Home » » Popis starších změn (2018)

Popis starších změn (2018)

05.00.001.665 (3.9.18)

 

Spedice-Dispečerská plachta: parametr „V detailu zobrazovat místa N/V“, při volbě „Zobrazovat pouze nakládky a vykládky“ se nově nezobrazují průjezdní XX body.
Spedice-Dispečerská plachta-přiřazení objednávky do jízdního příkazu: úprava chybového hlášení za situace kdy je různý návěs na dokladu OO a ST. Doplněno upozornění, že se návěs do jízdního příkazu nepřidal.
Spedice-Objednávka přepravy-nápověda na vozidla: grid rozšířen o kmenového řidiče vozidla
Spedice-Zakázka-Obaly-Nový/Smazat: pokud se provede změna v obalech a při ukládání se zobrazí upozornění na překročený limit na zákazníka, pak při dalším ukládání zakázky neuloží změny na obalových dokladech, doklad zakázky zůstává rozeditovaný i po uložení zakázky
Spedice-Zakázky a objednávky: zobrazení korespondenční adresy (hint)-u formuláře ZA,OO,FD
Spedice-Zakázky a objednávky-Objednávky: záložka Hlášení: grid rozšířen o údaj „SOUČET CEN ZAKÁZEK V TUZ MĚNĚ“
Doprava-Výstupy-Výkaz vozidla: úprava čerpání tak, aby se sčítaly hodnoty pouze hlavního agregátu vozidla
Doprava-Výstupy-Seznam vozidel s prošlou kontrolou: do gridu doplněn kmenový řidič
Doprava-Vozidla: nová tisková sestava „Předávací protokol vozidla“
Faktury-Platební příkazy-Export plat. příkazů Česká sp. (ABO): opravena částka v řádku příkazu, náhodně se lišila o haléř
Faktury-Faktury vydané: při uložení faktury systém nově kontroluje zda je vyplněno DIČ zákazníka. V případě že není, zobrazí se upozornění.
Faktury-Faktury odeslané-Kniha faktur: nová tisková sestava štítků
Faktury-Zálohové listy: při zadání měny se nově předvyplňuje bankovní účet dle měny
Faktury-Zálohové listy k FO/FD-Vystavit: pokud uživatel nemá právo na kontroly firem, pak pouze problikne a nezobrazí se žádná hláška, „Otevřít“-pokud uživatel nemá právo na otevření ZO/ZP, pak se zobrazila chybová hláška, ale program následně přestal pracovat
Faktury-Tisk-Podací arch: úprava řazení (název+kod) pro případy firem s podobným názvem
Faktury-Bankovní výpisy-Import: při vzniku chyby při importu se import nepřeruší, pouze se zobrazí příslušné hlášení s dodatkem, že naimportovaný výpis nemusí být kompletní či korektní, import pokračuje. Nyní je situace řešitelná pouze ruční úpravou vstupního souboru
Faktury-Platební příkazy-Export pl. příkazů FIO (pain.001):  úprava exportu variabilního symbolu, doplněn export konstantního symbolu a specifického symbolu, změna: do poznámky v pl. Příkazu se exportuje číslo FD+název příjemce
Faktury-Bankovní výpisy-Import: upraven algoritmus automatického párování plateb s PP a FD
