Home » » Odkazy nápověd » Sazby pro mzdy

Sazby pro mzdy

Číselník Sazby pro mzdy má víceúčelové využití. Používá se pro různé definice výpočtu mezd řidičů, pro různé definice výpočtů cestovních náhrad, pro evidenci pracovní doby a další. Číselník obsahuje již předdefinované systémové položky, které nelze modifikovat. Je však možné vytvářet svoje vlastní položky odvozením systémové položky.
Číselník obsahuje záložky:

Sazby za akci

Záložka obsahuje seznam položek, které se využívají při zápisu průběhu jízdy v jízdním příkazu nebo při zápisu pracovní doby v Evidenci pracovní doby.
Každá položka akce obsahuje parametry (určují způsob použití z hlediska pracovní doby, mezd a stravného) a Sazby za akci tzv. určení sazby  (definují mzdové sazby).
Parametry:

  • Započítávat do pracovní doby
  • Započítávat do odpočinku
  • Započítávat do mezd
  • Započítávat do stravného

Ke každé akci můžete nadefinovat více různých kombinaci mzdových sazeb (určení sazby).  Sazby mohou být nadefinovány na řidiče, vozidlo, kombinace obojího (např. pro všechny řidiče/vozidla kromě vyjmenovaných). Nadefinované sazby se pak využívají při výpočtu podkladů pro mzdy řidičů (Doprava-Výstupy).  Mzda je jednou z nákladových položek při kalkulací nákladů.
Každá akce může mít jiné určení sazeb. Pro příklad uvedeme význam sazeb pro akci „Jízda“. V této akci se především jedná o výkonové mzdy stanovené na základě výkonů řidiče během jízdy.
sazmzd1

Řidič pokud není zadáno, sazby platí pro všechny řidiče,
pokud je zadáno, sazby platí pro zadaného řidiče
Vozidlo pokud není zadáno, sazby platí pro všechna vozidla
pokud je zadáno, sazby platí pro zadané vozidlo
Typ vozidla pokud není vyplněna SPZ, pak sazby platí pro zadaný typ vozidla tj. tažné vozidlo a návěs/tažné vozidlo/návěs/
pokud je vyplněno vozidlo, pak je typ předvyplněn z vozidla
Sazby za km (skut) sazba za 1 km jízdy dle tachografu vozidla z jízdního příkazu
Sazby za km (plán) sazba za 1 km plánovaných km z jízdního příkazu, plánované km mohou být do jízdního příkazu převzaty z mapových podkladů
Sazby za hod sazba za 1 hodinu jízdy z jízdního příkazu
Sazba za mj sazba za měrnou jednotku, měrnou jednotku můžete definovat v části parametrů akce, počet měrných jednotek se zadává v záložce Mzdy jízdního příkazu
Stravné za km (skut) speciální výpočet cestovních náhrad-stravné dle skutečně ujetých km, sazba za 1 km v měně
Stravné za km (plán) speciální výpočet cestovních náhrad-stravné dle plánovaných km, sazba za 1 km v měně
Stravné kapesné % speciální výpočet cestovních náhrad pro kapesné, hodnota v %, kapesné se bude počítat procentní sazbou ze speciálně vypočtených cestovních náhrad
Stravné za hod speciální výpočet cestovních náhrad, hodnota za 1 hodinu jízdy v měně
Stravné za mj speciální výpočet cestovních náhrad, hodnota za měrnou jednotku v měně
Měna měna v jaké bude speciální stravné počítáno

Poznámka k sazbám „Stravné“: způsob výpočtu stravného definujete v Nastavení systému, parametr „Výpočet stravného“. Zde nastavíte, zda stravné bude počítáno dle platného zákona nebo tzv. speciální. Výše uvedené sazby stravného se týkají pouze speciálního výpočtu. Implicitní nastavení výpočtu cestovních náhrad je dle zákona.

