Home » » Popis starších změn

Popis starších změn

04.08.007.392  (21.10.16)

Doprava-Vozidla-Flotily vozidel-Vozidla: aktualizován údaj SPZ
Doprava-Náklady/Výstupy-Výpočet splátek silniční daně: do gridu a výběru vozidel doplněn údaj Kmenové středisko
Doprava-Vozidla-Historie oprav-Tisk: do zdroje doplněno Kmenové číslo
Spedice-Deník dispečera-Zakázka na přepravu: upravena kontrola součtu cen podzakázek rozpisových zakázek v případech, kdy položka ceny přepravy obsahuje kontaci NN tj. nezapočítávat
Spedice-Dispečerská plachta: do zobrazení objednávky přidán údaj „Seznam EXT_CISDOKL“
Spedice-Objednávka-při zapnutém sledování historie a kontaktní osobě se jménem i příjmením na 20 znaků chyba při ukládání: „string right truncation“ v proceduře SYS_HIST_DIFF_ADROS
Fakturace-Kniha faktur vydaných, kniha faktur přijatých: do gridu doplněn nový údaj „Poznámka“
Faktury-Faktury došlé a platební příkazy-Platební příkazy-Seznam platebních příkazů-Export-Export plat. přík. Raiffeisenbank (ABO): v řádku platebního příkazu se v čísle účtu chybně odstraňuje pomlčka mezi předčíslím a vlastním číslem účtu, pomlčka ponechána
Sklad-Skladové karty-záložka Skladové pohyby: opraveno chybové hlášení v případech, kdy byl aktivní součtový řádek
Sklad-Skladové pohyby-Uzávěrky-Provést: po dokončení uzávěrky se aktualizuje cena a množství na skladové kartě, chybně se zapíše množství přepočtené k základní (fiktivní) jednotce, množství se přepočte do MJ uvedené v detailu hlavní karty
Adresář firem: do gridu a výběru byl přidán údaj „Seznam přidělených klíčů“
Adresář firem: drobná úprava funkce označení firem-neodznačují se např. v případě hromadného přidání/odebrání klíče
Autoservis-Zakázka-Práce: doplněno řazení podle ID do selektovacích procedur
Autoservis-Automechanici-Evidence pracovní doby-Detail dne: aktualizace prázdné sazby u akce VZ
Logistický sklad-Pohyby na pozicích-Výdej z pozice (Přesun mezi pozicemi)-Uložit: pokud není nějaká položka na skladě v dostatečném množství, doklad nelze uložit, objeví se hláška „Položka není v požadovaném množství.“, upraveno
Evidence pojistných událostí: úprava třídění v záložkách Vlastní vozidla, Vlastní osoby, Ostatní
Evidence pojistných událostí: v záložce Pojistné události byl rozšířen grid o údaj „Seznam čísel PÚ pojišťovny“
Evidence pojistných událostí: aktualizovány tiskové zdroje, přidány další údaje do tisku
Evidence pojistných událostí: doplněny nové údaje do hlavičky-kdo a kdy zjistil škodu, kod ji prošetřil, odhadovaná výše škody, měna, příčina, návrh na vyřízení a důkazy
Servis-Online exporty dat-export faktur došlých: u exportu faktur s plněním EU se při zadaném DPH (viz reverse charge) exportovaly celkové částky v hlavičce i v řádku včetně DPH-opraveno (zjištěno u exportu do DUEL)
Servis-Importy dat-Import záznamů ze systému TomTomWORK: potlačen import plánované hmotnosti nákladu ze zakázek do Nakládky/vykládky skutečnost, doplněn import konečného stavu nádrže, doplněna automatická změna kódů prostojů na soukromý prostoj v domovském místě
Servis-Importy dat-Import zakázek-Možnosti driveru: číselník adres+výběr z číselníku (TImpCiselnikForm)-klasický grid nahrazen gridem umožnujícím vyhledávání
Servis-Ovladače pro posílání zpráv-TRANSICS-TX Tango: nový ovladač – odeílání/příjem textových zpráv, odesílání dispozic/změna stavu objednávek
Servis-Importy dat-Import záznamů ze systému EchoTrack: upraven import údaje Hmotnost na nakládkách/vykládkách, ošetřeno opakované přihlášení řidiče, odstraněno chybné přetažení spolujezdce na následující stazku, do hlášení o duplicitním připárování objednávky ke stazce doplněno číslo dokladu
Servis-Importy dat-Import z  účetnictví MRP K/S: nový ovladač pro import úhrad FO, FD
Servis-Exporty dat-export FO DUNA: doplněno sčítání položek za DPH a kontace
Servis-Importy dat-Impory ISDOC-Import ISDOC Sklad: úprava zápisu externího kódu firmy do Číselníku dodavetelů/odběratelů“ (viz Možnosti driveru)
Správa-Servis-Ovladače pro posílání zpráv-GSM: doplnění diagnostiky při použití modemu-zjištění síly signálu+stavu registrace do sítě a jejich zápis do protokolu
Servis-Exporty dat-exporty FO, FD: přidán údaj Typ plnění do seznamu dokladů k exportu
Servis-Exporty dat: drobné úpravy obecného rozhraní
Obecné: úprava zobrazení stromu dokladů v případech střediska s pomlčkami

 

04.08.007.371  (24.8.16)

Doprava-Náklady na opravy: úprava tisku OV dokladů tak, aby se v případě napárované přijaté faktury zobrazovala cena z faktury.Jedná se o tisky „Historie oprav“, „Výdej materiálů a náhradních dílů“
Spedice-Uzávěrky : úprava tj. nepovolit uzavřít doklady, pokud by datum uzavření kurzu bylo vyšší nebo rovno než aktuální datum, tj. doklady s datem kurzu vyšším označit jako chybné
Fakturace-Faktura došlá-zaplacení faktury: oprava zobrazení uhrazených faktur v případech nenulového zaokrouhlení

04.08.007.370  (19.8.16)

Doprava-Záznamy o provozu vozidla-Jízdní příkaz: vozidlo je sledováno v motohodinách, opraveno zobrazení motohodin v detailu jízdního příkazu
Doprava-Vozidla-Historie oprav: do gridu doplněny údaje datum zahájení a datum ukončení opravy
Doprava-Číselník Řidiči: do gridu přidán údaj poznámka
Doprava-Vozidla-Flotily vozidel: do gridu přidány údaje Osobní číslo, jméno kmenového řidiče SPZ a poznámku řidiče z číselníku řidičů
Doprava-Náklady-Výpočet splátek silniční daně: úprava tisku v údajích Datum zahájení a Datum ukončení (období splátek silniční daně)
Doprava-Náklady-Pravidelné platby a režie (též Spedice-Režijní náklady spedice): doplněny údaje záznam pořídil a identifikační kód
Doprava-Výstupy-Hospodářský list vozidla: přidána skupina se sazbou za km z číselníku vozidel „Sazba za km“
Doprava-Řidiči-Evidence pracovní doby: úprava detailu dne v případě, kdy je akce zadaná v evidenci pracovní doby a je překryta akcí z jízdního příkazu
Doprava-Výstupy-Přehled odpracovane doby zaměstnanců: drobné úpravy
Doprava-Řidiči-Tisk: do nabídky pro tisk byly doplněny datové zdroje: svěřený majetek, fixní mzda, kontroly, historie kontrol, zálohy, čerpání záloh, kontakty
Spedice-Zakázky a objednávky-Zakázka ZA i ZD-převzetí ceny z ceníku: není-li DPH v ceníku vyplněno, DPH se doplní dle nastavení
Spedice-Dispečerská plachta-Otevřít dispečerskou plachtu-Otevřít dispečerskou plachtu nakládek: opravena náhodná chyba Access violation…
Spedice-Zakázky a objednávky: upraven automatický přepočet ceny při změně měny u „zelené ceny“
Spedice-Zakázky a objednávky: výběr zákazníka s přiděleným klíčem, kde je nastaven limit celkových pohledávek: do objemu pohledávek se chybně započítávaly i odmítnuté zakázky
Faktury-Zálohové listy k FO: po připárování zálohového listu se vždy odečte celá záloha bez ohledu na úhradu zálohy
Faktury-Faktury došlé a platební příkazy-Kniha FD: oprava přetečení „string right truncation“ (úhrady vzájemným zápočtem)
Sklad-Skladové pohyby: do gridu doplněn údaj řidič(osoba)
Sklad-Skladové pohyby-Výdejka ze skladu: nově se zablokuje vystavení výdejky, pokud má odběratel přiřazen klíč na blokování vystavení zakázky
Sklad-výdej Vlastní firma-typ výdeje: Vlastní firma vozidlo: upraveno „zapamatování“ naposledy navoleného výběru
Autoservis-Zakázka: při zápisu položky spotřebního materiálu (procento z ceny materiálu, při označení zakázky jako kompletní) lze doplnit předkontaci, nyní se automaticky zapisuje „SM“ (imlicitní přednastavení)
Autoservis-Zakázky-záložka Subdodávky v Přehledu zakázek a přímo na dokladu: do gridu doplněno číslo faktury došlé
Valutové pokladny-Pokladní doklady-Položky: oprava chybového hlášení „Size mismatch…“
Logistický sklad-Příjem do pozice: nově lze zadat Zákaníka (tj. kdo platí skladování), Dodavatele (od koho je zboží)
Logistický sklad-Příjem do pozice-Pozice-výběr „Uloženo (kg) méně než je nosnost-s upřednostněním Druh“: opraveno chybové hlášení „Field ID_KEY not found…“
Logistický sklad-doklad příjemka do pozice (LN)-fyzicky naskladněn: umožněno rušení položek, které ještě nebyly vyskladněny
Logistický sklad-příjem do pozice: opravena chyba v případě zadání dodacího listu v délce 40 znaků
Servis-Importy dat-Import záznamů z Webdispečink: provedena úprava ohledně sčítání po sobě následujících shodných akcí, provedena úprava zohlednění stání v rámci jízdy, umožněna aktualizace dříve odeslaných dispozic (viz nová webová funkce Webdispečink)
Servis-Importy dat-Import záznamů z TRANSICSWS: provedena úprava zjišťování začátku a konce jízdy (stazky)
Servis-Importy dat-Import záznamů ze systému EchoTrack: údaje na činnosti (datum, lokalita, tachograf) se chápou jako koncové (při ukončení činnosti). Dříve se chápaly jako počáteční (při zahájení činnosti), doplněn import hmotnosti na nakládce a vykládce (důležité pro sledování plných a prázdných kilometrů)
Servis-Importy dat-Import obratů plat. karet IDS: úprava importu s ohledem na nové stránky a s tím spojenou změnu imp. souboru IDS
Servis-Importy dat-Import obratů plat. karet DFC: ovladač upraven pro import faktur za mýto
Novinka: Servis-Importy dat: vytvořen nový ovladač ViaPass pro import belgického mýta
Servis-Exporty dat-Export Faktur odeslaných KOSYS
: provedeny úpravy ohledně hromadného účtování, údaj SW se nevyplňuje, soubor položek FAKTEXO se vytváří prázdný (požadavky autorů Kosys)
Servis-Příjem zpráv GSM: při velkém počtu přijatých zpráv docházelo při příjmu zpráv k chybovému hlášení „Out of memory“, opraveno

04.08.005.347  (30.6.16)

Doprava-Výstupy-Přehled stravného, Přehled odpracované doby: do tisku doplněn aktuální údaj Vzdělání z evidence řidičů
Doprava-Výstupy-Hospodářský list vozidla: do tisku doplněn údaj z číselníku vozidel „Sazba za km“
Spedice-Zakázka-Cena přepravy: opravena situace kdy při změně hodnotového typu řádku na text se nahodile nevynulovala částka a cena zakázky zůstávala nenulová
Servis-Importy dat-Import záznamů ze systému sledování vozidel FleetBoard: upraveno namespace pro volání metod FleetBoardTransportManagementConfigService, do Možnosti driveru doplněna funkce generování seznamu jednotek („telefonního seznamu“), do Možnosti driveru doplněna možnost ukládání Request/Response volaných metod do souboru (pouze pro testovací účely).
Servis-Importy dat-Import zakázek KMV: opravena chyba „Socket Error #0“ při exportu stavů (který se spouští jako součást importu po vlastním importu zakázek)
Servis-Export Faktur došlých MONEY S3: provedena úprava s ohledem na kontrolní hlášení DPH: údaj PrijatDokl (číslo přijatého dokladu) se nově plní údajem Ext.číslo (dříve se plnil údajem Číslo dokladu pro export)
Servis-Importy dat-Import zakázek z Echotrack: při generování zakázek se chybně doplňovala sazba dph
Servis-Importy dat-Import záznamů z Webdispečink: do číselníku vozidel se nově přidávají a dále zpracovávají pouze vozidla, která nejsou označena jako Vyřazená, dtto pro řidiče

04.08.005.342  (16.6.16)

Doprava-Jízdy-Vyúčtování prac. cesty: zálohy se zápornou částkou se nenabízely k dalšímu zpracování, opraveno resp. znovu zpřístupněno včetně připárování záporných záloh k jízdnímu příkazu
Doprava-Řidiči-Zálohy na cest. výdaje-Vrác. zálohy-OK: opravena chyba „Message: conversion error…“, nastávalo v případech, kdy záloha byla na desetinná místa
Doprava-Jízdní příkaz-záložka „Km, Mýtné, Tuny“- Kilometry-Skutečnost-údaj Hmotnost nákladu: v případě, že je vážený průměr hmotností z části „Hmotnost nákladu“ nulový a údaj Hmotnost nákladu je neprázdný, nezapíše se do údaje hodnota 0
Doprava-Řidiči-záložka Bankovní účty: opraveno chybové hlášení při mazání bank. účtu
Spedice-Objednávka-Zakázky-Smazat: opraveno mazání zakázky v případech, kdy je zakázka součástí zrušené uzávěrky
Spedice-Zakázka ZA i ZD: při převzetí ceny z ceníku do ceny přepravy se chybně přepisovala sazba DPH
Autoservis-Výstupy: doplněna ikona Podklady pro mzdy
Servis-Exporty dat-Export faktur došlých MONEY S3: údaj Vystaveno se nově plní datumem vystavení dodavatelem namísto původního datumu zaevidování FD
Servis-Importy dat-Importy záznamů ze systémů sledování vozidel: odstraněno chybové hlášení při importu do existujících stazek s nevyplněným místem odjezdu nebo příjezdu.
Servis-Importy dat-Import záznamů ze systému sledování vozidel Webdispečink: odstraněno chybové hlášení při pokusu o připárování neexistující objednávky přepravy ke stazce
Servis-Importy dat-Import úhrad POHODA: odstraněn problém duplicitního importu úhrad po čtvrtletní uzávěrce v POHODě
Servis-Importy dat-Import záznamů ze systémů sledování vozidel: upraven text chybového hlášení „Na objednávku je vystaven jízdní příkaz.“ na „Objednávka nebyla nalezena.“
Servis-Exporty dat-Exporty do POHODAXML: export adresy s dokladem: exportuje se zkratka státu (2 znaky) místo původního ISO kódu (3 znaky), doplněn export účtů obchodního partnera

04.08.005.335  (23.5.16)

Faktury-Export do ISDOC: opraven údaj DPH (LineExtensionTaxAmount) se plnil chybně údajem DPH v cizí měně namísto DPH v CZK.
Správa-Servis-Importy dat-Import ISDOC Sklad-Možnosti driveru: opraveno chybové hlášení Access violation…
Pokladní prodej: úprava spouštění.

04.08.005.333  (20.5.16)

Doprava-Výstupy-Přehled cestovních výdajů: rozšíření výběru dokladů, do přehledu se nově přebírají XX doklady, které nejsou připárovány ke stazce.
Doprava-Výstupy-Podklady pro mzdy: přidány nové zdroje, nová tisková sestava „Podklady pro mzdy-obecná“.
Doprava-Výstupy-Hospodářský list vozidla: do tisku přidán údaj „Druh vozidla“
Doprava-Výstupy-Hospodářský list-za střediska-opravy vozidel: náklady se napočítají na aktuálně přiřazené kmenové středisko vozidla OV/ZV dokladu, nově se započítají vždy na středisko dokladu.
Spedice-Agenda-Zakázky a objednávky-Zakázky-záložky Přijetí zakázky a Přehled zakázek-grid Podzakázky: doplněny údaje PSČ, stát nakládky a vykládky.
Spedice-Zakázka-Objednávka (vystavení objednávky přepravy k zakázkce): doplněna funkce Výběry.
Spedice-Zakázky a objednávky-formulář Objednávka přepravy: doplněn zdroj s poplatky.
Spedice-Objednávky-Přehled objednávek-Řádky objednávky-Tisk: u objednávky s cizím dopravcem se netiskla SPZ návěsu.
Spedice-Výstupy-Vozový sešit: doplněn údaj email u kontaktní osoby ze zakázky a údaj Smluvní cena obj. (v tuz. Měně).
Spedice-Výstupy-Rentabilita/Vozový sešit-nákladová částka přepočtená do tuz. měny z faktury došlé v cizí měně s netuzemským plněním: částka je nulová, v knize faktur došlých je částka v tuz. měně v pořádku (příp. je částka ve výstupech spedice odlišná od částky v knize FD).
Spedice-Přehled zakázek-Deník dispečera: doplněn údaj „šablona“.
Faktura došlá-párování s objednávkou přepravy: přidán parametr, zda automaticky přebírat částku z OO do položky FD při připárování objednávky přepravy (nyní lze částku převzít kliknutím na šipku), zároveň (pokud je tento parametr zapnutý) kontrolovat, zda se částka v položce FD a v připárované OO liší-pokud ano, pak systém upozorní.
Faktury došlé-párování položky s trajekty-nabídka trajektů  k párování: úprava nabídky všech trajektů.
Fakturace-kniha došlých faktur: doplněna přístupová práva na modul (stejně jako u odeslaných faktur).
Fakturace-Fakura odeslaná/Faktura došlá: opraven zápis datumu a času potvrzení a uživatele, který doklad potvrdil
Fakturace-exporty faktur s nastavením „Nepovolit opakovaný export záznamů“: upraveno tak, aby nebylo možné vyexportovanou fakturu zrušit, tato kontrola doplněna k dokladům FO, FD, ZA, OO, ID, PD, PL, DO, ZV a adresáře.
Fakturace-kniha faktur došlých: doplněn sloupec „Typ plnění“.
Autoservis-Vozidla-Vozidla-cizí: odstraněno chybové hlášení „Access violation…“, pouze ve verzi Lite.
Autoservis-Zakázky: úpravy sledování pracovní doby automechaniků s vazbou na mzdy automechaniků.
Autoservis-Zakázka: doplněno předpokládané/skutečné datum a čas zahájení opravy + příznak o celodenní opravě pro zahájení/ukončení.
Sklad-Uzávěrky skladu-export položek uzávěrky do XLS: doplněno právo na exporty gridů XLS.
Logistický sklad-Pohyby na pozicích-Přesun mezi pozicemi-změna střediska: změna čísla dokladu se nezohlednila do příslušných dokladů zobrazených v úlohách Příjemky do pozic a Výdejky z pozic.
Servis-Exporty dat-Ovladač DUEL: úprava doplnění DIČ
Servis-Importy dat-Import záznamů ze systému EchoTrack: upraveno párování importovaných stazek s dříve naimportovanými objednávkami, doplněn import návěsů, u zakázek importovaných ze systému EchoTrack byl zpřístupněn údaj  Číslo objednávky zákazníka.
Servis-Importy dat: nový ovladač TomTomWork pro generování jízdních příkazů.
Servis-Importy dat-Import obratů karet SHELL: v importním souboru SHELL chybí u poplatků sazba DPH přesto,že je uvedena částka DPH. Sazba je proto dopočítávána z částky bez daně a  DPH.
Servis-Exporty dat-Export pokladních dokladů POHODA XML: upraven formát exportovaného údaje „Jednotková cena“  na 4 desetinná místa
Servis-Importy obratů karet BENZINA: odstraněno chybové hlášení „Out of memory“.
Servis-Exporty dat-Export faktur odeslaných do MONEY S5: doplněn export střediska do položky FO.
Správa-Servis-Importy dat-Transakce platebními kartami: doplněna nápověda.
Správa-Servis-Importy dat-Import záznamů ze systému EchoTrack:  úprava importu průběhu jízdy 2 řidičů do stazky, doplněn import typu plnění (přepravní systém) do zakázky.
Obecné: úpravy zobrazení aktuální verze programu včetně patch.

 

04.08.003.308  (31.3.16)

Doprava-Výstupy-Příjmy podle zákazníků-modul Doprava/Spedice: oprava výpočtu v případech rozpisových zakázek
Doprava-Opravy vozidel-výběr SPZ+datum OD-DO: optimalizace rychlosti
Spedice-Hlášení o ukončení přepravy-zaevidování faktury došlé: oprava situace, kdy v případě objednávky v EUR a ruční změně typu plnění na FD nedošlo k ukončení objednávky (zakázka se nenabídla k fakturaci)
Fakturace modulu sklad: do gridu doplněn údaj „POPIS“ z hlavičky výdejky
Faktury došlé a platební příkazy-Faktura došlá (spedice)-párování položky s objednávkou: doplněno nastavení, podle kterého se datum hlášení o ukončení předvyplňuje dle nového parametru „Ukončení přepravy FD-předvyplnit datum“ Datum zd.plnění faktury došlé / Datum uplatnění faktury došlé
Faktury odeslané-Faktura odeslaná-parametr „Do datumu kurzu předvyplnit“ byl rozdělen na dva parametry: hodnoty pro tuzemské plnění / netuzemské plnění

04.08.003.305  (21.3.16)

Doprava-Výstupy-Denní rozbor čerpání: úprava údaje členění tankování
Doprava-Výstupy-Statistický výkaz: opraven údaj v provozu tak, aby akceptoval doklady ZV z autoservisu, oprava součtů „doba jízdy, čas jízdy, prostoje“
Doprava-Pravidelné platby a režie-funkce Hromadně přidat, platba LS: odstraněna náhodná chyba „Grid index out of range“
Spedice-Agenda-Uzávěrky-Provést-pokud je parametr nastavení „Podmínky uzávěrky“ nastaven na „Faktura odeslaná“  nebo vyšší, pak uzávěrku nelze provést-bez ohledu na existenci FO, hlásí u všech zakázek neexistenci FO: opraveno
Spedice-Objednávky-Odeslání dispozic-Ovladač GSM: po odeslání dispozic objednávka nezměnila stav na „Dispozice odeslány“-opraveno.
Spedice-Výstupy-Vozový sešit: doplněn údaj součet cen ze záložky Cena přepravy z objednávky, kontaktní osoba ze zakázky
Spedice-Zakázka na přepravu: opraveno odstranění sazby dph v případech, kdy se nezadala cena
Spedice-Výstupy-Rentabilita spedice dle střediska zakázky: upraven výpočet režií v případech, kdy na střediske neexistuje žádná zakázka na přepravu, doplněn parametr „Rozpouštět režijní náklady spedice“
Valutové pokladny: doklady Pokladna příjem s kontací tržby přepravy, ostatní se nově započítávají do hospodářského listu modulu Doprava
Sklad-Skladové pohyby-Uzávěrky: umožněno dokončení uzávěrky (s přepočtem skladových cen, ale bez změny prodejních cen), přestože výdejky figurují na zkontrolovaných jízdních příkazech a prodejní cena se nerovná skladové ceně.
Logistický sklad-Výstupy-Skladové položky na pozicích: rozšířeno členění dle „Datum expirace“
Logistický sklad-Struktury skladových pozic: opravena příst.práva
Faktury-Faktury odeslané-Fakturace výkonů,Fakturace ostatní, Fakturace výkonů-všechny moduly: upravena funkce Ověřit CreditCheck a CreditCheck-detail.
Faktury-Faktury odeslané: formulář faktury: usnadnění předvyplňování datumů při ručních korekcích, parametr „Do zdanitelného plnění předvyplnit (cizí dopr)“ byl rošířen o novou volbu „Datum uplatnění dph faktury došlé/ datum vystavení (pokud není FD)
Faktury-Faktura došlá (spedice)-párování s objednávkou: pokud se zapisuje faktura došlá přes formulář s hlášením o ukončení na objednávce-dle data ukončení se předvyplní datum uplatnění na FD
Správa-Servis-Automatické úlohy-Přidat-Import-Adresář-informace o firmách-Ověření DIČ: zablokování pro autom.spouštění, tato úloha není pro aut. spouštění určena
Servis-Importy dat-Ovladač karet SHELL: doplněn import čísla a druhu karty
Servis-Importy dat-Import Úhrad faktur, ovladač Pohoda: FD, u kterých bylo v POHODě „ručně“ změněno Datum odp./doruč. se nespárovaly s úhradou. Zmírněna párovací kritéria
Servis-Exporty dat-Ovladač Pohoda pro export FO: úprava exportu, kdy na faktuře figuruje hodnotový řádek jednotková cena (množství, cena je nula)
Servis-Exporty dat-Ovladač Vosyka pro export FO: upraveno v souvislosti s kontrolním hlášením
Servis-Importy dat-Ovladač pro import záznamů ze systému Webdispečink: odstraněno odhlašování řidiče v případě, že se vzápětí přihlásí jako spolujezdec, upraveno sčítání více po sobě jdoucích akcí se stejnými parametry, další drobné úpravy
Obecně:
Na www.ksh-data.cz, Zákaznická podpora-Manuály ke stažení: přidán nový manuál Hospodářský list
Strom dokladů-chybějící zobrazení vazby PP-ZC(ZS): upraveno zobrazení vazeb

 

04.08.003.300  (26.2.16)

Novinka: Faktury-Faktury došlé a platební příkazy: přidáno tlačítko pro převzetí variabilního symbolu do externího čísla, při ukládání faktury program upozorní na nevyplněné externí číslo
Doprava-Jízdní příkaz-Stravné-Zkontrolovat: nenabízel se dialog s možností připojit sousední jízdní příkazy (v případě, že je nastaveno, že se mají spojovat jízdní příkazy do jedné pracovní cesty); pokud jízdní příkaz s nezkontrolovaným stravným ukládám, pak se dialog zobrazuje
Doprava-Výstupy-Čerpání a spotřeba PHM-Formát výpisu-„Součtově dle SPZ a způsobu čerpání“ a „Součtově dle střediska vozidla a způsobu čerpání“: úprava zohledňování druhu PHM
Doprava-Výstupy-Rentabilita zakázek-Celá firma-Tisk: oprava chybového hlášení Access violation…
Doprava-Číselníky-Platební karty:  u univerzální karty doplněno číslo řidiče
Spedice-Zakázka-Odeslat zprávu: provedena systémová úprava-posílání zakázek povoleno pouze pro vybrané ovladače, které jsou na odesílání zakázek připraveny (GSM, DreamCom).
Pokladní prodej – výdej položky, která má evidenční čísla – klik na tlačítko POLOŽKY S EV.Č.-vybrat: oprava chybového hlášení Access violation…
Autoservis-Výstupy: doplněna nová ikona „Přehled odpracované doby zaměstnanců“
Autoservis-zakázka: drobné úpravy rozpisu pracovní doby
Sklad-Skladové pohyby-Uzávěrky-první uzávěrka na vybraném skladě, ceny převzít ANO: v případě, že existuje výdej spárovaný se zkontrolovaným jízdním příkazem, oprava chybového hlášení validation error for …
Novinka: Pokladní prodej-Vratka: místo PV dokladu se nově vytváří PP doklad se zápornou částkou
Servis-Online exporty dat-ovladač DUEL: doplněn export zaokrouhlení u FO a FD, odstraněno chybové hlášení při pokusu o opakovaný export FO/FD v případě, že byl doklad v DUELu smazán, při pokusu o uložení dodacího listu v D3K se prováděl jeho export do DUELu, u FD se při prvním uložení nedoplňoval Popis, doplnil se až po znovuuložení dokladu
Servis-Exporty dat-Export Faktur odeslaných POHODA XML-Nastavení exportů: možnosti parametru Pár.sym (…) rozšířeny o volbu VARSYMB – Variabilní symbol.

 

04.08.003.292  (17.2.2016)

Autoservis-Zakázky-Vystavit-vlastní/cizí: opraveno chybové hlášení údaj ROZPIS_PRACE_P není vyplněn
Servis-Exporty-Export došlých faktur: oprava chybového hlášení-Arithmetik exception… (dlouhá spz v objednávce)

04.08.003.291  (15.2.2016)

Novinka: Doprava-Výstupy-Hospodářský list vozidla: nově lze podle nastaveného parametru započítat do výnosů objednávky přepravy na vlastní dopravu, které nejsou připárovány k jízdním příkazům! Pokud je na objednávce SPZ vyplněna, pak cena objednávky se započítá do výnosů této SPZ, pokud SPZ vyplněne není, cena objednávky se započítá do výnosů firmy. Středisko objednávky je výnosem tohoto střediska.
Doprava-Vozidla-Opravit-změna data zařazení: vyřešeny situace, kdy existují ručně zadané záznamy v Historii sazeb pro silniční daň
Doprava-Výstupy-Kniha jízd-Statistický výkaz-Tisk: opraveno chybové hlášení AT procedure…
Doprava-Řidiči-Evidence pracovní doby: chybně červeně označené záznamy (tj. indikující existencí překrývajících se akcí) v případě akcí SP (soukromý prostoj); v Detailu dne je to OK, není červeně
Spedice-Zakázky a objednávky-tisk OO: do tisku doplněn údaj „Cena nákladu“
Fakturace-Kniha faktur vydaných: u faktur vystavených z dodacích listů byly chybně zobrazeny údaje bez dph, dph
Pokladny-Valutové pokladny-Pokladní příjem-úhrada FO: doplněn tisk evidenčního čísla FO (v gridech ponecháno původní číslo)
Pokladní prodej: v čísle dokladu se nenabízejí „díry“ v číselné řadě dokladu
Pokladní prodej-tlačítko VRATIT: nabízejí se výdejky, vazebním dokladem je příjemka, doplněn údaj „Číslo účtenky“
Autoservis-Automechanici-Sazby pro mzdy-Autoservis-Sazby příplatků: opraven problém se zápisem nového podkodu-sazba se uloží, ale není zobrazena v gridu, při dalším pokusu o uložení chyba Duplicita
Servis-Exporty dat-Exporty ISDOC: upraveno s ohledem na požadavky KH DPH
Servis-Exporty dat-Export pokladních dokladů ENTRY: oprava 1. řádku „Zaokrouhlení“ – doplněny chybějící údaje KH DPH.
Servis-Online exporty dat-Exporty DUEL: opravena disproporce-po rozdělení parametru „Doklady ukládat do“ na 2 samostatné parametry došlo k tomu, že se FO i FD ukládaly do Kancelář-Fakturace, tj nebral se ohled na původní nastavení.
Servis-exporty dat-ovladač ENTRY: export FO, FD, PD: údaj DIC_DOKLAD (chybně) změněn na DIC_DOKLADU
RAAL-import globální nabídky přeprav: odstraněno chybové hlášení, umožněna editace Čísla obj. zákazníka u importovaných zakázek

04.08.003.287  (4.2. 2016)

Spedice-Objednávka-výběr dopravce: úprava kontroly DIČ u zahraniční firmy
Spedice-Výstupy-Vozový sešit: doplněny údaje s cenou trajektů a poplatků
Spedice-Výstupy-Vozový sešit: optimalizace rychlosti v případě, že není definována skupina MYTNE (tj.skupina neobsahuje žádné položky), pak se nepočítá skutečné mýtné příslušné jízdním příkazu
Doprava-Řidiči-Evidence pracovní doby-Tisk: úprava sčítání úkonů v noci (jízda – údaj CAS_JIZDA_NOC, …)
Doprava-Jízdy-Kniha interních/ostatních dokladů-Interní/Ostatní doklad (doklad spárovaný se zkontrolovaným jízdním příkazem): pokud se v dokladu změní vozidlo, vyskočí hláška o zkontrolovaném jízdním příkazu a zavře se nápověda s vozidly, nesmaže se však filtr na vozidla z jízdního příkazu; pokud je otevřená nebo se následně otevře jiná úloha s výběrem vozidel, např kniha jízd, pak se číselník v knize jízd omezí pouze na vozidla, která se nabízejí v ID/XX dokladu (tj. vozidla z příslušného jízdního příkazu); ani po zavření ID/XX dokladu, resp. po znovutevření knihy jízd, se filtr na číselník vozidel nesmaže; zrušit filtr lze otevřením a zavřením nápovědy na ID/XX dokladu (bez toho aniž bych voizdlo vybral), resp. ukončením celého programu
Logistický sklad-Výstupy-Skladové položky na pozicích: u položek z přesunů není vyplněn dodavatel, fakturace výkonů-doplněna šarže do šablon
Pokladny-Valutové pokladny-Pokladní výdej (platba bankovní kartou): po update dokladu PV se chybně přepočetla částka na souvisejicím dokladu PP (dle nastaveného zaokrouhlování PP), související doklady se nesmí přepočítávat
Sklad-Karty a ceny-Sklady-Smazat: oprava chybového hlášení
Tisk-export PDF s elektronickým podpisem: úprava zobrazení dialogového okna
Nápověda na kalendář u datumových údajů: u prázdných datumů se nastavit na měsíc podle data programu
Servis-Exporty dat-ovladač pro export KOSYS: upraveno s ohledem na požadavky KH DPH
Servis-Exporty dat-ovladač POHODA (XML): u dokladů FO a FD doplněna možnost exportovat zkratku uživatele, který doklad vystavil do údaje zakázka
Servis-Online exporty dat-DUEL: doplněna možnost exportovat číslo dokladu dle masky

04.08.003.285  (29.1. 2016)

Spedice-Nabídky-otevřít nabídku: úprava chybového hlášení „Field ID_OBDOBI not found“
Faktury-Faktury došlé a platební příkazy-Platební příkazy-Seznam platebních příkazů-Export-formát ČSOB (ABO): v případě, že platební příkaz obsahuje všechny položky jako provedené, resp. stornované, pak se vyexportuje neplatný soubor (neobsahuje záznamy pro hlavičku a patičku skupiny – řádky začínající sekvencí 2, resp. 3 +; položky jdou na výstup všechny)
Ověřování DIČ, nespolehlivosti a zveřejněných účtů plátců DPH: sjednocení formátu hlášek+doplněn nadpis odpovídající příslušné funkci+sjednocení ikon
Autoservis-zakázka: drobné úpravy zadávání časového rozpisu pracovní doby
Servis-Importy dat-ovladač pro Import mzdových nákladů KOSYS: do textu výdaje se nyní přenáší obsah pole Poznámka (dříva Text), není-li vyplněna, použije se Text.
Servis-Exporty dat-ovladač pro export FO MRP K/S: úprava přenosu evidenčního čísla KH DPH – do údaje ORIGCISDOK
Servis-Exporty dat-ovladač pro export FD CÉZAR: upraveno s ohledem na KH DPH.
Servis-Online exporty dat-ovladač pro export FO DUEL-Závazky a pohledávky: při uložení nového dokladu se neexportovalo Evid. číslo KH DPH
Servis-Exporty dat-webová služba Continental-faktury odeslané: úprava přenosu evidenčního čísla KH DPH – do údaje InvoiceNumber

04.08.003.284  (22.1. 2016)

Spedice-Objednávka-ručně zadaný dopravce-vyplnění SPZ a dalších údajů-Uložit: úprava uložení SPZ (v některých situacích se neuložila)
Poklada-Pokladna výdej: doplněny údaje externí číslo, datum povinnosti přiznat daň (DPPV)
Adresář firem-Přidat klíč: úprava chybového hlášení
Adresář/Faktura odeslaná/Pokladní příjem-validace DIČ: v případě, že se ověřuje slovenská firma, pak DIČ se nově přebírá z údaje IČ-DPH
Faktury-Faktury odeslané-Kniha faktur-Ověřit CreditCheck/CreditCheck-detail: oprava spouštění
Jízdní příkaz-Čerpání-Připojit existující: oprava nereagujícího tlačítka (pouze verze Lite)
Autoservis-Zakázka-Vystavit-cizí-vybrat SPZ: optimalizace rychlosti vyhlednání příslušné firmy
Servis-Exporty dat-ovladač pro export pokladních doklad Pohoda: úprava exportu ext. čísla
Servis-Online exporty dat-ovladač Export FO DUEL: úpravy exportu data splatnosti, evid. číslo KH DPH
Servis-Exporty dat-ovladač pro export FD VoSA: doplněn export údajů DPPD a Evid.číslo DPH
Servis-Exporty dat-ovladač pro export FO,FD,PD  ENTRY: provedeny úpravy exportu s ohledem na KH DPH dle dokumentace HJ-Soft

04.07.207.242  (23.10. 2015)

Doprava-Vozidla-Výměny tachografu: úprava rušení výměny tachografu (systém neumožnil zapsat stazku do období před výměnou).
Doprava-Kniha ostatních dokladů: úprava výběru dle kmenového čísla vozidla.
Doprava-Vozidla-Depozit-Prodej vozidla: opraveno hlášení „Duplicita“ v okrajové situaci (ruční doplnění splátky silniční daně).
Spedice-Vozový sešit: doplněny údaje splatnost ze zakázky a objednávky.
Spedice-Dispečerská plachta:zápis poznámky: název poznámky upraven na max 80 znaků.
Spedice-Výstupy-Vozový sešit-záložka Výběr-změna Uložené definice výběru: optimalizace-zbytečně se aplikoval výběr ihned po zvolení uložené definice, dataset se pak refreshuje znovu při přepnutí na záložku s výstupem.
Spedice-Agenda-Protokoly o neshodě-update dokladu-Uložit: opravena chyba SQL: conversion error, string right truncation.
Faktury-Fakturace výkonů (modul Logistický sklad): chybně se opětovně nabízelo k fakturaci již jednou, resp. vícekrát vyfakturované období skladování (nastávalo v případech, kdy se vyfakturovalo období, jehož začátek byl před naposledy vyfakturovaným a konec po naposledy vyfakturovaném období).
Faktury-Bankovní výpisy: drobné úpravy editboxu.
Adresář-Vozidla firem/Kontaktní osoby + související výběry v objednávce: optimalizace rychlosti.
Adresář: oprava chybového hlášení „SQL – string right truncation“ (nastalo pouze v případě, kdy kontaktní osoba měla osobní číslo delší než 11 znaků).
Logistický sklad-Pohyby na pozicích- Ostatní služby: oprava chybového hlášení při update dokladu.

04.07.111.225  (4.9. 2015)

Spedice-Dispečerská plachta-parametr maska textu zakázky: doplněno zobrazení nového údaje Poznámka.
Spedice-Zakázky a objednávky-Přehled zakázek: do gridu doplněn Dopravce.
Spedice-Objednávka-spz návěsu: upraveno vložení spz klávesou Ctrl+V.
Doprava-Evidence pneumatik-Detail-Detail akce-při stažení okna: upraveno zobrazení poznámky.
Doprava-Vozidla-Nápravy-kliknout na symbol plus na obutí pneumatiky-v Seznamu volných pneumatik tlačítko Evid.pneu-provést obutí na stejné vozidlo v Evidenci pneu: oprava zacyklení v náhodných situacích.
Doprava-Jízdy-Jízdní přikaz-Řidiči-Mzdy: datum vygenerované u mzdy za akci, např. J1, se při změně začátku a konce jízdního příkazu ponechá, při přepočtu mezd pak v případě generování příplatku pro návěs může vyvolat chybu s chybným datem příplatku; pokud je navíc přepočet vyvolán akcí na jiné záložce (např. smazáním cestovního výdaje), pak se po odklepnutí hlášky nelze přepnout na jinou záložku (program hlásí, že je nutné potvrdit nebo zrušit změny), lze pouze zrušit změny na celém dokladu; příplatky s chybným datem mimo období dokladu lze navíc zkontrolovat (v případě, že se nevyvolá přepočet).
Doprava-Jízdy-Záznamy o provozu vozidel-záložka Zakázky a objednávky-záložka Zakázky: opraveno chybové hlášení „string right truncation“.
Fakturace-Fakturace výkonů: do gridu v záložce výkony doplněn údaj splatnost ze zakázky.
Servis-Importy dat-Import záznamů ze systému WebDispečink: drobné úpravy.

04.07.111.212  (20.8. 2015)

Doprava-Jízdní příkaz-Řidiči-Průběh jízdy: graf-hint-doplněno zobrazení datumu.
Doprava-Jízdní příkaz-Souprava-Čerpání-Připojit existující-označit desítky dokladů- Převzít: optimalizace rychlosti.
Doprava-Výstupy-Výkaz řidiče: úpravy zobrazení ujetých km.
Doprava-Evidence pracovní doby: upraveno omezení pracovní doby datem nástupu a odchodu ze zaměstnání.
Obecné: sledování paměti a prostředků (GDI, USER) systému-úpravy pro aktuální zobrazování na UserAgendaForm.

04.07.111.211  (19.8. 2015)

Doprava-Jízdy-Jízdní příkaz-čerpání rozpis do nádrže: pokud se vyplní stav tachografu a neklikne se na OK (např.se klikne na řádek s jiným dokladem), neprovedla se se kontrola zda je v rozsahu počátek-konec.
Doprava-Řidiči-Vyúčtování pracovní cesty-grid poskytnuté zálohy: doplněn datum vystavení dokladu a datum zdanitelného plnění.
Doprava-Záznamy o provozu vozidel: opraveno chybové hlášení „Lock Conflict…“ v případech, kdy se do stazky uloží ZD a pak se stazka stornuje.
Novinka: Doprava-Výstupy-Hospodářské listy: nové varianty tisku.
Spedice-Rentabilita spedice-dle dopravců: opraveno chybové hlášení dělení nulou (extrémní situace).
Spedice-Objednávka přepravy: úprava výběru kurzu na klientu pro přepočet měny zakázky přidané do objednávky.
Spedice-Objednávka přepravy: pokud nebyla vyplněna měna u objednávky, systém zobrazil hlášku, že není platný kurz pro měnu  <PRÁZDNÝ STRING>.
Sklad-Skladové pohyby-Příjemky na sklad-Vystavit-rozbalit číselník pro údaj Položka-Upravit-Přidat: opraveno náhodné probliknutí.
Faktury-Bankovní výpisy: úprava importu v případech, kdy byl stejný variabilní symbol.
Faktury: Popisek sloupce Čas potvrzení změněn na Datum potvrzení.
Servis-Automatické úlohy: úpraven formulář, aby se neschovával checkbox „Spouštět“.
D3Konline: drobné úpravy
Servis-Importy dat: Import stazek OrbTrackWS: úprava zápisu akce SP.
Servis-Importy dat: nový ovladač MOL.
Online export: nový ovladač DUEL export pokladních dokladú.

04.07.111.199  (22.7. 2015)

Fakturace-Kniha dodacích listů: do tisku doplněn parametr ‚Výběr stavu dokladu‘
Spedice-výstupy-Vozový sešit-Tisk-Výběr-Všechny přidělené zakázky (včetně ukončených): úprava výběru.
Spedice-Výstupy-Vozový sešit: do zdroje Specifikace ceny doplněna cena v tuzemské měně „CELKEM_BEZ_TUZ“.
Spedice-Objednávka (vlastní doprava)-Vozidlo: nabídka vozidel v mimořádné situaci obsahovala pouze 1 vozidlo, výběr upraven.
Doprava-Číselníky-Platební karty: opraveno zobrazení střediska u záznamu s názvem druhu karty.
Doprava-Výstupy-Výkaz vozidla: doplněna cena z objednávky (očištěna o trajekty a poplatky).
Doprava-Řidiči-Autoservis-Mechanici-Plán. a řízení-Pracovníci: upraven výběr ostatních pracovníků.
Doprava-Záznamy o provozu vozidel: opravena náhodná chyba „Access violation…“, nastávalo v případech přidání nového pokladního dokladu na stazku a funkce „Zkontrolovat“.
Autoservis-Vozidla-Historie oprav-výběr SPZ/Zákazník z číselníku, resp. kliknutí mimo grid: upraveno zobrazení číselníku.
Pokladní prodej: optimalizace rychlosti spouštění této úlohy.
Pokladní prodej: oprava pokladnho prodeje (doklad PP) byla rozšířena o novou funkci „smazat“ řádek výdejky.
Tisk-Import definice sestavy: úprava přístupových práv v případech, kdy uživatel nemá práva na úpravy sestav.
Nastavení systému, parametr „Mzdové náklady navýšit o“: rozšířeno zadání rozmezí hodnot -999 až +999.
Servis-Importy-ovladač GIR Hykkoris: doplněna možnost zadání sazby DPH.
Servis-Importy dat-Import záznamů ze systému TRANSICSWS: doplněna možnost načítat akce řidičů včetně stavů zadaných řidičem na digitálním tachografu. Volbu je možno s úspěchem použít u  konfigurací TRANSICS bez palubní jednotky, doplněna možnost mazání starých, již zpracovaných, surových dat.
Servis-Importy dat-Import záznamů ze systému WebDispečink: doplněna možnost mazání starých, již zpracovaných, surových dat.

04.07.111.184  (22.6. 2015)

Doprava-Výstupy-Rentabilita zakázek: upraven výběr tak, aby se do výpočtu započítávaly jízdní příkazy, které mají zkontrolovanou záložku Nakládky/vykládky.
Doprava-Jízdní příkazy-Zakázka dopravy-Nová ZD: upravena signalizace „Demo Spedice zakázky“.
Doprava-Výstupy-Čerpání a spotřeba PHM-Tisk: na tiskový zdroj „JEDNORADKOVE“nebyl aplikován obecný výběr.
Doprava-Jízdní příkaz-výpočet spotřeby dle čerpání do definovaného stavu / jinak dle normy: pro výpočet normované spotřeby se používá Výchozí norma spotřeby zapsaná u agregátu (ta se němění při změnách v rozpisu NS, tj. múže být i nulová, přestože v rozpisu nulová není). Upraveno tak, aby se používala norma spotřeby z daného jízdního příkazu (tj. průměrovaná z norem v rozpisu).
Doprava-Jízdní příkaz-záložka stravné: pokud jsou schovány všechny sloupečky v gridu stravného, nebylo vidět žádné editační pole pro korekci.
Doprava-Jízdní příkaz-vyplněno vozidlo, poč. a konc. stav tachografu, není vyplněn řidič a datum zahájení, nastaven jiný než první způsob doplnění ujetých kilometrů: po výběru řidiče program hlásil, že údaj Datum musí být vyplněn.
Doprava-Náklady-Opravy vozidel: doklad OV – položka s pneumatikami (sledování pneu vypnuto): oprava chybového hlášení „DSMat: Record not found“
Sklad-Skladové pohyby: při změnách v položkách dokladů PR, VD, VR se nekontroluvala existence skladových karet.
Spedice-Výstupy-Vozový sešit-Tisk-Součtově dle zákazníků: upraven údaj Počet zakázek tak, aby zobrazoval korektně počet zakázek nikoliv počet řádků sestavy.
Servis-Exporty dat-Export faktur došlých: kurz cizí měny byl nahrazen kurzem dodavatele.
Servis-importy dat-Import obratů karet CENTROS XP-QUITEC:
– doplněna volba Záznamy párovat bez ohledu na čas
– doplněna volba Tankování u vlastních vozidel je vždy do plné nádrže
– doplněn import stavu tachografu a konečného stavu nádrže (plná)
Servis-Importy dat-Import Čerpání GIR Hykkoris: odstraněno vytváření duplicitních importních kódů, což zapříčinilo zneviditelnění některých záznamů.