Sklad-Skladové pohyby-Uzávěrky-Zrušit/Provést: v případě přesunu ze skladu A na sklad B je pro dokončení uzávěrky nutné zahrnout oba sklady do prováděné uzávěrky, následně lze smazat uzávěrku na skladě A a pokud ji znovu na skladě A provedeme, změní se údaje v uzávěrce skladu B (množství i cena)
Adresář-Kontroly-Provést: oprava chybového hlášení za situace, kdy je kontrola navedena u firmy vícekrát
Adresář-Převzít z OR: pokud zveřejněný účet obsahuje jak číslo účtu, tak IBAN, převezmou se oba tvary-vytvoří se 2 položky v záložce Účty firmy. Pro některé tuzemské transakce (platba v cizí měně) je totiž potřeba IBAN. Při převzetí firmy a jejích zveřejněných účtů z OR a následném „ručním“ založení další firmy (většinou cizí, která není v OR), se k nové firmě chybně přiřadily účty oné předchozí firmy převzaté z OR-opraveno.
Obecně-Generování čísla objednávky dle masky: pokud platnost střediska se nerovná začátku účetního období a maska dokladu je prázdná, vygenerovalo se prázdné číslo dokladu, opraveno.
Obecně použití map: úpravy při zobrazování konkrétní pozice, úpravy funkčnosti kolečka myši při ovládání map
Obecně: doplněna možnost přímého otevírání XX dokladů ze stromu
Správa-Servis-Online exporty dat-Export FD DUEL: odstraněn zapomenutý diagnostický dotaz při ukládání FD
Správa-Servis-Importy dat-Obecný import XML: doplněna možnost zpracovat všechny vstupní soubory ve složce současně, možnost spouštět jako Automatická úlohu, vygenerované objednávky přepravy doplněna vazba na řidiče z číselníku řidičů. Řidič se dohledá dle příjmení a jména nocaseinsensitive (bez ohledu na malá a velká písmena)
Správa-Servis-Importy dat-Objednávky z internetu: doplněn parametr, který umožňuje při potvrzení objednávky zákazníka (vystavení objednávky přepravy) exportovat na web vedle SPZ a SPZ návěsu také název dopravce
Správa-Servis-Importy dat-Import čerpání AD Access: nový ovladač
Správa-Servis-Fronty zpráv: optimalizace při refreshi, pokud se změnil stav neodeslané zprávy na odeslanou, resp. nastala chyba při odesílání, pak se přehrává zvuk
Servis-Exporty dat-Export faktur odeslaných Finance: vytvořen nový ovladač
Servis-Exporty dat-Export faktur odeslaných MONEY S3: doplněn údaj Ev. číslo pro KH (tag <EvCisDokl>)
Servis-Importy dat-Import obratů platebních karet EUROWAG: do Možnosti driveru doplněn Číselník DPH pro jednotlivé země. Číselník slouží k výpočtu částek bez daně např. při výpočtu mýta, kdy je v importním souboru k dispozici pouze částka včetně DPH.
Servis-Importy dat-poplatky za mýtné PLOSE: vytvořen nový ovladač
Servis-Exporty dat-Export faktur došlých HELIOS RED: vytvořen nový ovladač
Servis-Importy dat-Importy zakázek a objednávek: chybně se updatovala poznámka u řádků objednávky- mj. negativní dopad na rychlost importu
Servis-Importy dat-Import ISDOC Doprava: nový ovladač pro import faktur ve formátu ISDOC se současným vytvořením vazebních dokladů XX