Vytváření vlastních akcí
Akce jsou předdefinovány autory systému, tyto akce lze modifikovat pouze na úrovni parametrů. Program však umožňuje vytvářet svoje vlastní, uživatelské akce.
Funkce „Přidat podkód„: umožňuje vytvořit svoji vlastní akci. Kurzorem se nastavte na akci, která nejvíce odpovídá vašim požadavkům a klikněte na funkci Přidat podkód. Rozlište ji svým podkódem, případně upravte parametry.

 

Sazby za jízdní příkaz

Záložka Sazby za jízdní příkaz obsahuje seznam příplatků za doklad jízdní příkaz. Jedná se o příplatky, které se započítávají do mezd řidičů a nebo příplatky k cestovním náhradám-stravné resp. kapesné. Ke každému příplatku můžete definovat libovolný počet sazeb s konkrétním přiřazením komu bude příplatek napočítáván (řidič/vozidlo/všichni/kombinace).
Parametr „Automaticky generovat do příplatků“ definuje, zda bude tento příplatek automaticky generován do jízdního příkazů, záložka Mzdy (za předpokladu existence sazby).
Každá akce může mít jiné určení sazeb. Pro příklad uvedeme význam sazeb pro akci:
„PSK -Procento sazby kapesného“.
V této akci se jedná o nastavení procentuálních sazeb kapesného při výpočtu cestovních náhrad.
sazmzd2

Řidič pokud není zadáno, sazba kapesného platí pro všechny řidiče,
pokud je zadáno, sazba kapesného platí pro zadaného řidiče
pokud však existuje další záznam o sazbě, pak má přednost
Vozidlo pokud není zadáno, sazby platí pro všechna vozidla
pokud je zadáno, sazby platí pro zadané vozidlo
Procento hodnota kapesného v %
Platí od datum od kterého sazba platí,
Stát sazba kapesného určená na zadaný stát, pokud stát není vyplněn, sazba je platná pro všechny státy

Příklad viz obrázek: jestliže příplatek PSK-procento sazby kapesného obsahuje pouze jeden záznam dle obrázku, pak kapesné ve výši 40% platí pro všechny řidiče.

Jakákoliv změna v sazbách kapesného NEPROVEDE přepočet cestovních náhrad na již vystavených jízdních příkazech.

Poznámka: základní nastavení systému v části výpočet cestovních náhrad nemá kapesné nadefinováno resp. kapesné je ve výši 0%. Pokud kapesné proplácíte, pak zde doplňte.

Příplatek „PSS-procento snížení stravného“
V číselníku viz Doprava-Řidiči-Definice stravného jsou uvedeny zákonné denní sazby stravného podle států.  Pokud požadujete denní hodnotu stravného pro výpočet cestovních náhrad snížit, pak tento příplatek umožňuje základní denní sazbu pro výpočet cestovních náhrad korigovat o zadané procento.
Příklad viz obrázek uvádí variantu, kdy všem řidičům bude denní sazba snížena o 20%.
sazmzd7

 

Pokud požadujete realizovat snížení v konkrétním státě nebo konkrétnímu řidiči, pak vyplňte stát/státy resp. řidiče.

Sazby příplatků

Záložka Sazby příplatků obsahuje seznam příplatků, které se používají pro výpočty mezd řidičů a v evidenci pracovní doby řidiče.  K příplatkům (tak jako v předchozí záložce) lze definovat individuální sazby na řidiče/vozidlo/kombinace obojího. Platí zde stejná pravidla jako v předchozích záložkách číselníku Sazby pro mzdy.
Každá akce může mít jiné určení/přiřazení sazeb. Pro příklad uvedeme význam příplatku N1 noční příplatek. Zde se jedná o nastavení parametrů nočního příplatku a přiřazení sazeb pro mzdy.
sazmzd3

Význam parametrů:

Automaticky generovat do příplatků příplatek bude automaticky generován do jízdního příkazu, záložka mzdy
Platnost příplatku definuje čas Od / Do a ve kterých dnech má být příplatek generován
Počítat u následujících akcí určuje u kterých akcí bude příplatek počítán, zde můžete vyjmenovat takové akce, které skutečně požadujete
Typ příplatku parametr je přístupný při zadání nového příplatku viz funkce Přidat podkód, typem můžete rozlišit zda se jedná o příplatek jednorázový/časový/za mj

Často využívaným příplatkem je „V1-příplatek za sobotu a neděli“ a „V2 -příplatek za svátek“. U obou příplatků platí stejná definiční pravidla. I tyto příplatky se používají pro odměňování a pro evidenci pracovní doby.

 

Prémiové ukazatele

Záložka prémiové ukazatele obsahuje seznam prémiových ukazatelů, které se používají pro výpočty prémiových složek mezd řidičů. Seznam prémiových ukazatelů obsahuje předefinované systémové položky. Ze systémových položek můžete odvozovat vlastní uživatelské položky, funkce „Přidat podkód“ nebo funkcí „Přidat“ vytvářet vlastní ukazatele.
Prémie řidičů jsou součástí celkových mezd řidičů. Celkové mzdy resp. podklady pro mzdy řidičů jsou počítány kombinací tří složek:

  1. fixní mzda z číselníku řidiči, záložka Fixní mzda, více zde
  2. výkonová složka mzdy, viz tento číselník Sazby pro mzdy
  3. prémiové ukazatele

Z těchto tří položek se pak počítají celkové hrubé mzdy řidičů. Pokud do nákladů požadujete zohlednit celkové náklady mezd (superhrubá mzda), pak v Nastavení systému zadejte hodnotu odvodů v procentech za zaměstnavatele (v roce 2020: 33,8). Parametr: „Mzdové náklady navýšit o:“.
pruk6

Definice prémiových ukazatelů jsou podkladem pro generování tzv. prémiových listů. Prémiové listy se generují v agendě Doprava-Řidiči-Prémiové listy. Do mezd se pak započítávají pouze uzavřené prémiové listy. Uzavřený prémiový list obsahuje vygenerované prémie za měsíční období. Zde je nutné upozornit, že generování prémiových listů by mělo probíhat až po kompletním zadání jízdních příkazů měsíčního období.
Vygenerovaný prémiový list je možné před uzavřením ručně aktualizovat.

Každý prémiový ukazatel může mít jiné určení/přiřazení sazeb. Pro příklad uvedeme význam prémiového ukazatele PPMJ-příplatek za úsporu pohonných hmot. Zde se jedná o nastavení příplatku počítaného z jízdních příkazů.
sazmzd4

 

Vyberte ukazatel, který budete používat zaškrtnutím parametru
„Generovat při vytváření prémiového listu“

Ve spodní části formuláře můžete definovat sazby za tento ukazatel.
sazmzd5

Řidič pokud není vyplněn, sazba platí pro všechny řidiče,
pokud je vyplněn, sazba platí pro zadaného řidiče
Sazba za litr sazba za 1 litr uspořených phm, porovnávání probíhá z jízdních příkazů: normovaná spotřeba / skutečná spotřeba

Jako druhý příklad zvolíme ukazatel „PDNYP-Příplatek za pracovní dny na cestě“
sazmzd6

 

Ve spodní části formuláře můžete definovat sazby pro ukazatel PDNYP.

Řidič pokud není vyplněn, sazby platí pro všechny řidiče,
pokud je vyplněn, sazby platí pro zadaného řidiče
Sazba za km sazba za 1 km, počet km zadáte ručně do vygenerovaného prémiového listu
Sazba za hod sazba za 1 hodinu, počet hod zadáte ručně do vygenerovaného prémiového listu
Sazba za mj sazba za měrnou jednotku, počet mj je počet pracovních dnů z jízdních příkazů