04.07.111.181  (9.6. 2015)

Spedice-zakázky a objednávky-objednávka přepravy: oprava chybového hlášení „Access violation“ v případech, kdy pokud uživatel nemá přístupová práva ke flotilám, resp. k seznamu vozidel ve flotile.
Spedice-Dispečerská plachta-Výběr voz.: optimalizace vykreslení celé plachty před vykreslením profiltrované plachty při změně období.
Sklad-skladové menu: optimalizace výběru karet dle skladového menu pro větve menu, kde je velké množství karet.
Sklad-Pohyby-Výdej ze skladu-Prodej ze skladu-Externí zákazník: automaticky se nedoplňoval Anonymní zákazník.
Autoservis-Výstupy-Výnosy a náklady dle zakázek: úprava výběru zakázek ZC,ZV.
Autoservis-Zakázka: oprava chyby „Invalid lenght parametr“ pokud se do kontaktní osoby vyplní údaj bez mezery.
Logistický sklad-Výstupy-Skladové položky na pozicích: úprava zobrazení údajů Množství rezerv.,, Množství dostupné a Množství plán.
Logistický sklad-Výstupy-Skladové pohyby na pozicích: oprava výběru „pouze zboží“, „zboží a zákazník“
Servis-Online export dat-Ovladač DUEL: funkčnost rozšířena o zápis dokladů do „Závazky a pohledávky“ pro faktury vydané a došlé.
Servis-Importy dat-import z karet DKV: oprava chybového hlášení „Invalid ESCAPE sequence“ .

04.07.111.175  (26.5. 2015)

Novinka: Jednotná komponenta pro zadávání výběrových kritérií
Ve výstupech bylo sjednoceno zadávání výběru ze základních číselníků (SPZ, řidiči, adresář ap.) Nová komponenta mj. umožňuje filtrovat výběr řidičů dle stavu v evidenci, výběr firem dle skupiny definované klíči nebo výběr položky skladu dle skladového stromu. V případě vozidel lze pro výběry používat flotily resp. výběrem flotily se seznam filtruje na SPZ zvolené flotily (výběr dle flotily je přístupný i na dokladu objednávky spedice).
Ve výstupech je nyní jednotně dodržována zásada záložek „Výběr“ a „Výstup“.

Údaj e-mail byl rozšířen na 240 znaků.
Novinka: Nastavení systému: nová funkce správce systému KSHADMIN „Použít pro všechny uživatele“ umožňuje nastavit („propsat“) uživateské parametry systému všem uživatelům.
Novinka: Spedice-Zakázka na přepravu-Zásilky: úpravy v pořizování zásilek, generování podzakázek svoz-hlavní přeprava-rozvoz, svoz-rozvoz, nové funkce „Opakovat fázi“ (situace kdy zásilka není z nějakého důvodu doručena adresátovi a je nutné doručení opakovat), „Rozdělit zásilku“(situace kdy část zásilky zůstala resp. byla zapomenuta na skladě a je nutné zásilku doručit v jiném termínu/jiným vozidlem a pod.)
Novinka: Spedice-Zakázky a objedávky: nová záložka Zásilky včetně přednastavených výběrů stavů zásilek. Slouží k operativnímu sledování zásilek.
Spedice-Vozový sešit: sjednoceno zobrazování čísla dokladu s ohledem na zásilky. Doplněny údaje kód státu zákazníka, kód státu dopravce.
Spedice-Dispečerská plachta: upraveno zobrazení první nakládky a poslední vykládky v obdélníku objednávky, zobrazuje se dle nastaveného pořadí.
Spedice-Výstupy-Rentabilita: pokud je nastaven výběr všech záznamů bez ohledu na datum, do výběru se nezahrnuly příznaky „Včetně objednávek pro vl. dopravu“ a „Pouze ukončené přepravy“.
Spedice-Zakázky a objednávky+Dispečerská plachta-údaj všechy místa N/V: upraveno pořadí tj. zobrazuje se dle pořadí na zakázce.
Doprava-Výstupy-Přehled odprac. doby zaměstn. dle států: Jízdní příkaz-Přechody hranic doplněna možnost explicitního označení tranzitu. Dále upraveno automatické zjištění tranzitu, které se provede při nezadání explicitní volby.
Doprava-Řidiči-Sazby pro mzdy: nově lze řidiče odměňovat za plánované kilometry, v případě speciáního výpočtu cestovních náhrad lze nově řidiče odměňovat sazbou za 1 km jízdy skutečných km nebo plánovaných km včetně kapesného.
Doprava-Podklady pro mzdy: do tisku přidán údaj kapesné.
Doprava-Záznamy o provozu vozidel: do tisku přidán údaj kapesné.
Doprava-Výstupy-Výkaz řidiče/Výkaz vozidla: do tisku doplněn údaj „Seznam míst N/V“, optimalizována rychlost.
Doprava-Záznamy o provozu vozidel: do obecného výběru doplněn údaj „Počítat mzdy“.
Doprava-Náklady-Pravidelné platby a režie: údaje „Za rok <aktuální rok>“ a „Za rok <předchozí rok>“ se nově nedotahují na základě viditelnosti, ale až na základě akce provedené uživatelem (tlačítko Zobraz součty).
Doprava-Jízdní příkaz-Uložit: optimalizace ukládání stravného.
Doprava-Výstupy-Přehled stravného: otimalizace rychlosti.
Doprava-Výstupy-Přehled cestovních výdajů: doplněn údaj „Druh výdaje“ (kontace)  a zároveň doplněna tisková sestava součtovaná za druh výdaje.
Doprava-Jízdy-Kniha interních (ostatních) dokladů-funkce přidat: umožněno třídění v číselníku řidičů a vozidel.
Doprava-Záznamy o provozu vozidel-záložka Souprava/Vozidla, Tisk: upraveno řazení vozidel.
Doprava-Výstupy-Podklady pro mzdy-záložka Přehled výkonů: do tisku doplněn zdroj PREMIE-položkově.
Faktury-Faktura odeslaná/Kniha FO: optimalizována rychlost.
Novinka: Faktury-Faktury odeslané: doplněna nová funkce pro rychlý výběr všech zakázek k fakturaci „Označit vše“, „Odznačit vše“.
Adresář-Převzít z OR: u některých firem se nedoplňovala adresa. Zdokonalen algoritmus analyzování a parsování nestandardně zadaných adres.
Adresář-číselník klíčů-klíč nepovolit vystavit objednávku: upravena podmínka zákazu vystavit objednávku.
Logistický sklad-Pohyby na pozicích-Výdejky z pozic- Otevřít: upraveno chybové hlášení.
Aktualizován tiskový návrhář sestav FastReport: verze 5.2.10 nahradila verzi 5.0.11.
Opravena chyba při tisku větších sestav (nedostatek paměti).
Servis-Importy dat: vytvořen nový ovladač pro import tankování čerpací stanice Barbara [LO – GIR Hykkoris].

04.07.012.159  (15.4.2015)

Spedice-Vozový sešit: do gridu a výběru byl přidán údaj Režijní zakázka.
Spedice-Nabídky-Zakázka (tj. vystavení zakázky podle nabídky): umožněna změna typu zakázky.
Spedice-Otevřít zakázku-tisk Potvrzení: do zdroje Hlavička doplněn údaj „Sazba DPH“, „Splatnost zakázky“.
Doprava-Výstupy-Výkaz řidiče: do zdroje pro tisk SEZNAMR doplněnúdaj počet řidičů na stazce.
Správa-Servis-online export dat-ovladač ACONTO: provedena úprava ovladače s ohledem na novou verzi ACONTO (implementace speciálního memorymanageru).
Servis-Exporty dat-Export faktur odeslaných HELIOS Orange: doplněna volba (parametr): jako číslo organizace použít kód firmy z Doprava 3K nebo IČ firmy.
Servis-Importy dat-Import stazek OrbTrackWS: upraveno ukládání řidičů do číselníku řidičů (jako klíč použito ID řidiče).

04.07.012.132  (11.3.2015)

Novinka: Doprava-Výstupy-Přehled odpracované doby zaměstnanců dle států: Poskytuje přehled pracovních činností osádky vozidla za zvolené období řazený dle jednotlivých států. Určeno především jako podklad v souvislosti se zavedením německého zákona o minimální mzdě.
Doprava-Jízdy-Kniha interních dokladů: úprava přehozených sloupců Celkem s DPH a Celkem bez DPH.
Doprava-Jízdní příkaz-Vystavit: oprava zacyklení v případě-vyplnit řidiče v detailu-záložka Řidiči-Smazat-Přidat (jiného)-Cestovní výdaj-Ostatní-Nový-Uložit-zavření
Spedice-Objednávky-Naložení/Vyložení: doplněny nové parametrické volby (předvyplnit aktuální datum a čas nebo plánovaný datum nakládky/vykládky).
Spedice-Vozový sešit: doplněny údaje počet palet, fáze přepravy
Spedice-grid Záložka Vystavení objednávky-podgrid Řádky objednávky: doplněny údaje město nakládky a psč, město vykládky a psč
Spedice-Dispečerská plachta-přehled nakládek: úpravy v případech, kdy se překrývají objednávky (disproporce v zobrazování objektu objednávky, začátek/konec, v případě výběru vozidel se nezobrazuje přesouvaná objednávka, resp. zobrazuje se na jiných souřadnicích.
Spedice-Zakázka na přepravu-záložka Poznámka k zakázce: pokud je poznámka vyplněna, pak se v názvu záložky zobrazuje znak *
Spedice-Zakázky-Přehled zakázek: doplněn datum splatnosti z objednávky
Novinka: Spedice-Dispečerská plachta: parametr „Počet dní zobrazených na plachtě“ nově lze nastavit zobrazit minimálně 1 den včetně zobrazení hodinového podkladu-rastru.
Spedice-zakázka na přepravu: při smazání řádku podzakázky se neuložilo do historie číslo dokladu podzakázky.
Spedice-Obalová konta-Obalový sešit: doplněn údaj Saldo (Množství přijaté – Množství vydané).
Faktury-Faktura došlá (Spedice): doplněno zobrazení smluvní ceny poplatku/trajektu v měně poplatku a měna poplatku/trajektu.
Faktury-Fakura odeslaná/došlá-Vystavit: doplněn nový parametr „Předvyplňovat naposledy zadané datum vystavení“ (na uživatele)
Faktury-Vzájemné zápočty: úpravy v tisku
Faktury-Faktury došlé (Spedice)-formulář párování s objednávkou přepravy: doplněna možnost vlastní velikosti okna, opraveno ukládání nastavených sloupců a šířek
Sklad Skladové pohyby: doplněn údaj Obchodní případ do Skladové karty, Skladové pohyby, Hlavní karty
Sklad-Skladové pohyby-Přesun mezi sklady: opraveno nezobrazování tlačítek
Pojistné události: drobné úpravy
Autoservis-Zakázka-Tisk: oprava chybového hlášení (string right truncation A00_ZAK_S_PRINT)
Autoservis (Lite)-Zakázka-Materiál-Položka mimo sklad: přidat položku, uložit zakázku a následně navýšit množství, oprava situace, kdy program nahlásil „pro položku mimo sklad neexistuje dostatečné disponibilní množství“
Autoservis-Sazebník prací: opraveno ukládání nastavených šířek sloupců
Správa-Servis-Exporty dat-Export FO do MRP: upraveno též pro verzi MRP-vizuální systém
Servis-Importy dat-Transakce platební kartou SHELL: do nastavení importu doplněn parametr „Měna zákazníka“ pro jednoznačné určení měny faktury.

04.07.09.120  (19.2.2015)

Doprava-Evidence pneumatik: oprava chybového hlášení při zadání OV dokladu
Spedice-Objednávka: úprava nastavení přístupových práv na zobrazení cen objednávek (varianta, kdy uživatel nemá vidět ceny objednávek vystavených jiným uživatelem)

04.07.09.118  (12.2.2015)

Spedice-Zakázka: oprava mazání jízdy opakované zakázky (systém hlásil FK_D01_STAZKA_NAKLVYKL_ZAK_OD D01_STAZKA_NAKLVYKL)
Spedice-Objednávka: při zrušení hlášení v otevřené objednávce opraveno smazání položky
Fakturace-Faktury došlá-Vystavit (modul Doprava)-Přidat (položka s kontací PRAc a novým dokladem OV, který má vyplněno vozidlo): oprava chybového hlášení
Doprava-jízdní příkazy: opravav zobrazeníée čas 24:00 jako 00:00
Správa-Servis-Exporty dat-Export FO do KLIENT: upraven export kódu firmy
Správa-Importy dat-Import obratů platebních karet EUROWAG: import mýtného AT – odstraněno chybové hlášení ‚EUR‘ is not a valid floating pointvalue

04.07.09.114  (9.2.2015)

Doprava-Náklady-Výpočet splátek silniční daně: úprava výpočtu v případech, kdy se vozidlo v jeden den zařadilo do provozu a tentýž den zařadilo do depozita
Doprava-Vozidla-Historie oprav-Materiál: úprava funkce Výběry
Doprava-Jízdní příkaz-Zakázky dopravy: znepřístupněna záložka Zásilky
Doprava-Jízdní příkaz: oprava chybného zobrazení průběhu jízdy u dvou řidičů, když druhý řidič končí jízdu později než první
Doprava-Jízdní příkaz: při manipulacemi s nakládkami a vykládkami v zakázce spojené s jízdmím příkazem se zacykli vkladáni nově přidaných bodů do stazky
Faktury-Vzájemné zápočty: VZ doklad se nabízí jako nulový i když je v systému nastaveno že má být daňový, opraveno, úprava odkazu na Občanský zákoník
Novinka: Spedice-Objednávka přepravy: parametr Splatnost, lze nově zadat počet dní splatnosti k parametru v nastavení systému ‚A‘ (přebírat z adresáře), který se doplní, pokud není splatnost v adresáři vyplněna (např. A60 pokud splatnost v adresáři není vyplněna, doplní se splatnost 60 dní)
Spedice-Zakázka- údaj Typ plnění: při změně data přepravy se automaticky nedoplňí typ plnění (dříve ke změně docházelo)
Spedice-Dispečerská plachta-vybrat objednávku-otevřít příslušnou zakázku, provést změnu a uložit: oprava chybového hlášení (Acess Violation) po najetí na informace o zakázce v horním panelu plachty
Spedice-zakázka-Sběrná služba: oprava chybového hlášení „údaj N_PRIMO není vyplněn“
Spedice-Dispečerská plachta-přehled nakládek: v případě rozdílného plánovaného a skutečného data u nakládky v zakázce se  objednávka zobrazí dle  skutečného času ale v řádku dle plánovaného data
Pojistné události: doklad Pojistné události byl rozšířen o libovolnou poznámku, při vytváření roční archivace se současně archivují pojistné události
Správa-Servis-Historie smazaných dokladů: úpravy indexace, optimalizace rychlosti
Exporty dat-Export faktur odeslaných KOSYS: doplněny nové parametry
Servis-Importy dat: drobné úpravy ovladače CarNet

04.07.09.107  (24.1.2015)

Doprava-Náklady-Výpočet silniční daně:  doplněny nové parametry pro elektronické podání, datum zhotovení, datum jednotlivých záloh. Přešíslování finančních úřadů pro EPO.
Doprava-Záznamy o provozu vozidel: záložka Zakázky a objednávky: doplněny údaje datum přepravy, nakládka/vykládka
Doprava-Náklady-Pravidelné platby a režie: zobrazení labelu „Platí se do“ zelenou barvou, pokud je datum vyplněn a nebyl zadán ručně (v opačném případě černou barvou), důvodem je identifikace situace, kdy se při změnách zařazení vozidla automaticky nemění platnost do u plateb SD, PZ, XX (tj. v případě, že byl datum přepsán ručně)
Novinka:  Spedice-Zakázka-automatické generování nakládky, vykládky a podzakázek dle zásilek:
– nové tlačítko vygeneruje nakládku u odesílatele zásilky a vykládku u příjemce zásilky
– vygeneruje podzakázky od všech nakládek k prvnímu skladu, z prvního skladu do druhého skladu, z druhého skladu ke všem vykládkám
– podzakázky  roztřídí na svoz (S), hlavní přepravu (H) a rozvoz (R)
– zakázku lze označit jako export a import
Novinka: Spedice-Objednávka přepravy:
– při párovaní umožňuje filtrovat zakázky dle parametrů imp,exp,S,H,R
– při přidání zakázek se sčítají hodnoty z přidaných zakázek (cena, hmotnost, palety) a konfrontují se s parametry vozidla
Spedice-šablony: do gridu doplněny údaje Seznam míst N/V, Klič1,2,3
Spedice-Zakázka na přepravu: opraveno ukládání zakázky v případech, kdy je současně otevřená Dispečerská plachta-přehled nakládek
Spedice-Zakázka (opakovaná)-Jízda: úprava párování stávající výdejky
Spedice-Zakázka-kopírování nakládky a vykládky: oprava zobrazení tlačítek pro potvrzení změn
Mapy: doplněno další speciální označení bodu a to ** (dvě hvězdičky) pokud se u něj přejímají souřadnice i když samotný bod nelze upravit (např v objednávce spedice)
Sklad-Výdejka-předvyplňování naposledy ručně vyplněného typu výdej-typ Vlastní firma-vozidlo: opravena chyba, kdy systém hlásil „Není vyplněno vozidlo“
Faktury-Faktura odeslaná/došlá: naposledy předvyplněné datum vystavení (v čísle dokladu), poslední datum si systém zapamatuje (pouze v rámci dne)
Faktury-Bankovní výpisy-import výpisu: úprava párování faktur, které jsou na platebním příkazu, úprava doplnění částky faktury došlé v seznamu dokladů při párování k řádku
Správa-Servis-Archivace dat: oprava chybového hlášení v případě, kdy se archivují doklady z uzavřeného období
Servis-Exporty dat: úprava ovladače import zakázek KMV

04.06.218 (19.11.2014)

Faktury došlé-Úhrady-Přidat-pokladní doklad: opravena chyba „transakce is read-only“.
Faktury došlé-Potvrzení: nelze potvrdit FD-po stisku OK se operace neprovedla.
Pokladny-Valutové pokladny-pokladní deník: opraveny chybné konečné zůstatky (korekce řazení).
Doprava-Jízdní příkaz-Vystavit-předvyplněn kmenový řidič SPZ (je nastaveno předvyplňování SPZ): po změně řidiče (buď v hlavičce dokladu nebo v seznamu řidičů) a doplnění termínů se v záložce Řidiči-Stravné objeví záznamy s původním řidičem, po uložení se objeví správně nový řidič.
Doprava-Řidiči-Vyúčtování pracovní cesty: oprava textu způsobu vyúčtování.

04.06.217 (13.11.2014)

Doprava-Řidiči-Vyúčtování pracovní cesty: opravena duplicita při výměně měny, další drobné úpravy
Doprava-Evidence prac. doby: opravena chyba při spuštění  této úlohy.
Doprava-Kniha ostatních dokladů-Kopírovat-Uložit:
oprava chybového hlášení „Klíč nemůže být NULL“ a doklad nelze uložit.
Doprava-Výstupy-Hospodářské listy Za „Soupravy dle historie“:
v případě, že např. oprava tahače předchází prvnímu jízdnímu příkazu, resp. na tahač není zapsán jízdní příkaz, pak se náklady nedostanou do výstupu, resp. výstupní grid může být úplně prázdný
Fakturace-Vzájemné zápočty :
opraveno chybné uložení prázdného zápočtu
Fakturace-Faktura odeslaná:
při změně prefixu dokladu na méně nežli 3 znaky byla opraveno chybové hlášení chybného účetního období.
Fakturace-Faktura odeslaná: oprava přepočtu splatnosti faktury při změně řádku, ruční splatnost má přednost.
Autoservis-vlastní zakázka: opraveno chybové hlášení „Acces violation…“ při při uložení nové ZV za předpokladu nevyplněné SPZ.
Servis-Importy dat-ovladač EUROWAG: do vygenerované faktury došlé se nyní správně doplňuje datum vystavení, DÚZP, datum splatnosti, účet a variabilní symbol za předpokladu, že importní soubor obsahuje údaje z hlavičky faktury (nutno zaškrtnout při provádění importu ze stránek EUROWAG).

04.06.216 (11.11.2014)

Doprava-Náklady-Pravidelné platby: upraveno hromadné navedení zákonného pojištění.
Doprava-Vozidla-Historie oprav-záložka Materiál-zobrazení řádku s OV dokladem: opraveno zobrazení údajů v gridu- Kod dodavatele, Název dodavatele.
Doprava-Stazky-Tisk stazky: vytvořen nový formulář ukončené stazky „Záznam o provozu vozidla – průběh jízdy“, který obsahuje průběh jízdy vozidla.
Doprava-Ostatní doklady-výdaje na kartu: v nabídce karet doplněna filtrace na platné karty (s neukončenou platností). Karty s ukončenou platností se nenabízejí.
Doprava-Řidiči-Evidence pracovní doby: drobné úpravy
Spedice-Dispečerská plachta-maska textu zakázky: doplněn přehled skutečných termínů nakládek a vykládek (hint).
Spedice-Protokol o neshodě-tisk-odeslání emailem: do předmětu se předvyplní Číslo protokolu o neshodě a pak název sestavy, soubor PDF má název podle čísla tohoto dokladu.
Spedice-Objednávka přepravy: do hlavičky v tisku detailu objednávky byly doplněny další údaje o nakládkách a vykládkách které byly dostupné v řádcích.
Spedice-Objednávka přepravy: nový parametr „Způsob předvyplnění návěsu k tahači“, který předvyplní návěs dle nastaveného parametru tj. z poslední objednávky nebo kmenový návěs tahače.
Spedice-Zakázka na přepravu: smazání N/V z hlavičky, která byla použita jako vzor pro N/V v řádku (kopírovat z hl.) opraveno chybové hlášení #FK_F02_ZAK_NAKLVYKL_PREDLOHA
Spedice-Obalové konto: drobné úpravy
Adresář-označení firem-Přiřazení klíčů-vybrat klíč-tlačítko Přidat nebo Odebrat klíč: doplněn dotaz „Opravdu chcete k označeným adresám  přidat  (odebrat) klíč? „
Fakturace-faktura odeslaná: při zafixovaném kurzu se hodnota kurzu zobrazuje zeleně (doplnil program) nebo černě (kurz zapsán ručně)
Sklad-Prodejní ceny: úprava tisku označených karet, úprava exportu cen do excelu
Sklad-Výstupy-Obratovka skladu: doplněn údaj „Objednací číslo“
Servis-Importy dat: Import obratů karet EUROWAG, u tuzemského mýtného se chybně počítalo s DPH.
Servis-Importy dat: nový ovladačt obratů karet SHOP 2000
Servis-Importy dat: úprava ovladače Shell na nový formát (nové webové stránky) importního souboru.
Servis-Importy dat: Záznamy se systému sledování vozidel CarNet: vytvořen nový ovladač pro import dat z webové služby.
Servis-Importy dat: Import stazek ze systému EchoTrack:
– umožněno párování importované stazky s více objednávkami – viz seznam objednávek v importním souboru stazky (tag <Head … OrdersNo=“…!…!…“ />).
– doplněn import počátečního a konečného stavu nádrže. POZOR, podmínkou je nastavení způsobu výpočtu skutečné spotřeby na „Spotřeba se doplní z ručně vyplněného konečného stavu nádrže“. Jinak se konečný stav následně přepočítá dle nastaveného způsobu výpočtu skut. spotřeby.
Exporty dat-Export faktur došlých ENTRY: upraven export předkontací při exportu faktur bez položek,upraven text poznámky faktury a text v součtové položce za základ DPH
Obecně:
– otevírání a zavírání formulářů, upraveny parametry tak, aby otevření/zavření/znovuotevření bylo stejné velikosti, ukládání pozice oken zohledňuje více monitorů
– úprava zobrazení vlastníka licence a číslo verze v záhlaví hlavního okna

04.06.139 (3.10.2014)

Doprava-Výstupy-Denní rozbor čerpáni PHM: v případě, že nádrž nemá agregát, pak se nedohledalo vozidlo, resp. zobrazilo se vozidlo jiné
Spedice-Zakázka na přepravu: oprava náhodného chybového hlášení při zopbrazení mapy
Spedice-Objednávka přepravy: oprava přidání zakázky do objednávky
Spedice-Dispečerská plachta: sjednocen algoritmus zobrazení přepravy, začátek přepravy je stanoven jako minimum všech datumů+časů nakládek/vykládek, konec přepravy je stanoven jako maximum všech datumů+časů nakládek/vykládek. Při zapnutém refresh plachty po uložení dokladů ZA, OO, ST – při změně vozidla na objednávce se nerefreshují příslušná CIZÍ vozidla na plachtě, vozidla vlastní se refreshují.
Spedice-Zakázka na přepravu: při použití šablony, nebo při kopírování se Typ plnění změní podle nových pravidel,ponechán typ plnění ze šablony nebo kopírované zakázky.
Spedice-Zakázka na přepravu: kopírování podzakázky-úprava, aby se nekopírovalo skutečné datum a čas příjezdu a odjezdu z nakládky/vykládky.
Sklad-Uzávěrka skladu: drobné úpravy
Servis-Exporty dat-Export faktur přijatých POHODA: V nastavení exportu doplněn parametr s možností volby exportovaného datumu (Datum vystavení(3-D3K/D-Dodavatel))

04.06.135 (29.8.2014)

Doprava-Vozidla-Pravidelné platby: upraveny částky za rok v případech, kdy je pravidelná platba v cizí měně a kurz má omezenou platnost.
Doprava-Jízdní příkaz-Zakázky a objednávky-funkce Přidat: opraveno nahodilé zacyklení v případech přidání více objednávek najednou, přičemž v záložce Detail není vyplněn datum ani čas příjezdu, avšak bod ‚Z‘ (cíl cesty) je vyplněn.
Doprava-Řidiči-Evidence pracovní doby: upravena doba řízení a práce v případě zahájení a ukončení jízdního příkazu ve stejný čas a existujícího jízdního příkazu v daný den.
Doprava-Evidence pneumatik: úprava opravy životnosti pneumatiky.
Doprava-Výstupy-Hospodářský list-Za „Soupravy dle historie“: oprava rozpočítávání výnosů a nákladů „historických“ návěsů a oprava SQL chyby při pokus o zobrazební položkového rozpisu (multiple rows D01_HL_CNT_NEW_ROZPIS).
Spedice-Nabídky: oprava chybového hlášení „V_KMCIS not found“.
Spedice-objednávka přepravy: rozšířeno zobrazení údaje Cena za jednotku, v případech pětimístné jednotkové cena byly zobrazeny pouze nuly, hodnota byla správná.
Spedice-Dispečerská plachta: upraveno zobrazení zakázek, které začínají poslední den zobrazený na plachtě.
Spedice-Dispečerská plachta-Vystavit zakázku-Uložit: nová zakázka se automaticky nezobrazovala v seznamu nepřidělených zakázek (refresch).
Spedice-Zakázka-Místa nakl. a vykl.: oprava chybného taborderu
Spedice-Dispečerská plachta-přehled nakládek: v případě, že je zobrazen formulář plachty, opraveno chybové hlášení po uložení dokladu zakázky, resp. objednávky.
Fakturace-Faktury odeslané: oprava přepočtu na tuzemskou měnu (pouze ve slovenské verzi).
Fakturace-Vzájemné zápočty: opraveno generování úhrady faktury vydané v případě vystavení vzájemného zpápočtu.
Fakturace-Upomínky faktur-Kniha upomínek-Tisk: doplněna korespondenční adresa, údaje o státu.
Autoservis-Přehled zakázek-Zakázka-Uložení zakázky: opraveno uložení zakázky, kde skutečné datum ukončení není větší než předpokládané datum ukončení.
Autoservis-Rentabilita: upraveno rozpočítávání režijních měsíčních nákladů podle data výběru.
Autoservis-Zakázka-Materiál-materiál mimo sklad/subdodávka: příjem se vytváří automaticky i v případě, že je položka zapsána už v plánu a nepožaduje se objednání (tzn. není v plánu zaškrtnuto Objednat, resp. není vůbec nastaven parametr Požadovat objednání).
Obecná funkce výběry: v případě, že je použit údaj, který není na výstupu procedury, pak filtr v kombinaci s údajem, který na výstupu procedury existuje, havaruje na neexistenci údaje (tj. jedná se o uměle vytvořené údaje, které jsou pouze pro speciální filtrování, např. údaj „Vozidlo – číslo“ v Evidenci pojistných událostí).
Servis-Importy dat-Import tankování HORN: úprava s ohledem na změněný formát datumu.
Servis-Importy dat: úprava ovladače VIALTIS, DKV.
Servis-Exporty dat-úprava ovladače FO Money S3: doplněno řazení dokladů před exportem dle čísla dokladu – viz správné pořadí dokladů v dokladové řadě MONEY.
Servis-Exporty dat-úprava ovladače FD do ENTRY: u faktur za opravy se v případě potlačení exportu položek faktury vloží do textu součtové položky SPZ vozidla
Servis-Importy dat-Import tankování z AVP Kupson: doplněna volba importovat kromě výdejek též XX doklady
Servis-Importy dat-Import obratů karet IDS (nový formát): ovladač upraven dle aktuálního (změněného) formátu importního souboru
Servis-Importy dat-Obecný import XML: úprava definice exportu zakázek (Zakázky – Přehled zakázek – Export) a ovladače na import zakázek a objednávek (splatnost závazků, typ přepravy EU……, generování objednávek přepravy)
Servis-Importy dat-ovladač WebDispečink-import stazek ze systémů sledování vozidel: údaje místo a stát KAM u posledního záznamu importovaného vozidla se za určitých okolností přepisovaly hodnotou z prvního importovaného záznamu následujícího vozidla.
Servis-Importy dat-Transakce s platebními kartami-Porovnat obraty: Odstraněno chybové hlášení, které se zobrazilo po přerušení importu.

 

04.06.126 (23.7.2014)

Novinka: Účetní období: Systém byl rozšířen o uživatelskou definici účetního období. Jedná se o firmy, které mají hospodářský rok jiný nežli kalendářní. Update automaticky vygeneruje účetní období podle stávajících dokladů. Následující období je nutné ručně nadefinovat vždy koncem aktuálního období případně nadefinovat více období do budoucnosti.
Novinka: Spedice-Zakázka na přepravu-Objednávka na přepravu: údaj cena za jednotku byl rozšířen na 4 desetinná místa.
Novinka: Spedice-zakázka na přepravu: údaj typ plnění a sazba dph se přednastavuje podle státu zákazníka, ruční korekce je možná
Novinka: Spedice-Dispečerská plachta: výrazná optimalizace rychlosti (načítání, zobrazování, ukládání,…) Došlo k znatelnému zrychlení!
Spedice-Zakázka na přepravu-adresy nakládek/vykládek: pokud jsou vyplněny souřadnice, pak při změně adresy se zobrazuje dotaz, zda se mají smazat i souřadnice
Spedice-Vozový sešit: zvolený výběr dat nově zohledňuje vytvořené archivy
Doprava-Výstupy-Kniha jízd-Tisk: doplněn zdroj DRUH PHM
Doprava-Výstupy-Výnosy a náklady jízd: výnosy jsou v rámci stazky sečteny a přiřazeny první firmě. Upraveno sčítání výnosů dle stazky a zákazníka
Novinka: Autoservis-Vozidla-Historie oprav: rozšířeno o novou záložku Subdodávky
Autoservis-Zakázky-Přijetí zakázky-Subdodávky: subdodávka se vygeneruje do seznamu Položek mimo sklad a subdodávek pouze v případě, že se zaškrtne Objednat. Nově se vygeneruje v každém případě.
Autoservis-Výstupy-Rentabilita-grafy: doplnění režijních nákladů, oprava výstupu za střediska
Autoservis-Sklad (Odkaz na hlavní kartu): přidána nová funkce „Hlavní karta“ do bočního panelu u materiálu v autoservisu a u řádku výdejky, která zobrazí formulář hlavních karet s příslušnou kartou
Faktury-Faktury odeslané: provedena úprava algoritmu generování faktur se zahrnutím podzakázek
Faktury-export faktur: Výběry rozšířeny o výběr období a výběry OD/DO dle pořadového čísla faktury
Faktury-Faktury odeslané,Faktury došlé: doplněn nový výběr dokladů nezaplacených zpětně k datu
Faktury-bankovní výpisy: optimalizována rychlost
Faktury-Faktury odeslané-Fakturace výkonů (spedice): opravena chyba SQL… , nastávala při zjišťování jízdního příkazu k CELÉ objednávce, nezohledňují se jízdy opakované objednávky, kde každá může mít napojen jízdní příkaz
Adresář firem: upravena nápověda na Adresář firem tak, aby při vnořené aktualizaci záznamu Adresáře se ukazatel věty nastavil vždy na aktuální záznam
Adresář firem: vazba na systém Octopus: úpravy barev označení Octopus Score dle nového design webových stránek
Sklad-Přesun mezi sklady: při opravě se neuložilo kdo a kdy změnu provedl
Odeslání formulářů emailem: upraven formát předmětu zprávy
Servis-odesílání zpráv-ovladač TomTomWork: Omezení délky zprávy na 400 znaků, nahrazení znaků „&“ znakem „§“ v odesílané zprávě, doplněna možnost plánování trasy (doplnění průjezdních bodů) před odesláním dispozic a zároveň jejich odeslání spolu s dispozicemi
Servis-Importy dat-Import stazek ze syst. sledování vozidel FleetBoard: při použití Přidat na jízdní příkaz se zobrazovalo chybové hlášení: „24:0″ is not a valid time“ v případě, že na stávající stazce byl uveden čas odjezdu nebo příjezdu 24:00,opraveno.
Servis-Exporty dat: nový ovladač pro export faktur odeslaných: export do formátu UBL (Universal Business Language) k následnému uploadu do systému TRADESHIFT
Servis-Exporty dat: ovladač pro export faktur odeslaných Kros: drobné úpravy
Servis-Importy dat-Import karet SHELL: ve vygenerované FD se nečlenily obraty dle jednotlivých sazeb DPH, ale sečetly se do jedné položky se sazbou 21%,upraveno
Instalační program: při instalaci Klient/Server se konfigurační soubor serveru SERVER.CFG vždy uloží do instalační složky (standardně /Doprava3K)

04.06.029 (3.6.2014)

Doprava-Jízdy-Záznamy o provozu vozidel: opraveno chybové hlášení „Invalid pointer operation“.
Adresář-Adresář firem-přidání,editace firmy: pokud firma není dohledána v systému Octopus, nezobrazuje se informační hlášení.

04.06.028 (2.6.2014)

Spedice-Zakázky-Objednávky: vystavit ST a přiřadit OO k existující ST: opraveno chybové hlášení chyba „Dataset not in edit mode“
Spedice-Přehled Objednávek: záložka Odeslání dispozic a vyložení se chybně řadil seznam podle čísla dokladu
Spedice-Dispečerská plachta: do jízdních příkazů se neukládají nakládky a vykládky, resp. nemazaly se
Spedice-Výstupy-Rentabilita spedice: ve výstupu se zobrazoval prázdný řádek, resp. řádek s nulovými hodnotami; týká se výstupů podle středisek a dispečerů
Spedice-Zakázky a objednávky-Zakázky-Kopírovat: úprava přístupových práv
Doprava-Jízdní příkaz-Nakládky a vykládky-Průběh zakázek-Skutečnost-Zkontrolovat: ke kilometrům na úsecích, kde již bylu vyplněny stavy tachografu, se navíc přičetly plánované lilometry ze zakázek (pouze u verze 04.06.020)
Doprava-Jízdy-Jízdní příkazy: po ruční korekci sazby za ujetý km návěsu se chybně doplňovala sazba z číselníku mzdy řidičů.
Doprava-jízdy-Jízdní příkaz: oprava zacyklení programu v extrémních případech při doplnění počátku a konce jízdy v záložce Nakládky/Vykládky
Doprava-Jízdy-Kniha dokladů vyúčtování-Tisk-Doklad vyúčtování: v sestavě „Doklad vyúčtování podrobně“ se netisknou korekce stravného (v sestavě „Doklad vyúčtování podrobně – 2“ je to OK)
Doprava-Náklady-Silniční daň: úprava slovenské verze-při přidání nového vozidla se chybně doplnil způsob výpočtu jako v ČR.
Doprava-Jízdní příkaz-Souprava-Agregáty-spotřeba: po změně výchozí normy a souhlasem s nahrazením v rozpisu norem spotřeby se chybně mažaly, resp. generovaly záznamy u jiného agregátu
Doprava-Jízdní příkaz-odpárovat čerpání-uložit-vyměna stejné spz a připárovat čerpání: oprava chybového hlášení
Sklad-Uzávěrky-Zrušit kontrolu j.př.: úprava přístupového práva
Adresář-Octopus: hromadné smazání údaje octopus score u firem, které nemají dič začínající „ne CZ“ a nebo když nemají vyplněno dič mají jiný stát než CZE
Pokladny-Pokladní doklady: úprava třídění v tisku
Fakturace-Kniha vydaných faktur: do gridu a výběru doplněn údaj kód země ISO odběratelské firmy
Faktury došlé-Platební příkazy,online ověření účtu při ukládání dokladu: pokud účet není u firmy zadán, pak D3K zahlásí, že účet nebyl nalezen-účet se ověří a zapíše do adresáře
Autoservis-Výstupy-Rentabilita: nulové režijní náklady v případě, že datum vystavení zakázky nespadá do zadaného výběru.
Servis-Importy dat-Import stazek ze systémů sledování vozidel: při importu stazek se nenastavila hodnota parametru „Způsob doplnění ujetých km k akcím“, což způsobilo chybný výpočet ujetých km v případě dvou řidičů.
Servis-Importy dat-Obecný import XML-Import zakázek+objednávek: při opakovaném importu se vytvářely duplicity zakázek a objednávek.
Automatické stahování score Octopus: úprava chybového hlášení TZipMaster, mj. došlo k zastavení služby D3K.
Servis-Automatické úlohy-Automatické zálohováni-Nastavení: nahrazena diakritika v názvu souboru.
Servis-Importy dat-Obecné importy XML: doplněna možnost zadat „přídavnou“ analytiku pro kontaci hlavičky a položek došlé faktury.

04.06.020 (10.4.2014)

Doprava-Jízdy-Záznamy o provozu vozidel: hromadná kontrola stazek, opraven problém chybového hlášení „Acces violation…“
Doprava-Jízdy-Záznamy o provozu vozidel: opraven problém při ukládání jízdního příkazu a hlášení „údaj MESTO musí být vyplněn“
Doprava-Výstupy-Denní rozbor čerpání: do výběru doplněn parametr „Pouze zkontrolované čerpání“
Doprava-Jízdní příkaz-Nakládky a vykládky-Průběh zakázek: upraveno doplňování plánovaných km ze zakázek
Doprava-Záznamy o provozu vozidel: přiřazení objednávky k stazce: po stisku OK program „zacyklí“ (pouze Lite)
Spedice-Zakázky-Objednávky-vystavení ST z objednávky: po vyplnění údaje začátek cesty a kliknutí na cíl se chybně zobrazí záložka nakládky/vykládky
Spedice-Objednávka-Místa nakládek a vykládek: opraven problém při změně řazení Nakl/Vykl
Servis-Online exporty-ovladač DUEL-možnosti driveru: doplněna volba převzít číslo dokladu z D3K
Servis-exporty-Entry: ovladač pokladní doklady – doplněno zaokrouhlení, ovladač faktury došlé – doplněna volba exportu položek faktury (A/N)

04.06.019 (27.3.2014)

Novinka: Sklad-Výstupy-Rentabilita prodeje ze skladu: filtr byl rozšířen o výběr skladu.
Novinka: Spedice-Výstupy-Rentabilita spedice: nová tisková sestava „Vyhodnocení rentability podle zákazníků“
Doprava-Výstupy-Přehledy stravného: do tisku doplněn parametr ZKONTROLOVANE
Doprava-Výstupy-Denní rozbor čerpání: doplněny další údaje pro tisk, drobné úpravy sestavy
Faktury-Faktury odeslané-Kniha FO: výběr dle neoptimalizovaného údaje+označení položek, opravena chyba „Message Dynamic SQL Error“
Faktury-Faktura došlá-přidat řádek faktury: při zvolení druhu výdaje PP-Párovat-Vybraného dopravce-všechny: chybné zobrazení všech dopravců
Logistický sklad-Pohyby na pozicích: Výdej z pozice, Přesuny mezi pozicemi: při výběru z karet doplněno skladové menu.
Logistický sklad: při výdeji z pozice se nově zobrazují karty, které mají nenulové množství.
Logistický sklad: výdej z pozice-Tisk: opraveno chybové hlášení nedefinovaný symbol Radky.“HK_DRUH_SYN“
Sklad-příjemka/výdejka: po opakovaném výběru karty se kurzor v číselníku nenastavil na původně vybranou kartu (kurzor se chybně nastavoval na začátek)
Sklad-Příjemka-výběr karty: do číselníku doplněno skladové množství a další údaje.
Adresář firem: DCG score ze systému Octopus se nově aktualizuje pouze u CZ firem.
Pojistné události: doplněny tiskové sestavy, do přehledu přidán seznam spz a řidičů, drobné úpravy.
Servis-Importy dat-Import jízdních příkazů: opravena chyba „Exception EIB…“ (mohlo nastat jen v případě zapnuté volby „Doprava/Definice stravného/Autom. připojit předch./násl.jízd.příkaz“).
Servis-Importy dat-Import záznamů ze systémů sledování vozidel-Fleetware: opraveno opakované přiřazení objednávky
Servis-Importy dat-Adresář-Spolehlivost, účty: opravena situace kdy webová služba odpoví, ale vrátí stav nedostupná (statusCode je 2 nebo 3), pak v D3K import pokračuje a dojde k vyprázdnění údajů u firmy v adresáři, zůstává pouze kód firmy, stát se nastaví na ‚***‘, splatnosti faktur jsou výchozí.

 

04.06.016 (5.3.2014)

Doprava-Výstupy-Podklady pro mzdy: s ohledem na vypočtené stravné se do výpočtu nově zpracovávají také jízdní příkazy, které mají nastaven parametr „Nepočítat mzdy řidičů“.
Doprava-zápis pneu na dokladech XX, OV, FD, VD, ZV: v případě automatického generování se do data pořízení pneumatiky zapisoval aktuální datu, opraveno tak, že se zapisuje relevantní datum z příslušného dokladu.
Spedice-Zakázky na přepravu-kopírování zakázek: při ručním zadání datumu přepravy zkopírované zakázky a potvrzení změny datumu Nakl/Vykl se změna datumu promítla pouze u prvnho záznamu Nakl/Vykl, opraveno.
Faktury odeslané-Kniha FO: opraven problém řazení po označení několika položek a následném tisku knihy faktur (sestava obsahující příkaz OrderBy)
Sklad-Výdejka ze skladu: výdej na zákazníka, který má nastaveny prodejní ceny=skladové ceny (hodnota 0), ale vyskladňovaná položka má nastavenu individuální cenu, prodejní cena se chybně změnila na skladovou.

04.06.015 (28.2.2014)

Doprava-Jízdy-Záznamy o provozu vozidel: hromadná kontrola stazek v interaktivním režimu: oprava chybového hlášení „Stack overflow“.
Doprava-Evidence pneumatik: drobné optimalizace při zadávání a generování
Doprava-Výstupy-Denní rozbor čerpání: do tisku byly zpřístupněny údaje ujeté km, spotřeba skutečná a spotřeba normovaná.
Doprava-Výstupy-Rekapitulace čerpání dle PHM: oprava výpočtu hodnoty čerpání v případech dvou agregátů.
Doprava-Hromadné změny stazek-Korekce stravného: oprava ručně zadávaného procenta stravného.
Doprava-Jízdní příkaz-Řidiči-Stravné-Vypočtené stravné: opraven problém duplicitních záznamů
Doprava-Výstupy-Podklady pro mzdy řidičů/Autoservis-Výstupy-Podklady pro mzdy mechaniků: opraven výpočet mezd řidičů v případech kdy je řidič současně mechanikem
Doprava-Výstupy-Hospodářské listy: optimalizována rychlost výpočtu
Faktury-Faktury došlé: faktury za phm, pokud je XX doklad na zkontrolovaném jízdním příkazu, pak je opětovně umožněno přímé zrušení kontroly jízdního příkazu.
Faktury-Kniha vydaných faktur: oprava tisku seznamu označených faktur
Faktury-fakturace z modulu Autoservis: oprava zobrazení SPZ vozidla
Faktury-Faktura došlá-Vystavit: opraveno doplnění splatnosti-při nastavení „Splatnost faktury došlé počítat dle data vystavení v Dopravě 3K“ se při výběru dodavatele předvyplní výchozí splatnost, nikoliv splatnost konkrétního dodavatele. Teprve při opakovaném výběru dodavatele se vyplní správná splatnost.
Fakturace-faktury došlé- nápověda na účet: do gridu doplněny sloupece „Zveřejněný“ a „Datum změny“.
Logistický sklad: optimalizována rychlost zadávání dokladů Výdej z pozice
Spedice-Objednávka (opakovaná s alespoň 2 jízdami a vazbou na jízdní příkaz)-opravena chyba po updatu dokladu.
Mapové podklady: přidáno explicitní ověření PSČ v adrese při vyhledání trasy
Servis-Importy dat-Adresář-informace o firmách-Spolehlivost, účty plátců DPH: oprava chyby v případech, kdy je v zák. číslu firmy použit apostrof
Servis-Mazání dat: opraveno mazání nových dokladů.
Import dat-Octopus: opraveno stahování hromadného score v případech, kdy jsou vyplněny údaje o proxy serveru
Servis-Exporty dat-Export faktur odeslaných POHODA: odstraněno chybové hlášení při zadání čísla objednávky zákazníka (v zakázce) delším než 13 znaků.
Servis-Importy dat-Import úhrad PREMIER: vytvořen nový ovladač.
Novinka: nový submodul Pojistné události (je k dispozici jako demo), více info zde.