 

05.00.003.637  (30.5.18)

Doprava-Výstupy-Hospodářský list: úprava v položce Výnosy-doprava: nezapočítávaly se výnosy v případě objednávek bez jízdního příkazu
Doprava-Vozidla-Vozidla-Konroly-Přidat: oprava chybového hlášení „DS: Parameter not ‚ISOUHLAS‘ found“
Spedice-Vozový sešit: úprava chybného počtu skutečných km z jízdního příkazu
Faktury-Faktury došlé a platební příkazy: export platebních příkazů-úprava chybného generování čísla účtu
Import adresáře: import včetně příznaku o fyzické osobě, automatické doplnění příznaku o fyzické osobě podle formátu DIČ, resp. při nevyplnění DIČ
Servis-Importy dat: import záznamů ze systému SCANIA-vytvořen nový ovladač

 

05.00.003.635  (24.5.18)

Podpora GDPR
Doprava-Jízdní příkaz-záložka Km, Mýtné,Tuny
: rozšíření údajů o sledování „Výkonových km“ a „Přejezdových km“
Doprava-Řidiči-Sazby pro mzdy: optimalizace rychlosti
Doprava-Sazby pro mzdy-Sazby za jízdní příkaz: opraveno chybové hlášení „Input parametr mismatch…“
Doprava-Výstupy-Výnosy a náklady jízd: doplněny údaje „Seznam zakázek“, „Seznam obchodních případů“, „Datum přepravy“ (nejnižší datum přepravy v případě více zakázek na stazce), u výnosů i nákladů doplněny odpovídající údaje „předpokládané“ a „fakturované“ obdobně jako u hosp. listu, upraveny popisy (názvy) některých údajů, aby lépe vystihovaly jejich obsah
Doprava-Výstupy-Hospodářské listy (doprava)-Zobrazit: doplněn help k výběru objednávek bez jízdního příkazu, upřesnění, že výběr probíhá dle data ukončení přepravy
Adresář-Převzít firmu z OR: upraveno hlášení v případech, kdy OR není dostupný, např. výpadek internetu
Spedice-Výstupy-Vozový sešit: doplněny nové údaje z jízdního příkazu:
„Poplatky“-cestovní výdaje bez čerpání, mýtného (definovaného ve skupině nákladů MYTNE), stravného a mezd, „Cena/výkonové km“, „Mýtné + poplatky / km“,  „Celková cena za km“ (bez mýtného a poplatků), „Skutečné tuny“ – hmotnost z jednotlivých nakládek ze záložky Nakládky a vykládky-Skutečnost na jízdním příkazu
Spedice-Agenda-Zakázky a objednávky-Zakázky-Kopírovat: pokud se zkopíruje zakázka uzavřená spediční uzávěrkou, resp. zakázka, která byla vytištěna, a je nastaveno blokování změn po vytištění, pak se zakázce chybně nastaví příznak pouze pro čtení – nejsou pak vidět tlačítka, změny provádět však lze (změny byly při kopírování povoleny)
Spedice-Vytvořit zakázku dle šablony: úprava zobrazení šablon tak, že se nově nabízejí také šablony z archivu
Fakturace-Faktura odeslaná-Spedice: doplněna možnost převzít středisko dokladu z 1. zakázky na dokladu – viz parametr „Daň. Doklad – převzít střed. Ze zakázky“
Novinkaupozornění při fakturaci: v záložce Kontroly firem v Adresáři byl u kontroly doplněn nový parametr „Upozornění při fakturaci“, který zobrazí zadaný text před vystavením faktury
Sklad-Skladové pohyby-Uzávěrky-Provést: Neoceněné pohyby (v případě neúspěšné uzávěrky): zprovozněna funkce „Otevřít“ a doplněn help „?“
Výstupy-Hospodářské listy (celá firma): skupina NP03-„Náklady-spedice-přepravy“: opraven výpočet, hodnota byla chybně nulová
Správa-Číselníky-Skupiny nákladů a výnosů: u položky MYTNÉ umožněna aktualizace „Definice skupiny“
Servis-Importy dat: vypracován nový ovladač Truck Arena pro import tankování
Servis-Importy dat-Import úhrad PREMIER: údaj TYP (typ platby: POH/ZAV) je nyní nepovinný. Není-li přítomen, považují se všechny platby za úhrady pohledávek-původní stav
Servis-Importy dat-Import příjemek a výdejek logistického skladu: při importu se nyní vždy aktualizuje vztah k základní jednotce a to jak v číselníku měrných jednotek, tak u opakovaně importovaných dokladů
Servis-Importy dat-Importy záznamů ze systémů sledování vozidel-Spustit: úprava algoritmu v případech, kdy se překročí licencovaný počet SPZ
Servis-Importy dat-Importy záznamů ze systémů sledování vozidel-Možnosti driveru: doplněna funkce „Obsazené licence“, která zobrazí vozidla v provozu, pro která již byla naimportována nějaká data
Servis-Importy dat-Import záznamů ze systémů sledování vozidel: odstraněno náhodné chybové hlášení „Cannot modify read-only dataset“
Servis-Exporty dat-Export faktur odeslaných HELIOS Red: doplněn nový údaj DOKOPEN-Penalizační doklad
Servis-Importy dat-Transakce platebními kartami EUROWAG: doplněna možnost importovat obraty karet na řidiče (na jméno)
Servis-Importy dat-Import obratů karet DKV: upraven import data pořízení faktury došlé-nahrazeno aktuálním datem při importu (kvůli zachování posloupnosti datumů v číselné řadě FD)

 

05.00.001.612  (03.04.18)

Spedice-Vozový sešit: do gridu doplněn údaj „Seznam míst N/V (skut.termíny)“
Importy dat-Import obratů karet AS24: doplněn parametr „Upřednostnit částky v měně odběru“. Je-li nastaven na „A“, pak je-li měna odběru různá od měny platby, upřednostní se částky v měně odběru. Faktura v PDF je v tomto případě v měně odběru, doplněno dogenerování haléřového vyrovnání DPH.

