Home » » Odkazy nápověd » Střediska a řady dokladů

Střediska a řady dokladů

Střediska

Využívání číselníku středisek je vhodné rozhodnout před používáním systému. Pokud v číselníku bude pouze jeden záznam, pak systém nebude zadání střediska do dokladů vyžadovat. V případě více záznamů bude nabízen výběr střediska z tohoto číselníku.
Použití více středisek je odůvodněné v těchto případech:

  • požadujete více číselných řad tj. tehdy, kdy existuje požadavek na více číselných řad jednoho druhu dokladu
  • požadujete omezit přístupová práva ke střediskům tj. tehdy, kdy uživatel nesmí vidět zakázky na přepravu a objednávky přepravy jiného střediska (typicky centrála a dispečink mimo centrálu)
  • požadujete vyhodnocovat ekonomiku středisek modulu Doprava tj. v případech, kdy vozidla mají různá kmenová střediska
  • požadujete z různých důvodů odlišit doklady číslem střediska

Pokud uvažujete o členění středisek v budoucnosti, pak doporučujeme do číselníku středisek zadat jedno středisko, kde kód střediska přednastavíte na konkrétní hodnotu. Ještě jednou uvádíme: pokud číselník středisek bude obsahovat více nežli jedno středisko, pak systém bude vyžadovat zadání střediska do dokladů. Jestliže číselník středisek bude obsahovat jedno středisko, pak systém zadání střediska vyžadovat nebude.
stredi1

Středisko: kód střediska, doporučujeme zadávat číselnou hodnotu, kód střediska je součástí čísla dokladu a bývá využíván pro definici struktury čísla faktury resp. variabilního symbolu
Název střediska: libovolný název
Platnost od: od jakého data je středisko platné, pokud je datum vystavení dokladu nižší nežli platnost střediska, pak se nenabízí

Řady dokladů

Číslování veškerých dokladů v systému Doprava 3K se aplikuje v rámci přidělených číselných řad.
Řady mohou být nastaveny pro každé středisko samostatně, popř. společně pro několik nebo pro všechna střediska. Pravidlo lze aplikovat libovolně pro každý typ dokladu. Navíc u některých vybraných typů dokladů lze zvolit společnou číselnou řadu pro několik typů dokladů. Toto se týká např. pokladních dokladů, kde pro pokladní příjem,  pokladní výdej,  kursové rozdíly apod. lze použít společnou číselnou řadu.

Nastavení číselné řady

Ve spodní části formuláře jsou k dispozici položkově řady dokladů aktuálního střediska horní části formuláře.

  • nastavte se na řádek s požadovanou řadou dokladů
  • zvolte funkci Opravit

stredi2

Údaj číslo slouží k rozlišení jednoho typu (např. faktura došlá) číselné řady takto:

  • pokud je hodnota údaje „Číslo“ stejná (např. nevyplněno) u středisek stejné číselné řady, pak se jedná o stejnou číselnou řadu
  • pokud je hodnota údaje „Číslo“ různá u všech středisek, pak se jedná o více číselných řad tj. každé středisko má svoji číselnou řadu
  • kombinací shody/neshody v hodnotě číslo můžete definovat více číselných řad jedné řady dokladů

Hodnota údaje Číslo“ se také používá pro definici struktury čísla faktury resp. variabilního symbolu.