04.06.011 (3.2.2014)

Doprava-Vozidla-Evidence pneu: v Nastavení systému lze nově vypnout generátor evidenčních čísel
Doprava-Vozidla-Evidence pneu: v Nastavení systému lze nově vypnout Sledování penumatik
Doprava-Evidence pneu-zadávání pneu na dokladech VD, XX, OV, ZV, FD: nový parametr pro automatické generování pneu
Doprava-Vozidla-Evidence pneu-Kopírovat: úprava kopírování evidenčního a výrobního čísla
Doprava-Náklady-Výpočet silniční daně: doplněno chybějící přístupové právo
Doprava-Jízdní příkaz-Nakládky a vykládky-Prúběh zakázek: přidán parametr pro vypnutí přebírání a ukládání kilometrů z/do číselníku vzdáleností mezi destinacemi (viz Nstavení-Doprava-Formulář jízdního příkazu-Používat čís. vzdáleností v průběhu zak.)
Doprava-Jízdy-Kniha ostatních dokladů-nový doklad: opraveno chybové hlášení při ukládání položky pneumatiky
Faktury-Bankovní výpisy: oprava chybového hlášení v případech, kdy byl doklad řazen dle částky
Adresář firem: upraven limit počtu označených záznamů
Spedice-Zakázky a objednávky-Objednávky přepravy: nový parametr v nastavení systému „Způsob zatřídění nakládek a vykládek“ definuje tři způsoby zatřídění N/V v případě převzetí zakázky do objednávky resp. objednávky/ZD do jízdního příkazu.
Spedice-Zakázka: úprava mazání smluvní ceny (Del)
Spedice-Zakázky a objednávky: drobné úpravy zakázky na přepravu v případě použití opakované zakázky
Spedice-Zakázky a objednávky-formulář Zakázka na přepravu-záložka Nakládky/Vykládky: upraven výběr z Adresáře firem v případech,kde byly v kódu firmy mezery
Spedice-Obalová konta: úprava kontroly počtu dokladů na demo
Autoservis-cizí zakázka: úprava přezetí DIČ zákazníka v nestandardním formátu
Autoservis-Zakázka-přidat pneumatiku: upraveno ukládání výdejky, opravena chyba „Není vyplněn DATUM_ZAH“
Servis-Exporty: ovladač Pohoda, drobné úpravy

04.06.010 (21.1.2014)

Doprava-Evidence pracovní doby: rozšíření přístupových práv
Doprava-Vozidla-Evidence pneumatik: oprava chyby v případech, kdy pneumatika byla převedena do meziskladu výdejkou, oprava mazání pneumatiky z evidence
Doprava-Jízdní příkaz-Nakládky a vykládky-Plán-Průběh zakázek: oprava chybového hlášení při editaci údaje Km
Doprava-Spedice-Výstupy-Vozový sešit: odstraněno chybové hlášení při zadání SPZ návěsu do objednávky delší než 9 znaků
Doprava-Výstupy: Analytická evidence, oprava hlášení „duplicita“ při výběru spz bez ohledu
Doprava (pouze Lite)-Otevřít jízdní příkaz-přidat cestovní výdaje za hotové: opraveno chybové hlášení „Doklad otevřen pro čtení“
Doprava-Řidiči-Evidence pracovní doby: do gridu doplněny nové sloupce S4, S5, S6
Doprava-Řidiči-Evidence pracovní doby: oprava zobrazení sloupce „Odpočinek“, zobrazovali se minuty
Doprava-Jízdy-Kontroly a hromadné změny-Návaznost stavu nádrží: drobné opravy
Spedice-Zakázka na přepravu-záložka nakládky/vykládky: oprava kopírování Nakládky/Vykládky
Sklad-objednávka materiálu: oprava chybového hlášení při vyplnění skladové karty
Sklad-výdejka ze skladu: oprava doplnění prodejní ceny zákazníka
Sklad-Skladové karty-Skladové pohyby-Tisk: úprava předávání parametru k tisku (SPkSaP)
Autoservis-Ukončení zakázky-Vystavit bez zadání SPZ-záložka materiál: oprava chybového hlášení
Autoservis-Zakázka na vlastní vozidlo: oprava chybového hlášení při ukládání zakázky
Autoservis-Zakázka-výběr návěsu: oprava filtrování zákazníka (zobrazovali se všechny návěsy)
Fakturace-Bankovní výpisy: drobné korekce importu bankovních výpisů

04.06.008 (10.1.2014)

Doprava – Náklady – Silniční daň – Elektronické podání: parametry nastavené v elektronickém podání se nyní používají i pro tisk formuláře přiznání.
Doprava – Náklady – Oprava vozidla – položka s kontací „PN“, vybrat jinou akci než nákup: odstraněno chybové hlášení v případě, že již taková akce u pneu existovala.
Faktury – Bankovní výpis – Import: odstraněno cybové hlášení.
Doprava – Jízdní příkaz – Řidiči – Průběh jízdy: zadaná akce s časem do 24:00, následně bylo možné zadat akci se začátkem následující den v 0:00, což následně vyvolalo chybové hlášení. Provedena úprava kontroly při zadávání časů akcí.
Doprava – Jízdní příkaz (obsahující zakázka a nakládky/vykládky) – Zkontrolovat: program náhodně vyžadoval uložení změn, ale tlačítko Uložit bylo nepřístupné – opraveno.
D3K Lite – Servis: doplněna úloha Automatické úlohy, kde je dostupné Automatické posílání zpráv a Automatický příjem zpráv.
Servis – Exporty dat – Export faktur došlých POHODA XML:
– údal Poznámka v POHODA se plní údajem Poznámka z FD v Doprava 3K
– údal Interní poznámka v POHODA se plní údajem Objednávka přepravy v Doprava 3K“
Doprava – Jízdy – Kniha ostatních dokladů – nový doklad – tankování: po zadání ceny a stisku klávesy Enter se kurzor nenastavil na údaj množství – opraveno.
Spedice – Objednávka: nebylo možno přidat novou kontaktní osobu – opraveno.
Fakturace – Faktury odeslané – Fakturace výkonů:
– z SPZ z objednávky se převzala pouze část po „/“ (souvislost s rozdělením SPZ na SPZ tahače a SPZ návěsu u cizích vozidel) – opraveno
– do systémových šablon faktur spedice doplněn údaj SPZ návěsu
Spedice – Objednávka – Návěs:
– odstraněno chybové hlášení při zadání mezery na začátku údaje SPZ návěsu.
– při změně SPZ návěsu se náhodně zobrazilo hlášení, že návěs nelze smazat – opraveno.

04.06.007 (7.1.2014)

Doprava – Výstupy – Přehled záloh řidičů: upraveno chybné zobrazení záloh, které vznikly převodem měny.
Spedice – Zakázky a objednávky – Zakázka – Místa nakl. a vykládky – Firma:
– v případě existence více firem se stejným názvem se vždy přebíraly údaje s prvního záznamu bez ohledu na výběr – opraveno
– náhodně se po výběru nepřebíraly, resp. vymazaly, všechny údaje včetně názvu – opraveno
– při automatickém doplňování se měnila velikost písmen na velká – opraveno
Spedice – Zakázky a objednávky – Zakázka – Nakládky vykládky: nebylo možno zadat nazev firmy která není v ciselniku – opraveno
Spedice – Zakázky a objednávky – Objednávka: odstraněno chybové hlášení při opravě SPZ.
Spedice – Zakázka – Obaly – otevřít doklad – definovat velikost okna: lze mimimalizovat na jeden řádek.
Spedice – Deník dispečera – záložka objednávky: odstraněno chybové hlášení
Spedice – Obalová konta:
– Pohyb obalového konta: provedeny drobné úpravy formuláře
– Pohyby na obalových kontech: na detailu doplněny údaje SPZ a řidič
Autoservis – Vlastní zakázka – přidat ze skladu: do prodejní ceny materiálu se vždy přebírala průměrná skladová cena bez ohledu na to, jakou skupinu cen má nastavenu plátce. Při ruční změně ceny, se tato opět přepsala průměrnou skladovou – opraveno.
Logistický sklad – Pohyby na pozicích – Výdejka z pozice – Vystavit VD: odstraněno chybové hlášení
Sklad – Výdejka – v položce kontace „PN – Pneumatiky“: typ výdeje, který však nevyžaduje vyplněné pneumatiky (záložka Pneumatiky není viditelná) – nebylo možno uložit položku. Odstraněno hlášení „Nejsou vyplněny pneumatiky!“.
Faktury – Faktury odeslané – Fakturace výkonů: grid zákazníků se aktivoval teprve kliknutím myši – opraveno
Faktury – Bankovní výpisy: odstraněno chybové hlášení, způsobené navedením vazby 2 řádků bankovního výpisu na stejný řádek platebního příkazu. Nyní nelze k řádku plat. příkazu navést dva řádky BV.

Upgrade 4.06 (4.06.006)


04.05.052 (18.11.2013)

Zakázky a objednávky-Přehled objednávek-Export: úprava nastavení parametrů exportů
Faktury-Bankovní výpisy: v přehledu bankovních výpisů se zobrazovaly chybnou barvou nespárované bankovní výpisy
Faktury-Faktury odeslané-Fakturace výkonů-Logistický sklad-Vystavit-Uložit: doplněno chybějící právo na proceduru LS_FAKT_RAD_UCT_DOKL_VAZ_I
Doprava-Výstupy-Výkaz řidiče: do ujetých km se chybně načítaly km tahače i návěsu
Doprava-Výstupy-Podklady pro mzdy: na kartě Detail dne se nezobrazovalo datum
Doprava-Řidiči-Evidence pracovní doby: upraveno ukončování akcí ve výstupních sestavách
Autoservis-zakázky-výdej ze skladu: zadávání výběru materiálu se nenabízely karty s nulovým množstvím na skladě
Novinka: Adresář-Aktivity: doplněna tisková sestava
Novinka: Servis-Importy: vytvořen nový ovladač KELOC pro import tankování
Servis-Importy-ovladač OMV: úpravy pro alternativní zpracování souborů .DAT a .CSV
Servis-Importy-Import stazek ze systému EchoTrack: odstraněno chybové hlášení v případě, že údaj PSČ (PostalCode) byl delší než 8 znaků. Do údaje Číslo obj. zákazníka v zakázce se kromě čísla objednávky zákazníka (CustomerOrder) ukládá také interní číslo objednávky z EchoTrack (CustomerNo) – čísla jsou oddělena čárkou

04.05.050 (30.10.2013)

Doprava-Řidiči-Kniha dokladů o vyúčtování: přidán nový sloupec „Odsouhlaseno“ Ano/Ne
Doprava-Výstupy-Přehled stravného: do gridu a tisku přidán údaj datum zahájení a ukončení jízdy
Doprava-Záznamy o provozu vozidel: pokud nastane záporný stav nádrže nebo ceny nádrže, pak program na tuto situaci upozorňuje
Doprava-Záznamy o provozu vozidel: úpravy slovenské verze
Doprava-Náklady-Výpočet splátek silniční daně: volitelné třídění dle SPZ nebo kmenového čísla vozidla
Doprava-Vozidla-Přidat: automatické předvyplnění typu silniční daně na § 6 odst.6
Spedice-Zakázky na přepravu: při zadání jízdy opakované zakázky odstraněna chyba „could not convert…“
Spedice-Výstupy-Vozový sešit: do gridu doplněny údaje „Nakl. čas do“, „Vykl. čas do“
Spedice-Zakázky a objednávky-rozpisová zakázka: kopírování nakládky/vykládky z hlavičky zakázky: opraveno doplnění údaje telefon z hlavičky
Novinka: Spedice-Dispečerská plachta: do nabídky údajů použitelných v Masce textu zakázky byly doplněny údaje: Plánované km, Cena dopravy z objednávky (bez trajektů a poplatků), Cena dopravy / km
Fakturace-Kniha dodacích listů: odstraněna chyba při zadání celého rozsahu pole „Popis“
Fakturace-Kniha faktur: do gridu, výběru a tisku doplněno číslo účtu na faktuře
Fakturace-Kniha faktur: úpravy obecného výběru dle měny účtu
Fakturace-Zálohové listy: do nabídky údajů pro tisk doplněn údaj IBAN
Novinka: Faktury-Platební příkazy-Export: vytvořen nový ovladač pro export zahraničních PP ve formátu GEMINI (VolksBank, UniCredit Bank, …), současně upraven ovladač pro export tuzemských PP ve formátu GEMINI (VolksBank, UniCredit Bank, …)
Novika: Faktury-Firemní účty: nově lze označit účet za hlavní pro každou měnu
Sklad-výdej ze skladu způsobem FIFO: úprava podmínek doplnění průměrné skladové ceny
Sklad-příjemka na sklad: optimalizace rychlosti ukládání příjemky
Valutové pokladny: do tisku pokladního dokladu přidán údaj „Doklad o vyúčtování“
Servis-Importy-ovladač Shell: drobné úpravy
Servis-Importy-EchoTrack: úpravy tak, aby import podporoval čárku i tečku v čísle
Servis-Importy-FleetBoard: opraven problém v případech, kdy není zadán počáteční stav tachografu u jízdy. V importních datech docházelo k chybnému výpočtu ujetých km a následně k chybnému přepočtu stavů tachografu následujících akcí. Doplněn výběr SPZ, které se mají importovat. úpravy chybějících ukončení jízdy jednotlivých řidičů, úpravy chybějících dlouhých pauz
Servis-Importy-ovladač SKY Toll: úpravy ovladače s ohledem na změny ve struktuře vstupního souboru
Servis-Importy: nový ovladač DFC pro import tankování
Servis-Importy: úpravy ovladače EMTEST, doplněn přenos konečného stavu nádrže, doplněno zpracování nových akcí (1019 – 1024)
Servis-Exporty: ovladač MRP-KS: úpravy exportu předkontací
Servis-Exporty: ovladač Money: úpravy exportu v souladu s aktuální verzí Money

Novinka: Obecně: vzdálená pomoc-rychlé spuštění TeamVieweru z programu Doprava 3K, ikonu najdete viz-Info-Vzdálená pomoc

04.05.032 (11.6.2013)

Novinka: V celém systému byla optimalizována rychlost otevírání formulářů, došlo k viditelnému zrychlení !
Faktury-Faktury došlé: do gridu byl doplněn údaj Kontace
Faktury-Bankovní výpisy-Import BV-Volksbank Gemini: upraven algoritmus zjišťování počátečního stavu importovaného bankovního výpisu.
Sklad-Výstupy-Obratovka skladu-Tisk: „Položkové sestavy – členěné pohyby“ u položky, která se vyskytovala na více skladech se zobrazovaly pohyby vždy ze všech skladů.
Spedice-Zakázky a objednávky: při zkopírování zakázky se nově smaže údaj IMP_KOD, aby bylo možné změnit EXT_CISDOKL a přerušila se vazba na online objednávkový systém resp. jiné imp/exp akce
Spedice-Vozový sešit: opraveno zobrazení údaje „Faktura došlá – datum splatnosti“
Servis-Export faktur do Pohoda: úprava všech typů exportů na verzi XML 2.0 (původní typ exportu 1.0 již Pohoda nebude podporovat),
export pokl. dokladů do POHODA je v případě skladových položek propojen se Skladem Pohoda,
Novinka: nový volitelný parametr „Export s vazbou na Adresář firem“, který zajišťuje vazbu vyexportovaného dokladu na Adresář firem Pohoda
Servis-Import dat-ovladač Emtest-Odesílání dispozic u objednávky: odstraněna hláška po špatném převzetí souřadnic z GoogleMaps, přidáno nastavení desetinné čárky vždy na ‚,‘
Novinky Modulu Logistický sklad:
– nová funkce „Přesun pozice“ – přesune celou pozici jednoho zákazníka na jinou vybranou pozici
– kód skladové karty logistického skladu byl výrazně rozšířen
– sazby pro fakturaci byly rozšířeny o možnost fakturace za „Položku“ dokladu (příjem do pozice, výdej z pozice)
– nová funkce „Kopírovat“ u dokladu příjem do pozice / výdej z pozice (použije se např. v případě, kdy se jedna položka dává na více pozic)
– Karty a číselníky-Skladové pozice-Pohyby na pozicích-Seznam: doplněna funkce export do excelu

04.05.025 (17.5.2013)

Doprava-Výstupy-Přehled odpracované doby zaměstnanců: opraveno chybové hlášení při tisku
Doprava-Záznamy o provozu vozidla-Jízdní příkaz-Průběh jízdy: opraveno generování akcí tak, aby v průběhu jízdy nebyly dvě akce se stejným časem
Doprava-Záznamy o provozu vozidla-Jízdní příkaz-Průběh jízdy: opravena pozice kurzoru v případě opravy akce
Doprava-Evidence pneumatik: opraveno hlášení přístupových práv při zápisu akcí s pneumatikou obutí/zutí v případě, kdy uživatel nemá právo na „provést akci na pneumatice“
Novinka: Doprava-Výstupy-Výnosy a náklady jízd, Hospodářský list vozidla: výběrové podmínky byly rozšířeny o volbu „Pouze zkontrolované jízdní příkazy“, tím je možné zpracovávat zkontrolované/nezkontrolované stazky
Novinka: Obchodní případy: do číselníku obchodních případů byla doplněna funkce „Obchodní případ uzavřen“, výběry byly rozšířeny o volbu všechny/uzavřené/neuzavřené obch. případy
Novinka: Doprava-Řidiči-Vyúčtování pracovní cesty: do tisku pokladních dokladů byl doplněn údaj CV doklad (doklad o vyúčtování pracovní cesty)
Novinka: Doprava-Výstupy: do tiskových sestav „Prošlé kontroly vozidel“, „Prošlé kontroly řidičů“, „Plán preventivních prohlídek řidičů“, „Plán preventivních prohlídek vozidel“ byly doplněny nové údaje
Faktury-Faktury odeslané: upraveno zaokrouhlování faktur v případech, kdy je výsledná částka k úhradě 0 Kč
Faktury došlé-Kniha FD: zobrazení informací k účtu (SWIFT, …) i v případě nevyplněného kódu banky
Faktury došlé-Vystavení platebního příkazu: do gridu byl přidán sloupec „Popis“
Spedice-Objednávka: opraven problém při přepočtu „zelené“ smluvní ceny na objednávce po ukončení přepravy
Spedice-vystavení zakázky na přepravu ze šablony: pokud se vystavila zakázka ze šablony-rozpisová zakázka, pak program chybně oznámil „Duplicita“
Spedice-Výstupy-Vozový sešit-Tisk-Vozový sešit dle SPZ: v případě soupravy (tahač/návěs) se v některých případech nevytiskly SPZ – prodlouženo pole pro tisk SPZ
Spedice-Nabídky-Vystavit dle šablony: opravena chyba Size mismatch…
Autoservis-Sazebník prací-tlačítko nahoru: upravena funkčnost změn pořadí podskupin
Autoservis-Zakázka-zápis nové zakázky se skutečností: opraveno nulování ceny v případě, kdy se z ceníku vybere položka, která nemá sazbu DPH
Novinka: Logistický sklad: nové tiskové formuláře „Příjemka – příkaz k zaskladnění“, „Příjmový doklad pro zákazníka“, „Výdejka-příkaz k vyskladnění“, „Výdejka-dodací list“
Novinka: Logistický sklad-Příjem do pozice: do hlavičky dokladu byla doplněna adresa dodavatele
Novinka: Logistický sklad-Výdej z pozice: do hlavičky dokladu byl doplněn nový údaj „Externí číslo“
Servis-Importy-ovladač DKV: v hlavičce CSV souboru se namísto ‚Císlo karty‘ objevilo ‚Císlo karty nebo krabice‘, zároveň byl ovladač upraven s ohledem na import německých mýtných poplatků a názvy některých sloupců
Servis-Importy-ovladač SHELL: upraven přepočet částek na měnu zákazníka v případě chybějících částek v měně zákazníka,úprava s ohledem na chybějící údad DPH v měně zákazníka v importním souboru
Servis-Importy-ovladač EUROWAG: upraveno DPH v souladu s přijatou fakturou
Servis-Importy-WebDispecink: opraven problém importu opakovaně importovaných akcí
Servis-Import zakázek KMV: drobná úprava ovladače
Servis-Export FO do MRP K/S: je-li v kontacích vyplněno středisko Základ středisko MáDáti, má přednost před střediskem faktury. Hodnota „NULL“ vyplněná v Základ středisko MáDáti umožní export prázdného střediska
Novinka: Exporty dat: byl vytvořen nový ovladač KALKUL2 pro export vydaných faktur
Novinka: Importy dat: byl vytvořen nový ovladač pro import faktur přijatých z Pohoda
Novinka: Exporty dat: vytvořen nový ovladač pro export Vyjádření k fakturám došlým do Pohoda

04.05.020 (11.4.2013)

Doprava-Výstupy-Čerpání a spotřeba PHM: upraven údaj „km“, kde byly nasčítány kilometry ze všech agregátů bez ohledu na typ PHM
Doprava-Výstupy-Přehled odpracované doby zaměstnanců-Tisk: údaje v hodinách jsou v tisku chybně vyděleny 60 (minutami)
Spedice-Deník dispečera-Všechny zakázky:
při změně v hlavičce objednávky (SPZ, …) se neaktualizoval záznam v deníku dispečera, dtto při odebrání objednávky z jízdního příkazu (informace o jízdním příkazu)
Servis-Importy dat-Importy stazek ze systémů sledování vozidel: opraven problém návaznosti tachografu v průběhu jízdy při přidávání importních záznamů k existující stazce.
Servis-Importy dat-Import dobropisů-ovladač POHODA: doplněna volba znaménka částek na dobropisu (kladné/záporné).

04.05.017 (3.4.2013)

Ovladač pro import čerpání PIUSI: import byl rozšířen o volbu XX dokladů nebo VD výdejek ze skladu, k cizím SPZ lze doplnit zákazníka
Ovladač pro import čerpání DKV: odstraněno chybové hlášení při importu starého formátu dat
Ovladače pro posílání zpráv-FleetBoard: provedeno přizpůsobení ovladače pro novou konfiguraci palubních jednotek, odeslání dispozic: doplněno odesílání nákladu a poznámky k nakládce/vykládce
Ovladač Export FO POHODA: doplněny 2 parametry (‚Ú.“Objednávka“ <– (EXT_OBJ/OBJEDNAVKA)‘, ‚Údaj „Jméno“ <– (PROVOZOVNA/…)‘)
Adresář-Vozidla/Firmy-Vozidla firmy: – doplněna záložka Kontakty s možností evidence kontaktů k vozidlu – Přehled kontaktů rozšířen o kontakty k cizímu vozidlu – nabídka kontaktů při odesílání dispozic rozšířena o kontakty k cizímu vozidlu
Spedice-Objednávka přepravy: ošetřena situace, kdy při zadání trajektu v cizí měně není platný kurz
Spedice-Zakázka-Kopírovat: opraveno náhodné chybové hlášení „Duplicita“ Doprava-Řidiči-Evidence prac. doby: do sestav Odpracovaná doba, Výkaz pracovní doby byl doplněn začátek a konec práce v noci
Doprava-Jízdní příkaz-Průběh jízdy: při více řidičích lze parametricky nastavit, aby nemusel být vyplňován stav tachografu
Doprava-Jízdy-Hromadné kontroly stazek-srovnání stavu nádrží: do gridu doplněny údaje „Zkontrolovaná“, „datum přiřadit k datu.“
Doprava-Výstupy-Analytická evidence:
upraveno doplňování konečného stavu nádrže
Doprava-Výstupy-Přehled odpracované doby zaměstnanců: při exportu gridu do Excelu se na výstup zaznamenávali údaje v minutách místo v hodinách
Kniha dobropisů: byla provedena optimalizace rychlosti

04.05.013 (14.3.2013)

Novinka! Servis – Importy dat: nový ovladač pro import jízdních příkazů ORBTrack
Novinka! Servis – Importy dat: nový ovladač pro import jízdních příkazů MapFactor
Novinka! Servis – Importy dat: nový ovladač pro import tankování z čerpací stanice „Chipper plus“
Servis-Importy dat: ovladač pro import tankování PIUSI – rozšířeny parametry importu
Servis-Importy dat: ovladač DKV byl upraven podle změn společnosti DKV
Servis-Importy dat: ovladač EUROWAG byl upraven s ohledem na import francouzského a španělského mýta
Servis-Importy dat: ovladač IDS byl upraven upraven s ohledem na chybějící datum fakturace v importním souboru
Servis-Online export dat: ovladač ACONTO byl upraven s ohledem na změny provedené v ACONTO, v možnostech driveru byla doplněna volba „Středisko FO plnit údajem Obch. případ“
Servis-Online export dat-Možnosti driveru-pole pro zadávání hesla: opraveno zobrazení hesla – zobrazí se pouze znaky „*“
Doprava-Řidiči-Evidence pracovní doby: u proplacených přesčasů bylo opraveno chybové hlášení, u funkce přidat bylo upraveno doplnění sazby za tahač/návěs
Doprava-Jízdní příkaz-záložka Stravné: upravena kolize při zkontrolované záložce/nezkontrolované při vyúčtování pracovní cesty
Doprava-Výstupy-Výnosy a náklady jízd: opravena chyba „SQL“
Doprava-Vozidla-Depozit, Doprava-Náklady-Výpočet splátek silniční daně: při vyřazení/prodeji z depozitu se v období, kdy je vozidlo v depozitu, chybně napočítají platby silniční daně
Doprava-Jízdní příkaz-Tisk: u tisku cestovních výdajů opravena chybná cena v tuz. měně ID a PD dokladů
Doprava-Výstupy-Výkaz vozidla: opraveno náhodné nulování údajů návěsu
Doprava-Vozidla-Kontroly-sledování dle km: zobrazené údaje rozšířeny o ujeté „km/Mh od poslední kontroly“
Doprava-Výstupy-Výkaz vozidla-sestava Výkaz vozidla dle obj.-tržba 1km stazky: opravena chyba, kdy se za určitých okolností vytiskla chybná SPZ návěsu
Novinka! Doprava-Jízdy-Záznamy o provozu vozidel: nový formulář „Záznam o provozu vozidla-ukončený“
Novinka! Doprava-Náklady-Opravy vozidel-Tisk seznamu oprav: nová sestava „Seznam oprav vozidel dle SPZ“
Novinka! Přehled jízd, kniha jízd, evidence dokladů-Statistický výkaz: nové sestavy „Přehled ujetých km dle vozidel“, „Statistický výkaz-skutečně převezené tuny / dle středisek“
Novinka! Přehled jízd, kniha jízd, evidence dokladů-Přehled jízd: nová sestava „Přehled jízd-km s nákl., převezené tuny“
Novinka! Doprava-Výstupy-Analytická evidence PHM: nová sestava „Analytická evidence dle druhu PHM, SPZ, Nádrže“
Novinka! Faktury-Faktury odeslané-Kniha faktur: nové sestavy „Kniha faktur-přehled DPH“, „Kniha faktur dle střediska a měny“
Faktury-Faktury odeslané-Kniha faktur: u faktur nenavázaných na zakázky (fakturace ostatní, …) se chybně zobrazovalo DPH a částka bez DPH
Faktury-Faktury odeslané-Kniha faktur-Tisk-Tisk knihy faktur: parametry řazení byly rozšířeny o řazení dle „střediska a měny“ a „firma zákazníka a data zd. plnění“
Faktury došlé a platební příkazy-Faktura došlá (modul Doprava): opraveno vytváření nových XX dokladů na položkách a jejich následné smazání (při ukládání faktury program chybně vyžadoval vyplnění hlavičky XX dokladu, následně ukládání končilo chybou „Nenalezen řádek faktury“)
Faktury došlé a platební příkazy: údaje pro tisk byly rozšířeny o nové údaje „SWIFT“ a „Datum poslední úhrady“
Spedice-Zakázky a objednávky-Kopírování rozpisové zakázky: při změně datumu přepravy se datum nakládky/vykládky posune o rozdíl mezi zadaným datumem přepravy a původním datumem přepravy (po kladné odpovědi)
Spedice-Zakázky a objednávky: import zakázek z Objednávkového systému byl rozšířen o údaj „uživatel“, který objednávku pořídil. Údaj se importuje do karty „Kontaktní osoba“ v zakázce na přepravu
Sklad-Skladové pohyby-Uzávěrky-Provést-metoda oceňování FIFO: po provedení uzávěrky se do skladové karty zapsalo chybné množství a cena (v případě 2 a více nevyskladněných příjemek)
Nastavení systému-Maska čísla dokladu pro export: parametry masky byly rozšířeny o nový údaj RADA

04.05.009 (11.2.2013)

Fakturace-Faktury odeslané-Fakturace výkonů: do funkce „Výběr“ doplněny nové údaje datum,město,ulice,stát nakládky a datum,město,ulice,stát vykládky.
Výpočet splátek silniční daně: v tisku přiznání k dani silniční bylo změněno řazení dle spz, opravena chyba tisku počtu dnů u vozidel s denní sazbou 25 Kč.
Doprava-Jízdní příkaz-Tisk: doplněny zdroje pro tisk nádrže a agregáty.
Doprava-Jízdní příkaz-Kilometry a mýtné: opraven problém s doplňováním plánovaných mýtných nákladů ze zakázek.
Doprava-Vozidla: u údaje „SPZ návěsu“ byla vytvořena nová kontrola tak, aby nebylo možné k návěsu napojit návěs sám na sebe.
Doprava- Jízdní příkaz: při změně tahače se nově odstraní návěsy navedené s původním tahačem.
Doprava-Jízdní příkaz-Kilometry a mýtné: rozšířeno o zadávání plných, prázdných kilometrů a hmotnost nákladu k návěsům (údaje také doplněny do Výkazu vozidla).
Doprava-Výstupy-Přehled cestovních výdajů: opraveno zobrazování ID dokladů. Doprava-Vozidla-Depozit: pod běžným uživatelem nelze vozidlo z depozita zařadit do provozu – opraveny přístupová práva.
Doprava-Výstupy-Podklady pro mzdy řidičů: opraveno chybové hlášení SQL…
Servis-Úlohy po spuštění: běžný uživatel nemá právo k funkci „Opravit“, přístupová práva doplněna.
Sklad-Skladové pohyby-Uzávěrky-Provést: metoda oceňování FIFO, při první uzávěrce a volby převzít ceny z pohybů se chybně započtou i výdejky vystavené po zvoleném datu uzávěrky.
Sklad-Výstupy-Obratovka skladu-Aktuální stav skladu: metoda oceňování FIFO, chybně se dohledá stav z předchozí uzávěrky, započítají se pouze některé nevyskladněné příjemky
Sklad-Skladové pohyby-Inventury-Zápis stavů: doplněn nový údaj Objednací číslo
Doprava 3K Lite: opravena náhodná chyba při spouštění
Doprava 3K Lite-Spedice-Zakázky a objednávky-Zakázky-Přehled zakázek: opravena chyba SQL v případě, kdy se aplikuje výběr, který není v D3KL přístupný
Servis-Importy dat-ovladač FleetBoard: import jízdních příkazů byl rozšířen o průběh jízdy

 

04.05.005 (18.1.2013)

Doprava – Vozidla – Depozit – Zařadit do prov.: odstraněno chybové hlášení při pokusu o vyjmutí vozidla z depozitu (zařazení do provozu).
Doprava – Řidiči – Evidence pracovní doby: chybně se zobrazovaly svátky všech evropských států – opraveno (pouze tuzemské).
Doprava – Stazka – Objednávky – Přidat: do nabídky objednávek doplněn údaj Datum přepravy (min. datum přepravy ze zakázek).
Doprava – Stazka – Tisk: doplněny zdroje dat: stravné, cestovní výdaje, čerpání (včetně způsobu).
Doprava – Výstupy – Výkaz vozidla/Výkaz řidiče: tankování z cisterny se chybně započítávalo do tankování v zahraničí – opraveno.
Doprava – Výstupy – Přehled cestovních výdajů: upraveno zadání výběru a optimalizováno na rychlost.
Doprava – Výstupy – Evidence prac.doby: nedpřiřazovala se sazba příplatků za volno, příchod/odchod do zaměstnání – upraveno.
Spedice – Zakázky:
– Zakázka se nabízela k fakturaci ikdyž nebyla označena jako kompletní – upraveno.
– Vyfakturovanou zakázku již nelze označit jako nekompletní.
Spedice – Zakázka – Kopírovat: needitovatelný objekt čísla dokladu, pokud kopírovaná zakázka obsahovala přílohy – opraveno.
Spedice – Zjednodušená zakázka: upraven formulář (povinné údaje, popis údajů).
Spedice – Objednávky – Hlášení o ukončení přepravy: ve formuláři nebyla dostupná funkce OK/Zruš (zobrazila se „za rohem“) – upraveno.
Spedice – Nabídky – Vystavit: odstraněno chybové hlášení.
Fakturace – Faktury odeslané – Hromadná úhrada: upraveno datum úhrady.
Pokladny – Valutové pokladny – Pokladní deník: povoleno mazání účtenky s vazbou na zakázku spedice.
Pokladny – Valutové pokladny – Pokladní deník/Pokladní doklady: účtenky za spediční zakázky jsou nově odlišeny fialovou barvou. Dále byl upraven text účtenky.
Číselníky – Kurzovní lístek – Pevný kurz: odstraněn problém při automatickém importu pevného kurzu.
Servis – Exporty dat – Export faktur odeslaných do účetního programu KLIENT: vytvořen nový ovladač.
Servis – Exporty dat – exporty faktur: v případě dokladů s vazbou na „ručně“ zadané sazby DPH před upgrade na 04.05.xxx, se nevexportovaly částky základu – upraveno.
Servis – Exporty dat – Export faktur odeslaných do ENTRY: doplněny nové volby v Nastavení exportů a provedeny další drobné úpravy.
Servis – Online exporty dat – DUEL – Možnosti driveru – Kódy firem: běžný uživatel neměl právo opravit kód firmy – opraveno.
Servis – Online exporty dat – Dávkový přenos: neexportují se žádné doklady.
Servis – Šablony zpráv: byla vytvořena nová šablona „Dispozice nakládka/vykládka“.
Obecně – Související dokumenty:
– odstraněno chybové hlášení při pokusu o přidání přílohy.
– při nastavení složky s přílohami se nezobrazovaly podsložky v dané složce – upraveno.
D3KLite – spuštění programu: odstraněno náhodné chybové hlášení.

 

Upgrade 4.05 (4.05.003)


04.04.036 (15.10.2012)

Doprava – Jízdy – Záznamy o provozu vozidel: do gridu doplněny údaje „Ujeté km“, „Plánované km“, „Tachograf-počátek“ a „Tachograf-konec“.
Doprava – Jízdy – Jízdní příkaz – Řidiči:
Smazat – chybně se občas smazal hlavní řidič, přestože se mazal jiný řidič – opraveno.
– Stravné – při výpočtu stravného se bral v úvahu následující/přecházející jízdní příkaz i když měl informací „Nepočítat stravné“ – opraveno.
Doprava – Řidiči: při vstupu do úlohy program hlásil: uživatel nemá právo na „Povolení a kárnety -> Řidiči -> Seznam řidičů“, přesto se uživatel dostal do seznamu řidičů – opraveno.
Doprava – Výstupy – Hospodářské listy:
– „Zařadit vozidla dle zahájení nebo ukončení opravy“:
u ukončených dokladů ZV se výběr prováděl vždy podle ukončení opravy – opraveno.
– do řádku Hospodářského listu „Opravy vozidel vlastní servis“ se zapisovala práce z údaje „Skutečnost“, nyní se zapisuje z údaje „Fakturovat“.
– za soupravu: nefungoval rozpis do položek např. leasing, tržby ostatní, čerpání,…
Doprava – Výstupy Výnosy a náklady jízd:
– jestliže se prováděl „výběr dle data zahájení opravy“ – zakázka ZV se nevybrala – opraveno.
– na výstup se zapisovala práce z údaje „Skutečnost“, nyní se zapisuje z údaje „Fakturovat“.
Doprava – Výstupy Přehled odpracované doby zaměstnanců: umožněno řazení v tisku.
Doprava – Výstupy Výkaz vozidla:
– bylo-li na stazce čerpání do tahače i návěsu, ve výkazu vozidla-tahače bylo tankování včetně návěsu – opraveno.
– do výkazu vozidla doplněny informace o návěsu.
Spedice – Objednávky: Smazat – odstraněno chybové hlášení „Too many concurrent execution of the same request“, které se vyskytovalo při zcela specifické konstelaci.
Autoservis – Zakázky – Otevřít – záložka materiál: přidat ze skladu – sleva v zakázce za materiál se přenesla do hlavičky výdejky. Po uložení a znova otevření výdejky, sleva v hlavičce byla nulová – opraveno.
Sklad – Skladové pohyby – Výdejky ze skladu: přidat položku – na položce byla zobrazena cena bez daně, při výměně zákazníka, kladné odpovědi na dotaz „Přepočítat podejní ceny“ a uložení dokladu, na položce se „cena bez daně“ změnila na „cenu s daní“ – opraveno.
Sklad – Skladové pohyby – Přesuny mezi sklady: do tiskového zdroje doplněny proměnné „TisknoutVyber“, „VyberText“, “ Aktuální výběr“.
Pokladní prodej:
– při uložení položky se zobrazila hláška „Pro danou skladovou položku není prodejní cena“, prodejní cena však byla doplněna – opraveno.
– u položek u kterých byla nastavena prodejní cena s daní, se chybně vypočítávala cena bez daně – opraveno.
Faktury – Faktury odeslané: Smazat fakturu – při této akci se nulovaly ceny objednávek na vlastní dopravu, které byly doplněny automaticky ze zakázky(zelené).
Faktury – Faktury odeslané – Fakturace výkonů – všechny moduly:
– při fakturaci z modulu (Sklad – Spedice) – v řádcích kontace ze zakázek byla prázdná, nebo byla doplněna kontace ze skladových výdejek – opraveno.
– při fakturaci z více modulů se u údaje „klíč řazení“ duplikovaly prefixy A, B a pořadová čísla – opraveno.
Faktury – Bankovní výpisy – Import: formát KB Best – upraveno přebírání údajů variabilní symbol a IBAN u zahraničních plateb.
Faktury – Šablony faktur: funkce GEN_CENY – doplněny další parametry (třídící klíče). Příklad: Result := ‚$GEN_CENY$ $DAT_PREPR$ $SPZ_SEZNAM$|‘
Adresář – Adresář firem – Vystavené doklady: nešly zobrazit pod běžným uživatelem – opraveno.
Servis – Převod dat z programu Doprava2000: Adresář – chyba SQL – neexistující údaj PROD_CENY – opraveno.
Novinka!Servis – Exporty dat: vytvořen nový ovladač „Export pokladních dokladů MONEY S4“.
Servis – Importy dat: Import zakázek KMV (Karlovarské minerální vody)/Export změny stavu naimportovaných dokladů – export času vyložení – chyba SQL – neexistující údaj OBJEDNAVKA – opraveno.
Servis – Importy dat – Transakce platebními kartami:
– Karty EUROWAG – úprava s ohledem na specifika slovenského mýtného.
Servis – Importy dat – Záznamy ze systémů sledování vozidel:
– v seznamech záznamů k importu a vyřazených záznamů doplněna možnost vyhledávání.
– při přidání záznamů do existující stazky se nezkorigoval počet najetých km na agregátech – opraveno.
– Systém FleetBoard – upraven algoritmus doplňování země ze souřadnic.
– Systém Transics – korekce najetých km v průběhu jízdy. Najeté km z akcí, kde z principu vozidlo stojí (stání, nakládka/vykládka …) se nyní připočítávají k následující akci jízda.
– Systém EchoTrack (i jiné) – odstraněno zobrazení chybových hlášení při automatickém importu – příčina „zamrznutí“ importu při výskytu chyby.
– Systém Webdispečink – doplněna volba v Možnosti driveru: Generovat stání v rámci jízdy. Při nastavené volbě se zkrátí čas jízdy o čas stání v rámci jízdy a za akcí jízda se vygeneruje akce Stání se zapnutým klíčkem.

04.04.030 (27.08.2012)

Doprava – Jízdy – Jízdní příkaz:
– Souprava – Vozidla – přidat návěs – automaticky se doplňuje počet ujetých km.
– Souprava – Čerpání – čerpání z cisterny – po stisknutí tlačítka „opravit“, výdejka se neotevře – opraveno.
Řidiči – Stravné – zjištění kolizního období pro přepočet stravného – zacyklení v SQL – opraveno.
– Řidiči – Stravné – v některých případech se při souběhu zahraničního a tuzemského stravného nepřičítaly hodiny strávené v zahraničí k tuzemským hodinám – opraveno
– vyúčtován – zjištěna chyba, v cestovních výdajích dovoleno provést (zrušit) výběr z bankomatu – opraveno.
Je-li jízdní příkaz vyúčtován není dovoleno provést výběr z bankomatu.
Doprava – Vozidla – Depozit – tlačítko „Prodej vozidla“ – silniční daň: Pokud se vozidlo prodá osobě pro podnikatelské účely, potom se v měsíci prodeje silniční daň neplatí, platí ji nový majitel.
Pokud se však prodá fyzické osobě, potom silniční daň v měsíci prodeje ještě platí původní majitel. V této verzi je řešen prodej fyzické osobě.
Doprava – Řidiči – Kontroly: tlačítko „Opravit“ – zápis do poznámky – chyba databaze – opraveno.
Doprava – Výstupy – Výkaz vozidla: doplněny údaje „Plánované plné (prázdné) km“ a „Skutečné plné (prázdné) km“.
Spedice – Zakázky – Otevřít – Cena přepravy: Přidat z ceníku – nepamatuje se velikost okna ceníku – opraveno.
Spedice – Objednávky:
– Tisk – údaje ZAK_CENA, ZAK_CENA_TUZ jsou nulové v případě, že již existuje faktura vydaná na zakázku – opraveno.
– Export – upraven export pořadového čísla nakl./vykl. (pořadové číslo se nyní přebírá z objednávky, nikoliv z původních zakázek).
Spedice – Výstupy – Vozový sešit: stížnosti na pomalé výběry – opraveno. Provedena optimalizace výpočtu režijních nákladů.
Autoservis – Zakázky – Položky mimo sklad a subdodávky – záložka Pohyby: Opravit – změna údaje popis se neukládá do databáze – opraveno.
Autoservis – Zakázky – Otevřít – Automechanici: po přidání automechanika, následném smazání a uložení zakázky, smazaný automechanik zůstal v zakázce – opraveno.
Sklad – Skladové pohyby – Výdejka ze skladu: nová položka – nabídka volných výrobních čísel – nezobrazují se volná výrobní čísla zadaná na příjemkách, které již byly archivovány – opraveno.
Faktury – Faktury odeslané – Kniha faktur:
– tlačítko Tisk – v záhlaví strany se tiskne výběr „Stav faktury“.
– třídění dle „Zákazník – název“ – trvá neúměrně dlouho – provedena optimalizace třídění dle tohoto sloupce.
Faktury – Faktury došlé a platební příkazy:
– Kniha faktur – tlačítko Tisk – v záhlaví strany se tiskne výběr „Stav faktury“.
-Novinka!Platební příkazy – Export platebních příkazů do Sparkasse.
– Vystavit – přidat položku faktury – párovat s objednávkou: do nabídky objednávek doplněna volba „Objednávky vybraného dopravce – Bez faktury“.
Pokladny – Valutové pokladny – Uzávěrky: při uzávěrce se změnil „KURZ“ položek v závislosti na „KURZ MNOZSTVI“. To znamená např. u maďarských forintů, kde „KURZ MNOZSTVI“ je 100, do údaje „KURZ“ se zapsal 100x menší – opraveno.
Číselníky – Skupiny nákladů, výnosů a ost.: – doplněny údaje „Plánované plné (prázdné) km“ a „Skutečné plné (prázdné) km“. Tyto skupiny lze použít v definici „Hospodářského listu“.
Servis – Importy dat – Čerpání PHM:
– Čerpání WinMiSS: do ovladače pro import z čerpačky, doplněn parametr – prodejní cenu brát z čerpačky / prodejní cenu brát z D3K.
Servis – Importy dat – Import výdejek z příjemek systému POHODA: Nastavení importu – upraven údaj popis a výchozí název vstupního souboru.
Obecné – optimalizace testování práv na spuštění uložené procedury (TUserDBStoredProc).

04.04.021 (21.06.2012)

Doprava – Jízdy – Jízdní příkaz – Souprava – Čerpání: Smazat – doklad pokladní výdej – platba bankovní kartou – doklad se nesmazal – opraveno.
Doprava – Jízdy – Kniha dokladů vyúčtování – Doklad CV: – Tisk – sestava „Doklad vyúčtování – podrobně“ – v případě přesunu hodin strávených v zahraničí k tuzemským hodinám se pobyt v zahraničí nevytisknul (méně než 1 hodina v zahraničí nebo přiznané tuzemské stravné a méně než 5 hodin v zahraničí) – opraveno.
Doprava – Vozidla – Kontroly – Historie kontrol: doplněn uživatel, který provedl změnu.
Doprava – Výstupy – Seznam vozidel s prošlou kontrolou, Plán preventivních prohlídek: doplněn výběr dle flotily s tím, že je možné nadefinovat, aby se při spuštění dané úlohy nabízela posledně zvolená flotila.
Doprava – Výstupy – Vozový sešit: byl doplněn údaj „flotila“
Doprava – Výstupy – Hospodářské listy: pokud se do skupiny nákladů (např. celk. náklady) přidala skupina, kterou nebylo možné rozepsat (např. spotřeba v Kč), neseděl součet rozpisu a příslušného řádku HL – opraveno.
Spedice – Zakázky a objednávky – Zakázka – Odeslat nabídku (Raal): SQL chyba (u údajů HMOTNOST a OBJEM špatně definovaný počet desetinných míst) – opraveno.
Spedice – Výstupy – Vozový sešit, Rentabilita spedice: pokud se zakázka zrušila z faktury a odsouhlasila se, že se má chovat jako vyfakturovaná, potom ve výnosech se objevila cena zakázky – chyba. V tuto chvíli cena zakázky má být rovnat nule – opraveno.
Spedice – Výstupy – Vozový sešit – údaj Cena zakázky: u vyfakturované podzakázky s ručně zadanými cenami se chybně zobrazovala cena zakázky v tuz. měně – opraveno.
Autoservis – Vozidla – Historie oprav – záložka materiál: do gridu byl doplněn údaj název dodavatele materiálu.
Sklad – Skladové pohyby – Tisk: v záhlaví strany se tiskne definice podmínky.
Sklad – Výstupy – Obratovka skladu – Aktuální stav skladu k datu: v záhlaví strany se tiskne definice podmínky.
Faktury – Faktury odeslané – Kniha faktur:
– oprava zobrazení DPH v tuz. měně. Do DPH se započítávalo i zaokrouhlení – opraveno – zaokrouhlení se přičítá k základu.
– tlačítko Výběr – při zvolení komponenty středisko, měna (číselníkový údaj) se definice tohoto údaje do nadefinovaného výběru neuložila. Opraveno.
– tlačítko Tisk – v záhlaví strany se tiskne definice podmínky.
Faktury – Faktury došlé a platební příkazy – Kniha faktur:
– tlačítko Tisk – v záhlaví strany se tisknou podmínky výběru.
Servis – Mazání dat – Všechny doklady:
– nemazala se vazba z pokladního dokladu na vzájemný zápočet (úhrada)
– kontrolovala se existence skladové karty při update/mazání položek skladových dokladů, nyní se existence skladové karty nekontroluje.
– nemazala se vazba z neskladové karty na položku faktury došlé“.
Servis – Fronty zpráv: úprava pořadí odesílaných zpráv.
Servis – Exporty dat – Exporty pro POHODU (XML) – Export faktur došlých:
parametrické nastavení údaje „párovací symbol“ (EXP_CISDOKL / OBJEDNAVKA).
– parametrické nastavení, zda exportovat položky faktury – odpověď „N“ – exportuje se pouze hlavička faktury.
Servis – Exporty dat – Exporty pro POHODU (XML) – Export faktur odeslaných:
– parametrické nastavení údaje „párovací symbol“ – (A-exportovat / N-neexportovat).
– parametrické nastavení, exportovat textové položky faktury – N – vypouští se textové řádky a v hodnotových řádcích do údaje „TEXT“ se zapisuje údaj z hlavičky faktury „POPIS“.
Servis – Exporty dat – Exporty pro COMPECON (XML) – Export adresáře firem: odstraněno chybové hlášení při exportu.
Servis – Importy dat – Čerpání PHM:
– Čerpání Bencalor – při opakovaném importu se zobrazily i záznamy, které již byly naimportovány – chyba. Toto bylo způsobeno tím, že naimportované záznamy byly již zaarchivovány -opraveno.
Servis – Importy dat – Transakce platebními kartami:
– Karty SHELL:
– provedeny úpravy s ohledem na nový formát importního souboru.
Servis – Importy dat – Záznamy ze systémů sledování vozidel:
– Systém EVOtech: – provedeny úpravy ovladače.
– Systém EMTEST: – provedeny úpravy ovladače.
– Systém Fleetboard: chyba – “ is not valid date“ – opraveno.
Novinka!Obecné – okno napovědy(číselníky) lze libovolně zvětšovat/zmenšovat, jeho velikost si program zapamatuje.