05.00.001.610  (26.3.18)

Doprava-Jízdní příkaz-Souprava-Stavy nádrží-Zkontrolovat: oprava chybového hlášení „Exception in module…“
Faktury-Bankovní výpisy-Import: chybně hlásí, že již existuje vazba na platební příkaz (vazební údaje se chybně použijí z předchozí naimportované položky)
Servis-Exporty dat-Export faktur odeslaných ÚČTO: upraveno zaokrouhlování celkové částky v tuzemské měně.
Servis-Importy dat-Import obratů karet IDS (nový formát): úprava s ohledem na dlouhé názvy produktů (delší než 20 znaků)
Servis-Exporty dat-Export pokladních dokladů: Kontace a členění DPH hlavičky dokladu se nyní převezme z 1. položky dokladu. Záznam se sazbou -1 (dosavadní kontace hlavičky) nebrala v potaz sazbu DPH, resp. typ plnění.

05.00.001.609  (23.3.18)

Doprava-Výstupy-Přehled jízd-Statistický výkaz-Tisk: doplněny údaje Plánované km ze stazky, Plánované mýtné
Doprava-Výstupy-Podklady pro mzdy řidičů-Přehled výkonů: sazby v hlavním přehledu neodpovídají sazbám v položkách, přestože je v položkách použita jediná sazba; způsobeno zaokrouhlením částky, následný výpočet sazby z této částky a množství vrátí jiný výsledek
Doprava-Jízdy-Kontroly a hromadné změny jízdních příkazů-Návaznost tachografů/Doprava-Vozidla-Vozidla-záložka Detail-záložka Výměna tachografu: do gridu doplněn údaj ID tachografu
Doprava-Řidiči-Evidence pracovní doby: při změně na měsíc, ve kterém má zaměstnanec proplacen přesčas, program chybně hlásí, že se změnilo saldo pro aktuální měsíc
Doprava-Jízdní příkaz-tankování z cisterny: oprava při mazání řádku výdejky a celé výdejky z jízdního příkazu (chybně se odmazávaly vazby a výdejka ve skladu nešla smazat)
Spedice-Zakázka: úprava velikosti minimalizovaného okna
Spedice-Nabídky: úprava textu „Nabídka Spedice“
Spedice-Objednávka přepravy-Tisk:  doplněn tisk telefonu řidiče i pro vlastní řidiče (dosud pouze řidič smluvního dopravce)
Spedice-Zakázka (opakovaná): oprava textu-chybně se měnil nadpis „Jízdy“ na „Podzakázky“ u položek
Faktury-Faktury vydané/Zakázka na přepravu: údaj „Typ plnění“ byl rozšířen o nový typ „Mimo EU (Spedice)“ + možnost doplnění textu, který má být uváděn na vydaných fakturách, viz Nastavení systému
Faktury-Bankovní výpisy-Import: lze naimportovat více položek, které vážou na stejný řádek platebního příkazu (při ručním zadávání toto možné není), platební příkaz nelze následně odpárovat, opraveno, při párování je chybně aplikován uživatelský filtr na stav dokladu (Uhrazené/Neuhrazené/Všechny)-nastavit na neuhrazené
Faktury-Upomínky faktur-Vystavení upomínky: do gridu a výběru faktur doplněno středisko
Faktury-Faktury došlé-Platební příkazy-záložka Seznam platebních příkazů: úprava údaje Věřitel (byl prázdný)
Faktury-Faktury došlé: doplněn údaj specifický symbol
Faktury-Faktury odeslané-Fakturace výkonů: při fakturaci Logistického skladu se nově neaplikuje archiv
Faktury-Přehled bankovních výpisů: do gridu doplněn údaj „Datum transakce“ tj. první datum z položek
Faktury-Fakturace výkonů z Logistického skladu: úpravy při mazání skladových položek na faktuře
Faktury-Faktury došlé:  položka FD-rozpočítávání fakturované částky do položek připárovaných dokladů dle množství-nebere se v potaz kontace položek připárovaných dokladů a dojde pak v případě tankování a připárovaných položek s různým typem PHM k chybnému zprůměrování cen (např. při importu z karet Shell: nafta a AdBlue)
Faktury-Faktury došlé: nabídka dokladů k připárování k položce FD (doklady OO, OV, PR, … ) úpravy zobrazování dokladů s ohledem na archiv
Logistický sklad: úpravy při výdeji z pozic při nastavení FIFO
