat faktury došlé k objednávce na přepravu a ke všem trajektů a poplatkům

 Zakázky

Klíče k zakázkám
Parametr umožňuje definovat libovolné až tři hodnoty k zakázce na přepravu. Ve všech třech případech se jedná o libovolný uživatelsky definovatelný číselník.
Název klíče 1
Definovatelný název klíče, který se bude v zakázce zobrazovat.
Název klíče 2
Definovatelný název klíče, který se bude v zakázce zobrazovat.
Název klíče 3
Definovatelný název klíče, který se bude v zakázce zobrazovat.
Vyžadovat vyplnění klíče 1 v zakázce
Parametr, který stanovuje, zda je hodnota klíče povinná či nikoliv.
Vyžadovat vyplnění klíče 2 v zakázce
Parametr, který stanovuje, zda je hodnota klíče povinná či nikoliv.
Vyžadovat vyplnění klíče 3 v zakázce
Parametr, který stanovuje, zda je hodnota klíče povinná či nikoliv.

Sběrná služba

Definuje parametry zakázky typu „Sběrná služba“, možné definice jsou:
Automaticky generovat místa N/V
Parametr, který definuje, zda se místa nakládek a vykládek mají automaticky generovat.
Ruční zápis cena „“costshare
Parametr, který definuje, zda se cena costshare vyplňuje ručně anebo automaticky dopočítává
Sklad-vlastní firma-cizina
Definice skladu vlastní firmy v cizině (používá se při generování podzakázek)
Sklad-vlastní firma-tuzemsko
Definice skladu vlastní firmy v tuzemsku (používá se při generování podzakázek)

Blokovat úpravy dokladu po vytištění
Blokování úprav dokladu zakázka na přepravu a objednávka přepravy po jejím vytištění. Při nastaveném parametru jsou úpravy dokladu povoleny pouze uživatelům, kteří mají přiděleny práva “Upravit po vytištění“.
DPH zakázky
Definuje hodnotu tj. procento DPH, které se bude předvyplňovat při přijetí zakázky. Procento DPH se přebírá z číselníku sazeb DPH.
Kontrola pohledávek-započítat vystavené zakázky
Parametr, který určuje, zda se do celkového objemu pohledávek započítává cena vystavených zakázek.
Kontrolovat duplicitu externího čísla
Parametr který určuje, zda se má provádět kontrola na duplicitu externího čísla (číslo objednávky zákazníka) zakázky na přepravu. Pokud ano, program při duplicitě zobrazuje dotaz, zda duplicitu povolit nebo případně změnit externí číslo.
Měna zakázky
Definuje hodnotu měny, která se bude předvyplňovat při přijetí zakázky na přepravu. Hodnota se přebírá z kurzovního lístku.
Měrná jednotka objemu
Definuje měrnou jednotku objemu, která se bude předvyplňovat při přijetí zakázky na přepravu.
Povolit přímé nakládky/vykládky u hlavní přepravy
Parametr, který umožňuje povolit přímé nakládky/vykládky  u hlavní přepravy pro typ zakázky se zásilkami.
Ponechat datum u zakázky dle šablony
Při vystavování zakázky dle šablony se ponechají/neponechají původní datumy. Pokud neponechají, doplní se aktuální datum.
Práva pro úpravy šablon zakázek
Definice přístupových práv změn jednotlivých údajů zakázky při vystavování ze šablony.
Ruční zápis cen podzakázek
Definuje, zda se mají či nemají zapisovat ceny podzakázek u rozpisových zakázek.
Smazat odkaz na souv.dok.při kopírování zakázky
Definuje zda se má smazat odkaz na související dokument připojený k zakázce při jejím kopírování na novou zakázku.
Termínovaná zakázka
Definuje, zda se budou či nebudou zapisovat termínované zakázky.
Typ plnění v zakázce
Definuje implicitní hodnotu údaje Typ plnění v zakázce přepravy.
Zavřít zakázku po úspěšném uložení
Definuje, zda se má automaticky zavírat zakázka po jejím uložení.
Zjednodušený formulář zakázky
Definuje, zda zadávat údaje zakázky přepravy ve zjednodušeném formuláři. Hlavní údaje zakázky se zadávají v detailu zakázky.
Zobrazovat cenu nákladu
Definuje, zda se bude či nebude zadávat cena nákladu tj. informativní hodnota v Kč převáženého nákladu.
Zpřístupnit příznak přímé nakládky/vykládky
Definuje, zda se zpřístupní při zadávání zásilek příznaky „Přímá nakládka“ a „Přímá vykládka“, které se používají při automatickém řazení míst nakládek a vykládek při generování podzakázek.
Způsob výdeje materiálu
Definuje způsob výdeje materiálu ze skladu do zakázky na přepravu. Možné definice jsou:
Při zápisu automaticky vytvořit na skladě výdejku
Výdejka ze skladu vzniká automaticky v případě zvolení funkce Přidat ze skladu.
Při zápisu vybrat z existujících výdejek
Výdejka se páruje již z existujících výdejek, které byly vystaveny v modulu Sklad.
% zisku ze zakázek pro cizí dopravce
Definuje procento zisku ze zakázek pro cizí dopravce. Parametr -1 definuje, že automatický výpočet ceny objednávky se nebude provádět.
% zisku ze zakázek pro vlastní dopravu
Definuje procentuální podíl ze zisku z objednávek na vlastní dopravu. Pokud hodnota tohoto parametru bude nula, pak se do ceny objednávky pro vlastní dopravu dosadí cena zakázky ve výši 100%. Pokud bude hodnota tohoto parametru např. 95%, pak se do ceny objednávky pro vlastní dopravu dosadí cena ve výši 95% ceny zakázky. To znamená, že Spedice z této zakázky má 5%.
Daňový doklad – převzít středisko zakázky
Definuje, zda při vystavení faktury odeslané se má středisko zakázky převzít do faktury odeslané nebo do účtenky – pokladna příjem.
Interval aktualizace
Definuje interval aktualizace v agendě zakázek a objednávek. Časový údaj se zadává v minutách, hodnota nula znamená, že se aktualizace nebude provádět.
Načítat u ceníku předchozí stav rozbalení
Definuje, zda se má při otevírání ceníku načítat předchozí stav rozbalení číselníku. Pokud používáte často stejnou položku ceníku, nemusíte se, při zapnutí této volby, „proklikávat“ až k požadované položce ceníku.
Provádět akt. při ukládání zak. a obj.
Určuje, zda se při uložení nové nebo upravené zakázky provede aktualizace (obnovení) seznamů zakázek v hlavním okně spedice. Volbou „NE“ (nezaškrtnuto) se výrazně urychlí ukládání zakázky. Nevýhodou této volby je, že provedená změna není bezprostředně viditelná v příslušných seznamech zakázek.
Po aktualizaci seznamu aktivní první záznam
Při zapnuté volně bude při aktualizaci seznamu jako aktivní nastaven první záznam. Nebude se dohledávat záznam, který byl aktivní před aktualizací a urychlí se přepínání mezi jednotlivými záložkami.
Provádět aktualizaci při ukládání zakázek a objednávek
Při ukládání zakázky nebo objednávky provádět aktualizaci seznamů v hlavním okně spedice.
Umožnit zadávat skupinu výkonů
Definuje možnost zadat na zakázku na přepravu údaj „Skupina výkonů“. Tato skupina výkonů pak umožní vytisknout fakturu s přílohou, kde na příloze budou vyčítány jednotlivé zakázky podle těchto skupin.