04.04.020 (28.05.2012)

Doprava – Jízdy – Záznamy o provozu vozidel – Jízdní příkaz:
– Řidiči – Cestovní výdaje – Ostatní – Připojit existující: zobrazení nespárovaných XX dokladů dlouho trvá – provedena optimalizace.
– Řidiči – Stravné: při zrušení kontroly se nyní automaticky zruší „doklady se stravným“ a následně se jízdní příkaz uloží.
– uložit: zobrazí se hláška „Nemáte opravnění k Servis – Import dat – Záznamy o provozu vozidel“ – opraveno.
– Zakázky a objednávky: po doplnění objednávky na stazku se neaktualizují kilometry na záložce „Kilometry a mýtné“ z důvodu, že záložka je zkontrolována – opraveno.
Doprava – Jízdy – Kontroly a hromadné změny jízdních příkazů:
– záložka Návaznost stavu nádrží – Srovnat stavy: provede se srovnání stavu nádrží, poté hromadné zkontrolování stazek. Při opětovném pokusu o srovnání nádrží (nyní by měly být nádrže v pořádku) se opět objeví haléřové disproporce mezi konečným a počátečním stavem nádrží v korunách – opraveno.
Novinka! Doprava – Výstupy – Podklady pro mzdy řidičů: doplněna nová záložka „Prémie – položkově“. Z prémiových listů se zde zobrazují nenulové položky. Seznam lze vytisknout.
Spedice – Zakázky a objednávky – opakovaná ZA – opakovaná OO: při čtvrté jízdě opakované objednávky, nastává chyba „Grid index out of range“ – opraveno.
Spedice – Výstupy – Vozový sešit: po provedení prvotního výběru, přepnutí na záložku „Výstup“, návrat na záložku „Výběr“ (kde se nic nemění) a znovu přepnutí na záložku „Výstup“ trvá několikanásobně delší dobu – opraveno.
Autoservis – Vozidla – Historie oprav – výběr se zvolenou SPZ – cizí vozidlo: nezobrazí se všechen materiál/práce – opraveno.
Faktury – Faktury odeslané (modul Logistický sklad) – Fakturace výkonů: záložka „Výběr“ – volba „S ohledem na středisko“ – v záložce „Výkony“ chybí některá střediska – opraveno.
Faktury – Faktury odeslané:
– Tisk detailu faktury: náhodně se vytiskne dvojitá hlavička faktury – opraveno.
– Přidat: někdy se objeví „Grid index out of range“ (v případě, že je nastavena minimální velikost formuláře, chyba se objeví při přidávání druhé položky) – opraveno.
Novinka! Tisk: Nahrazení starých formulářů faktur novými. U nových formulářů je větší úspora místa.
– Fakturace výkonů – všechny moduly: grid se spedičními výkony v záložce „Spedice“ je prázdný – opraveno.
Adresář – Adresář firem:
– optimalizace číselníků, které podporují adresář.
– chybné výběry exportovaných záznamů (jedná se o „starý“ typ exportu do XML přímo z adresáře) – opraveno.
– zacyklení při pokusu o uložení vozidla k dopravci v případě, že vozidlo již existuje v historii – opraveno.
Číselníky – Kurzovní lístek – tlačítko Nastavení: pomocí tohoto tlačítka se přepíná do „Nastavení systému“, ale nevybere se ve stromu příslušný uzel „Kurzovní lístek“ – opraveno.
Servis – Exporty dat:
– Export platebních příkazů FIO (ABO): ve vyexportovaném souboru se někdy celkový součet plateb v hlavičce nerovná součtu jednotlivých řádků na platebním příkazu (rozdíl v haléřích) – opraveno.
Novinka! Exporty pro CÉZAR – Export Faktur Došlých: vytvořen nový ovladač pro export faktur přijatých do účetnictví CÉZAR.
Servis – Importy dat – Transakce platebními kartami:
– Karty SHELL:
– doplněno zpracování hlavičky souboru, která obsahuje diakritiku.
– lock conflict (procedura pro změnu stavu zakázky volaná při změně jízdního příkazu (do kterého se importuje výdaj z karty)) – opraveno.
– Karty AS24: úprava ovladače.
– v importovaném souboru „jednotlivé záznamy mají SPZ“ – import se provede, jestliže daná SPZ je v „Evidenci vozidel“.
– v importovaném souboru „záznamy nemají vyplněnou SPZ“ – import se provede, jestliže číslo karty se nalezne v „Evidenci platebních karet“ (SPZ z této karty se doplní do importovaného souboru). Číslo karty se skládá ze dvou údajů z importovaného souboru (z pozice 1 v délce 6 a z pozice 58 v délce 4).
Servis – Importy dat – Zakázky spedice – Karlovarské minerální vody (KMV):
– chybně se přibalují nakládky/vykládky z jiné importované přepravy.
– exportují se změny stavu zakázek pouze u některých zakázek – opraveno.
Servis – Importy dat – Čerpání PHM:
– Čerpání WinMiSS: doplněno generování výdejek do modulu Sklad pro vlastní a cizí vozidla. Výdejky pro vlastní vozidla se mohou ručně párovat k jízdním příkazům (čerpání phm) , výdejky pro cizí vozidla se nabízejí k následné fakturaci.
Novinka! Čerpání QUITEC: generování výdejek do modulu Sklad pro vlastní a cizí vozidla.
Servis – Importy dat – Záznamy ze systémů sledování vozidel:
– Systém Transics:
– „Přidat na existující jízdní příkaz“ – chyba „DSCisJedn: Cannot perform this operation on a closed dataset“ – opraveno.
– doplněna volba „Importovat čerpání“ v Možnostech driveru.
chybný čas přechodu hranic – nyní dán interpolací časů mezi dvěma místy s různými státy v importovaných záznamech (ty jsou však již na vstupu profiltrovány) -opraveno – Doplněno zjišťování přesného času přechodů hranic z nefiltrovaných záznamů.
jízdní příkazy píší dopředu: vyplní vozidlo, řidiče, datum odjezdu a příjezdu (časy zůstavají prázdné) a doplní objednávky, následně při importu záznamů importu do takto připraveného jízdního příkazu dochází k tomu, že čas zahájení se nastaví na 0:00, datum zahájení zůstává, přestože první importovaný záznam je i několik dnů po datu zahájení -PO ÚPRAVĚ – Po výběru importu do existujícího jízdního příkazu doplněna volba pro nastavení času odjezdu a příjezdu a stavu tachografu podle importovaných záznamů („Parametry jízdního příkazu – Nastav dle imp.“), volba je přístupná pouze u jízdních příkazů, které nejsou svázány s importem.
– Systém Webdispečink:
– doplněno generování chybějících států (trajekty).
– doplněna akce „Stání se zapnutým klíčkem“.
– doplněna možnost přiřazení příslušné akce „D3K“ k akci „Jízda“.
Obecné – seznam otevřených úloh (ikony): je-li otevřena stejná úloha vícekrát, je za názvem úlohy v závorce pořadové číslo. Někdy nastane, že toto pořadové číslo je duplicitní a při ukončení této úlohy se náhodně objeví chyba „Acces violation“ – opraveno.

04.04.016 (17.04.2012)

Doprava – Jízdy – Záznamy o provozu vozidel:
– Otevřít – zacyklení při otevírání jízdního příkazu, resp. zobrazení záložky „Řidiči“ v seznamu jízdních příkazů. Důvod: nevyplněný čas příjezdu se interpretoval jako čas 00:00 a jízdní příkazy se pak v rámci propojování do tuzemské pracovní cesty mohly propojit do cyklu – opraveno.
– Vystavit – při výběru spz ke které není přiřazen řidič, bylo provedeno čerpání – uložit doklad – zavřít doklad křížkem – program zatuhnul a po krátké době byl program ukončen – opraveno.
– Jízdní příkaz – Nakládky a vykládky: optimalizace výběrové procedury.
– Jízdní příkaz – Řidiči – Stravné – Doklady – Smazat doklad: interní doklad se nesmazal, odmazala se pouze vazba z jízdního příkazu na ID doklad – opraveno.
– Jízdní příkaz – Řidiči – Průběh jízdy/Mzdy: byl chybný výpočet ujetých kilometrů ve mzdách stazky v násl. případě: ZJ-stav_tach, S1-stav_tach, J1-nevyplněn stav tach., UJ-stav tach.
– Jízdní příkaz – Řidiči – Cestovní výdaje: v případě neexistence kurzu se v údaji „Celkem v TUZ“ se objevovala částka. Nastalo to tím, že pro první záznam kurz existoval, následně se další položky přepočítaly tímto kurzem – opraveno.
– Jízdní příkaz – Tisk: v tisku umožněno řazení datasetu „Zakázky“.
– Jízdní příkaz – Zakázky a objednávky – Zakázky – Smazat (ZD zakázku) – zobrazila se hláška „Na záznam existují vazby.“ – opraveno.
Doprava – Jízdy – Kniha ostatních dokladů(XX) – Mimo jízdní příkaz: nebyl-li vyplněn tento parametr, nemohl se vytvořit XX doklad na návěs – opraveno.
Doprava – Jízdy – Kniha interních dokladů(ID) – Přidat:
– při použití tabelátoru, kurzor se vyhýbal údaji „Kontace v hlavičce“ – opraveno.
– ve verzi „LITE“ – nebyl-li vyplněn údaj „Druh výdaje“, nebyla ošetřena chyba „Údaj ID_KEY musí být vyplněn“ – opraveno.
Doprava – Vozidla – Míst k sezení: kapacita u vlastního vozidla.
Doprava – Řidiči – Vyúčtování pracovní cesty za řidiče:
– do spodního gridu stazek je přidán údaj „DATUM PŘIŘADIT K DATU“.
– do tisk dokladu „Vyúčtování pracovní cesty“ doplnění informace o poskytnutí „Bezplatného jídla“.
– Odsouhlasení – datum kurzu na dokladu PV – Výdej zálohy (odsouhlasení) byl shodný s datumem vystavení dokladu CV – chyba – datum kurzu musí být shodný s datumem vystavení dokladu PV.
Doprava – Řidiči – Prémiové listy: do ukazatelů úspory a nadspotřeby PHM se započítávalo i TA-O (většinou AD-BLUE) – opraveno.
Doprava – Náklady – Pravidelné platby a režie – Silniční daň: bylo-li vozidlo v depozitu a změnil se způsob výpočtu silniční daně, přepočet se provedl jen po depozit – opraveno.
Doprava – Náklady – Opravy vozidel:
– do obecného výběru doplněn údaj „Cizí servis“.
– Přidat OV doklad – v záložce materiál se chybně nabízela kontace „MM-OPR opravy vozidel“, která se započítává do mezd (cizí i vlastní servis) – opraveno.
Doprava – Výstupy – Vozový sešit – Míst k sezení: sledovaní počtu přepravovaných osob na zakázce(požadavek) a na objednávce(kapacita).
Doprava – Výstupy – Hospodářský list: podprobnější členění spotřeby PHM a ujetých km (tahač,návěs).
Doprava – Výstupy – Podklady pro mzdy řidičů: prémie řidiče se promítaly do stazek následujícího řidiče – opraveno.
Spedice – Zakázka:
– Vystavit – při zvolení zákazníka, který hlásil upozornění, že byl překročen např. limit nezaplacených FO po splatnosti – Uložit doklad – objevíla se chyba „Na záznam existují vazby“ – opraveno.
– Otevřít – záložka „Místa nakl.a vykládky“ -(zakázka s nevyplněným místem vykládky a za předpokladu, že bylo nastaveno, u cizí dopravy se předvyplňuje datum poslední vykládky) – Přidat(vykládku) – Uložit: nešlo uložit, „Záznam byl změněn jiným uživatelem“ – opraveno.
– Tisk – Potvrzení objednávky – v tisku je k dispozici údaj „CISDOKL“ – číslo zakázky a údaj „ZAKAZKA_K_NAB“ – číslo nabídky.
– Vozidlo – Míst k sezení – počet přepravovaných osob na zakázce.
Spedice – Zakázka sběrné služby – Import – DDU, přímá nakládka i vykládka: zásilka se nenabízela k fakturaci partnerovi – opraveno.
Důvod: Po vystavení objednávky na hlavní přepravu bylo možné přidat další podzakázku s přímou nakládkou/vykládkou. Pozn. podzakázky s přímou nakládkou/vykládkou se automaticky přidávají do objednávky na hlavní přepravu, nelze je přidávat do objednávky ručně).
Spedice – Objednávka – Míst k sezení: kapacita vozidla v počtu přepravovaných osob.
Spedice – Deník dispečera – Všechny objednávky: doplněn údaj „Kód importu“.
Spedice – Dispečerská plachta:
– k dispozici je údaj „Míst k sezení“ u vozidla(kapacita) a u zakázky(požadavek).
– do gridu „Nepřidělené zakázky“ přidán údaj „Vozidlo – míst k sezení“ ze záložky Vozidla zakázky na přepravu.
– po otevření objednávky a vystavení jízdního příkazu, pokud měla zakázka více než 8 nakl/vykl, program zahlásil „Grid index out of range“ – opraveno.
– maska textu vozidla – je umožněno nadefinovat výšku řádku.
– maska textu zakázky – dalším údajem může být „Čas nakládky Do“, „Čas vykládky Do“.
Spedice – Výstupy – Vozový sešit – Míst k sezení: sledovaní počtu přepravovaných osob na zakázce(požadavek) a na objednávce(kapacita).
Spedice – Výstupy – Vozový sešit – Tisk:
– doplněny nové údaje „PLANOVANE_KM, ST_PLANOVANE_KM, ST_PLANOVANE_KM_PREJEZD, ST_SKUTECNE_KM, ST_SKUTECNE_KM_PREJEZD ….
– doplněn nový údaj „Faktura odeslaná – datum splatnosti.“
Autoservis – Výstupy – Výkony mechaniků:
– zobrazení tohoto výstupu trvalo dlouho (pomalé listování v gridu a následný tisk) – opraveno (optimalizace úlohy).
– tisk – nezobrazoval se údaj „rozdíl“ [Seznam.“Čas norma-skut.“] – opraveno.
Novinka! Sklad – Skladové pohyby – Uzavěrka: ocenění výdajových dokladů, uzamčení dokladů. Nelze provádět pohyby na skladě do uzavřeného období.
Sklad – Výstupy – Obratovka skladu: v případě, že v zadaném období proběhly pouze přesuny mezi sklady, pak se příslušná položka nedostala na výstup a chybně se spočítala počáteční a koncová cena skladu – opraveno.
Faktury – Šablony faktur – Kopírovat: bylo nefunkční, někdy se zkopírovalo vše, někdy pouze část – opraveno.
Faktury – Faktury odeslané – Kniha faktur:
– do výběru doplněn údaj „Zákazník“ jako řetězec.
– tisk – v tiskové sestavě se nedalo řadit podle dvou údajů, které byly optimalizovány (MENA, DATUMSPL) – opraveno – (řešeno speciálně pojmenovaným virtuálním údajem „MENA_DATUMSPL“).
Faktury – Faktury došlé – Platební příkazy – Tisk: doplnění SWIFT účtu.
Adresář firem – Vozidla firmy – Míst k sezení: kapacita u cizího vozidla.
Číselníky – Skupiny nákladů a výnosů:
– doplnění dalších skupin. Podrobněnjší členění spotřeby PHM a ujetých km(motohodin), podle jednotlivých agregátů.
– zakázaná oprava záznamu s příznakem „Systémová“.
Servis – Online export DUEL: objevila se chyba „access violation…“ – opraveno.
Servis – Importy dat: Nový import adresáře z účetnictví ENTRY.
Servis – Importy dat – Import nákladů z účetnictví ENTRY: úprava importu – více řádků do jednoho XX dokladu, změna unikátního klíče.
Servis – Importy dat – Import stazek z WebDispečink:
– doplněno generování chybějících států (trajekty).
– doplněna akce „Stání se zapnutým klíčkem“.
– doplněna možnost přiřazení příslušné akce D3K k akci „Jízda“.
Servis – Importy dat: vytvořen nový ovladač AS24 pro španělské a francouzké mýtné PASSango.
Servis – Importy dat – import OMV: vyřešen problém s dvojnásobným započítáváním částek – opraveno.
Servis – Importy dat – import EUROWAG: faktury ze slovenské pobočky nelze importovat – opraveno.
Servis – Fronty zpráv: při „výběru“ se program D3K zasekl – opraveno (optimalizace procedury).
Novinka!Obecné – Gridy: minimální šířka sloupce byla daná šířkou nadpisu – nyní může být i užší. Nastavená šířka sloupce se uchovává.
Obecné – Výběry:
– v případě, že údaj obsahoval NULL, nefungovaly „negativní“ dotazy (nezačínající, neobsahující, nekončící …) – opraveno.
– při výběru dle „optimalizovaného“ údaje se do výběru chybně zařadily i záznamy s prázdným údajem. Přidal-li se „neoptimalizovaný“ údaj do výběru – byl správně i výběr dle „optimalizovaného“ údaje – opraveno.
Obecné – Doklady – Číslo dokladu: povoleno pouze číslo dokladu > 0.

04.04.005

Novinka! Doprava – Jízdní příkaz – Řidiči – Stravné: doplněna nová varianta výpočtu stravného (souběh tuzemského a zahraničního stravného) s ohledem na dvojí výklad § odst. 3 zákona č. 365/2011.
Doprava – Stazka – Souprava – Vozidla – Přidat: při existenci rozpisu čerpání, po přidání vozidla se v některých případech některá vozidla a jeho nádrže zduplikovaly – opraveno.
Doprava – Stazka – Souprava – Vozidla – Smazat: v případě, že mazané vozidlo mělo agregát s navedenou normou spotřeby, mohlo náhodně dojít ke smazání i agregátů jiného vozidla v soupravě.
Doprava – Stazka – Řidiči – Stravné – Vypočtené stravné: odkaz „doklady“ v textu „Stravné je uzavřeno a je možné ho upravovat jen přes doklady“ byl nasměrován do záložky Bezplatná jídla namísto do záložky Doklady – opraveno.
Doprava – Výstupy – Výnosy a náklady jízd – Za vozidla: za jízdní příkaz se kromě záznamu s tahačem objevovaly se stejnými hodnotami duplicitně i záznamy s SPZ návěsů z jízdního příkazu (zobrazeny byly s kmenovým číslem tahače) – opraveno.
Doprava – Výstupy – Podklady pro mzdy – Tisk: do tabulky Seznam doplněny údaje STRAVNE-TUZ a STRAVNE-TIR.
Spedice – Zakázka: odstraněn drobný problém při ručním zapsání typu plnění.
Sklad – Výdejky: Do gridu, výběru a tisku doplněny údaje číslo faktury, a var symbol.
Sklad – Skladové pohyby – Inventární přebytky a manka – Přebytky – Otevřít: nebylo přístupné tlačítko Tisk – opraveno.
Faktury – Faktury odeslané – Kniha faktur – Úhrady: úhrada Vzájemným zápočtem se po uložení změnila na Na bankovní účet – opraveno.
Pokladny – Valutové pokladny – Pokladní doklad: při nastaveném zvětšení nebyly vidět tlačítka Uložit, Zrušit změny, v Rozpisu DPH nebyly vidět všechny sloupce, u formuláře nebylo možno zvětšit šírku – upraveno.
Nastavení – Uživatelé a práva – Kopírovat práva: odstraněno chybové hlášení.
Servis – Exporty dat – Export FO Helios Orange: úpravy exportního XML souboru.
Servis – Textová komunikace – Posílání zpráv TomTom WORK: upraveno kódování české diakritiky.

04.04.004

Doprava – Jízdní příkaz – Souprava – Čerpání – Rozpis na nádrže: nenabízely se všechny nádrže s danou PHM, pouze nádrže vozidla zapsaného v dokladu čerpání – upraveno.
Doprava – Jízdní příkaz – Řidiči – Stravné: v případě nároku na tuzemské stravné a doby strávené v zahraniči v intervalu <1, 5> hodin se doba strávená v zahraničí nepřičítala k době strávené v tuzemsku
– je-li doba strávená v tuzemsku 18 hodin a 1 minutu, spočítalo se stravné jako za interval <12, 18) hodin namísto správného <18, 24> hodin
– vyřešeny kolizní jízdní příkazy s dobou strávenou v zahraničí kratší než 1 hodinu (např. 2 kolidující jízdní příkazy s 0,5 hodinami v zahraničí chybně spočítaly nenulové stravné (doby se neměly v takovém případě sčítat))
Doprava – Výstupy – Přehled záloh řidičů: odstraněno náhodné chybové hlášení.
Spedice – Objednávky – Přehled objednávek – Export – „Export objednávek -> zakázky (XML)“: opraven nefunkční export.
Spedice – Objednávka na cizího dopravce: při zapsání SPZ, která je již v evidenci pod jiným dopravcem docházelo při pokusu o uložení stazky k zacyklení („zatuhnutí“) programu – opraveno.
Spedice – Výstupy Vozový sešit: doplněn údaj „Jízdní příkaz vrácen dne“.
Autoservis – Zakázka – Materiál – Převzít: při nastavení „Při zápisu vybrat z existujících výdejek“, převzetí plánu do skutečnosti bylo bylo nefunkční – opraveno.
Sklad – Výdejka – Uložit: výdejku nebylo možno za určité situace uložit – objevilo se hlášení „Duplicita“ – opraveno.
Faktury – Faktury odeslané – Kniha faktur: doplněna funkce Odznačit vše.
Faktury – Zálohové listy: do seznamu doplněn údaj „Číslo faktury“, která obsahuje tento zálohový list.
Adresář: doplněn údaj „Provozovna“ z fakturační adresy i korespondenční adresy.

4.04.003

Doprava – Jízdy – Stazka: po vystavení jízdního příkazu, připárování XX dokladu a zkontrolování nebylo možno doklad uložit – opraveno.
Doprava – Jízdy – Stazka – Čerpání – Nový doklad – Z cisterny: odstraněno chybové hlášení po vystavení výdejky a jejím zavření. Výdejka byla v tomto případě uložena, ale nebyla připárována ke stazce.
Doprava – Výstupy – Hosp. list: ve variantě Za firmu nebyly spočteny výnosy a některé náklady – opraveno.
Spedice – Objednávka – Vystavit jízdní příkaz/Doprava – Vystavení j. příkazu (pouze D3k Lite): odstraněno chybové hlášení.
Spedice – Objednávky – Vystavení / Přehled objednávek – Výběry: opraven nefunkční výběr podle datumu vystavení objednávky.
Servis – Importy dat – Importy ze systémů sledování vozidel, tachografy: odstraněno chybové hlášení při vlastním importu stazky.

Upgrade 4.04 (4.04.002)

4.03.039

NOVINKA!Doprava – Záznamy o provozu vozidel/Záznam o provozu vozidla – Řidiči – Průběh jízdy: doplněna funkce Mapa – zobrazení průběhu jízdy na mapě.
NOVINKA!Doprava – Jízdy – Stazka – Stravné: kontace stravného na ID dokladech – stravné se nyní automaticky rozlišuje na tuzemské (kontace ST-TUZ) a zahraniční (kontace ST-TIR).
Doprava – Jízdy – Stazka – Stravné: provedena řada úprav, které řeší nesprávný výpočet v extrémních případech.
Doprava – Jízdy – Stazka – Stravné výpočet stravného na kolidujících jízdních příkazech (zahraniční stravné i tuzemské v rámci pracovní cesty):
– při přepočtu se updatoval údaj Přiznáno (resp. Přepočteno), přestože byl ručně upraven – upraveno
– pro výpočtu se jako určující údaj vzal údaj Přiznáno (což způsobilo, že ruční korekce na jednom jízdním příkazu promítla s opačným znaménkem do kolidujícího a v součtu dostáváme stravné dle nastavení) – jako určují je nyní údaj Stravné dle nastavení
– v případě tuzemské pracovní cesty je dovoleno změnit průběh jízdy, přestože je na následujícím jízdním příkazu stravné uzavřeno – zablokovány změny (podobně jako při pokusu o změnu časových údajů na záložce detail, které jsou v takovém případě zablokovány)
Doprava – Jízdy – Stazka: v případě více řidičů na stazce se seznam řadil podle jména. Při zápisu cestovního výdaje se předvyplňoval vždy první dle řazení – upraveno – převyplňuje se hlavní řidič.
Doprava – Jízdy – Stazka: upraveno zobrazení grafu řidiče.
Doprava – Jízdy – Stazka – Řidiči (resp. záložka Řidiči v seznamu stazek): v případě, že stazka začínala a končila ve stejný čas, bylo možna u řidičů připojit tutéž stazku jako „Předcházející jízdní příkaz“ nebo „Následující jízdní příkaz“ v pracovní cestě. V takovém případě se program zacyklil. Opraveno.
Doprava – Jízdy – Stazka – Řidič: při změně řidiče se v Průběhu jízdy mazaly všechny záznamy hlavního řidiče a pro nového řidiče se vygeneroval příjezd a odjezd – upraveno tak, aby záznamy v průběhu jízdy zůstaly zachovány.
Doprava – Jízdy – Kniha interních dokladů: do seznamu a výběru doplněny údaje o celkové ceně dokladu.
NOVINKA!Doprava – Jízdy – Kniha interních dokladů: do dokladu doplněn údaj SPZ, jako je to u dokladu XX. Zajištěno promítnutí do nákladů, aniž by byly spárovány se stazkou (stejně jako u XX dokladů).
Doprava – Vozidla: změna SPZ návěsu se nepromítala na kartě tahače – upraveno.
Doprava – Řidiči – Sazby pro mzdy – Sazby za jízdní příkaz – Procento sazby kapesného (PSK): nefungovala varianta stanovení sazby kapesného na SPZ – opraveno.
Doprava – Řidiči – Evidence pracovní doby: v případě mazání zapsaných akcí se nevymažaly příslušné vygenerované akce (se začátkem v 00:00) – opraveno.
Doprava / Spedice – Zakázka (ZA i ZD) – Detail: rozšířena maska údajů Hmotnost a Objem.
Doprava – Výstupy – Denní rozbor čerpání PHM – doplněno externí číslo z XX dokladu.
Doprava – Výstupy – Seznam řidičů s prošlou kontrolou / Autoservis – Výstupy – Seznam mechaniků s prošlou kontrolou: do výstupu v obou úlohách byly zahrnuty i kontroly zaměstnanců, kteří nemají ani příznak řidič ani příznak automechanik.
Doprava – Výstupy – Hospodářský list vozidla – v nápovědě pro výběr vozidla, nebylo možno vyhledávat SPZ, obsahující mezeru – při zadání mezery se provedlo zakliknutí SPZ – opraveno.
Spedice – Zakázka (rozpisová obsahující podzakázku s několika nakládkami) – Kopírovat – Smazat podzakázku – Uložit: odstraněno chybové hlášení.
Spedice – Zakázka – Nakládky a vykládky – Opravit: odstraněno chybové hlášení při použití klávesové zkratky ALT A namísto kliknutí na OK.
Spedice – Dispečerská plachta: upraveno zobrazení více poznámek nae stejné datum.
NOVINKA!Spedice – Zakázka – Kontrola výše pohledávek:
– Nastavení systému – Spedice – Zakázky: doplněn globální parametr: „Kontrola objemu pohledávek – započítat vystavovanou zakázku“
– upravena funkce pro zjišťování překročení limitu: Při nastaveném parametru (viz výše) se při ukládání zakázky provede kontrola znovu se započtením ceny ukládané zakázky. V případě překročení 1. limitu se zobrazí upozornění a dotaz, zda pokračovat v ukládání, při překročení 2. limitu se zakázka neuloží.
Spedice – Objednávka opakovaná:
– z hlavičky Nakládky/Vykládky se do Jízdy – Nakládky/Vykládky nekopíroval údaj Telefon – doplněno
– Tisk objednávky (jízdy): opraveno chybné řazení nakládek/vykládek v tisku.
Spedice – Objednávka – Jízda opakované objednávky:
– při přidání jízdy se automaticky přenesla poznámka k zakázce z jízdy opak. Zakázky do poznámky k objednávce v jízdě opak. Objednávky – chyba – opraveno.
– do jízdy opak objednávky doplněna záložka Poznámka k objednávce. Do ní se při přidání jízdy zkopíruje poznámku z hlavičky opak.
Spedice – Výstupy – Rentabilita spedice:
– do rozpisu zakázek doplněno číslo FO a datum zd. plnění.
– do rozpisu objednávek doplněno číslo FD a datum upl. DPH.
– režijní náklady: úprava algoritmu „rozpouštění“ režijních nákladů.
Spedice – Výstupy – Vozový sešit: doplněny údaje: Kmen.číslo, Středisko vozidla (grid, Výběry, tisk), SPZ tahače, SPZ návěsu (doposud pouze SPZ/SPZ návěsu), Středisko jízdního příkazu, DIČ – firemní, DIČ – firmy z adresy první nakládky, DIČ – firmy z adresy první vykládky, Název firmy zákazníka (objednavatele), Ulice zákazníka, Město zákazníka, DIČ zákazníka, údaj ZACLENÍ z první nakládky, číslo dokladu faktury odeslané doplněno i do podzakázek rozpisové zakázky, variabilní symbol odeslané i došlé faktury(seznam).
Autoservis – Automechanici: odstraněn problém při překročení povoleného počtu automechaniků.
Autoservis – Výstupy – Majetek svěřený automechanikům: odstraneno chybové hlášení.
Autoservis – Výstupy – Seznam prošlých kontrol u mechaniků a vlastních/cizích vozidel – záložka Cizí vozidla – Výběry: u kmenového čísla se chybně nabízel seznam vlastních vozidel – opraveno.
Sklad – Hlavní karty – Opravit: odstraněno chybové hlášení při zápisu EAN.
Sklad – Skladové pohyby – Výdejka – Vystavit (resp. Doprava Jízdní příkaz – Souprava – Čerpání – Nový doklad – Z cisterny, … ): program zdánlivě „zatuhnul“ při otevírání nového dokladu výdejky (ve skutečnosti se po několika minutách otevře) – upraveno.
Sklad – Skladové pohyby – Výdejka ze skladu: odstraněno upozornění na nízkou prodejní cenu v případě shodnosti prodejní a nákupní ceny.
Sklad – Skladové pohyby – Výdejka – vystavení účtenky: do hlavičky účtenky se nyní doplňuje kontace z prvního řádku výdejky.
Sklad – Skladové pohyby – Přesuny mezi sklady: odstraněno chybové hlášení při přesunu položky, která má výrobní čísla.
Sklad – Skladové pohyby – Inventury – Zápis stavů: umožněno řazení seznamu.
Logistický sklad – Sazby pro fakturaci: rozšířen počet desetinných míst u Sazby na 3.
NOVINKA!Logistický sklad – Výdej z pozice:
– vedle Zákazníka doplněna záložku Odběratel (obdoba Plátce přepravy na ZA).
– do tisku doplněn název a celá adresa Odběratele.
– Tisk: do seznamu údajů pro tisk doplněn údaj Výdejka (klasický sklad).
NOVINKA!Logistický sklad – Přesun mezi pozicemi: doplněna možnost vystavit kromě výdejky z klasického skladu také příjemku.
Logistický sklad – Příjemky do pozic – Tisk: do seznamu údajů pro tisk doplněny údaje Příjemka a Výdejka (klasický sklad).
Logistický sklad – Stavy na pozicích: doplněn údaj „Objednací číslo“.
Logistický sklad: provedeno množství drobných i zásadnějších úprav.
NOVINKA!Faktury – Faktura odeslaná: při uložení faktury se nyní provádí kontrola, zda jsou na faktuře různé sazby dph s upozorněním.
NOVINKA!Faktury – Faktury odeslané – Kniha faktur – Poznámka: doplněno tlačítko Opravit. Při ukládání se nebere v potaz, zda byl doklad již exportován.
Faktury – Faktury odeslané – Kniha faktur – Tisk: do tiskového zdroje hlavičky faktury doplněn údaj se seznamem externích čísel objednávek (řetězec).
Faktury – Faktura odeslaná – Položka: jednotková cena rozřířena na 3 desetinná místa v souladu s ceníkem služeb v Log. skladu.
Faktury – Faktury odeslané – Fakturace výkonů: seznam míst nakládek a vykládek v šabloně byl řazen dle data a času, nikoliv dle poř. čísla – upraveno.
Faktury – Kniha došlých faktur – zadání došlé faktury v cizí měně: program umožnil uložit fakturu aniž by byl platný kurz v kurzovním lístku. To pak způsobilo, že údaj „Celkem s daní v CZK“ byl nulový – upraveno.
Faktury – Bankovní výpisy – hlavička výpisu se zobrazuje červenou barvou, přestože jsou všechny položky výpisu spárované (resp. mají nastaven příznak Nepárovat) – v případě existence položky spárované s dobropisem – opraveno.
Faktury – Zálohové listy – Tisk: do formuláře ZL doplněn stát zákazníka.
Faktury – Platební příkazy – Export platebních příkazů do Sparkasse: do výstupního souboru doplněn variabilní symbol.
Faktury – Dobropisy: při opravě dobropisované částky na položce dobropisu se tato nepromítla do databáze na položce, pouze v hlavičce dokladu. To způsobovalo, že rozdíl, o který se DO opravil, se objevil v položce Zaokrouhlení v tisku. Opraveno.
Adresář – Druhy kontrol firem v adresáři: nefungovalo automatické přidání označených kontrol při přidání nové firmy.
Číselníky – skupiny nákladů a výnosů….: omezeno zmenšení okna.
Servis – Exporty dat – Export FO do ENTRY: doplněna volba, zda do údaje zakázka exportovat SPZ nebo kmenové číslo vozidla.
Servis – Exporty dat – Export dobropisů do POHODY:
– export dobropisu se prováděl ve výši dobropisované faktury nikoliv ve výši dobropisu – opraveno
– změněn typ dokladu: místo issuedCreditNotice (dobropis) použito issuedCorrectiveTax (opravný daňový doklad)
NOVINKA!Servis – Importy dat: vytvořen nový ovladač pro import stazek z Web Dispečink – Lupus.
Servis – Importy dat – Import úhrad (Pohoda a Pohoda SQL): nepárovaly se úhrady faktur došlých – opraveno.
Servis – Import dat – Import jízdních příkazů Transics: úprava – ke stazce se přiřazují pouze objednávky, které se existují v Doprava 3K.
Servis – Importy dat: u importů, kde se importují záznamy ze zadaného časového rozmezí, provedena úpravu automatického označování jízdních příkazů při importu pro volby „Na každý den vytvořit nový jízdní příkaz“ a „Na každou souvislou řadu vytvořit nový jízdní příkaz“. S ohledem na časové rozmezí importovaných dat se pro dané vozidlo neoznačí počáteční a koncové záznamy (nevíme, zda nepředcházejí nebo nebudou následovat další záznamy). V případě, že datum prvního záznam není stejné jako počáteční datum importovaných dat, resp. datum posledního záznamu není stejné jako koncové datum (=aktuální datum), se jízdní příkaz označí.
Servis – Import – Karlovarské minerální vody (KMV): provedeny úpravy importu dle požadavku.
Servis – Importy dat – Importy ze systémů sledování vozidel – Systém EchoTrack:
– Zakázka: časy nakládek a vykládek převedeny z UTC na lokální čas
– Zakázka: DPH ke smluvní ceně se předvyplňuje dle parametru Nastavení systému – Spedice – Zakázky – DPH zakázky.
Servis – Importy dat – Importy ze systémů sledování vozidel – Možnosti driveru – Parametry: doplněn parametr automaticky vytvářet nové jízdní příkazy dle způsobu označování
Servis – Importy dat – Importy ze systémů sledování vozidel – Webdispečink: z důvodu rychlosti byl import rozdělen na samostatné fáze: stažení záznamů do databáze D3K (může být nastaveno jako Automatická úloha) a vlastní import stazek (ručně nebo automaticky). Z webservice se každopádně stahují pouze nové (dosud nestažené) záznamy.
Servis – Importy dat – PREMID: úprava ovladače v souvislosti se změnou struktury exportního souboru.
Servis – Online exporty dat – ABRA G2:
– Faktury odeslané: faktura se po importu přepočítá a zaokrouhlení nesouhlasí se zaokrouhlením na originální FO. Vyřešeno nastavením údaje PricePrecision na 4 desetinná místa (defaultně jsou 3, viz nastavení ABRY: Administrace – Firemní údaje – Parametry – Slevy a prodejní ceny – Počet desetinných míst na řadcích dokladu).
– Pokladní výdej ABRA G2: odstraněno chybové hlášení.
Servis – Automatické úlohy – Automatická fakturace: ve výsledné faktuře nebyly nahrazeny symboly pro údaje z DB (např. $SPZ$ ap.) – opraveno.
Nastavení – Nastavení systému: po spuštění této úlohy se tato úloha vždy otevřela v malém okně, ale chovala se jako maximalizovaná – upraveno.
Obecně – zobrazení oken ve Windows 7: Při nastavení velikosti písma 125%, 150% se nezobrazovala některá okna celá. Především se jednalo o formulář faktury došlé, faktury odeslané – upraveno.

4.03.025

Spedice – Zakázky a objednávky – Zakázky – Přijetí zakázky – Tisk – formulář „Přehled zakázek a podzakázek“: netisknuly se řádně podzakázky – opraveno.
Spedice – Přehled objednávek – Označit (několik objednávek) – Tisk (nikoliv náhled) – Tisk detailu objednávky: vytisknula se pouze jediná objednávka (aktuální záznam) – opraveno.
Autoservis – Zakázky – Přehled zakázek: do gridu Subdodávky doplněny údaje „Datum dodání“ a „Marže (před slevou)“ stejně jako je tomu na formuláři zakázky – Subdodávky.
Sklad – Skladové pohyby: do tisku, seznamu a výběru doplněn údaj „Střed.odběratele“.
Sklad – Výstupy – Obrat z prodeje dle zákazníků: odstraněno chybové hlášení při spuštění úlohy.
NOVINKA!Logistický sklad: doplněna funkce Přístup ke střediskům a dokladům středisek stejně jako v modulu Spedice.
Logistický sklad – Karty a číselníky – Hlavní karty-logistické sklady – záložka Měrné jednotky: doplněno chybějící přístupové právo pro běžného uživatele.
Logistický sklad – Karty a číselníky – Hlavní karty-logistické sklady – Detail:
– upraven zápis hmotnostní měrné jednotky.v – zakázáno změnit hlavní MJ, pokud již existují doklady navedené k této kartě.
Logistický sklad – Pohyby na pozicích – Příjem do pozice: doplněno chybějící právo pro běžného uživatele.
Logistický sklad – Pohyby na pozicích – Výdejka z pozice: doplněny údaje Brutto, Tára, Netto analogicky k Příjmu do pozice a Přesunu mezi pozicemi.
Logistický sklad – Pohyby na pozicích – Výdejka z pozice: odstraněn problém při pokusu o vytvoření klasické výdejky z výdejky z pozice v případě, že u hlavní MJ byl naveden vztah k základní MJ jiný než 1 – hlášení o nedostatečném množství na klasickém skladě.
NOVINKA!Faktury – Faktury odeslané – Log. sklad: doplněna možnost členění fakturačních výkonů dle středisek.
Faktury – Faktury odeslané – Kniha faktur – Tisk: v tiskových sestavách se chybně tisknuly údaje „K úhradě“ & „Uhrazeno“ v případě použití zálohového listu.
NOVINKA!Faktury – Faktury došlé a Platební příkazy – Export platebních příkazů: vytvořen nový ovladač pro Ostsächsische Sparkasse Dresden.
Fakturace – Kniha faktur došlých: do gridu, výběru a tisku doplněny údaje „IČO dodavatele“, „DIČ dodavatele“.
Faktury – Faktury odeslané/Faktury došlé a platební příkazy – splitter: při stisknutí tlačítka „Skrýt detail“ , následně „Zobrazit detail“ se splitter posunul dolů pod detail – upraveno.
Faktury – Vzájemný zápočet: upraveno zobrazení úhrady vzájemným zápočtem u již dříve částečně uhrazených faktur.
Servis – Exporty dat – Export zálohových listů Compekon: doplněno chybějící přístupové právo pro běžného uživatele.
NOVINKA!Servis – Importy dat: vytvořen nový ovladač Import došlých faktur DATAINFO.
NOVINKA!Servis – Importy dat – Transakce platebními kartami: do Možností driveru doplněna volba „Používat výchozí popis hlavičky. V hlavičce XX dokladu do se do údaje POPIS zapisoval text „Transakce platební kartou xxxxxx“ (nyní výchozí volba). Při vypnutí volby se místo tohoto textu doplní popis položek oddělený středníkem – viz ruční pořizování dokladu.
NOVINKA!Servis – Importy dat/Automatické úlohy: vytvořen nový ovladač Import zakázek ze SAP (Karlovarské minerální vody), potvrzování zakázek, změna stavů.
NOVINKA!Servis – Importy dat/Automatické úlohy – Záznamy ze systémů sledování vozidel: vytvořen nový ovladač pro import stazek ze systém EMTEST.
Servis – Automatické úlohy: úprava funkce Automatické úlohy. Nová funkcionalita se projeví v upgrade 04.04.
Servis – Automatické úlohy: doplněn automatický export vydaných a přijatých faktur POHODA. Nová funkcionalita se projeví v upgrade 04.04.
Instalace D3K – update DB: provedena drobná úprava.

4.03.020

Doprava – Jízdy – Záznamy o provozu vozidel – Výběr: do výběru doplněn údaj SPZ návěsu – umožněn výběr stazek se zvoleným návěsem.
Doprava – Jízdy – Kniha dokladů vyúčtování – Smazat: dočasně nefunkční – opraveno.
Doprava – Náklady – Náklady na opravy: doplněno zapamatování posledně zvoleného výběr SPZ (Zařazená vozidla / Všechna vozidla).
Doprava – Náklady – Náklady na opravy: do nabídky SPZ, doplněn údaj Středisko.
Doprava – Náklady – Silniční daň – Zrušit uzavření období: upraven text hlášení.
Doprava – Výstupy – Hospodářský list vozidla: drobné úpravy formuláře.
Spedice – Zakázky – Zakázka sběrné služby:
– tisk AVIZA: do nabídky podzakázek, ke kterým je možno tisknout AVIZO doplniěn údaj Dodací podmínky.
– řada dalších drobných úprav.
Autoservis – Vozidla – Vozidla cizí: doplněna možnost změny proporcí detailu a seznamu (možnost zvětšení pole poznámky).
Logistický sklad:
– Příjem do pozice – detail položky: je-li u dané měrné jednotky na hlavní kartě uvedena nenulová hmotnost, zpřístupní se údaje Brutto a Tára. Při jejich zadání se automaticky vyplní údaj Množství.
– doplněno propojení s „klasickým“ skladem: Příjemku PR lze vystavit z naskladnění LN, výdejku VD z vyskladnění LV, přesunu LP a též z naskladnění LN.
Logistický sklad – Přesun mezi pozicemi:
– doplněn údaj Nový zákazník: při změně zákazníka se od tohoto data zboží skladuje již pro nového zákazníka. Pokud budete použita funkce „Vystavit výdejku ze skladu“, dojde navíc zároveň ke snížení stavu skladu. Výdejka je podkladem pro prodej zboží.
– doplněna volba Zachovat původní pozice
Logistický a klasický sklad:
– povoleno Evidenční číslo i u karet, které jsou pouze na logistickém skladu
Logistický sklad: úprava algoritmu vyskladňování FEFO (FIFO) při stejném datu expirace a datu příjmu.
Adresář – Detail – Převzít z OR: drobné úpravy formátu adresy ve spec. případech.
Faktury – Kniha odeslaných i došlých faktur: doplněna funkce Skrýt detail/Zobrazit detail.
Faktury – Faktury došlé – Vystavit: odstraněno cybové hlášení při pokusu o uložení faktury s datem zd. plnění v předcházejícím roce v případě, že vyplněné středisko je platné až v roce vystavení FD.
Faktury – Kniha faktur FO/FD – záložka Exporty: nezobrazovaly se provedené exporty – opraveno.
Servis – Importy dat – Import obratů platebních karet EUROWAG:
– doplněn import německého mýta.
– úprava pro import faktur za služby.
Servis – Importy dat – Import obratů karet AS24: doplněn import mýta.
Servis – Exporty dat – Export DATAINFO: doplněn export interních dokladů (ID).
Obecně – Seznam svátků (skrytá tabulka): doplněny Velikonoce do r. 2020.

4.03.016

Doprava – Vyúčtování pracovní cesty: odstraněno chybové hlášení po stisku funkce vyúčtovat/odsouhlasení.
Servis – Exporty dat – Export FD do účetnictví POHODA: úprava v souvislosti se změnou zákona o DPH.