Výstupy-Skupiny nákladů, výnosů a ost. (celá firma)/Správa-Číselníky-Skupiny nákladů, výnosů a ost.-Přidat (položku u nesystémové skupiny): opraveno chybové hlášení „Chyba databáze, Message: Dymamic SQL Error…“
Autoservis-evidence pracovní doby (dovolená,příchod) úprava doplňování sazeb pro mzdy.
Adresář-Adresář firem-Přidat-OK: neukládaly se údaje datová schránka, WWW, evidenční číslo-opraveno
Adresář: doplněn nový příznak, zda se jedná o fyzickou osobu
Adresář-Adresář firem-Přidat/Opravit-OK: úprava údajů IČO, DIČ, IČ-DPH tak, aby neobsahovaly zleva nebo zprava mezery
Tisk-Poslat Email-přes Outlook OLE-odesilatel: nepoužije se výchozí, okno nové zprávy se sice vytvoří, ale nezobrazí se jako aktivní vpředu, pouze bliká na liště, upraveno
Správa-Importy dat-Porovnat obraty-Tisk: opraveno doplňování údaje „Druh karty“
Správa-Číselníky-Kurzovní lístek: pevný kurz-sjednocení úprava platnosti pevného kurzu při automatickém stahování, dtto jako denní kurz
Správa-Servis-Fronty zpráv-Odeslané zprávy-Poslat zprávu-výběr kontaktu-otevření formuláře Přehled kontaktů přes klávesovou zkratku (šipka dolů): úprava nastavení focusu automaticky na grid, aby bylo možné ihned vyhledávat+klávesová zkratka na výběr kontaktu (Enter)
Obecně Výběry-Definice-položka vybíraná z číselníku-OK-tlačítko „…“ – tlačítko Vše: oprava chybového hlášení „Access violation…“
Servis-Online exporty dat-Export faktur odeslaných a dobropisů do NOTIA: doplněna možnost volby polí DOKL_KOD a SKUPINA. Hodnotu lze zadat do předkontací-údaj Základ-Index DPH
Servis-Exporty dat-Export Pokladních dokladů POHODAXML: parametr „Zakázka“<–(PRIJMENI/…) rozšířen na „Zakázka“<–(PRIJMENI/PRIJMENID…), export příjmení bez diakritiky, upper casse.
Servis-Importy dat-Import úhrad PREMIER: rozšíření importu úhrad o import úhrad FD, doplněn způsob úhrady „Složenkou“
Servis-Exporty dat-Export faktur odeslaných HELIOS Red: upraveny struktury exportních souborů dle instrukcí autorů sw HELIOS Red, doplněn export údaje Stát ve fakturační adrese
Servis-Exporty dat-Export Pokladních dokladů ENTRY: v zaokrouhlení se místo účtů chybně exportovaly texty $#ZAOK_DPH_MADATI#$ a $#ZAOK_DPH_DAL#
Servis-Importy dat-Import záznamů ze systému TDM: doplněn parametr Minimální započítávaná délka čekání s dopady do generování průběhu jízdy-omezení počtu akcí v průběhu jízdy
Servis-Importy dat-Záznamy o provozu vozidel-Webdispečink: oprava „out of memory“, resp. access violation, pokud je spuštěno přes službu (ručně z programu funguje)
Servis-Importy dat-Poplatky za mýtné Maďarsko HU-GO: nový ovladač na import mýtného
Servis-Exporty dat-Export faktur došlých do POHODA: upraveno generování kódů pro zaokrouhlení, doplněno generování položky zaokrouhlení (položka FD)
Servis-Exporty dat-Export faktur přijatých: vytvořen nový ovladač MRP K/S
Servis-Importy dat-Importy záznamů ze systémů sledování vozidel: odstraněno zacyklení při automatickém vytváření stazek v případě, že doporučená stazka byla zkontrolovaná
Servis-Ovladače pro posílání zpráv-Webdispečink: v Možnosti driveru doplněna volba „Datum OD z první nakládky“. Při zaškrtnutí se do údaje Přeprava – Datum OD doplní datum a čas 1. nakládky (zastávky). Pokud není zaškrtnuto, použije se Datum přepravy 1. zakázky na objednávce
Servis-Importy dat-Import obratů karet TANK 24 Plus: odstraněno chybové hlášení při pokusu o vložení nového produktu, řidiče nebo státu do číselníku v Možnosti importu.
Servis-Importy dat-Import obratů platebních karet UTA Original: vytvořen nový ovladač
Servis-Exporty dat-Export faktur došlých do POHODAXML: upraveno generování položky zaokrouhlení
Přihlášení do Doprava3K: optimalizace rychlosti odezvy v případě zadání chybného hesla