Střediska a řady dokladů

Předvyplnit středisko dle střediska SPZ
Definuje způsob předvyplnění kmenového střediska SPZ (kmen. středisko je zadáno v číselníku vozidel) do těchto dokladů.
Interní doklady (ID)
Jízdní příkazy (ST)
Objednávky odeslané (OO)
Opravy vozidel (OV)
Interní doklady (ID)
Ostatní doklady (XX)
Pokladní výdeje (PV)

Nepředvyplňovat               – středisko nebude předvyplňováno
Předvyplňovat    – středisko bude předvyplňováno
Předvyplňovat a povolit různé středisko SPZ a dokladu – středisko se předvyplní a bude možné jej ručně změnit

Při vystavování dokladů předvyplnit poslední středisko
Definuje, zda se bude do dokladů předvyplňovat  poslední použité středisko.

Tisk

Elektronický podpis
Zobrazit nastavení při podepisování
Definuje, zda se bude při použití elektronického podpisu zobrazovat formulář s nastavením. Zobrazuje se při volbě Tisku-Poslat email-„Portable Dokument Format s elektronickým podpisem-PDF“
Ovladač pro export sestavy do PDF
Definuje ovladač použitý pro převod tiskové sestavy  do formátu PDF, možné varianty jsou:
FastReport
sysPDF
Tisknout podmínky výběru v sestavách
Definuje, zda se v tiskových sestavách budou tisknout podmínky aktuálního výběru.
Zavřít nabídku sestav po dokončení tisku
Definuje, zda se má po dokončení tisku na tiskárnu zavřít formulář s nabídkou tiskových formulářů.
Zobrazit nastavení při exportu do PDF
Definuje, zda se má zobrazit před exportem do PDF formulář s pokročilým nastavením.
Způsob přenosu emailové zprávy
Definuje způsob přenou emailové zprávy do vašeho poštovního klienta. Možné varianty jsou:
MAPI
Outlook OLE
SMTP (odeslání přes SMTP server)

Valutové pokladny

Maska čísla dokladu PD pro export
Definuje masku variabilního symbolu pokladního dokladu pro export.
Zaokrouhlování pokladního příjmu
Definuje způsob zaokrouhlování pokladního příjmu.

Členství v EU
Definuje, zda ČR je či není členem EU. Implicitně je nastaveno na „Člen EU“.
Odesílat chyby e-mailem
Definuje zda se mají či nemají zasílat případná chybová hlášení autorům programu.
Podkladový obrázek
Umožňuje načíst podkladový obrázek aktuálního uživatele, který je možné použít jako podklad menu programu.
Podkladový obrázek – výchozí
Umožňuje načíst výchozí (pro všechny uživatele) podkladový obrázek, který je možné použít jako podklad menu programu.
Předvyplnit důvod změny dokladu
Umožňuje definovat důvod změny dokladu z číselníku „Důvody změn dokladů“. Zvolená hodnota se automaticky zapisuje do historie. Pokud není vyplněno, zobrazuje se před uložením dokladu číselník důvodů změn k ručnímu výběru (pokud máte zapnuto „Sledování historie dokladů“).
Tuzemská měna
Definuje zkratku tuzemské měny.
Tuzemský stát
Definuje zkratku tuzemského státu.
Umístění zálohy dat
Definuje na jaké místo na disku se bude ukládat databáze při zálohování dat.
Vyžadovat  vyplnění obchodního případu
Definuje, zda je povinné vyplnění obchodního případu. Pokud je nastaveno ANO, doklad nelze uložit bez vyplnění obchodního případu.
Zjišťovat při spuštění programu nové verze programu
Definuje, zda se má při spouštění programu zjišťovat existence novějších verzí programu z internetu.