4.03.015

NOVINKA!Změny v souvislosti s novelou zákona o DPH od 1.4.2011
– v hlavičce dokladů faktura přijatá, pokladna výdej přibyl nový údaj datum uplatnění dph (datum přijetí daňového dokladu)
– datum uplatnění dph byl přidán do knihy došlých faktur a pokladní knihy
– opravný daňový doklad (dříve dobropis k faktuře vydané) – doplněn důvod opravy
– formulář opravného daňového dokladu byl upraven podle nových požadavků (tisk důvod opravy, rozdíly mezi opravenými a původními částkami,…)
NOVINKA!Doprava – Kontroly a hromadné změny jízdních příkazů – Hromadná korekce stravného zadaným %: doplněna možnost hromadného zrušení kontroly, popř. zrušení vyúčtování.
Doprava – Řidiči – Premiové listy: upraveno nefunkční tlačítko „Ridiči ve stavu“ „Všichni řidiči“.
NOVINKA!Doprava – Řidiči: do tiskové sestavy doplněny údaje Datum narození, Datum LP (lékařská prohlídka), Datum PO (profesní osvědčení).
Doprava – Vozidla/Řidiči – Kontroly – Zápis kontroly: odstraněno chybové hlášení při zadání textu údaje Protokol delší než 50 znaků.
NOVINKA!Doprava – Vozidla: do tiskové sestavy doplněny údaje Hmotnost/Objem, Platnost STK (TK – datum příští kontroly) a platnost ověření tachografu (CT – datum příští kontroly).
Doprava – Vozidla – Evidence pneumatik: upraven výpočet údaje Najeto při akci Měření.
Doprava – Vozidla – Evidence pneumatik: v kartě pneumatiky doplněno zobrazení SPZ a pozice na které byla naposledy pneumatika obuta. (Brát z poslední akce obutí pneu)
Doprava – Vozidla – Výměna tach.: výměnu tachografu bylo možné provést i na vozidle, které tachograf nemá (návěs); návěs se pak dostával např. do výstupu kontroly návaznosti tachografu apod. – upraveno.
Doprava – Stazka – Nakládky a vykládky – Skutečnost – Převzít z plánu: drobné úpravy.
Doprava – Kniha ostatních dokladů – formulář XX dokladu: do nabídky SPZ doplněn údaj Středisko vozidla.
Doprava – Výstupy – Hospodářský list – Položkově: upravena chybná znaménka u některých částek.
Doprava – Výstupy – Přehled odpracované doby zaměstnanců – Tisk: odstraněno chybové hlášení – chybějící údaje začátek a konec pracovní doby.
Spedice – Zakázka na přepravu: upraveno zobrazení komponent pro WINDOWS 7, velikost písma 125%.
Spedice – Přijetí zakázky – Vyst. podle šab./Kopírovat – Uložit: odstraněno chybové hlášení při ukládání zkopírované opakované zakázky obsahující jizdu s vyplněnými nakládkami.
Spedice – Objednávka přepravy – Tisk – Tisk dokladů sběrné služby:
– upraven součet u zásilek za jednu zakázku v sestavě „Přepravní list (sběrná služba)
– upraveno řazení zásilek v tisku dle pořadí v zakázce
– doplněn celkový součet za všechny zakázky
– doplněny údaje Převzal, Potvrdil do sestavy Přepravní list (sběrná služba)
– doplněn tisk údajů ze zásilek v tisku smlouvy o přepravě
– vytvořena sestava „Smlouva o přepravě (sběrná služba)“
Spedice – Výstupy – Vozový sešit – Výběry – Obchodní případ: doplněna možnost výběru dle ručně zadaného kódu obch. případu nebo jeho části.
Sklad – Skladové pohyby – Příjemky na sklad – Vystavit příjemku – příjem pneu, u které je možné zapisovat výrobní čísla: odstraněno chybopvé hlášení při zakliknutí „Zařadit do evidence pneumatik“.
Faktury – Faktury odeslané – Fakturace výkonů: grid dokladů k fakturaci – doplněna funkce exportu do EXCELu.
Faktury – Faktura došlá – spárování nové položky FD, resp. mazaní spárované položky FD, s XX dokladem navázaným na jízdní příkaz se zkontrolovaným čerpáním – fakturu došlou nebylo možno uložit – upraveno.
Faktury – Faktury došlé – Kniha faktur: údaj Celkem s daní v CZK nyní obsahuje částku k úhradě přepočtenou kurzem odběratele. Dříve obsahoval částku před zaokrouhlením přepočtenou v případě tuzemské faktury kurzem dodavatele.
Fakturace – Logistický sklad: do datumu konce výkonu se doplňovalo chybé datum – upraveno.
Adresář – Převzít z OR: úprava importované adresy do standardizovaného tvaru.
NOVINKA!Adresář – Číselník klíčů: doplněny další varianty sledování dlužných částek zákazníka (např. celkového objemu včetně rozpracovaných zakázek).
Adresář – Adresář firem: doplněna kontrola formátu IČ dle masky – viz Nastavení systému.
Servis – Importy dat: Vytvořen ovladač pro import úhrad z účetnictví KOSYS.
Servis – Importy dat/Automatické úlohy – Záznamy ze systému sledování vozidel ECHOTRACK:
– přepracován import stazek – nová struktura XML
– doplněn import zakázek a generování objednávek přepravy současně s vazbou na stazku
Servis – Exporty dat – Obecný formát DBF – Export Faktur došlých: do tabulky hlaviček faktur doplněn údaj Datum uplatnění DPH (viz novela zákona o DPH od 1.4.2011).
Servis – Importy dat: vytvořen ovladač Import tankování IDS – nový formát.
Nastavení – Uživatelé a práva: drobné úpravy v přidělování přístupových práv.

4.03.012

NOVINKA!Doprava – Vozidla – Flotily vozidel – Tisk: nová sestava Seznam včetně vozidel a řidičů.
Doprava – Vozidla – Evidence pneu: upraveno zobrazení údaje Najeto na obuté pnemuatice, kde poslední akcí je měření se zadaným stavem tachografu.
Doprava – Řidiči – Evidence pracovní doby: do přehledu i do tisku doplněny údaje Začátek a Konec pracovní doby.
Doprava – Řidiči – Evidence pracovní doby – Tisk: do tiskových sestav doplněn začátek a zahájení a ukončení práce.
Doprava – Záznamy o provozu vozidel: odstraněna nutnost zrušení kontroly všech záložek při mazání stazky. Nahrazeno upozorněním.
Doprava – Výstupy – Hospodářský list za střediska: nespárované výdejky s typem výdeje „Vlastní firma – středisko“ se nezapočítávaly v hospodářském listu za střediska – opraveno.
Doprava – Výstupy – Přehled jízd, kniha jízd, evidence dokladů – Přehled jízd – Tisk: odstraněno chybové hlášení.
Doprava/Adresář – Druhy kontrol: při pokusu o zapsání duplicitního kódu kontroly při současně vyplněné poznámce se místo hlášení Duplicita! objevovalo chybové hlášení Chyba databáze: Blob not found – opraveno.
Spedice – Sběrná služba:
– doplněny tiskové výstupy:
– bordereau + collection advise
– Přepravní list (POD) pro dopravce
– Ložná listina + zápis o vykládce
– hlavní přepravu nabízí se k fakturaci pouze v případě, že obsahuje nějaké zakázky I/DDP nebo E/EXW (= je-li fakt. částka <> 0]
– při přidání podzakázky I/EXW nebo E/DDP do objednávky přepravy se automaticky generuje poplatek – Svoz/rozvoz+manipulace – s nulovou částkou – stačí doplnit částku.
– u podzakázky I/EXW a E/DDP je povinný odesilatel.
– do faktury na zakázku sběrné služby doplněno zobrazení SPZ.
– doplněna možnost navést poplatek k libovolnému řádku (zakázce) ve standardní objednávce (dosud možné pouze k I/EXW a E/DDP)
Spedice – Výstupy – Rentabilta:
– upravena filosofie započítávání rozpisových zakázek do zvoleného období
– záložky Zakázky, Objednávky – zobrazují se odpovídající výnosy/náklady – dříve se zobrazovaly celé částky, což ztěžovalo kontrolu u rozpisových zakázek
– doplněny údaje pro sběrnou službu: costshare – výnosy/náklady/objednávka na hlavní přepravu
– u zakázek se zobrazuje i číslo objednávky a naopak
Spedice – Dispečerská plachta: odstraněno chybové hlášení při přetažení zakázky těsně pod vlastní objekt plachty a následném scrollování plachty.
NOVINKA!Logistický sklad – Vyskladnění: na hlavní kartu doplněn parametr, zda při vyskladnění respektovat měrnou jednotku či povolit přepočet měrných jednotek.
Sklad – Výdejka: při smazání poslední položky z výdejky a uložení výdejky se zobrazí dotaz, zda má být výdejka smazána. Pokud byla zakázka svázána se zakázkou Autoservisu, výdejka ani položka se nesmazaly – opraveno.
Sklad – Skladové pohyby – Příjemky na sklad – Vystavit příjemku: odstraněno chybové hlášení při příjmu pneu (karta s výrobními čísly).
Sklad – Skladové pohyby – Výdejka ze skladu: upraveno chybné doplnění ceny při opravě množství, která vyvolá nutnost vyskladnit z dalšího řádku příjemky.
Sklad – Výstupy – Přehled nákupu materiálu – Podle dokladu – Tisk: do přehledu i tiskové sestavy doplněny údaje Faktura došlá a Var. symbol FD.
Faktury – Faktury odeslané – Logistický sklad: odstraněno náhodné chybové hlášení při vystavení faktury v důsledku chybného stanovení konce skladování.
Faktury – Faktury odeslané – Kniha faktur – modul Autoservis, záložka Položky: extrémně pomalé načítání položek faktury – optimalizováno.
Faktury – Faktury došlé: doplněny výběry Faktury s vyjádřením a Faktury bez vyjádření.
Faktury – Faktury došlé a platební příkazy – Faktura došlá: odstraněn problém při pokusu o uložení FD s připárovanými XX doklady z jízdních příkazů, které mají zkontrolované čerpání a změně kurzu.
Faktury – Faktury došlé a platební příkazy – Vystavení platebního příkazu: řazení dle čísla faktury nerespektovalo rok vystavení – opraveno.
Faktury – Faktury došlé – Kniha faktur – Vyjádření – Potvrdit: odstraněno chybové hlášení.
Faktury – Faktury došlé – Kniha faktur: u faktur s rozepsanými položkami se chybně zobrazovaly některé údaje v seznamu.
Faktury – Vzájemné zápočty – Úhrady: odstraněno chybné zobrazení úhrad vzájemných zápočtů.
Faktury – Šablony faktur – Autoservis: do nabídky údajů doplněn údaj Kmenové číslo vozidla pro případ vnitropodnikové fakturace zakázek na vlastní vozidla.
Adresář – Mapa: v případě, že je ve firemních údajích stát firmy na více než 3 znaky (záložka Nastavení – Nastavení systému – Firemní údaje – Stát firmy), nebylo možno zobrazit mapu – opraveno.
Servis – Importy dat – Import TAGRA: upraveno chybné načítání km do průběhu jízdy.
NOVINKA!Servis – Importy dat/Automatické úlohy – Záznamy ze systému sledování vozidel ECHOTRACK:
– přepracován import stazek – nová struktura XML
– doplněn import zakázek a generování objednávek přepravy současně s vazbou na stazku
Servis – Exporty dat – Export Faktur došlých – Obecný DBF: do exportu doplněno analytické středisko z vazebního dokladu.
Servis – Online exporty – Možnosti driveru: umožněno řazení v záložkách Kódy firem a Řidiči.
NOVINKA!Obecně: gridech (seznamech) se zobrazuje pořadové číslo aktuálního záznamu.
Obecně: provedeny některé úpravy velikosti a rozložení komponent na formulářích tak, aby nedocházelo k problémům při nastavení monitoru na velké rozlišení při současné volbě velkého fontu.
Obecně: odstraněno náhodné chybové hlášení při zobrazení komponenty s možností násobného výběru (např. Autoservis – Výstupy – Podklady pro mzdy mechaniků – Automechanik).

4.03.007

Doprava – Vozidla: v seznamu vozidel chyběly návěsy – opraveno.
Doprava – Jízdy – Záznamy o provozu vozidel – Tisk: nezobrazovaly se tiskové sestavy („Vydaný záznam o provozu vozidla“, „Záznam o provozu vozidla – oboustraně“, „Záznam o provozu vozidla – oboustraně(2)“) v případě nepřítomnosti nakládek a vykládek – opraveno.
Doprava – Sazby pro mzdy: při přezobrazení záložek nefungovala funkční tlačítka, přidat, opravit,…
Doprava – Výpočet splátek silniční daně: tiskový formulář Vzor 14: kód rozlišení typu přiznání má být A (nikoliv K) – opraveno. Spedice – Zakázky – Vystavit: akce se náhodně neprovedla – opraveno. Spedice – Zakázky: vystavení rozpisové zakázky dle šablony: pokud se ve zkopírované zakázce provedlo zrušení podzakázky, při pokusu o uložení zakázky se zobrazilo chybové hlášení – opraveno.
Spedice – Zakázka (opakovaná) – Objednávka – Nová obj. – zvolení Opakované objednávky – Uložit: odstraněno chybové hlášení.
Obecně Mapy: v případě, že ve Windows – Místní nastavení byl nastaven jako Desetinný oddělovač znak „.“, nezobrazila se vzdálenost – opraveno.
Servis – Exporty dat – Export Adresáře: ve výběru „Záznamy k exportu“ se nabízely i vyexportované záznamy.

4.03.005

NOVINKA!Doprava – Náklady – Výpočet splátek silniční daně – Tisk: vytvořen nový formulář pro rok 2011 (vzor č. 14).
Doprava – Náklady – Výpočet splátek silniční daně:
– Tisk – Přiznáni k dani silniční: pokud vozidlo v průběhu sledovaného roku dovršilo 9 let od data první registrace a způsob výpočtu silniční daně je „Podléhá dle § 6 odstavce 6“, pak se do přiznání nevytisklo datum první registrace ani číslo odstavce slevy dle §6 – opraveno.
– Tisk – Přiznáni k dani silniční: odstraněno zobrazování desetinných míst v tisku přiznání.
– částky k zaplacení za jednotlivá období nebyly zaokrouhlené na celé koruny nahoru – upraveno.
Doprava – Náklady – Pravidelné platby a režie – Silniční daň:
– odstraněno hlášení o duplicitě při změně kódu silniční daně od data.
– pokud bylo vozidlo zařazeno do provozu a ve stejný den zařazeno do depozitu, počítala se dále silniční daň – opraveno.
Doprava – Kniha interních dokladů: do seznamu položek a do výběru doplněn příznak, zda doklad byl vyúčtován (funkce Vyúčtovat CV).
Doprava – Stazka – Tisk – Formulář Záznam o provozu vozidla – oboustranně: při lichém počtu nakládek a vykládek se nevytiskly všechny nakl./vykl. – opraveno.
Spedice – Přehled zakázek: doplněno zobrazení a možnost výběru dle údajů Plánované km, Typ plnění.
Spedice – Zakázky – Kopírovat: odstraněno chybové hlášení při pokusu o uložení zkopírované rozpisové zakázky.
Spedice – Zakázky – Přehled zakázek: sloupec Seznam N/V byl prázdný – opraveno.
Spedice – Zakázka – Vystavit: odstraněno chybové hlášení v případě, že uživatel neměl přiděleno právo „Spedice – Zakázky – Správce šablon“.
Spedice – Zakázka – Místo nakládky/vykládky: tlačítko Poznámka se zpřístupnilo až po uložení nakl./vykl. – opraveno.
Spedice – Zakázka sběrné služby: řada drobných úprav.
Spedice – Deník dispečera – Tisk: upraveny součty v sestavách tak, aby se nezapočítávaly ceny podzakázek rozp. zakázek a hlavičky opakovaných zakázek.
Spedice – Dispečerská plachta: odstraněno náhodné chybové hlášení při přetahování objednávky na jiné vozidlo.
Spedice – Výstupy – Přehled trajektů – Výběr: udstraněno chybové hlášení při výběru dle údaje Délka vozidla a některých dalších numerických údajů.
Spedice – Výstupy – Rentabilita spedice/Vozový sešit: nepočítaly se režijní náklady – opraveno.
Autoservis – Zakázky – Ukončení zakázky – Zakázka – Otevřít – Materiál – Přidat ze skladu: odstraněno náhodné chybové hlášení.
Fakturace – Šablony faktur: údaj NAVES_SEZNAM se nenaplnil v případě dopravy smluvním dopravcem – upraveno – doplňuje se z objednávky přepravy.
NOVINKA!Faktury – Vzájemné zápočty – Úhrady: doplněna možnost zaplacení VZ v hotovosti.
Servis – Exporty dat – Spustit export: optimalizován výběr dokladů.
NOVINKA!Servis – Exporty dat: vytvořen nový ovladač Export odeslaných faktur DATAINFO.
NOVINKA!Servis – Exporty dat: vytvořen nový ovladač Export odeslaných a došlých faktur do MONEY S4/S5.
Servis – Exporty dat: úprava ovladače exportu FD COMPEKON dle pokynů autorů sw COMPEKON.
Servis – Exporty dat – Export vyjádření k FD COMPEKON: nebylo možno spustit pod běžným uživatelem – opraveno.
Servis – Online exporty – Možnosti driveru – Kódy firem – Opravit: tlačítko bylo nepřístupné – opraveno.
Servis – Importy dat – Záznamy ze systémů sledování vozidel – Systém Fleetware:
– jízdní příkazy se párovaly dle zadané masky v Nastavení importu s první nalezenou objednávkou odpovídající masce – upraveno, aby se párovala nejnovější objednávka odpovídající masce.
– odstraněno chybové hlášení v případě, že se do jízdního příkazu přidává vazba na objednávku.
Obecně – Vyhledávání údaje: upraven drobný nedostatek při použití lupy „Inicializace hledání“.

4.03.002

• UPGRADE 4.03

4.02.038

Obecně – export dat z gridu do Excelu: odstraněno chybové hlášení při exportu dat do Excelu.
Spedice – Objednávka přepravy – Odeslání dispozic – FleetWare: odstraněno chybové hlášení při odesílání dizpozic.

4.02.037

NOVINKA!Doprava – Jízdy – Kontroly a hromadné změny jízdních příkazů – Hromadná korekce stravného zadaným %: doplněn výběr Bez výběru/Zahraniční/Tuzemské.
Doprava – Jízdy – Záznamy o provozu vozidel: při přidání nakládky/vykládky do existující ZD se nová nakládka/vykládka ve stazce duplikovala – opraveno.
Doprava – Jízdy – Stazka – výpočet stravného: upraven algoritmus výpočtu v případě dvoudenní tuzemské cesty přerušené přechodem hranic.
NOVINKA!Doprava – Výstupy – Přehled jízd, kniha jízd: v záložce Výběr u řidičů a vozidel umožněno vybrat více řídičů nebo více vozidel.
NOVINKA!Doprava – Výstupy – Přehled jízd: vytvořeny nové sestavy: Přehled jízd – normovaná a skuteč. spotř. a Normovaná a skuteč. spotř.-souč. dle SPZ.
Doprava – Výstupy – Hospodářský list: údaj Norma v litrech: načítaly se normy všech agregátů vozidla. Upraveno – započítává se pouze norma hlavního agregátu.
Doprava – Výstupy – Denní rozbor čerpání: do gridu a tiskové sestavy doplněn údaj „Stav tachometru při čerpání“.
Spedice – Zakázka – Tisk zakázky – Odeslání sestavy e-mailem: upraven text předmětu e-mailu = název sestavy + číslo dokladu.
Spedice – Vystavení zakázky: upraven text hlášení při pokusu o uložení dokladu s chybějící měnou.
Spedice – Objednávky – Hlášení o ukončení přepravy: zrušeno předvyplňování data zd. plnění dle data ukončení přepravy do FD.
Spedice – Objednávky – záložky Odeslání dispozic, Naložení, Vyložení, Hlášení, Přehled objednávek, Výstupy – Vozový sešit: po přepnutí do některé z uvedených záložek stále narůstá obsazení paměti. Způsobeno chybou Firebirdu. Použita jiná sekvence příkazů.
Spedice – Dispečerská plachta: do nabídky údajů pro zobrazení doplněno: zakázka – Číslo objednávky zákazníka, objednávka – Vystavil (jméno, zkratka), Uživatel, který objednávku naposledy opravil (jméno, zkratka).
Spedice – Pravidelné platby a režie – Tisk: upravena sestava.
Autoservis – Zakázka: provedeny drobné úpravy v záložkách Práce a Subdodávky.
Autoservis – Zakázka – Vystavit FO – Opravit položku: po změně částky se nezměnila částka v originální měně – opraveno.
Autoservis – Výstupy – Rentabilita autoservisu, Výnosy a náklady dle zakázek, Příjmy podle zákazníků: provedena optimalizace.
Autoservis – Výstupy – Podklady pro mzdy – dle data výkonu: v údaji příplatky byla vždy 0 – opraveno.
Autoservis – sladěno kontování subdodávek na ZC a na FO.
Sklad – Karty a ceny – Prodejní ceny – Přepočítat ceny: odstraněno chybové hlášení v případě položky s připojeným vzorcem obsahujícím typ výpočtu „Přirážka/sleva“.
Sklad – Objednávky odeslané – Tisk objednávky – Odeslání e-mailem: v e-mailu se nepředvyplňovala adresa z adresáře firem – upraveno.
Sklad – Výstupy – Obratovka skladu – Tisk: do sestav doplněny údaje „Přesun příjem“ a „Přesun výdej“.
Sklad – Výstupy – Obratovka skladu – tisk včetně dokladů: v seznamu chyběly archivované doklady.
Faktury – Faktury odeslané – Fakturace výkonů – modul sklad: Při výběru více výdejek k fakturaci s odlišným datumem zd. plnění se datum zdanitelného plnění přebíralo z první výdejky. Upraveno: použije se nejvyšší datum.
Faktury – Faktury odeslané – Fakturace výkonů – všechny moduly: Při hromadném vystavování faktur se do zdanitelného plnění doplní nejvyšší datum z toho modulu, v kterém byly faktury označeny jako poslední – opraveno – doplní se nejvyšší datum za všech fakturovaných výkonů.
Faktury došlé – Výběry: doplněna další výběrová kritéria.
Faktury – Bankovní výpisy: při spárování položky BV s dokladem PP se řádek choval jako nespárovaný (růžový). To způsobovalo, že nebylo možno doklad zpětně odpárovat – opraveno.
Faktury – Šablony faktur – Standardní šablona Sklad: vytvořena nová šablona Šablona faktury (Sklad) – součtová.
Adresář – Detail: na kartě korespondenční adresa nezobrazoval název korespondenčního státu – upraveno.
NOVINKA!Servis – Online exporty – Export do ABRA: do nastavení Řady dokladů doplněna volba „Pouze dávkově“, což umožňuje provádět dávkový přenos dokladů.
Servis – Importy dat – Import stavu objednávek – Fleetware: optimalizováno.
Servis – Importy dat – Import zakázek BT: doplněn import plánovaných km na zakázku.
Servis – Importy dat – Import obratů karet EUROWAG a SHELL: prodejní cena pro „partnery“ se nyní počítá dle zadaného vzorce s tím, že je-li ve vzorci jako základ použita poslední nákupní cena, použije se přímo cena z příjemky.
Servis – Importy dat – Import z CarNet: upraveno chování parametru „Není-li vyplněn řidič, doplnit řidiče z karty vozidla“.“
NOVINKA!Obecně – Komponenty pro výběr SPZ a řidičů: doplněna funkce Vše (označit vše), Nic (odznačit vše), umožněna změna pořadí sloupců.
Obecně – odstraněn ojedinělý výskyt hlášení „Canvas does not allow drawing“ – nastávalo občas na OS VISTA, někdy i na Win XP.

4.02.033

Doprava – Stazka: po vyplnění místa přechodu hranic se stejnou hodnotou přepsal i Cíl cesty v detailu stazky – opraveno.
Doprava – Stazka – Cestovní výdaje – Ostatní – Připojit existující: odstraněn dotaz na volbu řidiče. XX doklad se automaticky přiřadí vždy prvnímu řidiči na stazce.
NOVINKA!Doprava – Výstupy – Přehled stravného: do výběrového okna doplněna volba Pouze zkontrolované stravné. Pokud není zaškrtnuto, zobrazí se i nezkontrolované stravné. Přehled stravného a jeho kontrolu tak lze provést ještě před zkontrolováním stazky.
Spedice – Nabídky, Zakázky – odeslání e-mailem: upraven název přílohy a předmět e-mailu.
Spedice – Objednávky – Ukončení přepravy – volba Zaevidování nové faktury došlé:
– automaticky se předvyplní datum zd. plnění
– při ukládání položky FD potlačeno zobrazení formuláře Zadejte datum ukončení přepravy, jehož zobrazení je v této situaci bezpředmětné.
Spedice – Objednávky – Tisk – Přepravní list:
– upraven tisk SPZ tažného a přípojného vozidla pro případ smluvního dopravce (cizí vozidlo).
– do údaje „Datum začátku výkonu“ se tiskne datum přepravy.
NOVINKA!Autoservis – Výstupy – Podklady pro mzdy mechaniků, Výkony mechaniků: doplněna možnost výběru dle data výkonu – dosud se vybíraly zakázky dle data zahájení, resp. ukončení zakázky (problém u delších oprav).
Sklad – Výstupy – Obratovka skladu: v seznamu Skladové pohyby nezobrazovaly doklady započtené do obratovky, které jsou však již archivovány.
NOVINKA!Faktury – Dobropis:
– do formuláře dobropisu doplněna funkce „Označit“, „Hromadné označení“ kvůli možnosti hromadného mazání původních položek faktury při vystavování Dobropisu.
– do řádku dobropisu doplněno číslo výdejky.
Servis – Importy dat – Import z FleetWare:
– úprava algoritmu generování průběhu jízdy spolujezdce s ohledem na úpravy přihlašování a odhlašování provedené firmou Radium.
Servis – Importy dat – Import zakázek: Chyba: odstraněno chybové hlášení při importu zakázek (validation error for column TYP_PLNENI, value „“*** null ***“““).
Servis – Importy dat – Import jízdních příkazů:
– doplněno chybějící právo pro import (viz hlášení „no permission for execute access to PROCEDURE P_IMP_D01_STAZKA_NADRZE_KONSTAV“).
– odstraněno chybové hlášení při importu stazek (deadlock update conflicts with concurrent update concurrent transaction number is 154315 At trigger ‚D01_STAZKA_RIDICI_BU5‘ At procedure ‚D01_STAZKA_RIDICI_U‘ line: 34, col: 3).
Obecně – daňové doklady: upraveno vyhledávání „děr“ v číselných řadách: upraveno s ohledem na datum zdanitelného plnění.

4.02.030

Doprava – Vozidla – Evidence pneumatik: celková revize – provedena celá řada úprav (odstraněny nedostatky, zohledněny připomínky uživatelů, …).
Doprava – Vozidla/Řidiči – Svěřený majetek: odstraněno chybové hlášení při existenci více vratek na položku vydanou ze skladu.
Doprava – Řidiči – Kniha dokladů vyúčtování – Tisk dokladu vyúčtování nebo pokladních dokladů: odstraněno chybové hlášení.
Doprava – Jízdy – Stazka: v případě více nádrží se tankování provedlo do 1. nádrže v seznamu nádrží soupravy. Upraveno tak, že se tankuje do HLAVNÍ nádrže TAHAČE.
Doprava – Jízdy – Stazka: import čerpání – čerpání se někdy načetlo do jiné nádrže – upraveno tak, aby že se načetlo vždy do hlavní nádrže tahače.
Doprava – Jízdy – Stazka – Stav tachografu: odstraněn problém při zadání desetinného čísla do údajů Konec tachografu a Celkem.
Doprava – Jízdy – Stazka – Řidiči – Mzdy – Přidat: při přidání jednorázového příplatku se nyní předvyplní údaj Množství hodnotou 1.
Doprava – Jízdy – Kontroly a hromadné změny jízdních příkazů – Návaznost nádrží: při srovnání stavu nádrží se na zpracovávaných stazkách doplnila k agregátu automaticky „hlavní“ norma spotřeby daného agregátu.
Doprava – Jízdy – Kontroly a hromadné změny jízdních příkazů: zvýrazněný řádek zobrazen výraznější barvou.
Doprava – Jízdy – Stazka – Nakládky vykládky: drobné úpravy.
NOVINKA! Doprava – Jízdy – Záznamy o provozu vozidel – Tisk: vytvořena nová tisková sestava „Průběh výkonu řidiče“.
Doprava – Výstupy – Hospodářský list: odstraněna disproporce mezi řádkem Čerpání PHM a položkovým rozpisem.
Doprava – Výstupy – Podklady pro mzdy řidičů:
– příprava tisku: optimalizace s ohledem na rychlost.
– do nabídky údajů pro tisk doplněn údaj Seznam měst nakládek/vykládek.
Spedice – Zakázky a objednávky – Zakázky z dopravy – Výběry: doplněno údaj Číslo faktury.
Spedice – Výstupy – Vozový sešit:
– k objednávkám na vlastní dopravu se při existující stazce nedoplnil údaj Flotily.
– údaje Jízdní příkaz plán.km a Jízdní příkaz skut.km – úprava.
– doplněny údaje „Faktura odeslaná – datum zdanitelného plnění“, „Faktura odeslaná – datum vystavení“, „Faktura došlá – datum zdanitelného plnění“ a „Faktura došlá – datum vystavení“.
Spedice – Zakázka: upraven tisk MJ v sestavě Potvrzení objednávky.
Spedice – Objednávka – Trajekty: vyřešena historie trajektů, což umožňuje mazání nepotřebných trajektů a opravy trajektů v číselníku bez dopadu na již vystavené objednávky.
Spedice – Zakázka:
NOVINKA! – údaj Kód přepravy (TUZ/TIR) nahrazen údajem Typ plnění, který se automaticky přenáší do faktury.
NOVINKA! – rozpisová zakázka: při změně parametrů nakládky nebo vykládky v hlavičce se automaticky provede změna odpovídajících nakládek/vykládek v podzakázkách.- umožněno natažení formuláře na šířku celé obrazovky.
– umožněna změna proporcí mezi horním a spodním gridem
– opakovaná zakázka – při převzetí ceny z ceníku v záložce Cena přepravy u jednotlivých jízd se položka typu „text, částka“ při opravě zobrazila jako textová a položka typu „text, částka, množství“ jako „text, částka“ – opraveno.
Spedice – Dispečerská plachta:
– v zobrazení informací o zakázkách (horní část plachty) odstraněny z textu svislé čárky.
– sloupce sobot a nedělí podbarveny jiným odstínem zelené.
– v případě přiřazení další zakázky k objednávce na plachtě se do stazky se nedoplnily nakládky/vykládky z nové zakázky – opraveno.
Spedice – Deník dispečera: ve výběru „Nekompletní zakázky“ byl údaj „Seznam míst N/V“ prázdný – opraveno.
Spedice – Výstupy – Rentabilita firmy: úprava výběru podle data vystavení nebo data ukončení – zakázka.
Spedice – Výstupy – Vozový sešit: do gridu i do výběru doplněn údaj Flotila.
Autoservis – Sazebník prací: rozšířen sloupec Název tak, aby byl viditelný celý text názvu položky ze sazebníku.
Autoservis – Zakázka – Ukončení zakázky: vyřešení problému při paralelním vydávání materiálu dvěma uživateli na stejnou zakázku.
Autoservis – Zakázka – Materiál: doplněn údaj Marže před slevou.
Autoservis – Zakázky – Materiál ze skladu – Cena za MJ (nákup): údaj se náhodně nezobrazoval – opraveno.
Autoservis – Zakázka – Práce: provedeny drobné úpravy chování údajů „čas-norma“ i „čas-skut.“.
Sklad – Karty a ceny – Hlavní karty – Skladové pohyby: při výběru archivu se nenačítala automaticky archivní data – opraveno.
Sklad – Definice prodejních cen:
– doplněna varianta, kdy se prodejní cena vypočte povýšením základu o konstantní částku (např. o 0,50 Kč).
– současný Koeficient rozšířen na 3 desetinná místa.
Sklad – Karty a ceny – Hlavní karty, Skladové karty – záložka Skladové pohyby: ve zvoleném archivu se zobrazovaly všechny, tedy i aktuální výdejky – opraveno.
Sklad – Výstupy – Obratovka skladu: do údaj „Příjem-množství a Příjem-cena“ se načítaly příjemky a přesuny mezi sklady. Nyní vyjmuty Přesuny mezi sklady do samostatných položek:
„Přesun-příjem – množství“, „Přesun-příjem – cena“, „Přesun-výdej – množství“, „Přesun-výdej – cena“.
Sklad – Skladové pohyby – Strom dokladů:
– zobrazení stromu dokladů na dokladu PS trvalo velmi dlouho – upraveno.
– u dokladů IP, IM se nezobrazovaly žádné vazby – upraveno.
NOVINKA! Logistický sklad – Fakturace: fakturace skladování se nyní provádí v měrné jednotce, ve které jsou navedeny fakturační sazby, nikoliv v měrné jednotce, ve které bylo zboží přijato na sklad. Přepočet se provede dle vztahu mezi měrnými jednotkami.
Pokladní prodej – Položky mimo sklad – při zakládání nové položky mimo sklad se předvyplňovala sazba DPH 19 % – upraveno.
Faktury – Faktury odeslané – Tisk: upraveno nastavení přístupových práv.
Faktury – Faktury odeslané – Kniha faktur – Tisk: doplněn údaj POZNÁMKA.
Faktury – Faktury odeslané – Tisk formuláře faktury: Vytvořena nová tisková sestava „Faktura odeslaná (Česky) – bez rámečku“ a bez šedivého podkladu. Formulář je vhodný po tisk na jehličkových tiskárnách, popř. odesílání faxem.
Faktury – Faktury odeslané – Při vystavení faktury ze šablony faktury se do údaje kontace ve hlavičce faktury doplní předkontace z prvního řádku faktury.
NOVINKA! Faktury – Faktura odeslaná:
– do Nastavení systému – Faktury doplněn parametr „Zafixovat kurz při uložení faktury“.
– při vystavení faktury a zadání nebo změně Datumu kurzu se ve formuláři faktury automaticky předvyplní údaj Kurz z kurzovního lístku. Případná zmena kurzu v kurzovním lístku tak neovlivní dříve vytvořenou fakturu.
Faktury – Faktura došlá:
– upraven přepočet údajů na faktuře při změně na položce.
– zakázáno uložení dokladu bez položek.
Faktury – Kniha vydaných faktur, Kniha došlých faktur: doplněn údaj „Celkem DPH v CZK“.
Faktury – Upomínky faktur – Kniha upomínek: upraveno chybné zobrazení částky zbýva uhradit.
Faktury – Bankovní výpisy – Import: při spárování řádku bankovního výpisu s pokladním dokladem typu „Výběr z bankomatu“, nezměnil doklad BV barvu jako spárovaný – opraveno.
Faktury – Výstupy – Příjmy podle zákazníků: upraveno zobrazení seznamu v záložce Zakázky z autoservisu.
Pokladny – Pokladní doklad: zakázáno uložení dokladu bez položek.
Adresář – Adresář firem: upravena kontrola na duplicitu IČ a DIČ.
Adresář – Seznam, Detail – Tisk – Poslat email: nepředvyplňovala se emailová adresa – upraveno.
Servis – Online exporty – DUEL – Možnosti driveru – Kódy firem – Opravit: zpřístupněno pro běžného uživatele.
Servis – Online exporty – Export faktur odeslaných do účetnictví ABRA:
– je-li typ plnění do jiné země EU nastaví se údaj ESL na hodnotu 3 s příznakem započítávat
– export adresy do adresáře ABRA: doplněn export údaje „Země DPH registrace“.
– v případě aktivace exportu adresáře se nyní při exportu dokladů neprovádí export adresy – zrychlení ukládání dokladu.
Servis – Importy dat – Obraty karet EUROWAG: úprava s ohledem na variabilitu struktury elektronického výpisu. Zohlednění nových údajů Sazba DPH, Cena bezDPH, DPH.
Servis – Importy dat – Import z platebních karet AS 24: úprava s ohledem na výskyt čerpání se stejnou SPZ, datumem a časem transakce.
Servis – Importy dat – Import jízdních příkazů Fleetware: – doplněn import norem spotřeby agregátů.
– úprava, aby v naimportované stazce na záložce Průběh jízdy v kolonce Tachograf nedocházelo k situaci, že později zadané kilometry jsou nižší než v předchozím záznamu (korekce stavu tachografu přenášeného ze systému FleetWare)
– doplněn import konečného stavu pohonných hmot v nádrži, který se povinně zadává při ukončení zakázky.
Servis – Importy dat – Tankování FUEL: úprava ovladače tak, aby fungoval pro různé struktury vstupních souborů.
Servis – Importy dat – Fleetware: doplněna možnost označení a odznačení (i hromadného) položek v číselníku vozidel v Možnostech driveru, jejichž jízdy se mají importovat.
Servis – Exporty dat: vytvořen nový ovladač Export FO a FD do účetnictví 6K.
NOVINKA! Servis – Exporty dat: vytvořen nový export FO ve formátu XML a dále Import jako FD. Toto umožňuje elektronický přenos faktur mezi partneru, kteří používají program Doprava 3K.
Servis – Exporty dat – Export do COMPEKON:
– export adresáře: při změně údajů firmy se firma znovu nabízela k exportu i přesto, že byl opakovaný export zakázán – opraveno.
– doplněn export dobropisů a zálohových listů.
Servis – Šablony zpráv: zavedeny globální uživatelské proměnné použitelné v šabloně.
Servis – Šablony zpráv – Dispozice pro řidiče:
– do nabídky údajů a do šablony doplněn údaj Plánované km zakázky.
– pokud se opakuje stejný náklad u více nakládek/vykládek, posílá se pouze 1x.
– není-li vyplněn čas DO, nezobrazí se pomlčka
Servis – Fronty zpráv – Odeslat zprávu: zamezeno odeslání zprávy na prázdný kontakt.
NOVINKA! Servis – Ovladače pro posílání zpráv: doplněn seznam kontaktů přiřazených k jednotlivým driverům.
Globální změny:
– komponenta pro výběr datumu: pomocí kláves +, -, šipka nahoru/dolů lze zvyšovat/snižovat datum o jeden den.
– numerické údaje lze nyní zadávat pouze s omezeným počtem desetinných míst, který odpovídá definici údaje v databázi.
– Kurz: při zadání kurzu na více než 5 desetinných míst, příp. s větším počtem platných číslic došlo k chybě při konverzi do tuzemské měny – upraveno.

4.02.018

NOVINKA!Optimalizace dohledávání řad na dokladech a ohledem na rychlost – zrychleno otevírání a zavírání dokladů.
Doprava – Vozidla – Evidence pneumatik: do seznamu a do tisku doplněn údaj „Stav tachografu poslední akce“.
Doprava – Číselníky – Platební karty: doplněn nový druh tankovací karty „Na partnera“ – souvisí s přefakturací obratů plat. karet partnerům.
Doprava – Vozidla – Depozit: je-li vozidlo v depozitu, v autoservisu na něj nebylo možno zadat zakázku naopravu – upraveno.
Doprava – Vozidla – Historie oprav:
– v sestavě sloupec Částka vč. dph byl vždy nulový – opraveno
– záložka Práce: do gridu i do dostupných údajů pro tisk doplněno osobní číslo a jméno řidiče z OV dokladu
NOVINKA!- vytvořeny dvě nové tiskové sestavy „Historie oprav – součet za SPZ“ (materiál, práce)
Doprava – Vystavení záznamu o provozu vozidla – záložka Detail: v případě „ručního“ zápisu údaje Plánované km se ignoruje automatický výpočet z nakládek a vykládek (ručně zapsaný údaj má přednost).
Doprava – Jízdy – Jízdní příkaz – Souprava – Agregáty-spotřeba: pokud existuje více agregátu, pak po doplnění spotřeby agregátu se při výpočtu celkové spotřeby dle normy nezahrnula nově přidaná položka – opraveno.
Doprava – Jízdy – Vystavení záznamu o provozu vozidla – Tisk: v tisku se nezobrazovala místa nakládek a vykládek, Externí číslo objednávky a Objem – opraveno.
Doprava – Výstupy – Hospodářský list: upraven algoritmus započítávání výdejek a vratek do HL.
Doprava – Pravidelné platby a režie: jednorázové vymazání plateb automaticky generovaných při pořízení vozidla pro již smazaná vozidla.
NOVINKA!Spedice – Objednávky – Naložení/Vyložení + Dispečerská plachta: doplněno oboustranné propojení akce naložení/vyložení přepravy a skutečných časů příjezdů/odjezdů na/z nakládku/vykládku na zakázce.
Spedice – Zakázky a objednávky/Deník dispečera: údaje čas příjezdu/odjezdu na nakládku/vykládku se po exportu do Excelu zobrazovaly v minutách – opraveno.
Spedice – Objednávka přepravy – Tisk: doplnění možnosti tisku rozepsané ceny přepravy (viz záložka Cena přepravy).
Spedice – Objednávka přepravy – Tisk: do nabídky údajů k tisku doplněny údaje Druh vozidla, Rok výroby, Datum uvedení do provozu, VIN, Číslo technického průkazu.
Spedice – Objednávka: ihned po uložení nové objednávky se automaticky zapsalo datum a čas naložení i vyložení – opraveno.
Spedice – Dispečerská plachta – Nastavení – Maska zakázky: do dostupných údajů pro zobrazení zakázky doplněn údaj Kód nakl./vykl.
Spedice – Dispečerská plachta – Nastavení – Maska objednávky: do dostupných údajů masky pro zobrazení objednávky doplněna SPZ návěsu z objednávky.
Spedice – Výstupy – Vozový sešit: do seznamu a do tisku doplněny údaje plánované a skutečné kilometry a dále skutečné časy nakládek/vykládek ze zakázky.
Spedice – Nabídky, Zakázky na přepravu – při odeslání nabídky/potvrzení zakázky e-mailem se vytváří soubor s názvem podle čísla dokladu.
NOVINKA!Autoservis – Zakázka – Materiál – Přidat mimo sklad: doplněna možnost zadání marže v procentech a tím automaticky spočítst prodejní cenu.
Autoservis – Zakázky – Přehled zakázek: do seznamu Materiál doplněn sloupec Marže (před slevou).
Autoservis – Zakázka:
– měrná jednotka AW se chová jako 0,1 hod.
– import z WEGOS upraven: AW (= 0,1 hod) se importuje do normy nikoliv do skutečnosti a nastaví se příznak, že se fakturuje norma, nikoliv skutečnost.
– v případě měrné jednotky AW je v rozpisu Cena zakázky:
— sloupec Skutečnost: cena vypočtena ze skutečných hodin
— sloupec Fakturovat: cena vypočtena z normovaných hodin, fakturuje-li se „Norma“, cena vypočtena ze skutečných hodin (nezáleží tedy vůbec na zadaném množství AW) , fakturuje-li se „Skutečnost“.
NOVINKA!Autoservis – Zakázky – Přijetí zakázky: doplněn údaj Výbava vozidla s možností výběru z číselníku. Doplněno do tisku zakázkového listu.
Autoservis – Zakázka – Práce: upraveno rozepisování práce na více mechaniků – viz údaj Čas-norma.
Autoservis – Výstupy – Výnosy mechaniků: upraven algoritmus rozpočítávání výnosů na jednotlivé automechaniky (v případě společné práce více automechaniků).
Autoservis – Výstupy – Rentabilita autoservisu – záložka Rentabilita firmy: v seznamu a v tiskové sestavě se v údajích Výnosy -práce, -materiál a -subdodávky zobrazovala nula – opraveno.
Sklad – Výstupy – Obratovka skladu – Tisk: první tisková sestava „Obrat. skl. v cenách – polož. členěné pohyby“ tiskla za určitých okolností první stranu prázdnou – opraveno.
NOVINKA!Adresář – Související dokumenty: doplněna možnost zadání složky pro daného zákazníka s automatickým „připojením“ dokumentů v ní obsažených.
Adresář – Adresář firem – Kontaktní osoby: do seznamu osob doplněn sloupec E-mail.
NOVINKA!Adresář – Vozidla: doplněna funkce Výběr.
Adresář – Sledování historie: doplněno sledování změn přiřazených klíčů
Faktury – Faktury odeslané – Faktura odeslaná – Položky – Seznam: upravena funkce tlačítka tak, že se skryje převážná část formuláře faktury a vznikne mnohem větší prostor pro seznam položek faktury.
Faktury – Faktury odeslané – Kniha faktur: faktury uhrazené vzájemným zápočtem se chovaly jako neuhrazené – opraveno.
Faktury – Faktury odeslané: úprava algoritmu zaokrouhlování.
Faktury – Faktury odeslané – Fakturace výkonů (Doprava): do seznamu stazek doplněn zde údaj počet ujetých km.
Faktury – Faktura odeslaná – v tisku a export: do základu se započítávaly i položky, které byly z faktury smazány s označením, že příslušná zakázka se má považovat za vyfakturovanou – opraveno.
Faktury – Faktura odeslaná: do údajů pro tisk doplněn popis kontace z hlavičky.
Faktury – Faktura odeslaná: při hromadné změně kontace položek (změna kontace v hlavičce faktury a potvrzení změny pro všechny položky) se současně nastavila sleva vyplněná v hlavičce faktury ke všem položkám – opraveno.
Faktury – Faktury došlé – Kniha faktur: do obecného výběru doplněn údaj středisko.
Faktury – Faktury došlé a platební příkazy – Export platebního příkazu ČSOB (DÚZ formát): doplněna přístupová práva pro běžného uživatele.
Faktury – Upomínky faktur – Kniha upomínek: ve výběru Nezaplacené se zobrazovaly všechny faktury bez ohledu na stav platby – opraveno.
Servis – Ovladače pro posílání zpráv: nový ovladač pro FleetWare.
Faktury – Kniha faktur (FO, FD):
– k FD doplněn údaj poznámka
– v knize faktur vedle detailu doplněna záložka Poznámka k aktuální faktuře.
Pokladny – Valutové pokladny: na dokladech, které jsou automaticky vytvářeny při vyúčtování pracovní cesty řidiče, chyběla kontace v hlavičce dokladu – doplněno.
Servis – Automatické úlohy: nová úloha Import stavu objednávek z Fleetware.
Servis – Fronty zpráv – Odesílání a příjem zpráv:
– po odeslání odpovědi na konkrétní SMS se automaticky označí SMS jako přečtená
– doplněno přístupové právo na změnu stavu zprávy pro běžného uživatele
– doplněna možnost měnit stav označených zpráv najednou
– po odeslání SMS a po ručním zavření okna s informací o zařazení SMS do fronty by se automaticky zavře okno „odeslání zprávy“
– po přijetí SMS se kromě zvukové signalizace zobrazí upozornění o přijetí zprávy na monitoru
Servis – Šablony zpráv: do dostupných údajů hlavičky objednávky doplněn údaj Náklad.
Servis – Exporty dat – Export Faktur odeslaných VOSYKA: do výstupní datové struktury doplněn údaj DIČ zákazníka.
Servis – Exporty dat – Export Faktur odeslaných ZZ-Soft: exportované číslo dokladu nyní reflektuje parametr Maska čísla dokladu FO pro export.
Servis – Exporty dat – Exporty do MONEY: omezena délka exportovaného údaje IČ na max 10 znaků.
Servis – Exporty dat – Export faktur odeslaných Stereo 2009:
– do základní sazby se chybně exportovala snížená sazba DPH – opraveno
– do údaje popis se exportuje popis a číslo dokladu
Servis – Exporty dat – Export Omega Kros
– faktury došlé s netuzemským plnění – do údaje Evidence a Řada dokladu se exportuje hodnota s předřazeným znakem ‚z‘
– export faktur došlých – do externího čísla se exportuje variabilní symbol FD
Servis – Exporty dat – Export obchodních případů COMPEKON: ve formuláři Data k exportu – Výběry zprovozněna funkce Definice.
Servis – Online exporty – Účetnictví DUEL:
– doplněn Export Došlých faktur.
– FO: doplněna chybějící sazba DPH.
– FO: do údaje Popis v Duelu se exportuje popis kontace z hlavičky FO dle nastavení „Kontace – Název (popis) kontace“.
Servis – Importy dat – Import čerpání PIUSI: doplněn parametr umožňující párovat obraty se stazkami pouze dle data tankování bez ohledu na čas.
Servis – Importy dat – Obraty plat. karet SHELL a EUROWAG: doplněna varianta importu na karty partnerů s možností následné přefakturace.
Servis – Archivace dat: odstraněno chybové hlášení při archivaci dat.
Obecně – export do Excelu: údaje ve formátu času se chybně exportovaly – opraveno.
Obecně – databáze: upravena obecná procedura pro zaokrouhlování.
Zaokrouhlování dokladů: nefungovalo zaokrouhlování dle nastavení při uživatelském nastavení Windows – Ovládací panely – Místní a jazykové nastavení – Vlastní nastavení – Desetinný oddělovač = tečka – opraveno.