 

05.00.001.596  (6.2.18)

Spedice-Vozový sešit: výběrové podmínky byly rozšířeny o výběr „Typ přepravy“ tj. „Vlastní doprava“ resp. „Spedice“
Spedice-Zakázka-nápověda na zákazníka: upraveno zapamatování si naposledy zvoleného řazení
Autoservis-Doprava-Vozidla-Historie oprav-Práce: úprava zobrazení více mechaniků v případech, kdy na úkonu dělá více automechaniků
Autoservis-mzdy automechaniků: sazby mezd automechaniků byly rozšířeny o příplatky Noc, Sobota, Neděle
Autoservis-Zakázky-Sazebník prací-Smazat: opraveny práva, záznam nešlo smazat pod běžným uživatelem
Servis-Importy dat-Transakce platebními kartami-Možnosti driveru: opraveno zobrazení nabídky států a řidičů v číselníku států a řidičů (seznam se zobrazoval prázdný)
Servis-Exporty dat-Export Pokladních dokladů POHODA: opraven export údaje suffix pokladny, chybně se exportovalo středisko dokladu
Servis-Importy dat-Import záznamů ze systému TomTom WORK: cca od 1.2.2018 TomTom WORK změnil formát adresy lokací, což způsobilo nedoplnění zkratky státu při importu-upraveno dle nového formátu
Servis-Online exporty dat-Export Pokladních dokladů ABRA Gx: upraveno s ohledem na změny od verze ABRA Gen 18.01.01

 

05.00.001.592  (30.1.18)

Doprava-Řidiči-Sazby pro mzdy-záložka Sazby příplatků-Přidat podkód: úprava kopírování volby checkboxů „Počítat u následujících akcí“
Doprava-Jízdy-Zaáznamy o provou vozidel-Jízdní příkaz-Řidiči-Mzdy-Akt. sazby: opravena funkčnost aktualizace sazeb u akcí
Faktury-Faktury odeslané-Fakturace výkonů (modul Autoservis): odstranění chybové hlášky „Multiple rows in singleton…“
Faktury-Šablony faktur-šablony pro modul Logistický sklad: při přepínání mezi záložkami v Definici šablony se neaktualizuje seznam použitelných údajů vyvolaný přes CTRL+SPACE, má být stejný jako u helpu na otazníku
Logistický sklad-Hlavní karty: odstraněno chybové hlášení při obnovení zrušené karty s kódem delším než 14 znaků
Správa-Servis-Importy dat-Zakázky spedice-Karlovarské minerální vody (KMV): úprava importu kódu nakládky (údaj TEXT_SPEDICE)
Servis-Exporty dat-Export faktur odeslaných do HELIOS Red: doplněn parametr pro volbu obsahu pole „Text“

 

05.00.001.590  (29.1.18)