4.02.011

Doprava – Vozidla – Evidence pneumatik: upraveno barevné rozlišení pneumatik s překročenou životností.
Doprava – Vozidla – Nápravy:
– v informacích o obuté pneumatice se zobrazovaly chybně ujeté km.
– odstraněn problém při pokusu o obutí pneu na právě přidanou pozici na nápravě.
Doprava – Náklady – Výpočet splátek silniční daně – Tisk přiznání k dani: sloupec 15a a 21 se nyní nevyplňuje pokud už vozidlo ztratilo nárok na slevu podle paragrafu 6 odst.6 (starší než 9 let).
Doprava – Plánované a skutečné km:
– upraveno zobrazení plánovaných km ze stazky v zakázce.
– ve stazce Nakládky a vykládky – Plán – Průběh zakázek: zpřístupněna tlačítka Přidat zak. a Odebrat zak.
– Nakládky a vykládky – Plán – Průběh zakázek:
— u posledního přejezdu se doplňovala vzdálenost až po převzetí plánovaných km v detailu stazky – opraveno.
— při změně (přidání, zrušení, změně pořadí) nakládek/vykládek se kompletně přegeneruje průběh zakázek.
D3K Lite – Doprava – Jízdní příkaz – Řidiči – Cestovní výdaje: odstraněn problém s ukládáním stazky při souběžné práci více uživatelů.
D3K Lite – Doprava – Jízdní příkazy: při mazání jízdního příkazu se nemazaly připárované XX a ID doklady.
D3K Lite – Doprava – Záznamy o provozu vozidla: odstraněn problém při mazání jednou zkontrolované stazky.
Spedice – Zakázky a objednávky – Objednávka: odstraněn problém při přidání zakázky s dlouhým externím číslem dokladu.
Spedice – Zakázky a objednávky – Přehled objednávek: do údajů Datum naložení a Datum vyložení se nyní zapisuje datum včetně času.
Spedice – Ceník výkonů: přístup do ceníku umožněn i z modulu Doprava (nová ikona).
Autoservis – Zakázka – Materiál – Přidat ze skladu – připárování výdejky: pokud pro položku výdejky už neexistuje skladová karta nebylo možno uložit zakázku – opraveno.
Faktury – Faktury došlé a platební příkazy: odstraněn problém při opravě položky faktury, ke které je připárován doklad.
Adresář – Porovnání údajů s OR: při porovnání údajů firmy s obchodním rejstříkem se zobrazovalo matoucí hlášení o nesouhlasu DIČ i v případě správně vyplněného DIČ.
NOVINKA!Číselníky – Účetní osnova – Kontace: doplněna možnost volby kontace dle měny. Řešeno obdobně jako u analytického střediska.
Servis – Fronty zpráv – Přijaté zprávy: opravena funkce naložení/vyložení přepravy pomocí formátované zprávy (+NAL č.obj., resp. +VYL č.obj.).
Servis – Mazání dat: odstraněn problém při mázání dokladů.
Servis – Mazání dat – Sazby DPH: odstraněno chybové hlášení při mazání sazeb DPH.
Servis – Importy dat – Import transakcí platebních karet: sazba příslušné DPH se doplňovala dle datumu serveru. Nyní je rozhodující datum transakce.
Servis – Importy dat – Transakce platebními kartami – Karty EUROWAG: záznamy se importovaly se sazbou DPH 19%. Upraveno dle obecných pravidel(rozhoduje datum transakce).
Servis – Importy dat – Transakce platebními kartami – Karty SHELL: doplněna možnost členění nákladů (mýtného, …) dle státu.
Servis – Importy dat – Import čerpání PIUSI: doplněna přístupová práva pro import výdejek ze skladu.
Servis – Importy dat – Importy ze systémů sledování vozidel: optimalizován import stazek s ohledem na rychlost.
NOVINKA!Servis – Importy dat – Systémy sledování vozidel/Automatické úlohy: vytvořen nový typ importu z FleetWare.
Servis – Exporty dat – Export Odeslaných faktur do COMPEKON: doplněn export kódu DPH.
Servis – Exporty dat – Export Adresáře firem do COMPEKON: upraveno generování tagu <Body>.
Servis – Exporty dat – Export FD POHODA XML: doplněn export SWIFT.
Nastavení – Uživatelé a práva – Nastavení práv – větev Faktury – Zálohové listy: opraveno nefunkční právo pro Export seznamu (gridu).
Nastavení – Uživatelé a práva – Nastavení práv – Valutové pokladny – Pokladní doklady: nefungovalo tlačítko pro odebrání práva Smazat pokladní doklad – opraveno.
Nastavení systému – Faktury – Odkazy na zákon 235/2004: do demo a prázdné databáze doplněny texty DPH platné pro rok 2010.

4.02.007

Doprava – Stazka – Zakázky a objednávky – Zakázky: nově vystavené zakázky z dopravy ZD se nemazaly v případě neuložení stazky – upraveno.
Doprava – Vystavení záznamu o provozu vozidla – záložka Zakázky: odstraněna nutnost ukládat stazku před každým vystavením zakázky.
Doprava – Vystavení záznamu o provozu vozidla – záložka Nakládky a vykládky – Skutečnost: upraveny kontroly zadávaných údajů při přidání místa N/V.
Doprava – Náklady – Náklady na opravy: optimalizováno s ohledem na rychlost.
Doprava – Vozidla – Evidence pneumatik:
– do seznamu a detailu karty pneumatiky přidány údaje: Celková životnost, Celkem najeto (celkem od zařazení), Životnost, Najeto (od poslední akce prodlužující životnost – prořezání/protektorování, resp. od nákupu pneu)
– do detailu akce přidány údaje: Celková životnost k datu akce, Celkem najeto k datu akce
– změna životnosti dovolena u poslední akce, při které se životnost zadává.
– při vkládání nové pneu změněn údaj Najeto na Poč. stav.
NOVINKA!Spedice – Zakázka: údaj externí číslo objednávky prodloužen na 80 znaků.
Spedice – Ceníky výkonů:
NOVINKA!– doplněna možnost měnit pořadí ve stromu výkonů pomocí tlačítek Nahoru, Dolů.
– po updgrade 4.2 se položky ceníku výkonů přerovnaly v obráceném pořadí – upraveno.
Autoservis – Výstupy – Rentabilita autoservisu: optimalizováno s ohledem na rychlost.
Autoservis – Výstupy – Příjmy podle zákazníků: úprava ovládání, optimalizováno s ohledem na rychlost.
Sklad – Přesun mezi sklady: za určitých okolností nebylo možno díky zaokrouhlení přesunout veškeré množství – opraveno.
Sklad – Příjemka ne sklad: odstraněno chybové hlášení při vystavení došlé faktury běžným uživatelem.
Faktury – Faktury odeslané: při provádění úhrady faktury a v přehledu faktur se nebraly v potaz zálohové listy – upraveno.
Faktury – Faktury došlé a platební příkazy: upraveno řazení dle čísla dokladu.
Faktury – Upomínky faktur – Tisk upomínek: upravena přístupová práva.
Servis – Online exporty – Export faktur odeslaných DUEL: upraveno dohledání dokladové řady v případě existence více dokladových řad v DUELu, jejichž názvy jsou až na velikost písmen totožné (např. f, F).
Servis – Importy dat – Import jízdních příkazů: odstraněno chybové hlášení při importu stazky obsahující prostoj.
Servis – Importy dat – Import úhrad z účetnicví Pohoda: upraven import typu úhrady (bankovním převodem, v hotovosti) a částky v Kč v případě úhrady dokladu v cizí měně.
Servis – Importy dat – Transakce platebními kartami: odstraněno nulování údajů Stav tachografu a Stav nádrže, ovlivňující výpočet skutečné spotřeby.
Servis – Importy dat – Čerpání PHM – Možnosti driveru: odstraněno chybové hlášení.
NOVINKA!Servis – Exporty dat: nový export Export Faktur odeslaných – TRANSFINANCE (XLS).
NOVINKA!Servis – Exporty dat: nové exporty Export Adresáře firem a Export Obchodních případů – COMPEKON. Úprava Export Faktur odeslaných – COMPEKON.
Nastavení – Nastavení systému – Faktury – Odkazy na zákon 235/2004: upraveny texty, které se tisknou na faktuře v souladu s novelou zákona o DPH.
Doprava 3K Lite – Číselníky – kurzovní lístek: při ručním přidání kurzu se údaj přímá kotace automaticky nastavoval na „Ne“, což způsobovalo chybný přepočet na CZK (např. 100 EUR je 100/26=3.85 CZK) – opraveno.
Obecně: při zobrazení komponenty popisující právě probíhající akci („vrtulka“) mohlo náhodně dojít k vytuhnutí programu – upraveno.

4.02.005

Doprava – Stazka:
– do datumu vrácení se nyní předvyplňuje datum vystavení.
– do nastavení systému doplněn parametr Doprava – Formulář jízdního příkazu – Nepředvyplňovat do čísla dokladu AUTOMATICKY“.
Doprava – Stazka – Detail: doplněn nový údaj Začátek cesty s vazbou na průběh zakázek.
Doprava – Stazka – Cestovní výdaje: do seznamu doplněn cena v tuzemské měně a kurz.
Doprava – Stazka – Zakázky dopravy ZD – záložka cena přepravy:
– doplněn přepočet přetahovaných cestovních výdajů na měnu zakázky.
– další drobné úpravy pro zrychlení zadávání.
Doprava – Stazka: upravena kontrola na kolizi stazek se stejným řidičem.
Doprava – Stazka: pod Windows7 64 bit, se nezobrazovaly názvy záložek – opraveno.
Doprava – Stazka – Zakázky a objednávky – Nová zakázka: za určitých okolností nebylo možno vystavit novou zakázku. Opraveno.
Doprava – Vozidla – Nápravy: odstraněno chybové hlášení při pokusu o obutí pneu na vozidlo.
Doprava – Řidiči – Definice stravného: – opraveny sazby tuzemského stravného.
– aktualizace slovenských sazeb platných od 1.1.2010.
– změněno řazení sazeb dle platnosti od nejnovější k nejstarší sazbě.
Spedice – Dispečerská plachta:
– odstraněno chybové hlášení při zobrazování naplánované kontroly.
– odstraněno chybové hlášení při pokusu o změnu poznámky při zapnutém refreši plachty
– upraven formát parametrů vozidla
Spedice – seznamy: pokud u nakládky nebo vykládky nebyl vyplněn stát, v údaji Seznam míst N/V, který je dostupný ve většině seznamů modulu Spedice, se zobrazovalo prázdné pole. Opraveno.
Faktury – Faktura odeslaná: za určitých okolností mohlo docházet k výskytu chyby „Could not convert variant type (null) …………“ při ukládání stazky. Opraveno.
Faktury – Faktury odeslané – při vystavení faktury přímo z dokladu výdejky ze skladu nebo ze zakázky z autoservisu zprovozněna funkce přepočtu na jinou měnu.
Adresář – Adresář firem: odstraněno chybové hlášení „Multiple rows in singleton select…“.
Číselníky – Sazby DPH: odstraněno chybové hlášení při pokusu o úpravu sazby 10% a 19%.
Servis – Automatické úlohy – Stahování kurzovního lístku – Nastavení: do výklopného seznamu Datum kurzu doplněna volba „Předcházející pracovní den“ (v Po se bude stahovat kurz z Pá, v Út z Po, …, v Pá ze Čt).
Servis – Importy dat – Import jízdních příkazů: odstraněn problém při pokusu o import pod běžným uživatelem.
Servis – Online export FO do účetnictví ABRA: odstraněn problém s přístupovými právy při export pod běžným uživatelem.
Spuštění programu: na určité konfiguraci WIN XP docházelo k chybovému hlášení „Runtime Error 216 … InfosysMain.exe“ – odstraněno.

4.02.001

• UPGRADE 4.02

Další změny:
Doprava – Záznamy o provozu vozidel: doplněna kontrolu případné upozornění v případě, že se řidič zadávaný na stazku vyskytuje na jiné stazce ve stejném období.
Doprava – Vyúčtování prac.cesty – Tisk dokladu o vyúčtování: drobná úprava tiskové sestavy Doklad vyúčtování.
Doprava – Stazka – Zakázky dopravy (ZD):
– vytvořena nová zjednodušená varianta formuláře zakázky ZD s automatickým přebíráním některých údajů z hlavičky stazky (Datum a čas odjezdu , Datum a čas příjezdu, kód přepravy, obchodní případ).
– doplněno tlačítko Převzít CV, které umožňuje překopírování označených cestovních výdajů do ceny zakázky
Doprava – Stazka: úprava spec. výpočtu stravného: možnost zadání měny v číselníku Sazby pro mzdy – sekce Stravné.
Doprava – Stazka: odstraněno chybové hlášení při pokusu o uložení jízdního příkazu, který má vyplněného řidiče a nemá vyplněno datum odjezdu nebo datum příjezdu.
Doprava – Vystavení záznamu o provozu vozidla: odstraněno chybové hlášení při ukládání stazky v případě, že je na vozidlu obuta pneu s délkou evidenčního čísla větší než 12.
Spedice – Dispečerská plachta:
– do nabídky údajů v masce objednávky doplněny parametry nákladu tj. údaje o vozidle (ložná plocha,délka,výška,šířka, už.hmotnost) a dále údaj Poznámka k vozidlu.
– vytvořena volitelná maska textu zakázky (pouze pro tu část, kde se zobrazuje nakládka a vykládka)
Spedice – Objednávka přepravy – Tisk: do nabídky údajů pro tisk doplněny údaje Poznámka k vozidlu a DIČ dopravce.
Spedice – Deník dispečera – výběr všechny zakázky: odstraněn problém s náhodným zmizením uložené definice výběru.
Spedice – Režijní náklady: pokud nebylo u režijního nákladu vyplněno středisko, tato platba vůbec nerozpočítávala do nákladů. Opraveno.
Spedice – Vozový sešit: do dostupných údajů pro výběry, do gridu a do tisku doplněn údaj Kód přepravy ze zakázky.
Spedice – Ceník výkonů: u položek ceníku zrušeno automatické abecední řazení. Položky ceníku si zachovávají pořadí, v jakém byly pořízeny.
Autoservis – Zakázka: při výběru SPZ, kdy se zákazník doplní automaticky, se nepředvyplňovaly slevy neprováděla se kontrola na dlužnou částku (viz klíče firem). Opraveno.
Autoservis – Zakázka – Vystavení účtenky: k subdodávkám se nedoplňovala kontace SUBa pro výnosy ze subdodávek – autoservis. Opraveno.
Autoservis – Zakázka: za určitých okoloností nedošlo k překreslení gridu s materiálem. Opraveno.
Autoservis – Výstupy – Rentabilita autoservisu: opraveny nulové položky na záložce Součty v případě vyfakturování zakázky.
Sklad – Výstupy – Obratovka skladu: optimalizace úlohy s ohledem na rychlost spuštění.
Sklad – Výstupy – Obratovka skladu: odstraněno chybové hlášení v případě, pokud má výdejka nebo příjemka délku čísla dokladu větší než 20 objevuje.
Logistický sklad – Fakturace výkonů: umožněna fakturace výkonů po dnech s volbou řazení.
– výkony pro fakturaci skladování rozčleněny po jednotlivých dnech. Místo data skladování OD – DO je tedy pouze jedno datum.
– do šablony faktury doplněn další klíč: Datum
– do šablony doplněna možnost zapsání třídícího klíče ke každému řádku faktury.
– po vygenerování řádků se provádí jejich setřídění podle složeného klíče (např. skladová položka apod.)
– doplněn nový formulář faktury „Faktura Log. sklad (česky) – po dnech“
Faktury – Faktury odeslané – Tisk – Formuláře faktury: provedena úprava, která u vícestránkových faktur zabraňuje „roztržení“ tabulky s přepočtem na tuzemskou měnu a tabulky Rozpis DPH na dvě stránky.
Faktury – Faktury odeslané – Tisk: součet přepočtu na tuzemskou měnu byl nulový. Opraveno.
Faktury odeslané – fakturace výkonů log. skladu – skladování:
– při naskladnění a vyskladnění během jediného dne nebo během dvou dní (v případě, že se nefakturují dny naskladnění a vyskladnění) se výkon nedostal do fakturace. Opraveno.
– v případě přesunu zboží a při nastavení fakturace dne naskladnění i dne vyskladnění se den přesunu objevil ve fakturaci dvakrát. Opraveno.
Faktury – Faktury odeslané – Strom dokladů: doplněna chybějící vazba mezi fakturami a výdejkami ze skladu.
Faktury – FO, FD, DO: doplněna možnost zobrazení originálních dokladů v systému evidence dokumentů ELO.
Faktury – Šablony faktur: do nabídky údajů doplněny údaje Středisko zakázky, ZA/ZD a Analytické středisko.
Pokladny – Pokladní deník: do gridu doplněn údaj Kontace.
Servis – Exporty dat: doplněn nový export FO a FD do účetnictví KROS.
Servis – Exporty dat: doplněn nový export FO, FD, pokladních dokladů a interních dokladů do účetnictví STEREO Kastner 2009.
Servis – Importy dat – Import úhrad POHODA: odstraněn problém při spuštění importu běžným uživatelem.
Servis – Importy dat – Import z karet Shell: upraveno chování ovladače následujícím způsobem:
– pokud není na řádku výpisu vyplněna SPZ vozidla – naimportuje se doklad bez ní (na firmu)
– pokud je vyplněna SPZ, která se nenalezne v číselníku vozidel – doklad se vyřadí z importu
Servis – Importy dat – Ovladač CarrierWeb: automatický import stazek s přiřazením objednávky.
Servis – Odesílání zpráv – CarrierWeb: úprava ovladače pro odesílání zakázek – doplněna SPZ návěsu.
Servis – Online export dat – účetnictví ABRA Gx:
– odstraněno chybové hlášení při exportu dokladů z důvodu prázdného analytického střediska u řádků typu Text.
– export interních dokladů – do Možností driveru doplněna tabulka s vazbou osob z evidence řidičů na firmy v adresáři Abry a upraveno chování ovladače tak, že se osoba na interním dokladu exportuje do Abry do údaje FIRMA.
Nastavení – Uživatelé a práva – Autoservis – Zakázka: doplněno samostané právo Uzavřít zakázku.
Nastavení – Uživatelé a práva – Adresář – Přístup ze středisek: doplněno právo „Nové záznamy – nastavit plný přístup“.
Nastavení – Uživatelé a práva – Spedice – Objednávky – Hlášení o ukončení: nyní nevyžaduje právo na přístup do FD (pokud nevystavuji FD).
Obecně – Strom dokladů: při vyhledání v seznamu a následném zobrazení stromu dokladu se zobrazoval strom jinému dokladu. Opraveno.

4.01.038

Doprava – Jízdy – Kontroly a hromadné změny jízdních příkazů – Návaznost stavů nádrží: odstraněn problém při doplňování ceny k dokladům s vyplněným dodavatelem.
Doprava – Náklady – Pravidelné platby a režie: – upravena funkčnost podmínek „Prázdné/Neprázdné“ nve výběrech.
Doprava – Výstupy – Výkaz řidiče: do dostupných údajů pro tisk doplněn údaj „Fakturovaná částka minus poplatky“.
Doprava – Záznam o provozu vozidla – výpočet spotřeby Do definovaného stavu nádrže/jinak dle normy: pokud existovalo více čerpání na jedné stazce, u prvního byl vyplněn stav tachografu i stav nádrže, u dalších ne, došlo ke záměně pořadí tankování a tím k chybnému výpočtu spotřeby na dané stazce. Teprve na následujícístazce s čerpáním do def. stavu se celková spotřeba korigovala. Opraveno
Doprava/Adresář – kontroly vozidel, řidičů, firem: odstraněno chybové hlášení při výpočtů data další kontroly.
Spedice – Dispečerská plachta:
– odstraněno duplicitní zobrazení zakázek v objednávce po změně stavu přepravy (naložení, vyložení, …).
– Vystavit dle šablony: zakázka se vystavila jako nekompletní – příznak „Zakázka je kompletní“ nenastaven – opraveno.
– do Nastavení systému – Spedice – Dispečerská plachta – Maska textu objednávky doplněn do nabídky údajů údaj „Náklad“.
– sledování historie dokladů: do nastavení systému doplněna volba „Spedice – Dispečerská plachta – Vyžadovat důvod změny při přesunu obj.“. V případě volby „Ne“ se do historie automaticky doplní systémový důvod ‚DISPL‘ – ‚Změna při plánování v dispečer. plachtě‘.
Spedice – Dispečerská plachta přehled nakládek: doplněna volba „Automatický refresh“ s možností nastavení intervalu.
Spedice – Otevřít zakázku – tisk: do seznamu dostupných údajů doplněn údaj „měrná jednotka objemu“.
Spedice – Tisk objednávky – tisk: seznamu dostupných údajů doplněny parametry vozidla.
Spedice – Zakázky a objednávky – Zakázka – Další údaje – KLÍČ1, KLÍČ2, KLÍČ3:
– do nastavení systému doplněna možnost volby názvu těchto údajů a povinnosti jejich zadávání.
– při vyplnění klíče se zobrazuje název z číselníku Klíče k zakázkám.
Spedice – Výstupy – Vozový sešit:
NOVINKA!– rozšířena možnost filtrování záznamů:
…Všechny zakázky (kromě odmítnutých)
…Všechny přidělené zakázky (včetně ukončených)
…Pouze ukončené přepravy
– odstraněna nefunkčnost řazení dle sloupce Zakázka.
– upravena funkčnost podmínek „Prázdné/Neprázdné“ ve výběrech.
Spedice – Výstupy:
– Příjmy podle zákazníků: do příjmů za Celou firmu se nyní započítávají i nespárované položky faktur.
NOVINKA!– Rentabilita: u variant „přes zakázky“ doplněn výběr dle data ukončení přepravy.
Autoservis – Zakázka – výběr zákazníka: doplněna možnost filtrovat firmy z adresáře podle skupin.
Autoservis – Výstupy:
– Rentabilita, Výnosy a náklady dle zakázek: – ve výnosech práce, materiálu a subdodávek zohledněny FO a DO.
– Výnosy za materiál, práci nebo subdodávky rozděleny na nefakturované (předpokládané), fakturované a celkové.
– umožněno připárování přidané položky faktury k zakázce autoservisu se zohledněním ve výnosech Autoservisu.
NOVINKA!– umožněny dodatečné úpravy zakázky po vystavení FO, když z důvodu uzavření DPH nemohu FO zrušit a znovu vystavit. Vratky materiálu.
NOVINKA!– při vystavení DO doplněna možnost, provést automaticky změny na zakázce, u materiálu pak zda se má materiál vrátit na sklad.
– Výkony mechaniků: do Výběru doplněn údaj „Režijní položka“.
Sklad – Výstupy – Obratovka skladu: do výstupu doplněny i smazané skladové karty, které byly smazány po zadaném datu OD, tj. existovaly alespoň v části zadaného období.
Logistický sklad:
– fakturace skladování: do záznamů k fakturaci se nyní nedoplňuje číslo výdejky, pokud výdejka nespadá do fakturovaného období. Toto automaticky zajistí posčítání shodných záznamů.
– příznak „Fyzicky vyskladněno“ se nyní nebere v potaz při fakturaci.
NOVINKA!– do nabídky údajů v šablonách faktur doplněny údaje Dod. list a SPZ a ve standardní šabloně doplněn do řádku za Doklad: ….. DL: xxxxxxxxxxxx“
Faktury – Faktury odeslané – Kniha faktur: do seznamu, výběru a tisku doplněn údaj „Datum poslední úhrady“.
Faktury – Faktury došlé a platební příkazy – Platební příkazy – Seznam platebních příkazů: odstraněn problém při otevírání platebního příkazu, pokud je název firmy věřitele delší než 40 znaků.
Faktury – Faktury došlé: při párování s objednávkou přepravy se za určitých okolností dostalo do data ukončení přepravy datum 17.11.1858 – opraveno.
Faktury – Vzájemné zápočty: FO „zaplacené“ dobropisem se nyní nenabízejí do vzájemného zápočtu.
Pokladní prodej: drobné úpravy.
Adresář – Adresář firem – test na blokaci zákazníka při vystavování zakázky: zobrazoval se chybný název klíče – opraveno.
NOVINKA!Číselníky – Skupiny Výnosů, nákladů a ost.: v definici skupiny nákladů, výnosů umožněno kromě sčítání a odečítání také násobení a dělení a dále umožněno zadávání číselných konstant. Umožní např. vztáhnout vybrané náklady či výnosy na 1 km apod. Doplněna možnost změny pořadí položek.
Servis – Importy dat – WEGOS: odstraněn problém při přiřazení vozidla jinému zákazníkovi.
Servis Exporty dat – ENTRY: do exportu FO doplněna SPZ do údaje: řádek faktury – ZAKAZKA_DAL“.
Servis – Online export dokladů FO, FD, ID, PP, ZV do IS ABRA: upraven export položek dokladů – středisko na položce se řídí obecnými pravidly pro export dokladů, tzn. lze ho modifikovat v předkontacích.
Servis – Exporty dat – POHODA XML:
NOVINKA! – export ID, PD: do nastavení doplněna možnost exportovat os. číslo řidiče do údaje Činnost – viz export SPZ u FO.
NOVINKA!– export FD, DO: do nastavení doplněna možnost exportovat SPZ do údaje Činnost – viz export SPZ u FO.
– odstraněn problém při exportu FO s velmi dlouhým úvodním textem – chybové hlášení „Nepodařilo se dokument validovat dle schematu“.
Kontrola rozlišení a počtu barev při vstupu do programu – při příliš malém rozlišení (resp. počtu barev) se zobrazí upozornění, ale program nyní běží dál (před úpravou byl program ukončen).
Doprava 3K Lite: byly doplněny tiskové formuláře. Poznají se podle toho, že v názvu formuláře mají slovo LITE.

4.01.030

Doprava – Řidiči – evidence Řidičů – Zálohy na cestovní výdaje: odstraněno chybové hlášení z verze 4.01.029.
Servis – Automatické úlohy: ve verzi 4.01.029 nefungovalo automatické stahování kurzovního lístku – opraveno.
Faktury – Vzájemné zápočty pohledávek: odstraněno chybové hlášení při ukládání formuláře vzájemného zápočtu.
Spedice – Historie změn dokladů: doplněna evidence změn provedených v dispečerské plachtě.

4.01.029

Doprava – Řidiči – Definice stravného – tuzemské stravné: do tuzemských sazeb stravného se ve verzi 4.01.028 dostaly sazby slovenského stravného – opraveno.
Doprava – jízdy – Kontroly a hromadné změny jízdních příkazů: odstraněno chybové hlášení při spouštění úlohu.
Spedice – Rentabilita spedice: ve verzi D3K LITE nebylo přístupné tlačítko Tisk – opraveno.
Spedice – Výstupy – Vozový sešit – výběr dle data nakládky (vykládky): ppři výběru zakázky se zjišťovalo, zda existuje libovolná nakládka (vykládka) spadající do zadaného období. Tím se mohlo stát, že se daná zakázka dostala do 2 období. Upraveno na test vůči první nakládce (poslední vykládce).
Autoservis – tisk nabídkového listu pro zákazníka: upraven tisk předběžné ceny.
Logistický sklad – Fakturace období: doplněna možnost nastavit, zda fakturovat období včetně dne naskladnění a dne vyskladnění (globální parametry v nastavení systému: Logistický sklad -> Fakturovat den naskladnění, resp. Fakturovat den vyskladnění).
Logistický sklad – Fakturace výkonů – Skladování: při existenci několika vyfakturovaných období pro danou položku naskladnění se tato položka znovu nabízela k fakturaci v již vyfakturovaném období – opraveno.
Logistický sklad – Karty a číselníky – Skladové pozice: nebylo možno spustit úlohu v případě existence položky vyskladnění, která vyskladňuje více položek naskladnění – opraveno.
NOVINKA!Pokladny – Valutové pokladny: vytvořena nová tisková sestava Zjednodušený pokladní doklad STAR SP500 – tisk účtenky na papír šíře 75mm.
Pokladny – Valutové pokladny – tisk pokladních dokladů: v tisku je nefunkční údaj „Vystavil“ – opraveno.
Servis – Importy dat – CarNet:
– doplnění názvu přechodu hranic
– úprava algoritmu doplňování země (státu) k záznamům, kde není tento údaj vyplněn
– úprava algoritmu doplňování řidiče
Servis – Informace o databázi – Spuštění scriptu: doplněno zobrazení „přesýpacích hodin“ po dobu provádění scriptu.
Nastavení – Nastavení systému: zobrazení prošlých kontrol vozidel a řidičů při spuštění programu nefungovalo ve verzi 4.01.028 – opraveno.

4.01.028

Doprava – Vozidla: do seznamu doplněn nový údaj Stav (zařazená, vyřazená, v depozitu, prodáno). Doplněn výběr dle stavu vozidla.
Doprava – Vozidla – Historie oprav: odstraněno chybové hlášení při snaze o výběr dle údaje Číslo dokladu.
Doprava – Vozidla – Druhy kontrol u vozidel: odstraněno chybové hlášení.
Doprava – Vozidla – Historie oprav – tisk: opraven chybný formát data.
Doprava – Řidiči: odstraněno chybové hlášení při pokusu o provedení kontroly 2x se stejným datumem.
Doprava – Stazky – hromadná kontrola stazek: odstraněno náhodné chybové hlášení při kontrole většího počtu stazek.
NOVINKA!Spedice – Zakázky: funkce kopírování zakázek doplněna do Přidělení a Přehledu zakázek.
Spedice – Výstupy – Rentabilita firmy – výběr podle data nakládky nebo vykládky: zakázka, která měla datum nakládky/vykládky spadající do zadaného rozmezí, ale která má datum přepravy mimo zadané období, se nezapočítávala do měsíčního součtu a nezobrazila se v záložce Zakázky; do celkového součtu na záložce Součty se však započítávala – upraveno.
Doprava – Výstupy – Výkaz řidiče: do dostupných údajů v tisku doplněn údaj „% z fakturované částky“ ze záložky Mzdy na stazce.
NOVINKA!Spedice – Zakázka:
– do zakázky – doplněny 3 nové údaje Klíč1, Klíč2, Klíč3. Údaje jsou validovány příslušným číselníkem. Údaje a číselníky slouží k navádění klíčových údajů zakázek zvolených uživatelem. Dle těchto klíčů lze potom vybírat řadit, popř. sčítat výstupní sestavy a přehledy zakázek.
– Nastavení systému – Spedice – Zakázky: doplněny globální volby „Vyžadovat vyplnění údaje Klíč1“, „Vyžadovat vyplnění údaje Klíč2“, „Vyžadovat vyplnění údaje Klíč3“.
Spedice – Objednávka – tisk – Smlouva o přepravě (Německy): upraven tisk údaje „Splatnost“ (dříve se tisklo vždy 45 dní).
Autoservis – Zakázka – záložky Materiál a Subdodávky: odstraněno náhodné chybové hlášení při nastavení kurzoru do pole Dodavatele.
Autoservis – Zakázka: odstraněno chybové hlášení při ukládání nové cizí zakázky.
Autoservis – Zakázky – Vystavit cizí – Práce: provedeny drobné úpravy.
Autoservis – Zakázka – Práce:
– upravena fakturace dle Normy.
– Skutečnost: doplnněna funkce (tlačítko) „Potvrdit“, které převezme skutečné hodiny do normy.
– doplněno zapamatování posledně zvoleného způsobu výpočtu „Fakturovat“.
Autoservis – Zakázka – Práce – Plán i Skutečnost: úprava zadáné smluvní ceny.
Logistický sklad – Logistické sklady: odstraněn problém při pokusu o přidání log. skladu v případě že modul Sklad je DEMO. Povolena obnova zrušeného skladu.
Logistický sklad – doklady: zohledněna kontrola přístupových práv ke střediskům a skladům.
Logistický sklad: dořešena Archivace dat.
Logistický sklad – Hlavní karty – Měrné jednotky: upraven text hlášení při pokusu o smazání měrné jednotky, která je již použita na dokladech.
NOVINKA!Sklad – Výdejky ze skladu – tisk výdejky: vytvořena nová systémová tisková sestava Dodací list.
Sklad – Výstupy – Rentabilita prodeje ze skladu: upraven výpočet výnosů z výdejky na zakázku Autoservisu s vystavenou účtenkou/fakturou.
Sklad – Výstupy – Aktuální stav skladu: opraved tisk chybného datumu.
Faktury – Faktury odeslané – Faktura: na již uložené faktuře s více přepravami se po úpravě textového řádku a uložení faktury mohlo dojít náhodně ke změně pořadí řádků – opraveno.
Faktury – Faktury odeslané – Fakturace výkonů: odstraněno chybové hlášení při kliknutí na sloupec Ozn. v seznamu označených zakázek k fakturaci.
Faktury – Faktury odeslané – tiskové sestavy: rozšířeno pole pro tisk textu k DPH.
NOVINKA!Faktury – Fakturace výkonů: při ukládání faktury doplněno upozornění v případě, že datum vystavení je více než 15 dní od data zdanitelného plnění nebo v případě, že datum vystavení předchází datu zdanitelného plnění.
Faktury – Fakturace výkonů – Logistický sklad: – chybně se vybíralo datum počátku při fakturaci období skladování v případě již existující FO na část období.
Faktury – Upomínky faktur: optimalizováno s ohledem na rychlost.
Faktury – Faktury došlé: upravenot vysčítávání položek do částky k úhradě: je-li částka ručně upravena, již se neaktualizuje.
Faktury – Upomínky faktur: v knize upomínek se náhodně nezobrazovaly žádné záznamy, dokud uživatel nekliknul na sloupec „Faktura“ – opraveno.
NOVINKA!Adresář – Vystavené doklady:
– doplněny záložky Zakázky autoservisu.
– v záložkách Faktury odeslané, Faktury došlé: doplněny údaje Var. symbol, Datum zd. pln., Datum splatnosti, K úhradě, Měna, Zbývá uhradit.
NOVINKA!Servis – Exporty dat: nový export FO, FD do systému ORTEX.
– datum – upraveno chování komponenty a doplněna kontrola na příliš vzdálená (= zřejmě chybná) data.
– čas: upraveno chování komponenty.
Servis – Exporty dat – Pohoda XML – export FO: doplněna možnost exportovat SPZ do údaje Činnost v sw POHODA.
Servis – Export KOSYS – export faktur odeslaných: v údaji DATO se exportuje datum zdanitelného plnění (dříve datum vystavení), navíc se exportuje částka v původní měně (údaj DEVIZ).
Servis – Importy dat – EUROWAG: doplněna možnost importu mýtného (soubor CSV s odlišnou strukturou).
Servis – Importy dat – TAGRA:
– do možností driveru doplněna volba Povolit import do zkontrolovaných jízdních příkazů.
– odstraněn problém při importu stazky se dvěma řidiči.
Servis – Importy dat – Wegos: drobné úpravy importu.
Obecně: při práci přes vzdálenou plochu náhodně mizelo záhlaví a orámování oken – opraveno.
NOVINKA!Obecně – zadávání údajů ve formuláři: provedeny úpravy pro snazší zadávání údajů („přítulnější“ chování).
Menu programu: upraveno rolování po ikonách.
NOVINKA!Slovenská verze D3K:
– doplněn algoritmus výpočtu cestovních náhrad dle legislativy SR.
– doplněny sazby stravného v zahraničí dle legislativy SR.
– doplněn algoritmus výpočtu silniční daně a formulář přiznání sil. daně.
– doplněna sazba DPH 10%.
– provedeny úpravy s ohledem na kurzovní lístek NBS – kurzy Evropské centrální banky jsou uváděny jako (cizí měna/tuzemská měna) – nepřímý kurzovní záznam.

4.01.025

NOVINKA!Doprava – Vozidla, Ŕidiči – Svěřený majetek: doplněna funkce označení položky s možností tisknout pouze označené záznamy.
Doprava – Vyúčtování pracovní cesty: odstraněn problém chybného kurzu v případě nestandardního nastavení „používat pevný kurz pro vyúčtování prac. cesty“ – doplňoval se denní kurz.
Doprava: odstraněny náhodilé problémy při dopočtu stavu km od zařazení v kartě vozidla, způsobené nejednotným formátem údaje na různých místech programu.
Doprava – Interní doklad: odstraněna chyba, která za určitých okolností způsobila nesprávné zaokrouhlení v rozpisu DPH.
Autoservis – Výstupy – Majetek svěřený mechanikům: odstraněno chybové hlášení při zobrazení seznamu v případě položky s kódem delším než 13 znaků.
Autoservis – zakázka: do hlavičky doplněn údaj „Zodpovědný mistr“ – combobox s výběrem ze seznamu automechaniků + ostatní v evidenčním stavu. Doplněno do gridu, Výběrů, tisku Zakázkových listů a tisku seznamu zakázek.
Autoservis – Zakázka – Práce:
– provedeny výrazné úpravy v zadávání práce, které by měly zpřehlednit a zjednodušit zadávání pracovních úkonů.
– upraveny popisky tak, aby nedocházelo k záměně pojmů „Plán“ (plánovaný úkon, popř. plánovaný čas) a „Norma“ (normovaný čas pro provedenou operaci).
– oprava drobných chyb.
– k položce práce doplněna volba „Režijní“ (nezahrne se do fakturace). Do seznamu doplněno příslušné funkční tlačítko, které změní stav Běžná/Režijní.
Autoservis – Výstupy – Výkony automechaniků a Podklady pro mzdy: do sestav se nyní započítávají i výkony z nekompletních zakázek. Doplněna volba: „Pouze ukončené (kompletní) zakázky“, která umožňuje zobrazid sestavu podle dosavadních pravidel.
Autoservis:
– zakázka: do hlavičky doplněn údaj „Zodpovědný mistr“. Údaj doplněn do gridu, Výběrů, tisku Zakázkových listů a tisku seznamu zakázek.
– zakázka – Práce: k položce práce doplněno funkční tlačítko „Přesunout do jiné zakázky“. Po stisknutí se nabídne grid neuzavřených (nekompletních) zakázek a po výběru požadované zakázky se provede přesun.
Autoservis – Výstupy:
– sestava Rentabilita autoservisu rozšířena o subdodávky (gridy, součty, grafy, tiskové sestavy…)
– sestava Výnosy a náklady dle zakázek rozšířena o subdodávky (gridy, tiskové sestavy…).
Pokladní prodej: položky výdejky a položky vratky jsou vyní v samostatných záložkách.
NOVINKA!Sklad – Skladové pohyby – Příjemky: do gridu doplněna funkce „Vystavit FD“, která umožní vystavit FD aniž by bylo nutno otevřít doklad příjemky.
Sklad – Objednávky položek mimo sklad:
– do účetní osnovy doplněna syntetika pro kontaci subdodávek (kooperací)
– upraven příjem položek mimo sklad a vazba na FD.
Sklad – Skladové pohyby – Přesun mezi sklady: do hlavičky dokladu dodplněna volba „Provést přesun prodejních cen“, která umožní přesunout položku včetně prodejních cen.
NOVINKA!Logistický sklad:
– příjem do pozice: doplněny údaje dodací list a SPZ vozidla, které zboží na sklad přivezlo
– výdej z pozice: doplněn údaj SPZ vozidla, které zboží odvezlo
– doplněn tisk dodacího listu pro řidiče
– nově zadaná cizí SPZ se automaticky doplňuje do adresáře k vybrané firmě (zákazník nebo zvolený dopravce vč. Anonymního zákazníka).
– oba údaje doplněny do gridů, výběrů a nabídek pro tisk: pohyby na pozicích (příjem, výdej, přesun), hlavní karty (skladové pohyby), skladové pozice (pohyby na pozicích).
Faktury – Faktury odeslané – Fakturace výkonů – Výběry: doplněna možnost výběru dle zkratky měny.
NOVINKA!Faktury – Faktury došlé – Faktura: doplněna funkce „Úhrada“, která umožní provést úhradu dle zvoleného typu úhrady přímo z formuláře faktury.
Faktury – Faktury došlé – Faktura – Položka – párování Nový doklad – Vytvoření vazebních dokladů: odstraněno chybové hlášení při přidání většího počtu dokladů.
Faktury – Faktury došlé – Faktura: provedeny drobné úpravy (automatické vysčítávání položek do částky k úhradě, úpravy s ohledem na různé způsoby zadávání částek).
Valutové pokladny – formulář běžného Pokladního příjmu: na položce zpřístupněny údaje Množství, Jednotka a Cena za jed.
Číselníky – Účetní osnova – kontace – platnost nově přidané kontace se předvyplní na 1. 1. aktuálního roku (nikoli na aktuální datum jako dosposud).
NOVINKA!Servis – Posílání zpráv – Fronty zpráv:
– do gridu i do výběru doplněny údaje z Přehledu kontaktů (Firma, Jméno/SPZ, Funkce ….)
– do Přijatých zpráv doplněny funkce „Odpovědět“ a „Předat dál“.
– do detailu, gridu i výběru doplněny příznaky: „Odpověď“, „Předáno dál“
– do Přijatých zpráv doplněna funkce „Zobrazit související“, která zobrazí modální okno se souvisejícími odeslanými zprávami (opdpovědi + zprávy předané dál) se všemi informacemi.
– do Přijatých zpráv doplněn údaj Stav s možností ruční změny stavu zprávy vybranou hodnotou z číselníku („Přečteno“, „Nepřečteno“, „Odpovědět“, „Reagovat“, …).
– do seznamu Přijatých zpráv doplněn výběr dle stavu zpráv.
NOVINKA!Servis – Exporty dat – Obecný formát DBF: doplněn export došlých faktur.
Servis – Exporty dat – POHODA:
– v exportu přijatých faktur se nyní do položky Párovací symbol nyní zapisuje číslo objednávky přepravy
– do čísla položky (dataPackItem) se nyní zapisuje číslo dokladu pro export
– doplněno zobrazení případné chyby celé dávky (responsePack state=““error““ note=)“
NOVINKA!Servis – Importy dat: vytvořen nový ovladač pro karty Benzina.
NOVINKA!Servis – Importy dat – TAGRA: provedena úprava importu pro přímou komunikaci s databází TAGRA bez nutnosti exportu do TXT. POZOR: před prvním spuštěním je potřeba změnit nastavení importu!
Servis – Importy dat – Importy obratů platebních karet – Možnosti driveru: doplněna volba „U výdajů v zahraničí započítávat do nákladů částku včetně DPH (AS24, SHELL, OMV (CCS), OMV (OMV), CCS, IDS, BOROO, Hruby Moving, UTA/CCS).
Servis – Importy dat – WEGOS:
– import práce: (počet AW * 0,1) ==>; normohodiny v zakázce. Skutečné hodiny se nastaví na 0, protože skutečnost se zapisuje ručně z pracovních výkazů.
– Možnosti driveru – Parametry – Materiál: doplněn parametr „Průměrná marže“
– import materiálu: (Cena_za_MJ *100/(100 + Průměrná_marže)) ==>; Cena_za_MJ_nakup
– zajištěn import údajů z hlavičky faktury z WEGOSU do informací o vozidle.
– do údajů dostupných v šabloně faktury z Autoservisu doplněny chybějící údaje (viz příloha)
– vytvořena nová šablona faktury „Detailní šablona faktury (Autoservis)“, která obsahuje všechny potřebné údaje (viz příloha)“
Servis – Importy dat – Importy mýtných poplatků GO: opraveno chybné načítání částky.

4.01.020

Doprava – Jízdy – Výdej jízdního příkazu – Jízdní příkaz: doplněn údaj „Plánované km“.
Doprava – Řidiči – Vyúčtování pracovná cesty: upraveno datum kurzu u dokladu PP-vrácení zbytku zálohy (datum výdeje zálohy, popř. zahájení jízdy).
Doprava – Řidiči – Prémiové listy: částka prémií řidiče se chybně započítávala do nákladů první SPZ v historii (Řidiči – Fixní plad – SPZ) – opraveno.
Doprava – Výstupy – Podklady pro mzdy: odstraněno chybové hlášení „Pro tuto operaci nemáte oprávnění“ při spuštění běžným uživatelem.
Doprava – Výstupy – Výnosy a náklady jízd: XX doklady mimo jízdní příkaz se nezapočítávaly do nákladů. Doplněno do sestavy pod seznam jízdních příkazů (zvláštní položka).
Spedice – Dispečerská plachta – Vytvoření objednávky (přetažením zakázky): do nastavení doplněn parametr, kterým lze nastavit původní chování (před verzí 4.01.017), tj. objednávka se vytvoří přesně podle nastavených datumů nakládky/vykládky bez dotazu, zda chci opravdu vytvořit objednávku na jiný den.
Autoservis – Zakázky – Materiál (plánovaný)- přidat mimo sklad: provedeny drobné úpravy.
Autoservis – Zakázka – Materiál ze skladu: do Nastavení systému doplněn parametr Autoservis – Výdejka-doplnit středisko ze zakázky. Je-li nastaven, při vystavení výdejky se předvyplní středisko zakázky.
Sklad – Objednávky odeslané – Vyřídit: odstraněno chybové hlášení při pokusu potvrdit vyřízení objednávky.
Sklad – Výstupy – Obratovka skladu: v sestavě se zobrazovaly pouze skladové položky, kde byl v daném období pohyb. V součtovém řádky tím však byl zkreslen poč. a kon. stav skladu. Upraveno tak, že se do sestavy zahrnují navíc položky s nenulovým množství na konci zvoleného období.
Faktury – Faktury odeslané – tiskový formulář Faktura odeslaná (Slovensky): přepočet do informativní měny se zobrazí pouze u faktur v tuzemské měně.
Pokladny – Pokladní doklady: opravena nefungující možnost změnyne pořadí položek dokladu pomocí tlačítek Nahoru, Dolů.
Servis – Exporty dat do účetních SW: při hledání kontace pro hlavičku dokladu (sazba DPH -1 nebo -2) se bere v úvahu klíč „středisko“ dané kontace (analytické středisko) – porovnává se se střediskem dokladu.
Servis – Odesílání SMS – DreamCom: odstraněno náhodné chybové hlášení při odesílání zpráv: „Zpráva nebyla nalezena v historii“.
Nastaveni – Přístupová práva – Přístup k cenám zakázek a objednávek: uživateli, který má právo vidět ceny pouze vlastních dokladů (Uživatelem vystavené doklady), se v tisku nezobrazovaly ceny ani u vlastních dokladů (např. cena na objednávce přepravy) – opraveno.
Objednávkový systém na webu: do Doprava 3K doplněn automatický upload naskenovaných dokladů CMR na web a jejich prohlížení a tisk zákazníkem na webovém rozhraní.

4.01.017

Doprava – Vozidla: u vozidel v depozitu se nehlídaly prošlé kontroly (podobně jako u vyřazených)- opraveno.
Doprava – Výstupy – Podklady pro mzdy řidičů: odstraněny drobné nepřesnosti zaokrouhlení.
Doprava – Náklady – Pravidelné platby a režie – Silniční daň: odstraněny drobné problémy při zavedení vozidla do depozita.
Doprava – Jízdy – Stazka – Interní doklady, Vyúčtování prac. cesty: při aktualizaci kurzu se nyní příslušné doklady vrací opět do stavu „k exportu“ (dle nastavených možností exportu).
Spedice – Dispečerská plachta: odstraněno chybové hlášení při vystavování objednávky (přesunem zakázky do plachty) na jiné datum než je uvedeno v zakázce.
Spedice – Opakovaná zakázka: odstraněny problémy vznikající přidáním a následným smazáním jízdy.
Spedice – Výstupy – Vozový sešit: při volbě Pouze ukončené přepravy a výběru dle data nakládky nebo vykládky nefungoval výběr dle datumu – opraveno.
Autoservis – Rezervace a objednávky položek mimo sklad a subdodávek: řada drobných úprav.
Autoservis – výstupy – podklady pro mzdy mechaniků: odstraněno chybové hlášení při výběru konkrétních mechaniků a spuštění úlohy.
Sklad – Výstupy – Obratovka skladu: v obratovce se dosud zobrazovaly pouze skladové položky, kde byl v daném období pohyb. Údaje „poč.stav“ a „kon.stav“ v součtovém řádku proto zahrnovaly pouze stav položek s pohybem, nikoliv stav skladu. Do sestavy proto byly doplněny i položky bez pohybu s nenulovým stavem.
Sklad – Výstupy – Aktuání stav k datu: vytvořen tiskový formulář, kde se tisknou pouze záznamy, kde stav je různý od nuly.
Sklad – Skladové pohyby – tisk: odstraněno chybové hlášení.
Faktury – Faktury odeslané – Fakturace ostatní – vystavení FO: při vložení řádku typu „Úvodní text faktury“ do prázdného dokladu (1. vložený řádek), po uložení dokladu docházelo k vytuhnutí programu – opraveno.
Faktury – Faktury odeslané – Přiřazení ZL k FO: upozornění o existenci zálohy obsahovalo chybnou měnu – opraveno.
Faktury – Faktury odeslané – Fakturace výkonů Logistický sklad:
– záznamy z nulovou sazbou se nenabízejí k fakturaci.
– záznamy s nezadanou sazbou (mezera) jsou označeny červeně a nelze je zahrnout do fakturace.
Faktury – Faktura došlá (za přepravné): u faktur v EUR s typem plnění „EU“ se pro přepočet nákladů (Vozový sešit, Rentabilita spedice, …) používal chybný kurz – opraveno.
Faktury – Vzájemné zápočty – záložka Platební příkazy: odstraněno chybové hlášení při vstupu na tuto záložku.
Číselníky – Státy: u státu CZ-Česká republika změněn zkrácený název „Česko“ na „Česká republika“.
Servis – Export dat – Export POHODA XML:
– doplněna volba generování čísla dokladu dle masky (výsledné číslo dokladu se odvodí od čísla dokladu v D3K podobně jako var. symbol) nebo v číselné řadě POHODA (dosavadní stav).
– při nastavení generování čísla dokladu dle masky již nemůže dojít k duplicitnímu importu dokladu.
– doplněno zobrazení protokolu o importu do POHODA s volbou úrovně zobrazovaných chyb
– doplněna možnost smazání souboru XMP po provedeném importu do POHODA
Servis – Importy dat – Importy stazek (systémy sledování vozidel apod.): odstraněno chybové hlášení při importu státu bez platné sazby stravného.
Nastavení – Uživatelé a práva a Servis – Informace o databázi – Připojení uživatelé: zprovozněno zobrazování přihlášených uživatelů, které se v souvislosti s instalací FireBird 2 stalo nefunkčním.
Nastavení – Nastavení systému – Faktury – masky čísla dokladu a variabilního symbolu:
– do nabídky údajů, použitelných pro generování čísla dokladu pro export, popř. var. symbolu doplněny údaje STREDISKO_L3 až STREDISKO_L6
– sjednocena nabídka údajů, použitelných pro generování čísla dokladu pro export, popř. var. symbolu u jednotlivých typů dokladů.

4.01.014

Doprava – Vozidla: vozidlo v depozitu lze následně vyřadit z evidence, aniž by před tím bylo znovu zařazeno do evidence.
Doprava – Jízdy – Záznamy o provozu vozidel: znepřístupněna funkční tlačítka v případě, kdy se ve výběru nezobrazí žádné stazky.
Doprava – Jízdy – Stazka – záložka Nakládky a vykládky: doplněna automatická aktualizace po přidání místa N/V na zakázce.
Doprava – Stazka – Nakládky a vykládky – detail:
– doplněno zobrazení příznaku nakládky/vykládky.
– doplněno tlačítko Zkontrolovat/Zrušit kontrolu.
Doprava – Vyúčtování pracovní cesty – upraven algoritmus zápisu kurzů do ID dokladů a případné hlášení o nutnosti zrušení kontroly čerpání na stazce tak, aby se kontrola rušila pouze v případech skutečné změny kurzu.
Doprava – Výstupy – Přehled cestovních výdajů: odstraněno chybové hlášení při nastavení výběru dle Druhu výdaje.
Spedice – Zakázky a objednávky – Zakázky – Přijetí zakázky – Vystavit podle šablony: sjednoceny údaje zobrazované v gridu a ve výběrech.
Spedice – Zakázky a objednávky – Objednávky – Naložení, Vyložení: datum a čas naložení se nyní promítá i do zakázky do údajů Skutečný datum a čas příjezdu/odjezdu na nakládku/vykládku (v případě, že tyto údaje nejsou dosud vyplněny).
Spedice – Deník dispečera – Všechny zakázky: doplněno zobrazení údaje Původní SPZ.
Spedice – Dispečerská plachta: při přidělování zakázky mimo zobrazené období doplněn dotaz „Přejete si objednávku vystavit na … (původní datum …)?“.
NOVINKA!Autoservis: doplněna agenda subdodávek (kooperací):
– do zakázky doplněna karta Subdodávky.
– doplněna úloha „Položky mimo sklad a subdodávky“
– doplněna záložka „Objednávky“. Zde je možno vystavit objednávky na položky mimo sklad + subdodávky.
Autoservis – Zakázky – Přijetí zakázky – Zakázka – Materiál – Materiál mimo sklad: doplněna možnost zadání dodavatele.
Autoservis – Zakázky – Ukončení zakázky – Zakázka – záložka Materiál – Opravit nebo Přidat mimo sklad:
– doplněno zobrazení údaje „Rezervováno“ (celková rezervace na skladové kartě) a „z toho na zakázku“ a dále „Volné množství na kartě“.
Autoservis – Vozidla firem (resp. cizí vozidla v autoservisu) – Kontroly: odstraněn problém při ukládání kontroly po změně jednotky na „Datum“ – hlášení „Údaj Norma musí být vyplněn“.
NOVINKA!Sklad: nová úloha Přesuny mezi sklady.
Sklad/Autoservis – do úloh Položky mimo sklad a Požadavky na objednání doplněny předefinované výběry: Všechny/Materiál/Subdodávky.
Sklad – Skladové pohyby – Výdejka ze skladu – položka výdejky:
– doplněno zobrazení údaje „Rezervováno“ (celková rezervace na skladové kartě) a „z toho na zakázku“.
– rozšířena kontrola vydávaného množztví při ukládání položky se zohledněním rezervací.
Sklad – Objednávky: doplněny tisky seznamů požadavků na objednání a seznamu objednávek.
Sklad – Objednávky – Objednávky odeslané – vyřídit: provedeny drobné úpravy algoritmu.
Sklad – Skladové pohyby – Příjemky na sklad: úprava rezervací při snížení množství na položce, smazání položky, popř. celé příjemky.
Sklad – Skladové pohyby – Příjemka na sklad: úprava textu hlášení při ukládání příjemky hláška.
Sklad – Skladové pohyby – Výdejky ze skladu: upraven text hlášení, které se objeví při pokusu o smazání vyfakturované výdejky.
Sklad – Skladové pohyby – Výdejka ze skladu – položka výdejky: doplněn přepočet rezervací na zakázce při změně množství na položce výdejky.
Sklad – Skladové pohyby – Výdejky: povolena opravu a smazání výdejky připárované k zakázce v případě, že zakázka není kompletní (není uzavřena).
Sklad – Skladové pohyby – Inventury – Historie inv.: odstraněno chybové hlášení při zobrazení historie inventur.
Sklad – Skladové pohyby – Inventury:
– upraveno zobrazení ceny zásob v inventurním seznamu.
– ukončení inventury – grid: doplněn sloupec Cena celkem.
– do ukončení inventury doplněna možnost zápisu data vystavení = datum inventury.
Sklad – Výstupy – Obratovka skladu – Výběr – Definice: odstraněn drobný problém při aplikaci obecného Výběru.
Logistický sklad – Skladové pozice – záložka Pohyby na pozici: odstraněno náhodné „zmizení“ tlačítek.
Faktury – Faktury odeslané: odstraněno náhodné zdvojené zobrazené záložky Fakturace výkonů.
Faktury – Faktury odeslané – Fakturace výkonů – všechny moduly: v položkách faktury, kde jsou řádky z různých modulů umožněna změna pořadí položek – tlačítka Nahoru, Dolů.
Faktury – Upomínky faktur: upraven seznam nezaplacených faktur – zohlednění faktur zaplacených dobropisem.
Faktury – Faktury došlé – Platební příkazy – Export platebních příkazů ČSOB (ABO):
– úprava exportu zprávy pro příjemce.
– u exportu do ČS doplněn specifický symbol zprava nulami. Tím se zabrání záměně specifického symbolu a zprávy pro příjemce, která neobsahuje uvozující řetězec ‚AV:‘).
Doklady: Interní doklad, Ostatní doklad, Doklad o vyúčtování prac.cesty, Pokladní doklad, Platební příkaz: zpřístupněno tlačítko pro vyvolání seznamu volných čísel (děr) dokladu.
Číselníky – Státy: u státu Slovensko změněna měna SKK na EUR.
Servis – Online export ABRA Gx:
– upraven algoritmus pro zápis firmy do adresáře – hledání existující firmy rozšířeno o hledání dle IČ.
– oprava v adresáři firem: změna vyjmenovaných údajů se přenese jako „zásadní“ (s vytvořením předchůdce) – název firmy, IČO, DIČ, fakturační a korespondenční adresa. Změna ostatních údajů se přenese jako drobná oprava.
– mazání firmy v adresáři: nyní se provádí jako vymazání s možností obnovení.
– doplněna možnost potlačení samostatného exportu položky adresáře, ať už nové firmy či oprav. Samostatný export adresáře se nyní provádí pouze tehdy, je-li aktivován podmodul Adresář Online exportu ABRA Gx.
– při exportu dokladů se nyní neprovádí update údajů firmy. Pouze v případě nové firmy se tato vytvoří v ABRA.
– odstraněn problém při mazání dokladu (Online export: Nebyla nalezena řada dokladu „“. Doplňte ji v nastavení driveru.).
Servis – Mazání dat: odstraněno chybové hlášení při pokusu o vymazání všech dat.
Servis – Importy dat: nový import: Import úhrad ze systému POHODA.
Servis – Exporty dat – exporty do účetnictví: při vytváření seznamu dokladů pro export se nyní zohledňuje nastavení aktuální data/archiv – zrychlení.
Instalační program:
– odstraněno chybového hlášení „Unavailable database“ při instalaci na Windows Vista.
– před aktualizací Firebirdu na verzi 2.0.5 se nyní zobrazuje upozornění.
– upraven způsob detekce nainstalované verze Firebirdu.
– doplněn test, popř. spuštění služby FireBird po aktualizaci na Firebirdu v. 2.0.5.

4.01.011

Doprava – Řidiči – Sazby pro mzdy: umožněno řazení v seznamů „Sazby“.
Doprava – Jízdy – Záznamy o provozu vozidla – tisk: ve formulářích „Vydaný záznam o provozu vozidla“ , „Záznam o provozu vozidla – oboustraně“ a „Záznam o provozu vozidla – oboustraně(2)“ se nyní tiskne v jednom řádku jak nakládka, tak vykládka.
Doprava – Výstupy – Přehled stravného – do seznamu a do tisku doplněn údaj „100% stravného“.
Doprava – Výstupy – Denní rozbor čerpání: úprava algoritmu ohledně čerpání z vlastní cisterny (ze skladu).
Doprava – Interní/Ostatní doklady: upraveno předvyplňování částky k úhradě.
NOVINKA!Autoservis – Zakázka: doplněna záložka Obchodní podmínky s možností zapsat libovolný text. Text lze též vybrat z číselníku poznámek. Upraveny tiskové formuláře Zakázkového listu – doplněn tisk obchodních podmínek.
NOVINKA!Autoservis – Zakázka: doplněna záložka „Přílohy“ s možností připojit obrazovou či jinou přílohu.
NOVINKA!Autoservis – Zakázky – Vystavení zakázky: doplněno upozorňování na nezaplacené faktury po splatnosti, popř. blokování vystavení zakázky. Podmínkou je, aby firmě v Adresáři byl přiřazen klíč (např. „Zákazník“ s nastavenými částkami pro upozornění, popř. blokaci).
Autoservis – Zakázky: při otevírání zakázky (po výběru SPZ) doplněno upozornění, pokud již existuje neuzavřená zakázka na danou SPZ.
Autoservis – Zakázkový list – Tisk: úprava formuláře zakázkového.
Autoservis – Zakázka – Faktura/Účtenka: při vystavování FO ze zakázky se nyní automaticky přetáhuje středisko dokladu do faktury. Toto chování lze ovlivnit parametrem Nastavení systému – Autoservis – Daň.dokl-převzít střed. ze zakázky.
Sklad – Výdejka, Vratka: úprava výpočtu ceny při změnách množství na položce výdejky, resp. při vkládání, změně nebo mazání položky vratky.
Sklad – Vratka: doplněno upozornění při snížení množství na položce vratky pod povolenou hranici (vše už bylo vydáno).
Sklad – Výdejka – Tisk: na formulář doplněno číslo zakázky.
Sklad – Příjemky:
– doplněn standardní výběr s volbami „Všechny příjemky“, „S fakturou“, „Bez faktury“
– do gridu i do výběru doplněn údaj Číslo FD
Fakturace – Faktury odeslané – Tisk: na formulář „Faktura odeslaná (Česky)“ doplněna možnost tisku informativního přepočtu na jinou měnu.
Fakturace/Pokladny – Faktura odeslaná/Pokladní doklad – Autoservis/Sklad: upraven algoritmus na dohledání kontace položky faktury při změně kontace na zakázce či výdejce.
Fakturace: upraveno zobrazení výběru modulu tak, aby nedocházelo k překrytí záložky Fakturace výkonů ze všech modulů.
Faktury – Faktury odeslané – Tisk faktury: nový formulář pro tisk faktur z Autoservisu s mezisoučty za práci a za materiál.
Faktury odeslané – Šablony faktur – Standardní šablona faktury (Doprava): odstraněno chybové hlášení při vystavování FO ze zakázky, kde není vyplněna smluvní cena ani náklad.
Číselníky – Kurzovní lístek: datum platnosti DO importovaného pevného kurzu bylo nastavena o 1 den delší oproti stávajícímu stavu, tj. až do dne platnosti OD následujícího pevného kurzu.
Číselníky – Účetní osnova a kontace: do Kontací doplněn další nepovinný klíč „Středisko“, který umožňuje při exportu do účetního SW analyticky odlišit rozdílná střediska jednotlivých položek faktury či účtenky. Dále provedena řada dalších souvisejících úprav – především v obecné části exportu FO a PD.
Číselníky – Kurzovní lístek: z kurzovního lístku byly vypuštěny dnes již nepoužívané měny (ATS, BEF, DEM, ESP, FIM, FRF, GRD, IEP, ITL, LUF, NLG, PTE).
Export platebních příkazů ABO: úprava ovladače: do údaje Zpráva pro příjemce doplněno číslo došlé faktury. Týká se ovladačů pro ČSOB, Českou spořitelnu a Raiffeisenbank.
Import objednávek z internetu: ošetřeny chybové stavy při logování průběhu importu do souboru (soubor nelze vytvořit, cílový adresář neexistuje apod.) Tyto chyby mohly mít za následek i nemožnost spuštění programu.
Obecně – Hledání v gridu:
– při zadání 1. znaku hledaného řetězce se provede hledání vždy od začátku seznamu (dříve od aktuální polohy kursoru).
– při smazání znaku (Back Space) se opět provede hledání od začátku seznamu.
– ikona „lupa“ nahrazena tlačítkem s „lupou“: stisknutí tlačítka vymaže celý zadaný řetězec a provede skok na začátek gridu – inicializace hledání.
Obecně: provedeny úpravy, které by měly zabránit skrýváním modálních dialogových oken pod jiná okna, čímž často vzniká dojem, že aplikace „zatuhla“ a nereaguje.
Instalace programu:
– změna verze Firebirdu z 2.0.3 na 2.0.5.
– úprava instalace: knihovny UDF se nakopírují i v případě, že se neinstaluje Firebird (pokud nejsou nainstalované – např. když je Firebird nainstalován ručně).

4.01.009

NOVINKA!Doprava – Výstupy – Hospodářský list: do položek Celkové výnosy (S-CELK-VYN) a Tržby ostatní (TRZBY-OST) se nyní započítávají navíc položky z fakturace ostatní v modulu Doprava (veškeré kontace) a případně položky z fakturace výkonů v modulu Doprava, které nebyly připárovány k žádné zakázce. Dále byla vytvořena skupina výnosů TRZBY-OSTF, která na rozdíl od TRZBY-OST zahrnuje pouze výnosy z ostatní fakturace + nespárované položky. Tuto skupinu lze v případě potřeby přidat do Hosp. listu.
Doprava – Záznamy o provozu vozidel: combobox Aktivní výběr byl prodloužen kvůli lepší čitelnosti.
Doprava – Záznamy o provozu vozidel: do položky Řidič v gridu byl doplněn seznam řidičů vozidla oddělených čárkou (pro případ více řidičů na stazce).
Doprava – Záznamy o provozu vozidel: odstraněno chybové hlášení při zápisu čerpání z cisterny.
Doprava – Strazka – Stravné: odstraněn náhodný problém při určení státu rozhodného pro určení sazby stravného v případě více stazek v jednom dni.
Doprava – Náklady – Výpočet splátek silniční daně: text „Vozidlo v depozitu“ v poznámce se za určitých okolností zobrazoval i v měsíci, kdy bylo vozidlo již v provozu – opraveno.
Doprava – Náklady – Pravidelné platby: úprava přepočtu plateb v cizí měně kurzem.
Doprava – Interní a Ostatní doklady: umožněno zapsat základ, DPH a částku s DPH nezávisle (bez přepočtu) tak, aby nevznikaly haléřové rozdíly oproti originálnímu dokladu. Dále se nyní místo zaokrouhlení zadává naopak částka k úhradě (viz FD).
Doprava – Vyúčtování pracovní cesty: odstraněn drobný problém při současném tisku více pokladních dokladů.
Doprava – výpočet splátek silniční daně – tisk Přiznání k dani: korekce označení pořadového čísla čtvrtletí.
Spedice – Výstupy – Rentabilita spedice: doplněny záložky Podle dopravců (dle ZA), Podle středisek objednávek (dle ZA), Podle dispečerů objednávek (dle ZA). Ve všech těchto záložkách je nyní použit stejný algoritmus pro výběr ZA, resp. OO.
Doprava – Výstupy – Přehled odpracované doby zaměstnanců: v nabídce řidičů se nyní nabízejí pouze řidiči v ev. stavu s mořností volby Všichni řidiči. Doplněn též filtr na středisko (středisko vozidla, kde je kmenovým řidičem). Změna výběru řidiče provedena také v úlohách Přehled stravného, Výkaz řidiče, Výnosy a náklady jízd, vystavení Ostatního dokladu a Interního dokladu.
Spedice – Objednávka – přiřadit zakázku: u formuláře „Seznam nepřidělených zakázek“ umožněna změna rozměrů.
Spedice – Rozpisová zakázka: odstraněno náhodné chybové hlášení při ukládání zakázky „Součet smluvní ceny na řádcích se nerovná smluvní ceně na hlavičce“.
Sklad – Příjemka na sklad: optimalizováno ukládání řádku příjemky s ohledem na čas.
Sklad – Příjemka na sklad – změna ceny příjmu: změna ceny příjmu je nyní povolena bez omezení. Při změně ceny se provede přecenění všech výdejek a vratek, které vážou na danou položku příjemky a dále nevyskladněného množství.
Sklad – Skladové pohyby – Vratky k výdejkám: odstraněn problém při opravě množství na položce již existující uložené vratky.
Sklad – Prodejní ceny: do gridu doplněny údaje Marže1,2,3,4,5 = [PC1,2,3,4,5(bez daně!)] / [prům.skl.cena] *100 – 100
Sklad – doklady PR, VD,VR: povolena změna data zápisu dokladu v mezích dokladové řady (není povolena změnu roku).
Sklad – Výdejka – výdej na zakázku Autoservisu: při přidání položky na výdejku se kontroluje, zda byla položka plánována na zakázce a v kladném případě se převezme zadaná prodejní cenu ze zakázky, která se může lišit od přednastavené ceny pro zákazníka.
Sklad – Skladové pohyby – Příjemky na sklad – Vystavit: u položky příjemky doplněny funkce „Přiřadit def. pr. cen“ a „Odpojit def. pr. cen“. Dále je zde doplněna volba, zda při uložení příjemky přepočítat prodejní ceny dané položky. Tuto volbu lze globálně přednastavit v Nastavrní systému.
Sklad – Objednávky/Rezervace: při snížení objednávaného množství na objednávce oproti požadavkům na objednání se nyní provádí „vykrytí“ požadavků dle priority (zadané datum požadovaného dodání).
Autoservis – Zakázky – Vystavit – Materiál – Výdej ze skladu: odstraněno náhodné chybové hlášení – vytvoří se výdejka – materiál se do zakázky neuloží – nastává chyba viz email z 6.2.2009
Autoservis – Zakázky – všechny záložky: do gridu i do výběru doplněn údaj Středisko.
Autoservis – Zakázky – Přijetí zakázky – Plán – Přidat ze skladu: optimalizováno s ohledem na čas.
Autoservis – Zakázky – Rezervace a Objednání materiálu:
– upraveno, aby nemohl nastat stav, kdy bude na skladě volné nerezervované množství a zároveň budou existovat požadavky na rezervaci.
– doplněna možnost přerezervování materiálu (náhr. dílu) z jedné zakázky do druhé (ošetřeno přístupovými právy).
– doplněn „příznak zajištěnosti materiálu“ (a barevné rozlišení) do seznamu zakázek.
Autoservis – Vozidla – Historie oprav – Materiál/Práce – Výběr – SPZ: odstraněno chybové hlášení při výběru SPZ z číselníku vozidel.
Autoservis – Výstupy – Plán preventivních prohlídek u vozidel/u automechaniků: text ve výběru: Vozidla/automechanici bez kontroly –> Bez ohledu na stav kontroly.
Faktury – Faktury odeslané – Fakturace výkonů – Spedice: odstraněno náhodné chybné doplnění data zdanitelného plnění dle poslední vykládky v případě více zakázek na jedné FO.
Faktury – Faktury odeslané – Fakturace výkonů – Výběry: doplněny údaje Název dopravce a Číslo jízdního příkazu.
Faktury – Faktury odeslané – Online Export ABRA: odstraněn problém při exportu v případě, že zákazníkem je polská firma.
Faktury – Faktury odeslané, došlé: umožněn tisk seznamu vybraných (označených) dokladů v knize faktur.
Faktury – Faktury odeslané – Tisk: formulář „Faktura odeslaná (česky) bez tisku slev“ netisknul úvodní text faktury – opraveno.
Faktury – Faktury došlé – Sklad: doplněna možnost výběru kontace „OS“ – ostatní platby.
Faktury – Platební příkazy: opraveno chybné řazení dle čísla dokladu. Bere v úvahu rok vystavení dokladu.
Pokladny – Šablony účtenek: při použití šablony „Šablona účt. – zakázka+SPZ (Autoservis)“ se do položek účtenky nepřenášela kontace (Druh) – opraveno.
Pokladny – Pokladní příjem: text Dodavatel změněn na Zákazník.
Adresář firem – Firmy – Detail: doplněny údaje Sleva ke všem 3 skupinám cen. Tyto slevy se automaticky předvyplní při vystavení zakázky v autoservisu, při vystavování výdejky ze skladu a v pokladním prodeji.
Adresář Firem – Firmy – Vozidla firmy – Detail: upraven design jako v Adresář – Vozidla – Detail včetně doplnění chybějících údajů.
Servis – Importy dat – Import z OMV: odstraněn problém s přiřazováním stazky k záznamům na stejnou kartu, ve stejném datu a čase ale s jinými druhy produktů.
Servis – Import stazek – TRANSICS: prověřen způsob načítání stavu tachografu u jednotlivých akcí v průběhu jízdy a upraven algoritmus tak, aby eliminoval změny stavu tachografu u akcí, kdy se vozidlo nemá pohybovat (v reálu k těmto změnám dochází a to i „do mínusu“).
Číselníky – Kurzovní lístek: odstraněn problém při dodatečném ukládání staršího kurzu do kurz. lístku. Datum „Platnost DO“ dané měny se nyní ignoruje v případě, že by měla být nižší, než „Platnost OD“ nejnovějšího existujícího kurzu dané měny.
Číselníky – Kurzovní lístek: zprovozněn import kurzů z Národné banky slovenska – ECB.
Nastavení – Aktivace systému: doplněna funkce smazání všech aktivačních klíčů (kvůli změnám vlastníka licence).
Nastavení – Uživatelé a práva – Sklad – Skladové pohyby – Příjemky na sklad: doplněno právo „Změna způsobu přepočtu prodejní ceny“ – viz položka příjemka.
Nastavení – Nastavení systému: přesunuto do Uživatelé a práva
– Nastavení systému – Autoservis – Povolit ruční změnu prodejní ceny –> Uživatelé a práva – Autoservis – Zakázka – Změna prodejní ceny
– Nastavení systému -Pokladní prodej – Povolit ruční změnu prodejní ceny –> Uživatelé a práva – Pokladní prodej – Změna prodejní ceny“
Nastavení programu: do souboru DBLogin.ini lze zapsat klíč, kterým se ovlivní umístění souboru settings.ini (do části [Settings] se zapíše klíč SettingsFile s cestou k souboru). Ve specifikaci cesty k souboru lze použít systémové proměnné (např. %AppData%), což zajistí, aby uživatelé mohli mít každý své vlastní nastavení programu, i když pracují všichni s jednou instalací klienta D3K např. na terminálovém serveru.
Tisk obecně – na více místech programu (např. Záznamy o provozu,faktury): odstraněno chybové hlášení při ukončování tisku.

4.01.005

• UPGRADE 4.01

Další změny:
Doprava – Řidiči – Sazby pro mzdy – Prémiové ukazatele: odstraněn problém při mazání jedné z několika sazeb u některého ukazatele.
Doprava – Vozidla/Řidiči – karta Svěřený majetek: odstraněno chybové hlášení při přidání majetek ze skladu s kódem položky delším než 13 znaků.
Doprava – Náklady – Opravy vozidel: nebylo možno vybrat vozidla v depozitu. Do nabídky doplněna volba „Všechna vozidla“.
Doprava – Vystavení záznamu o provozu vozidla – Stravné: odstraněn drobný problém při zahraniční pracovní cestě rozdělené do dvou jízdních příkazů.
Doprava – Interní doklad – Tisk: do nabídky doplněny údaje celková částka, částka bez daně a částka k úhradě.
Doprava – Jízdy – Záznamy o provozu vozidel – Tisk: do nabídky údajů doplněn Název firmy zákazníka a Externí číslo objednávky ze zakázky.
Doprava – Jízdní příkaz: odstraněno chybové hlášení při párování s objednávkou, která je vystavená z rozpisové zakázky s pořadovým číslem větším než 100.
Autoservis – přidání materiálu ze skladu: doplněna možnost kontace TA – možnost dotankování v autoservisu.
Autoservis – Zakázky – Materiál mimo sklad: při volbě nákladové kontace (druh) se nyní automaticky doplňuje i výnosová kontace – viz následně vystavená faktura, popř. účtenka.
Autoservis – Zakázka – Materiál:
– umožněna ruční změna prodejní ceny – volba parametrem v Nastavení systému
– u prodejní ceny umožněn výběr (výklopný seznam) ze všech 5 prodejních cen + individuální ceny
– cenu zapsanou při příjetí zakázky se automaticky přetáhnuje na výdejku
– doplněno upozornění při změně ceny v případě, že zadaná prodejní cena je nižší než nákupní cena (průměrná skladová).
Autoservis – Zakázky – Ukončení zakázky – Vystavit (vlastní i cizí) – Materiál – Přidat ze skladu: odstraněna duplikace položky materiálu při změně slevy na výdejce.
Autoservis – Zakázka – materiál ze skladu: doplněno zohlednění individuálních cen.
Autoservis – Vystavení zakázky: odstraněn problém při vystavování zakázky uživatelem s omezeným přístupem ke střediskům.
Autoservis – Přijetí zakázky: odstraněn problém při zavírání zakázky křížkem při nevyplnění povinných údajů.
Sklad – Skladové pohyby – Příjemky na sklad: u položky příjemky doplněny funkce „Přiřadit def. pr. cen“ a „Odpojit def. pr. cen“.
Sklad – Výstupy – Obratovka skladu, Aktuální stav skladu: drobná úprava přístupových práv.
Sklad – Skladové pohyby – Příjemky na sklad: jednotkovou cenu lze při příjmu zadávat na 3 des. místa. Při uložení se však chybně zaokrouhlila pouze na 2 des. místa i na tuz. měnu ale dojde k zaokrouhlení na dvě des. místa – opraveno.
Sklad – Výdejka – typ výdeje „Vlastní firma – vozidlo“: nebylo možno vybrat vozidla v depozitu. Do nabídky doplněna volba „Všechna vozidla“.
Sklad – Vratky k výdejkám: odstraněn problém při ukládání vratky.
Sklad – Výstupy – Aktuální stav skladu – nelze spustit, hláška v příloze.
Pokladní prodej – Vrátit: opravena nefunkčnost.
Faktury – Faktury odeslané – zobrazení přepočtu na jinou měnu: upravena možnost zobrazení částky k úhradě v jiné měně (pro informaci) – Slovensko.
Faktury – Šablony faktur: v patičce šablony povolen typ řádku TEXT. Do seznamu dostupných údajů doplněno číslo stazky.
Valutové pokladny – Pokladní výdej: upraveno zadávání částek viz faktura došlá.
Valutové pokladny: doplněna kontrola existence kurzu při opravě pokladního dokladu.
Číselníky – Státy: do číselníku států doplněn nový stát Kosovo.
Servis – Mazání dat: odstraněno chybové hlášení při mazání číselníku vozidel.
Servis – Importy dat – Importy z karet OMV (formát OMV): odstraněno náhodné chybové hlášení při spuštění importu: „Arithmetic exception, numeric overflow or string truncation at procedure P_IMP_C01_INT_DOKLXX_S“.
Servis – Exporty dat – export dobropisů: odstraněno náhodné chybové hlášení při provedení exportu.
Servis – Importy dat: vytvořen nový ovladač Import obratů karet UTA/CCS.
Servis – Exporty – VOSA: doplněn export základ a DPH 9%.
Servis – Ovladač pro příjem textových zpráv (stavů objednávek) CarrierWeb: upraven algoritmus zjišťování naložení/vyložení objednávky a vygenerování příslušné zprávy („+NAL OO-123456/0801“ apod.).
Import objednávek z Internetu: doplněno zohlednění existence proxy serveru – Nastavení systému – Nastavení programu – Proxy server.
Import objednávek z internetu: doplněna možnost logování průběhu importu.
Import objednávek z Internetu: upraven způsob porovnávání aktuálního času s časem posledního spuštění importu. Rozhodující je čas na serveru, nikoliv na stanici.
Obecně – konverze měn: odstraněna náhodná haléřová chyba při zaokrouhlování.
Nastavení – Nastavení systému: doplněna volba popisu kontace, která umožňuje předvyplnění názvu kontace dle požadavku uživatele. Je možno definovat, které části názvu se budou předvyplňovat do dokladů (název syntetiky, analytiky 1, analytiky 2)
Př. 1: _ Popis syntetiky + x Popis analytiky 1 + x Popis analytiky 2 V případě kontace BV-MYTO se vytvoří název „Mýtné PREMID“, v případě kontace BV se vytvoří název „Cestovní výdaje“.
Př. 2: x Popis syntetiky + x Popis analytiky 1 + x Popis analytiky 2 V případě kontace BV-MYTO se vytvoří název „Cestovní výdaje – Mýtné PREMID“, v případě kontace BV se vytvoří název „Cestovní výdaje“.

4.00.053

NOVINKA!Adresář – Adresář firem – vytvořena nová tisková sestava Poštovní podací arch – vzor dle stejného formuláře z Knihy faktur – sestava se dá použít max.pro 15 adres najednou.
NOVINKA!Sklad – Inventury – Tisk inventurního soupisu: vytvořena nová varianta soupisu řazeného dle Umístění.
Doprava – Výstupy – Denní rozbor čerpání: do sestavy doplněna i čerpání z vlastní cisterny (výdejky ze skladu), která nejsou spárována se stazkou.
Doprava – Stazka – Cestovní výdaje – Za hotové pokladna – ve výběru pokladen umožněno řazení.
Spedice – Objednávky – Objednávka přepravy – Detail: při uložení objednávky se chybně zobrazoval údaj Trajekty na detailu objednávky – opraveno.
Spedice – Opakovaná zakázka: odstraněny problémy s opakovanými zakázkami, které obsahovaly více než 99 jízd.
Sklad – Příjemka: při zápisu položky příjemky doplněna možnost zadat nebo změnit prodejní ceny.
Sklad – Výdejky ze skladu: odstraněno chybové hlášení, které se vyskytne v případě, že u výdejky z autoservisu, na které je cizí vozidlo s typ. značkou delší než 30 znaků.
Sklad – Rentabilita prodeje ze skladu/Obrat prodeje dle zákazníků: výnos z výdejky, která je na zakázce z autoservisu se ztratil po vystavení účtenky/faktury na onu zakázku z autoservisu – opraveno.
Autoservis – Zakázka – Tisk – formulář Nabídkový list: odstraněno chybové hlášení při tisku.
Logistický sklad – Karty a číselníky – Sazby pro fakturaci: doplněna možnost zadat sazbu za doklad. Umožňuje to fakturovat služby (naskladnění, vyskladnění, …) paušální částkou.
Logistický sklad – Ostatní služby: umožněna ruční změna název služby při převzetí z ceníku.
Servis – Importy dat – Import HRUBYMOVING: odstraněno chybové hlášení při načítání importovaných dat.
Servis – Importy dat – Import DKV: úprava importu s ohledem na dodavatelem změněnou strukturu elektronického výpisu karet DKV .
Servis – Importy dat – import OMV: odstraněno náhodné chybové hlášení při importu.
Servis – Importy dat – Import EUROWAG: úprava importu s ohledem na rozšířenou strukturu elektronického výpisu karet EUROWAG (Cena ze jednotku bez DPH). Doplněna volba u zahraničních nákupů započítávat do nákladu cenu bez daně/s daní.
Servis – Importy dat – mýtné VIALTIS: odstraněno chybové hlášení: Načítání souboru skončilo s chybou: List index out of bounds [14].
Faktury – Dobropis k FO: u dobropisu v cizí měně – přepočet na tuzemskou měnu – upraveno zobrazení zaokrouhlení v tisku.
Nastavení – Uživatelé a práva: odstraněno hlášení při přihlašování uživatele, který nemá nastaveno právo Smazat fakturu odeslanou.
Nastavení – Uživatelé a práva – Plný přístup: odstraněno chybové hlášení při nastavení plného přístupu.
Istalační program: úprava instalace pro LINUX. Úpravy kvůli zlepšení diagnostiky chyb apod.

4.00.048

NOVINKA!Modul Logistický sklad – beta-verze nového modulu. Více zde.
NOVINKA!Doprava – Vyúčtování prac. cesty: doplněna volba „Nepřevádět doplatek na tuzemskou měnu“. Výchozí hodnotu této volby lze nastavit v Nastavení systému.
NOVINKA!Doprava – Vyúčtování pracovní cesty: při uložení vyúčtování je v případě čerpání za hotové potřeba povolit zrušení kontrola čerpání. Doplněna možnost automatického zkontrolování těchto stazek po uložení vyúčtování.
Doprava – Vyúčtování pracovní cesty: v případě doplatku řidiči v cizí měně, který se převáděl na CZK, se chybně generoval navíc pokladní doklad na mezisoučet (vyúčtování v CZK ještě před započtením doplatku) – opraveno.
Doprava – Stazky: odstraněno chybové hlášení při přiřazení velkého počtu objednávek k jedné stazce. Hlášení se objevovalo při uložení stazky a při aktualizaci gridu.
Doprava – Výstupy – Hospodářský list: upraven přenos faktur. částky do výnosů v případě, že zakázka je v cizí měně.
Doprava – export interních dokladů: pokud je nastaven parametr „Povolit pouze u změněných dokladů“, při opravě ID dokladu se nezobrazilo hlášení „Doklad bude zahrnut do následujícího exportu“ a doklad se nenabízel se k opakovanému exportu – upraveno.
Spedice – Výstupy – Vozový sešit: upraven výpočet údaje Cena objednávky v případě objednávky na vlastní přepravu, kde se cena skládá z ceny na kartě Detail a položek na kartě Ceny přepravy – do Vozového sešitu se dostávala pouze cena z karty Detail.
Spedice – Výstupy – Vozový sešit: u rozpisových zakázek se nezobrazoval rozdíl cen – upraveno.
Spedice – Deník dispečera – Výběr Všechny objednávky: nezobrazoval se stát nakládky a stát vykládky – opraveno.
Spedice – Deník dispečera: u podzakázek se nedoplňovala Smluvní cena a Smluvní cena v tuz – opraveno.
Spedice – Dispečerská plachta – přidělení ZA k existující objednávce: do seznamu existujících objednávek doplněny opakované objednávky.
Spedice – Dispečerská plachta – flotila cizích vozidel: při změně informací o vozidlu v Adresáři firem docházelo ke „zmizení“ objednávek daného vozidla z disp. plachty – opraveno.
Spedice – Objednávky – tisk: do dostupných údajů pro tisk doplněna dvoumístná zkratku státu, MPZ a oficiální název státu (číselník států).
Spedice – zakázka v jiné měně a objednávka v CZK: po vyfakturovaní zakázky se nyní do objednávky doplní cena z faktury přepočtená kurzem faktury (doposud se OO přepočítávala kurzem z data vystavení OO).
Spedice – doklady Zakázka, Objednávka: upraven přepočet na CZK – v případě, kdy neexistoval platný kurz, se doplnila nulová cena v CZK.
Faktury – Dobropisy: dobropis k faktuře se nepromítal do ceny přepravy v objednávce, potažmo v hospodářském listu – opraveno.
Autoservis – Zakázky: do gridu i do výběru doplněny údaje VIN a typová značka.
Autoservis – Zakázky: omezena možnost zápisu SPZ delší než 30 – způsobovalo chybové hlášení.
Autoservis – Přijetí zakázky – materiál ze skladu: odstraněno hlášení „Množství musí být větší než nula“ při použití funkce Převzít u položek s množstvím < 1.
Sklad – Hlavní karty – Skladové karty: doplněny funkce Přiřadit definici prod. cen“ a „Odpojit definici prod. cen“.
Sklad – Hlavní karty – Skladové karty: odstraněno chybové hlášení při pokusu o přiřazení def.prod.cen.
Sklad – Hlavní karty: odstraněna náhodná chyba měrné jednotky.
Sklad – Hlavní karty: při přidání nové karty doplněna nabídka smazaných karet s možností obnovení.
Sklad – Prodejní ceny: optimalizace přepočtu a ukládání prodejních cen.
Sklad – Prodejní ceny – Definice výpočtu prodejních cen – Zrušit: odstraněno chybové hlášení.
Sklad – Výdejka ze skladu: upraven výpočet řádkové slevy s dopadem do faktury.
Sklad – Výdejky ze skladu – řazení dle Odběratel-firma: odstraněno chybové hlášení při pokusu o vyhledání.
Sklad – Vystavení výdejky – vystavení účtenky, faktury: upraveny vazby na řádky výdejky.
Sklad – Výstupy – Rentabilita prodeje ze skladu: upřednostněna fakturovaná cena (s ohledem na dobropisy) před cenou z výdejky.
Sklad – Výstupy – Obrat z prodeje dle zákazníků: upřednostněna fakturovaná (s ohledem na dobropisy) cena před cenou z výdejky.
Fakturace – Upomínky – tisk upomínek: do dostupných údajů pro tisk doplněny údaje Fax dlužníka, Telefon1,2 dlužníka.
Fakturace – Kniha faktur – tisk obálek: do dostupných údajů pro tisk doplněna dvoumístná zkratku státu, MPZ a oficiální název státu (číselník států).
Pokladny – Šablony účtenek: vytvořena nová systémová šablona účtenky pro Autoservis, ve které je číslo zakázky, SPZ, typ vozidla a stav tachometru – název „Šablona účt. – zakázka+SPZ (Autoservis)“.
Pokladny – Pokladní doklady: u zálohy vydané řidiči na stazku se v přehledu pokladních dokladů nezobrazovala vazbu na stazku – upraveno.
Servis – Importy dat:
– provedena optimalizace importů dat CarrierWeb, Premid, TollCollect.
– úpravy při zobrazování okna se záznamy k importu:
— Záznamy ze systémů sledování vozidel
— Záznamy ze systémů vyhodnocování dat z tachografů
— Čerpání PHM
— Ostatní náklady
— Poplatky za mýtné
— Transakce platebními kartami
– do importů z Toll Collect, Premid, IDS, Eurowag doplněno zobrazení průběhu zpracování záznamů k importu
– v importech Toll Collect, Premid, IDS, Eurowag, CarrierWeb provedeny optimalizace v načítání a hledání údajů v číselnících (vozidla, řidiči, akce apod.), v dohledávání informací o opakovaném importu.
– úpravy v zobrazení okna s „vrtulí“
Servis – Importy dat – Ovladač EUROWAG: doplněn údaj Měna.
Servis – Importy dat – Obecný XML import: při importu většího množství firem (vozidel firem) do adresáře se některá vozidla náhodně nepodařilo naimportovat – opraveno.
Servis – Importy dat – Importy z karet Eltsen: přejmenovány na Eurowag a původní import z Eurowag zrušen.
Servis – Posílání zpráv – Transics:
– doplněna funkce rušení objednávek odeslaných do palubní jednotky.
– dlouhé odchozí zprávy se nyní rozdělují na více zpráv s max. délkou 160 znaků.
Servis – Posílání zpráv: při výběru kontaktu, na který se má zpráva odeslat, si program zapamatuje výběr typu kontaktu (telefon, e-mail apod.), který nabídne při příštím výběru kontaktu.
Servis – Převod dat z programu Doprava 2000: při převodu adresáře firem se do údaje DIČ chybně převedlo číslo účtu – opraveno.
Servis – Online export – DUEL: odstraněn problém s automatickým číslováním dokladů, resp. s přiřazením číselné řady.
Servis – Online exporty: upraveny délky údajů u kontací – možná příčina problémů s přidělováním/uvolňováním paměti po uložení dokladu (i v případě, že Online Export není aktivní).
Nastavení – Uživatelé a práva: odstraněno náhodné chybové hlášení při otevírání formuláře: „Nepodařilo se spojit s počítačem, na kterém je umístěna databáze“.
Obecně – Výběry: při nastavení filtru na libovolný údaj s volbou „Neprázdné“, při následném nastavení „Žádný výběr“ zůstal původní filtr aktivní – opraveno.

4.00.044

Doprava – Výstupy – Hospodářské listy: do HL se nezapočítávaly náklady a výnosy z jízdních příkazů – opraveno.