Adresář-Vozidla-záložka Stavy vozidla: povoleno zobrazení stavů
Adresář-doplněn údaj „Evidenční číslo“, přidán do gridu, Výběru a zadávacího pole
Adresář-záložka Firmy/Seznam-Creditcheck-detail: opraveno chybné hlášení, že ovladač není aktivován
Faktury-Generování variabilního symbolu: při použití číselné řady ve variabilním symbolu zohledněno datum platnosti číselných řad. Číslo řady se tak doplňuje historicky dle platnosti.
Faktury-Faktury odeslané-Kniha faktur: optimalizace rychlosti funkce „Kopírovat“
Faktury-Faktura došlá-Doprava: při vytváření vazebního dokladu OV se nabízejí pouze zařazená vozidla, doplněna nová komponenta, která nabízí i vyřazená vozidla.
Faktury-Vzájemné zápočty pohledávek-Kniha VZ: standardní řazení změněno na dle čísla dokladu
Faktury-Faktura došlá Spedice-Párovat-párování s trajekty/poplatky: do gridu doplněnat kontace
Faktury-Faktury odeslané-Fakturace výkonů: pokud byla firma smazaná, pak byly v nabídce firem k fakturaci prázdné údaje, resp. chybně údaje z jiného záznamu (např. IČO, DIČ)
Spedice-Dispečerská plachta: při přetažení zakázky na vozidlo se zobrazí dotaz „Přejete si zakázku vystavit…“. Do Nastavení systému doplněn parametr, kterým se potlačí tento dotaz s tím, že se objednávka automaticky vytvoří na původní datum v zakázce (jakoby uživatel odpověděl „NE“).
Spedice-Dispečerská plachta: odstraněno chybové hlášení „Field Ridic_osc not found“
Spedice-Dispečerská plachta-kontextová nabídka u objednávky-Tisk objednávky: dále nepokračuje, opraveno zobrazení kontextové nabídky (tisk objednávky, tisk dokladů sběrné služby); namísto toho se zobrazovala jiná kontextová nabídka odpovídající přidání poznámky
Spedice-Nabídky: nezobrazovaly se vlevo otevřené doklady.
Spedice-Dispečerská plachta: maska textu objednávky-doplněna cenu za plánované kilometry (z dokladu objednávky, jedná se součet cen zakázek/plánované kilomtery zadávané na dokladu OO)
Doprava-Řidiči-Prémiové listy-Vygenerovat: úprava generování položek, které mají příznak „Generovat při vytváření prémiového listu“
Doprava-Záznamy o provozu vozidla-grid Souprava-Čerpání: přidáno zobrazení údaje POPIS
Doprava-Výstupy-Přehled odpracované doby zaměstnanců-Tisk-sestavy „Odpracovaná doba“, „Výkaz pracovní doby od roku 2014“ a „Výkaz pracovní doby od roku 2014 + saldo celkem(přesčasy)“: oprava chybového hlášení „Invalid floating…“, pokud zaměstnanec už v zadaném období nepracoval (má datum odchodu před začátkem období)
Doprava-Řidiči-Evidence pracovní doby: oprava „Access violation…“ při ukončení formuláře
Logistický sklad-Příjmy podle zákazníků: úprava zobrazení údaje „Nefakturováno“.
Sklad-Autoservis-Objednávky-Objednávky odeslané-Vyřídit: oprava chybového hlášení „Input parameter mismatch…“
Výstupy-Správa-Číselníky-Skupiny nákladů: u systémových definic byly zablokovány úpravy
Servis-Importy dat-Import záznamů ze systému TRANSICS: provedena úprava s ohledem na nové kódy událostí (Začátek stazky, Konec stazky, Příjezd na nakládku, Odjezd z nakládky, Příjezd na vykládku, odjezd z vykládky).
Servis-Importy dat-Import úhrad DUEL: doplněna volba datumu, od kterého se mají úhrady importovat
Servis-Importy dat-Import záznamů ze systému TRANSICSWS: úprava ovladače s ohledem na zacyklení při automatickém vytváření stazek
Servis-Exporty dat-Export faktur došlých POHODA XML: export rozšířen o možnost exportovat faktury se sazbou DPH platnou v jiné zemi EU-registrace plátce DPH v jiné zemi EU
Servis-Exporty dat-Export pokladních dokladů POHODA XML:
-parametr: „Činnost“ <– (OSC/SPZ/…)
-parametr: „Zakázka“<–(PRIJMENI/…)
-číslo pokladny s přednostně převezme z předkontací-údaj Základ-Střed. Dal. Není-li vyplněno, převezme se suffix pokladny.