4.00.043

NOVINKA!Faktury – Platební příkazy – Export platebních příkazů pro Raiffeisenbank (formát ABO).
Doprava – Náklady – Opravy vozidel: odstraněno náhodné chybové lášení při výběru materiálu ze skladu.
Spedice – Objednávky: úprava algoritmu doplnění a aktualizace datumu kurzu při změně stavu přepravy.
Spedice – Zakázky a objednávky – Deník dispečera: ve výběrech Jízdní příkaz vystaven a Ukončené podzakázky se chybně tisknul daný výběr zakázek – opraveno.
Spedice – Zakázky – Vystavení zak. podle šablony: upraveno přednastavení časů nakládek a vykládek pro novou zakázku.
Spedice – Zakázky a objednávky – Objednávky – Naložení, Vyložení, Hlášení: nezobrazovalo se datum přepravy a údaje o nakládce a vykládce u jízd opakovaných objednávek – opraveno.
Sklad – Obratovka skladu – grid Skladové pohyby / Sklad-Skladové karty-Skladové pohyby: u výdejek se chybně zobrazovaly údaje Zákazník-firma.
Sklad – Skladové pohyby: do gridu i výběru doplněn údaj Číslo stazky: umožňuje to tak výběr výdejek spárovaných/nespárovaných se stazkou.
Sklad – Hlavní karty: je-li na kartu vystaven pohybový doklad, není povolena změna KODu.
Sklad – Výstupy – Obratovka skladu: v sestavách se nezobrazovaly některé sloupce – opraveno.
Autoservis – Zakázka – Materiál: při výdeji materiálu několika položkami výdejky se provádí sečtení řádků do 1 řádku pro fakturaci. Úprava: nesčítají se řádky s různou prodejní cenou, popř. s různou slevou.
Autoservis – Zakázky – Vystavit – záložka práce: úprava: vybírá-li se z ceníku položka která má měrnou jednotku HOD – nastaví se příznak fakturovat = PLÁN. U jiné nebo nevyplněné měrné jednotky se nastaví fakturovat = SKUTEČNOST.
Autoservis – Vozidla – Historie oprav: do gridu, do výběru a do tisku doplněn údaj Stav tachografu vozidla.
Adresář – Kontaktní osoby:
– při zápisu nové kontaktní osoby nebyl dostupný číselník firem a tudíž nebylo možno doplnit Kód firmy – opraveno.
– doplněna možnost řazení do nabídky firem v úloze Kontaktní osoby.
Adresář – Vozidla firmy: odstraněno chybové hlášení v případě dlouhého názvu firmy.
Faktury – Faktury došlé: při vystavování FD ze Spedice (Hlášení o ukončení přepravy), docházelo za jistých okolností k tomu, že se do částek v CZK (základ, DPH) se uložil chybný obsah. Tento stav pak ovlivnil rentabilitu a export dat – opraveno.
Faktury – Šablony faktur – Tělo – Opravit: za určitých okolností nefungovaly posuny řádků nahoru a dolů.
Faktury – Šablony faktur – do seznamu údajů pro fakturaci z autoservisu doplněny položky:
PORADI_UKON – pořadí položky v rámci skupiny položek (práce/materiál)
PORADI_CELK – celkové pořadí položky v rámci všech položek (práce+materiál)
POCET_PRAC – celkový počet položek práce
POCET_MAT – celkový počet položek materiálu
Fakturace – Autoservis: do nabídky údajů v šabloně doplněny údaje TYP VOZIDLA , SPZ, STAV TACHOGRAFU.
Fakturace – Faktury odeslané – Fakturace výkonů: při změně posledního hodnotového řádku zakázky z Text.částka na Text, po uložení faktury se zakázka chovala jako nevyfakturovaná a nabízela se k fakturaci. Doplněn dotaz jako při mazání posledního hodnotového řádku: „Právě opravujete poslední hodnotovou položku zakázky ZA ……… na textovou. Má se i přesto zakázka označit jako vyfakturovaná?“.
Pokladny – Pokladní doklady: do gridu a Výběru doplněn údaj MENA.
Servis – Exporty dat – Export odeslaných faktur do účetnictví ENTRY: aktualizace exportu (doplnění zákazníka, DPH index se přebírá z předkontací).
Servis – Importy dat – Transics: při doimportování akcí do existující stazky se k nově naimportovaným akcím chybně dosazoval stav tachografu – opraveno.
Servis – Importy dat – CarrierWeb: zohledněny kódy řidiče 10664 a 10665 v průběhu jízdy vozidla jako nepřihlášený nebo neznámý řidič.
Servis – Online export ABRA Gx – Faktury odeslané + Pokladní příjmy: upraven přenos zadané řádkové slevy.
Nastavení – Uživatelé a práva – Kopírování práv: opravena náhodná nefunkčnost.
Nastavení – Nastavení systému – Doprava – Definice stravného: – Při 100% zahr.stravném je/není nárok na tuz.stravné: tato volba byla nefunkční a program se choval jako by by byla stále zapnuta, což je dle zákona. Upraveno – volba je nyní funkční.

4.00.037

NOVINKA!Importy dat – nový import Import stazek z EchoTrack (též automatický import – automatické úlohy).
NOVINKA!Obecné výběry – doplněna možnost používat zástupné znaky * a ? – obdoba fultextového vyhledávání.
Číselníky – kurzovní lístek: ČNB změnila adresu pro stahování kurz. lístku. Tím přestalo fungovat stahování kurz. lístku v programui Doprava 3K. Provedena příslušná úprava do programu.
Spedice – Zakázky a objednávky – kopírovat zakázku: doplněna kontrola datumu a času nakládky <-> vykládky, aby datum a čas vykládky nebyl nižší než čas nakládky – nastával problém při natažení zakázky do disp. plachty.
Spedice – Vozový sešit: do gridu a do obecného výběru doplněn příznak podzakázky POD_ZAK (hodnota T/F)
Pokladní prodej – při změně sazby DPH se nezměnila cenu za MJ – upraveno.
Faktury – Šablony faktur: do seznamu proměnných šablony byly doplněny seznamy měst+států nakládek/vykládek, kde by místo 3 místného kódu státu je 2 místná zkratka státu:
$NV_STATZKR_SEZ$ – Seznam států nakládky/vykládky
$NV_STATZKR_MESTO_SEZ$ – Seznam států (zkratka) a měst nakládky/vykládky
$NV_STATZKR_MESTO_SEZ_1$ – Seznam států (zkratka) a měst nakládky/vykládky 1.část
$NV_STATZKR_MESTO_SEZ_2$ – Seznam států (zkratka)a měst nakládky/vykládky 2.část
$NV_STATZKR_MESTO_SEZ_3$ – Seznam států (zkratka) a měst nakládky/vykládky 3.část
$NV_STATZKR_MESTO_SEZ_4$ – Seznam států (zkratka) a měst nakládky/vykládky 4.část
$NV_STATZKR_MESTO_SEZ_5$ – Seznam států (zkratka) a měst nakládky/vykládky 5.část
Spedice – Objednávky – Hlášení o ukončení přepravy: odstraněno náhodné chybové hlášení „Too many concurrent executions of the same request At trigger F02_OBJRAD_AIU70“.
Odesílání zpráv – CarrierWeb – do odesílané objednávky doplněna poznámku k nakládce/vykládce.

4.00.035

NOVINKA!Doprava – Hosp. List: ve variantách Soupravy, Soupravy dle historie, Flotily, Střediska umožněn výběr více položek (vozidel, flotil, středisek).
NOVINKA!Doprava – Výstupy – Hospodářský list vozidla: v nabídce vozidel lze vybrat i vozidla vyřazená.
NOVINKA!Spedice – Výstupy – Vozový sešit – vytvořena nová tisková sestava Vyhodnocení přeprav – dle zakázek.
NOVINKA!Sklad – Hlavní karty: doplněn nový údaj „Objednací číslo“.
NOVINKA!Faktury – Faktury odeslané – Kniha faktur – vytvořena nová tisková sestava Štítky – koresp.adresa (105×40 mm).
NOVINKA!Faktury – Faktury odeslané – Kniha faktur – vytvořena nová tisková sestava Poštovní podací arch.
NOVINKA!Adresář – Tisk: doplněn nové tiskové formulář: Štítky(105x40mm)-koresp.adresa.
NOVINKA!Servis – Importy dat: vytvořen nový ovladač – Poplatky za mýtné VIALTIS (Francie).
NOVINKA!Servis – Importy dat: vytvořen nový ovladač pro platební karty AGIP.
NOVINKA!Servis – Importy dat: nový ovladač – Transakce platebními kartami – karty EUROWAG.
NOVINKA!Servis – Exporty dat: vytvořen nový ovladač pro export FO do účetníctví MRP-KS.
NOVINKA!Servis – Exporty dat: vytvořen nový ovladač pro export FO a FD do účetníctví DUNA.
Doprava – Záznamy o provozu vozidla: do gridu i výběru doplněn údaj „Přiřadit k datu“. Podle tohoto data lze tedy nyní řadit a vybírat záznamy.
Doprava – Stazka – Cestovní výdaje – Párování s existujícími XX doklady: u výběru Doklady dané SPZ či řidiče – lib.datum se nabízely i doklady bez vyplněného řidiče a SPZ – tyto doklady se nyní nabízejí pouze u výběru Všechny nespárované doklady.
Doprava – Stazka – Stravné: vyšší sazba tuzemského stravného platí vždy při pobytu NAD stanovenou hranici, nikoliv VČETNĚ – upraveno.
Doprava – Stazka – doplnění počátečního stavu nádrže: úprava algoritmu nalezení předcházející stazky.
Doprava – Řidiči – Sazby pro mzdy: v sazbách za akci a příplatcích byla omezena nabídku SPZ pouze na tahače – návěsy zde nemají smysl.
Doprava – Řidiči – Vyúčtování pracovní cesty: upraveno nesrozumitelné hlášení při pokusu o mazání dokladu vyúčtování.
Doprava – Vozidla – Přidat: k vozidlu se automaticky generovala pravidelná platba „Silniení dao“. Upraveno chybné kódování češtiny.
Doprava – Výstupy – Hospodářský list – Položkově: „Opravy vozidel – cizí servis“ a „Opravy vozidel – vlastní servis“ docházelo k náhodnému zobrazení částky místo ve sloupci Předpokl. ve sloupci Fakturováno a naopak. Opraveno.
Doprava – Výstupy – Výnosy a náklady jízd: v sestavě se nezohledňovala změna definice položky CERP z číselníku Skupiny nákladů a výnosů (spotřeba místo čerpání)- upraveno.
Spedice – Výstupy – Vozový sešit: upravena náhodně chybná identifikace podzakázky. V důsledku této chybu docházelo k chybnému načítání ceny zakázek do součtového řádku.
Spedice – Výstupy – Vozový sešit – Tisk: sestavy Vyhodnocení přeprav a Vyhodnocení přeprav – dle zakázek se chybně počítaly výnosy – součty. Upraveno.
Spedice – Výstupy – Rentabilita spedice – záložka „Dle zákazníků“: úpravena funkce „občerstvení“ (refresh) seznamu.
Spedice – Zakázky a objednávky: po vložení/změně zakázky nebo objednávky se nyní datum kurzu používané pro přepočet do tuzemské měny mění podle nastavení způsobu předvyplňování data zdanitelného plnění faktur: datum přepravy, datum první nakládky, datum poslední vykládky nebo datum ukončení přepravy (v závislosti na cizí/vlastní dopravě). Tím je dosaženo toho, že i v případě, že nejsou připárovány FO či FD, dochází k přepočtu částek v cizí měně správným kurzem.
Spedice – Zakázky a objednávky – Přijetí zakázky: odstraněno náhodné hlášení „Není co opravovat“ při pokusu o otevření dokladu.
Spedice – Zákázky a objednávky – Zakázky: na všech třech podkartách umožněny výběry podle údaje Volitelný text.
Spedice – Zakázky a objednávky: při změně zakázky a objednávky (zejména při ukončení přepravy) se přepočítá datum kurzu používané pro přepočet do tuzemské měny podle nastavení způsobu předvyplňování data zdanitelného plnění faktur: datum přepravy, datum první nakládky, datum poslední vykládky nebo datum ukončení přepravy (v závislosti na cizí/vlastní dopravě). Původně se používalo jako datum kurzu pro přepočet datum vystavení zakázky / objednávky.
Spedice – Dispečerská plachta: odstraněno chybové hlášení při pokusu o přesun přepravy s chybně zadánými datumy nakládky/vykládky (vykládka dříve než nakládka).
Spedice – Rozpisová zakázka: odstraněno náhodné hlášení Součet smluvní ceny na řádcích se nerovná smluvní ceně v hlavičce.
Spedice – Objednávky – Objednávky na přepravu vlastním vozidlem – vystavení jízdního příkazu: do pole Příjezd se nyné předvyplňuje datum poslední vykládky. OK, opraveno, ale po ruční změně datumu odjezdu na nově vystaveném jízd. příkazu se datum příjezdu smaže (právě kvůli ID 3967).“
Spedice – Objednávka: upraveno náhodné chybné zobrazení fakturované částky na objednávce v cizí měně, způsobené dvojím přepočtem kurzem (do tuzemské měny z zpět).
Spedice – Objednávky – Vystavit jízdní příkaz: do pole Vozidlo se nepředvyplňovalo vozidlo zadané na objednávce – upraveno.
Spedice – Ceníky výkonů: odstraněn problém při vytváření nové položky ceníku nebo při opravě stávající položky ceníku, kdy nebylo možno otevřít číselník se sazbami DPH.
Sklad – Hlavní karty: optimalizováno s ohledem na rychlost.
Sklad – Skladové karty: drobná úprava při pohybu kurzoru v záložce Skladové pohyby.
Sklad – Příjemka na sklad: vystavení nové příjemky na sklad – odstranění automatického zavření dokladu po upozornění na nevyplnění povinné položky a uzavření dokladu křížkem. Další úpravy při přidání položky s neexistující skladovou kartou.
Sklad – Výdejky ze skladu: optimalizováno filtrování seznamu skladových karet podle vybraného skladu.
Sklad – Výdejky ze skladu: odstraněno náhodné chybové hlášení při ukládání výdejky vytvořené ze zakázky z autoservisu: „Chyba databáze. Message: arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation At procedure ´SK0_VYDEJKYRAD_SEZNAM_NEW´ SQLCode:-802 IBErrorCode:335544321“.
Sklad – Inventury – Zápisu stavu: do jednotkové ceny se chybně přebírala poslední nákuní cena. Nyní se přebírá průměrná skladová cena.
Sklad – Výstupy – Obratovka skladu: odstraněno chybové hlášení při tisku některých sestav.
Autoservis – Zakázka: do pokladní účtenky vytvořené ze zakázky z autoservisu se do řádku nepřetahovalo číslo výdejky ze skladu – upraveno.
Autoservis – Zakázka – Účtenka/Faktura: odstraněno náhodné chybové hlášení: Výdejka je na pokladním dokladu – účtenku nelze uložit.
Autoservis – Zakázky – Přijetí zakázky – Materiál – Přidat ze skladu: odstraněno chybové hlášení.
Pokladní prodej: doplněno % slevy a Celkem po slevě, stejně jako v Pokladním příjmu.
Pokladní prodej – Online export účtenky do ABRy: upraven výběr čísla řady dokladu.
Faktury – Faktury odeslané – Kniha faktur – Tisk: doplněny nové tiskové formuláře: Poštovní podací arch, Štítky(105x40mm)-koresp.adresa.
Faktury – Faktury došlé – Doprava: upraveno nesprávné rozpočítávání fakturované částky při připárování více OV dokladů k jedné položce FD.
Faktury – Zálohové listy: odstraněno chybové hlášení při vyplnění maximáílního rozsahu údajů, např. Popis.
Faktury – Platební příkazy – export do BestKB: do údaje Zpráva AV doplněno číslo došlé faktury a jméno příjemce.
Faktury – Bankovní výpisy – Import z bestKB: grid úhrad rozšířen o Var.symbol příjemce a Zpráva AV.
Pokladní prodej: provedena celková revize a z toho vyplývající řada úprav.
Valutové pokladny – Pokladní obraty: provedeny úpravy daňových náležitostí, zaokrouhlování atd.
Valutové pokladny – Online export pokladních dokladů do ABRA Gx: upraven export kontací.
Servis – Mazání dat: upraveno a optimalizováno.
Servis – Převod dat z programu Doprava 2000: úloha je nyní povolena pouze správci KSHADMIN.
Servis – Importy dat – CarrierWeb: odstraněn problém s přístupovými právy pro běžného uživatele.
Servis – Online export ABRA Gx:
– doplněn export řádkové slevy u pokladního příjmu.
– faktura odeslaná s typem plnění „EU (DPH v jiné zemi EU)“ se exportuje do účetnictví ABRA jako typ „Do jiné země EU (DPH bude přiznána v jiné zemi EU)“.
– u NOVÉ účtenky se nepřenášely položky pokladního dokladu. Opraveno.
Číselníky – Účetní osnova: na doklad ID byla přidána syntetika PRAc. Nyní lze tedy zaplatit opravu vozidla v hotovosti za vrub zálohy.
Servis – Importy dat – Importy ze systémů sledování vozidel: odstraněno náhodné chybové hlášení při pokusu o automatické doplnění chybějících vozidel do číselníku: Načítání importních souborů skončilo s chybou: Required Param value not set.
Servis – Importy dat – Importy ze syst. sled. vozidel: při vytváření stazky se do spotřeby agregátu doplňovala základní norma. Nyní se doplňuje norma, která je nastavena v kartě vozidla.
Servis – Importy dat – Import z TDM: odstraněno náhodné chybové hlášení „Načítání importních souborů skončilo s chybou: DSAkce: Field ‚MISTO_KAM‘ not found“
Servis – Importy dat – Import z TRANSICS: odstraněno náhodné zacyklení při automatickém generování jízdních příkazů při zaškrtnuté variantě „Na každou označenou řadu vytvořit nový jízdní příkaz“.
Servis – Importy dat: odstraněno duplicitní vytvoření řádku při opakovaném importu pokladního dokladu.
Servis – Importy dat – Shell: odstravěna náhodná chyba při opakovaném exportu.
Servis – Importy dat – Import mýtného: odstraněno chybové hlášení při pokusu o „ruční“ přiřazení stazky.
Servis – Mazání dat: optimalizováno s ohledem na rychlost.
Servis – Mazání dat: doplněno mazání definice prodejních cen.
Servis – Převod dat z programu DOPRAVA 2000: drobné úpravy.
Servis – Fronty zpráv – Přijaté zprávy: optimalizováno načítání seznamu zpráv s ohledem na rychlost.
Obecně – Strom dokladů: upraveno zobrazení stromu dokladů.
Služba pro automatické spouštění úloh: odstraněn problém neuvolňování paměti a následného samovolného ukončení služby.
Komunikace s RAALTRANS editorem: úpravy s ohledem na novou verzi RTW 7.505, doplněny nové rduhy vozidel, drobné úpravy.

4.00.027

Doprava – Stazka – Souprava – Agragáty-spotřeba – Spotřeby agregátu: při rozpisu spotřeby na více úseků s různou normou se při přidání nového úseku předvyplní zbývající km.
Doprava – Náklady – Pravidelné platby a režie: doplněna možnost zápisu údaje Doklad.
Doprava – Řidiči – Výdej zálohy: upraveno předvyplnění osoby v pokladním dokladu při vystavení zálohy.
Doprava – Kniha ostatních dokladů: upraveno chybné zobrazení Země v detailu pod gridem.
Spedice – Objednávka přepravy – Kontaktní osoba: odstraněn problém při pokusu o vymazání kontaktní osoby z již uložené objednávky.
Spedice – Zakázky a objednávky – Přijetí zakázky: odstraněno náhodné hlášení při pokusu o otevření nebo zobrazení zakázky „Není co opravovat“.
Sklad – Hlavní karty: provedena optimalizace s ohledem na rychlost.
Sklad – Hlavní karty: doplněn nový údaj „Objednací číslo“.
Sklad – Příjemka na sklad: odstraněn problém při zavírání příjemky křížkem v případě, že nejsou vyplněny všechny povinné položky. Upraven výběr sklad. položek při zadávání 1. řádku příjemky. Doplněn dotaz před automatickým vytvořením neexistující skladové karty.
Autoservis – Zakázky: optimalizováno otevírání a ukládání zakázek a vystavování faktur.
Faktury – Faktury došlé – Platební příkazy – Export: vytvořit nový ovladač pro Českou spořitelnu.
Faktury – Faktury došlé – Platební příkazy – Export: odstraněn problém při exportu pouze označených plat. příkazů. Upraven export čísla účtu (pomlčka).
Faktury – Bankovní výpisy: odstraněn problém při párování položky debet s FD. Dříve bylo nutno zadávat var. symbol včetně vedoucích nul.
Doklady ID, PV, PP, XX: doplněno zapamatování naposled zvoleného Způsobu zápisu částky. Upraveno automatické přepočítávání částek na položce dokladu.
Číselníky – Kurzovní lístek: doplněna možnost stažení kurzů SKK z Národné banky slovenska.
Servis – Importy dat: nový ovladač Záznamy ze systémů sledování vozidel – TRANSICS.
Servis – Importy dat: nové ovladače Transakce platebními kartami AGIP, EUROWAG, ELTSEN.
Servis – Importy dat: nový ovladač Poplatky za mátné VIALTIS (Francie).
Servis – Importy dat – Importy ze syst. sled. vozidel: úprava – při vytváření stazky se do spotřeby agregátu doplňuje norma z karty vozidla. Dosud se doplňovala základní norma (Z).
Servis – Importy dat – TDM: upraveno generování přechodů hranic.
Servis – Textová komunikace – nový ovladač TRANSICS – odesílání dispozic řidiči, automatická změna stavu přeprav.
Servis – Fronty zpráv – Přijaté i Odeslané zprávy: Doplněna možnost automatického „občerstvování“ seznamu a možnost zapnutí zvukového upozornění při příchodu nové nebo aktualizované zprávy – viz Nastavení systému – Servis – Fronty zpráv. Dále do definice Výběru doplněny všechny dostupné sloupce (údaje).
Servis – Fronty zpráv – Přijaté zprávy: optimalizováno načítání seznamu zpráv s ohledem na rychlost.
Servis – Fronty zpráv – Odeslané: doplněn sloupec Chybové hlášení – případné chybové hlášení při neúspěšném odeslání zprávy.

4.00.020

Doprava – Stazka – Souprava – Agregáty-Spotřeba – Spotřeba agregátu – Upravit: nabídka norem spotřeby byla prázdná – opraveno.
Doprava – Stazka – Řidiči – Mzdy: potlačeno generování příplatků za noc, sobotu, neděli a svátek s nulovým počtem hodin.
Doprava – Záznamy o provozu vozidla – Řidiči – Mzdy: – chybně se zobrazovaly údaje „Cena za MJ“ a „Množství“ – opraveno.
Doprava – Náklady – Pravidelné platby a režie: optimalizováno s ohledem na rychlost.
Doprava – Řidiči – Přehled pracovní doby: oprava nekorektního chování v případě bezprostředně navazujících stazek daného řidiče.
Doprava – Výstupy – Hospodářský list: optimalizováno s ohledem na rychlost v případě velkého množství pravidelných plateb.
Doprava – Výstupy – podklady pro mzdy řidičů – Tisk: doplněna nová varianta sestavy s podrobným rozpisem dle půběhu jízdy.
Doprava – Výstupy – Podklady pro mzdy: v tiskové sestavě „Podklady pro mzdy + detail“ se netiskly řádky, které se nedaly rozepsat do jednotlivých položek (fixní mzda, premie) – opraveno.
Spedice – Dispečerská plachta: opravena nefunkčnost řazení u flotil vlastních vozidel.
Faktury – Faktury odeslané – Fakturace výkonů: do seznamu zakázek doplněny údaje první místo nakládky a poslední místo vykládky.
Faktury – Faktury odeslané – Fakturace výkonů: doplněna volba „S ohledem na středisko zakázky“ (obdoba „S ohledem na obchodní případ“).
Faktury – Faktury odeslané: při změně připárované zakázky na hodnotovém řádku faktury se po uložení faktury chovala připárovaná zakázka jako nevyfakturovaná – opraveno.
Faktury – Bankovní výpisy: při párování DEBETu se nenabízely FD, na které nebyl vystaven platební příkaz – opraveno.
Faktury – Bankovní výpisy: provedena optimalizace načítání závazků (FD) při párování s položkou bank. výpisu jestliže kritériem je pouze částka. Párovací kritérium Var.symbol se nastavuje „natvrdo“, nastavení ktitéria Částka, popř. Protiúčet si program pamatuje.
Faktury – Faktury došlé – Příkazy k úhradě v EUR – Export do KB: úprava exportu dle změn formátu provedených KB (var. symbol, specifický symbol).
Servis – Automatické úlohy – Automatické zálohování: opravena nefunkčnost zálohování při instalaci pod některými operačními systémy (Windows 2003 ….).

4.00.018

Doprava – Stazka – Průběh jízdy: doplněn údaj vzdálenost.
Doprava – Řidiči: upraveny údaje o pracovní době s ohledem na zákonník práce – místo „Od – Do“ je nyní „Od a Délka“.
Doprava – Stazka – Čerpání na kartu:
– v nabídce Druhu karty a Čísla karty na dokladu se při volbě Všechny karty nenabídzely Univerzální karty – opraveno
– v nabídce Druhu karty a Čísla karty si program pamatuje poslední volbu (Všechny/Karty voz. a řid.) a příště nabídne posledně použitý výběr
Doprava – Jízdy – Záznamy o provozu vozidel: doplněna kontrola při zápisu stazky, zda není datum odjezdu a příjezdu příliš rozdílné od aktuáního data na počítači.
Doprava – Vyúčtování pracovní cesty – Tisk – Doklad vyúčtování podrobně-2: odstraněn problém při tisku většího počtu přechodů hranic.
Spedice – Dispečerská plachta:
– doplněna možnost zobrazení zbytkového času řidiče (pouze při aktivaci importu záznamů ze systémů řízení času – např. Fleetboard).
– Přidat parametr na zobrazení/nezobrazení nepřidělených objednávek (bez přidělené SPZ)
– potlačeno potvrzení přesunu objednávky na jiné vozidlo v případě, že se nemění datum
– upraveno zobrazování datumů při přesunu objednávky na jiný den (viz „Přejete si objednávku přesunout z …. na ….“).
– opraveno chybné vyhodnocování pozice cursoru v případě, že je formulář plachty zobrazen v normálním okně (nikoliv v maximalizovaném).
Spedice – Flotily cizích vozidel:
– přidání vozidla do flotily – doplněn údaj Jméno dopravce, Město
– přidání vozidla do flotily – odstraněno chybové hlášení při výběru delšího čísla SPZ (např. SPZ tahače + návěsu)
Spedice – Výstupy – Vozový sešit: na kartě Výběr doplněn údaj Poznámka k ceně objednávky.
Spedice – Objednávka – Tisk – Poslat Email: doplněno ošetření případných chyb při odesílání e-mailové zprávy.
Spedice – Zakázky: optimalizace otevírání zakázky při existenci většího počtu Obchodních případů s ohledem na rychlost.
Faktury – Faktury došlé: optimalizace otevírání faktury při existenci většího počtu Obchodních případů s ohledem na rychlost.
Faktury – Bankovní výpisy:
– upraveno řazení dle čísla dokladu (nebral se v úvahu rok vystavení dokladu)
– optimalizováno zobrazení a řazení seznamu bank. výpisů s ohledem na rychlost
– optimalizováno párování položek bank. výpisů s ohledem na rychlost
Adresář – Vozidla firem – Přidat:
– odstraněn problém při přepnutí na vedlejší kartu Kontroly v editačním režimu
– doplněno řazení číselníku firem při přidávání vozidla
Servis – Importy dat – Import z TAGRA: do Možnosti driveru doplněn parametr „Minimální započítávaná délka čekání“. Vhodným nastavením lze eliminovat generování doby čekání např. při stání vozidla na křižovatce apod.
Servis – Importy dat – import z TDM:
– upraven výpočet stavu tachografu u prostojů
– doplněno zjišťování a ošetření překrývajících se časových úseků u prostojů
Servis – Importy dat – import z FleetBoard:
– odstraněna náhodná chyba při přihlašování
– do Možností driveru doplněn parametr Minimální započítávaná délka čekání
– úprava „posunutého“ času v dokladech
– uprava přepočtu časových údajů z UTC do lokálního času (problém zimní-letní čas)
– doplněn import místopisu do průběhu jízdy
Obecně – Vyhledávání v seznamech – Předcházející výskyt: opravena nefunkčnost.

4.00.015

NOVINKA! Spedice – Dispečerská plachta: v plachtě lze nyní pracovat i s flotilami cizích vozidel, která spedice vytěžuje.
NOVINKA! Spedice – Dispečerská plachta: v číselníku flotil lze nyní stanovit pořadí vozidel, v jakém budou zobrazena v disp. plachtě.
NOVINKA! Spedice – Dispečerská plachta: doplněna možnost přesunu objednávky na jiný den přetažením myší (stávající datum nakládky/vykládky se automaticky změní).
NOVINKA! Spedice – Výstupy – Rentabilita spedice: doplněny varianty sestavy „Podle dispečerů zakázek“ a „Podle dispečerů objednávek“.
NOVINKA! Doprava – Výstupy – Podklady pro mzdy řidičů: V evidenci pracovní doby doplněna možnost vypočítat, popř. ručně upravit placené přesčasové hodiny. V Sazbách pro mzdy doplněn speciální příplatek P1 – Příplatek za přesčas. V Podkladech pro mzdy se částka za přesčasy přičte do sloupce příplatků.
Doprava – Jízdy – Stazka: odstraněno náhodné chybové hlášení při ukládání stazky „Údaj „CASPRECHODU“ musí být vyplněn“.
Doprava – Jízdy – Stazka – čerpání do definovaného stavu nádrže: upraven algoritmus výpočtu spotřeby pro případ, kdy čerpání do definovaného stavu neni jako poslední na stazce.
Doprava – Jízdy – Stazka – Mzdy: odstraněn problém při přepočtu mezd v případě, že uživatel v průběhu zápisu stazky doplní do číselníku Sazby pro mzdy zcela novou sazbu.
Doprava – Jízdy – Stazka – Čerpání PHM na kartu:
– při výběru karty nebo druhu karty se standardně nabízejí pouze karty na danou SPZ nebo řidiče.
– do nabídky karet doplněn výběr „Všechny karty“.
Doprava – Řidiči – Vyúčtování pracovní cesty – Tisk: vytvořena nová varianta sestavy s odlišným řazením rozpisu stravného.
Doprava – Řidiči – Vyúčtování pracovní cesty – Doklady o vyúčtování – Smazat: odstraněna chyba při volbě „stornovat pokladní doklady“.
Doprava – Řidiči – Svěřený majetek (platí i pro Vozidla – Svěřený majetek a pro Automechanici – Svěř.majetek) – ze skladu: odstraněna chyba při vracení svěřeného majetku na sklad (vratka).
Doprava – Výstupy – Hospodářský list: umožněn výběr seznamu SPZ pro zobrazení a tisk Hosp. listu za vozidla.
Doprava – Výstupy – Podklady pro mzdy řidičů: provedeny úpravy zobrazení i tiskové sestavy (dovolená, ostatní pracovní úkony, pevná částka …), doplněn detail pro položku Evidence prac. doby.
Doprava – Výstupy – Podklady pro mzdy řidičů – výběr řidičů: doplněna možnost volby zobrazení seznamu řidičů V evidenčním stavu nebo Všech řidičů.
Spedice – Objednávky – Tisk – Poslat Email: do předmětu mailu se doplňuje číslo objednávky a název přílohy rovněž obsahuje číslo objednávky.
Spedice – Objednávka – Cena přepravy: odstraněno chybové hlášení při pokusu o kopírování položky ceny (clCena:Field ‚DPH‘ not found).
Spedice – Objednávky – objednávka, která má cenu tvořenu více řádky (záložka Cena objednávky): do nákladů vyfakturované přepravy se kromě faktury za přepravné započítávala navíc cena z položek v záložce Cena přepravy – opraveno.
Spedice – Objednávka – Vystavit jízdní příkaz: odstraněno hlášení: „Datum odjezdu musí být nižší než datum příjezdu“ při vystavení jízdního příkazu přímo z objednávky a změně datum odjezdu směrem nahoru.
Spedice – Objednávka přepravy pro vlastní vozidlo: při fakturaci zakázky se případná odchylka fakturované částky od smluvní ceny promítne na objednávku přepravy (v případě, že nebyla „ručně“ upravena smluvní cena na objednávce). Prakticky to znamená, že do výnosů vozidla se nyní promítá fakturovaná cena přepravy popřípadě snížená o procento uvedené na objednávce.
Spedice – Dispečerská plachta – Vyložení: upraveny texty ve formuláři.
Sklad – Prodejní ceny – Přepočítat ceny: upraveno chybné zaokrouhlování ceny v případě, že prod. cena vychází z poslední nákupní ceny.
Sklad – Strom dokladů: doplněno zobrazení vazbeb na zakázky Autoservisu.
Autoservis – Zakázky – Přehled zakázek: optimalizována rychlost pohybu v přehledu zakázek.
Autoservis – Zakázky – formulář zakázky: v záložce Mzdy odstraněno duplikování záznamů po stisku tlačítka Aktualizovat sazby.
Autoservis – Cizí zakázka – Materiál – Přidat ze skladu: odstraněno chybové hlášení po opětovném otevření a uložení vytvořené výdejky.
Autoservis – Přijetí zakázky – Sleva: při uložení zakázky se neukládalo procento slevy – opraveno. Do nabídky položek pro tisk servisního listu doplněny údaje CENA BEZ SLEVY a PROCENTO SLEVY.
Faktury – Faktury odeslané – Tisk detailu faktury – Poslat Email: do předmětu mailu se doplňuje číslo faktury a název přílohy rovněž obsahuje číslo faktury.
Faktury – Faktury odeslané i Faktury došlé: konstantní symbol je nyní NEPOVINNÝ údaj.
Faktury – Upomínky faktur: doplněno upozornění v případě, že nejsou označeny žádné faktury pro vystavení upomínky.
Faktury – Faktury odeslané – Fakturace zakázek (Spedice): v případě, že nebyla vyplněna smluvní cena zakázky ani další položky ceny ani náklad, zakázka se po fakturaci chovala jako nevyfakturovaná – opraveno.
Pokladny – Pokladní výdej: doklady bez vyplněné SPZ se nyní započítávají do hosp. listu firmy.
Servis – Importy dat: nový ovladač – import ze systému sledování vozidel Fleetboard.
Servis – Online exporty – DUEL: odstraněny zjištěné problémy s ovladačem.
Servis – Importy dat – CCS: číslo karty se nyní porovnává bez ohledu na interpunkční znaménka (tečky apod.).
Servis – Importy – DKV: provedeny následující úpravy:
– importuje se částka v CZK nikoliv v cizí měně (tato částka je skutečně fakturována)
– do Možnosti driveru doplněna volba „U výdajů v zahraničí započítávat do nákladů částku včetně DPH“. Pokud nebude zaškrtnuto, do nákladů se započítává částka bez daně, tedy např. v Belgii -21 %.
Servis – Importy dat – Importy z TDM: do Možností driveru doplněna volba „Ignorovat kód řidiče“, který způsobí to, že se z importního souboru nenačítá kód řidiče a záznamy se chovají tak, jakoby řidič nebyl zadán zadán.

4.00.012

Doprava – Vozidla: upraveno chování při zápisu nového vozidla a nalezení shodného kmenového čísla v historii smazaných vozidel.
Doprava – Vozidla – Druhy kontrol vozidel/řidičů: odstraněno chybové hlášení „Hodnota xxx není platná pro tento údaj“ při zadání datumu do údaje Norma.
Doprava – Řidiči – Evidence pracovní doby – úprava výpočtu přestávek.
Doprava – Řidiči – Evidence pracovní doby: povolen kód OU.
Doprava – Stazka/Evidence pracovní: provedena optimalizace generováví pracovní doby s ohledem na rychlost.
Doprava – Výstupy – Hospodářský list vozidla:
– výdejka na vlastní vozidlo, kontace ND, se nepromítala do HL firmy (do HL vozidla ano) – opraveno.
– náklady na opravy vozidel z cizího/vlastního servisu (doklady OV): práce i materiál se promítaly do položky „Náhradní díly“ – upraveno: práce se nyní promítá do Opravy vozidel – cizí/vlastní servis.
– zakázky z autoservisu se zahrnují bez ohledu na to, zda jsou kompletní.
– opraveno duplicitní promítání výdejek na zakázku autoservisu do HL (materiál se promítal dvakrát: jako výdejka a jako materiál na zakázce).
– při zpracování položek výdejek se zohledňuje zda jsou prodejní ceny zadány s DPH nebo bez v případě, že se výdej na vlastní vozidla provádí za zvolenou prodejní cenu.
Spedice – Dispečerská plachta:
– možnost zápisu libovolných poznámek do řádku vozidla. Zapsaná poznámka se zobrazuje v plachtě podobně jako např. objednávka. Pro lepší rozlišení lze zvolit barvu zobrazení.
– upraveno zobrazení oprav v plachtě. Zobrazovaly se pouze opravy, které již vzhledem k aktuálnímu datu proběhly.
– doplněna volba počtu zobrazených dnů v plachtě – dodud byl „natvrdo“ zobrazen týden.
– v nepřidělených zakázkách doplněn do gridu údaj Volitelný text.
Spedice – Výstupy – Kniha neshod – Protokol: odstraněno chybové hlášení při pokusu o tisk Preventivní opatření, Nápravná opatření, Reklamace v případě, že číslo zakázky je delší než 20 znaků (podzakázka + délka střediska 6 zn.).
Autoservis – Zakázky – Práce: u úkonu mimo ceník lze zvolit libovolnou jednotku – dosud pouze Hod.
Autoservis – Zakázky vlastní – Materiál: upraveno chování položky materiál-skutečnost.
Sklad – Skladové pohyby – Výdej ze skladu – Položky výdejky: upraveno zobrazení prodejní ceny „s DPH“ nebo „bez DPH“ podle nastavení v Prodejních cenách.
Sklad – Příjemky/Výdejky/Skladové pohyby: upraveno řazení dle čísla dokladu.
Sklad – Karty a ceny – Prodejní ceny: odstraněno chybové hlášení „Invalid floating point operation“ při pokusu o hromadný přepočet prodejních cen.
Fakturace – Šablony faktur: do nabídky dostupných položek doplněn seznam zakázek, který lze rozdělit až do 5 řádků.
Servis – Importy dat: nový import – Záznamy ze systému sledování vozidel ORBTrack.
Servis – Online exporty – ABRA G2/G3:
– změna exportu dokladů ID: nyní se exportují jako Ostatní výdaje. ID doklady v ABRA Gx totiž neumožňují zapsat DPH.
– kvůli usnadnění náběhu na online projení D3K – ABRA byl vytvořen program pro dávkový přenos ID, PP a PV.
– Možnosti driveru – Řady dokladů: u dokladů PP a PV upraveno zadávání číselné řady včetně přípony řady (viz pokladny).
– heslo v Možnosti driveru bylo zakryto hvězdičkami.
– obsah údaje Základ-Dal v Číselníky – Účetní osnova – Kontace se přenáší do údaje Typ p. v položce faktury v AGx. Jedná de o kód předkontace v Agx.
Servis – Exporty dat: doplněna možnost zobrazení nápovědy k jednotlivým exportům.
Servis – Exporty dat – Export do MONEY: upraven export sazby DPH 9 %.
Servis – Importy dat – Import nákladů STEREO: úprava importu pro případ, kdy uživatel nepoužívá střediska.

4.00.010

NOVINKA! Servis – Online exporty: nový export – Export Adres, FO, FD, PD, ID, ZL, DO do účetního programu ABRA G2/G3/G4 (AKTIS).
NOVINKA! Servis – Online exporty: nový export – Export Adres, FO do účetnictví DUEL (Ježek SW).
Instalace: odstraněno chybové hlášení při update v případě, že na některém skladu je zahájená inventura.

4.00.009

Doprava – Řidiči – Evidence řidičů: na kartě řidiče doplněna záložku Neshody řidiče, kde se zobrazí neshody způsobené řidičem.
Doprava – Řidiči – Sazby pro mzdy – Prémiové ukazatele: doplněn ukazatel „Počet neshod u přeprav“ (spočítá počet neshod způsobených řidičem za zvolené období) s možností použití v prémiovém listě.
Doprava – Řidiči – Definice stravného: zrušen stát Jugoslávie a přidány samostatné státy Srbsko a Černá Hora – oba státy mají sazbu stravného 40 EUR/den.
Doprava – Řidiči – Prémiový list: upraven chybný výpočet ukazatelů Příplatek za dny na cestě, Příplatek za dny na zahraniční cestě, Příplatek za PRACOVNÍ dny na cestě a Příplatek za PRACOVNÍ dny na zahraniční cestě. Dále odstraněno posunutí na další řádek v seznamu řidičů po vygenerování prémiového listu.
Doprava – Vozidla – Historie oprav: doplněna také historii z dokladů OV.
Doprava – Výstupy – Přehled cestovních výdajů: doplněny 2 nové sestavy: Přehled cestovních výdajů – dle měny, Přehled cestovních výdajů – dle řidiče.
Doprava – Vyúčtování prac.cesty: odstraněno chybové hlášení při pokusu o smazání již vyúčtovaného dokladu CV běžným uživatelem.
Doprava – Výstupy – Podklady pro mzdy řidičů – Tisk: v údajích Fakt.částka a % z fakt.částky se zobrazovaly chybné hodnoty (výsledná částka mezd byla správně) – opraveno.
Doprava – Výstupy – Hospodářský list – Položkově: odstraněn problém se zobrazením stromu dokladů u některých typů dokladů.
Spedice – Zakázka: přidáno přístupové právo „Zobrazit ceníky“, které ovlivňuje možnost zobrazení, popř. výběr cen v ceníku výkonů (strom). Toto řešení umožňuje vystavit zakázku či objednávku i uživatelům, kteří nemají přístup do ceníku výkonů.
!!!POZOR!!! Toto právo nebude po instalaci verze nastaveno a je nutné ho ručně nastavit uživatelům, kteří mají mít přístup k ceníkům a cenám!!!
Spedice – Zakázky – Neshody: u neshod způsobených dopravcem se zobrazuje jméno řidiče, který neshodu způsobil.
Spedice – Objednávky – Vystavení objednávky/Přehled objednávek: do sekce Řádky objednávky (spodní grid) doplněna možnost tisku CMR. Dále doplněny funkce Otevřít, Označit.
Spedice – Objednávka – Tisk: do nabídky údajů pro tisk doplněny údaje Celková cena zakázky v měně a Celková cena zakázky v CZK.
Sklad – Příjemka: doplněna možnost zápisu cen příjemky v cizí měně.
Autoservis: vyřešena archivace dat Autoservisu.
Autoservis – Zakázka: optimalizováno otevírání zakázky s větším počtem náhradních dílů.
Autoservis – Zakázka vlastní: doplněno zobrazení jednotkové ceny při zadávání plánovaného materiálu ze skladu (při nastavení Prod.cena=0, tj. průměrná skl. cena).Autoservis – Zakázky – Vystavení ZC nebo ZV: odstraněna chybové hlášení v záložce mzdy při smazání práce přidělené mechanikovi (Chyba databáze, Message:Cannot delete from dataset.(No delete query), SQLCode:51, IBErrorCode:0).
Autoservis – Plán preventivních prohlídek u vozidel: doplněna sestava Vozidla vlastní.
Autoservis – Zakázky – Zakázka cizí: odstraněno chybové hlášení při zadání dlouhé SPZ vozidla (Arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation at procedure A00_ZAK_S_ONE…).
Autoservis – Zakázka – Mzdy: doplněno tlačítko Aktualizovat sazby.
Autoservis – Zakázky – Zakázka: odstraněno chybové hlášení při zadání skutečnosti 0 hodin na položce práce a přepnutí na kartu mzdy (Invalid floating point operation).
Autoservis – Vystavení zakázky – Zakázka – Materiál: doplněno hlášení při výběru plánovaného materiálu, že materiál není na skladě s dotazem zda přesto přidat do zakázky či ne.
Autoservis – Ukončení zakázky – Zakázka – Materiál: doplněna možnost označení více naplánovaných materiálů (náhr. dílů) a hromadného „převzetí“, tj. vystavení jedné výdejky s více položkami. Původně se při každém stisknutí tlačítka Převzít vytvářela samostatná výdejka s jednou položkou materiálu.
Autoservis – Automechanici – Sazby pro mzdy – záložka Sazby za akci nebo Sazby příplatků: odstraněno chybové hlášení po stisku tlačítka Historie v seznamu sazeb (DS: Size mismatch for field ‚Sazba za MJ‘, expecting: 3 actual: 2).
Autoservis – Automechanici – Sazby pro mzdy – Sazby příplatků – Sazby za příplatek (spodní grid) – opravit – OK: odstraněno chybové hlášení Dynamic SQL Error: Input parameter mismatch for procedure A00_SAZBY_U.
Faktury – Faktury došlé – Platební příkazy – Opravit: odstraněno chybové hlášení při kliknutí na nápovědu u účtu.
Faktury – Šablony faktur – Spedice: do nabídky položek doplněna nová položka $OBJEDNAVKY$ – Číslo objednávky přepravy (objednávka, popř. seznam objednávek oddělených čárkami).
Faktury – Zálohové listy, Vzájemné zápočty, Upomínky faktur – Tisk – Poslat email: doplněno předvyplnění emailové adresy firmy z adresáře firem.
Faktury – Faktury odeslané – Autoservis – vnitropodniková fakturace vlastních zakázek: do nastavení systému Doprava3K – doplněn parametr Vlastní zakázky faktutovat bez DPH (default – Ano). Při nastavení tohoto parametru se vytvoří faktura s nulovým DPH.
Faktury – Faktura došlá: odstraněno chybové hlášení při pokusu o uložení FD bez položek (Údaj CENA_BEZ musí být vyplněn).
Faktury – Šablony faktur – Spedice: do nabídky položek doplněna nová položka $OBJEDNAVKY$ – Číslo objednávky přepravy(objednávka, popř. seznam objednávek oddělených čárkami).
Fakturace – Dobropis: umožněna oprava textu a množství na řádku dobropisu.
Pokladny – Valutové pokladny – Pokladní doklady: do výběru i do gridu doplněn údaj Variabilní symbol.
Pokladny – Valutové pokladny: odstraněn problém náhodného vystavení duplicitního PV dokladu při vyúčtování prac. cesty.
Číselníky – Kurzovní lístek: odstraněn problém při stahování kurzovního lístku, při nastaveném proxy serveru.
Servis – Online exporty: nový ovladač pro online exporty do systému ABRA G2/G3/G4.
Servis – Importy dat: nový ovladač – import obratů čerpací stanice WinMISS (fa Unidataz).
Servis – Importy dat: nový ovladač – Import čerpání z FUEL.
Servis – Importy dat – importy z platebních karet: odstraněno chybové hlášení při pokusu o o přidání nového produktu do číselníku produktů (Required Param value not set).
Servis – Importy dat – importy z plat. karet OMV (formát OMV): doplněn jiný způsob načítání čísla karty z importního souboru (viz Nastavení importu – Načítat ze souboru úplné číslo karty (A/N). Při nastavení na „A“ se číslo karty „poskládá“ z čísla zákazníka a čísla karty oddělených pomlčkou. V tomto případě se rovněž bere v úvahu sloupec importního souboru, kde za určitých okolností může být uvedena SPZ – pokud je uvedena, načte se odtud, namísto toho aby se dotahovala z číselníku karet).
Servis – Šablony zpráv: odstraněno chybové hlášení při pokusu o úpravu šablony zpráv běžným uživatelem (Pro tuto operaci nemáte oprávnění).
Servis – Šablony zpráv: do nabídky dostupných údajů doplněny informace o trajektech.
Servis – Posílání textových zpráv: odstraněn problém při odesílání zprávy běžným uživatelem.
Servis – Exporty dat – exporty do Sterea: zohledněna novou sazbu DPH 9%.
Servis – Online exporty: doplněna obecná fukce na překlad kódů firem v adresáři na kódy v účetním programu.
Servis – Automatické úlohy: doplněny možnosti plánování v obdobném rozsahu jako v Plánovači úloh Windows.
Servis – Exporty dat – Export FD do UOK: upraven export kurzu u vydaných faktur v cizí měně.
Obecně – Exporty do Excelu: odstraněna náhodná chyba při otevírání vytvořeného XLS souboru (Během načítání nastaly problémy v následujících oblastech: Tabulka. Tento soubor obsahuje chyby, které zabraňují jeho otevření. …).
Obecně – Výběry: odstraněn problém s nevyplněným datumem u datumových položek – záznamy s prázdným datumem se nacházely v každém výběru.
Instalační program: doplněno překopírování všech cizích UDF (např. ABRA …) ze staré složky FireBirdu po nainstalování nové verze FireBird 2.
Instalační program: odstraněno náhodné chybové hlášení při instalaci verze 4.00.xxx (Unavailable database).
Instalační program: update databází – odstraněno chybové hlášení při pokusu o výběr nové databáze přes výběrovou komponentu.