Home » » Odkazy nápověd » Hospodářské listy

Hospodářské listy

Obecný popis
Parametry výběru
Struktura hospodářského listu
Položkový rozpis
Uživatelská definice hospodářského listu

 

Obecný popis

Hospodářský list vozidla je podrobnou položkovou kalkulací nákladů a výnosů. Výslednou kalkulaci lze propočítat za volitelné období a za volitelné kritérium tj. firma (modul Doprava), středisko, vozidlo, souprava, souprava dle historie a flotila. Struktura hospodářského listu odpovídá přednastavené účetní osnově autory systému, v tomto manuálu se zaměříme na tuto standardní definici.
V případech, kdy uživatel požaduje vlastní resp. upravené člení nákladů a výnosů, můžete své požadavky řešit uživatelskou definicí (viz Uživatelská definice hospodářského listu).

 

Parametry výběru

Před spuštěním výpočtu zvolte výběrová kritéria pro zobrazení výsledné kalkulace. Význam výběrových parametrů je následující:
Období od data do data:     zvolte časový interval výpočtu
Jízdní příkazy zařadit dle:  zvolte datum, podle kterého požadujete jízdní příkazy vybírat, jedná se o druh datumu z jízdního příkazu, podle kterého se vyberou jízdní příkazy k výpočtu:
– datum zahájení jízdy
– datum ukončení jízdy
– datum „Přiřadit k datu“
Za:    parametr určující za jakou skupinu bude výpočet kalkulován
modul Doprava: kalkulace za modul Doprava
Vozidla:     kalkulace za jedno nebo více vozidel
Středisko:  kalkulace za středisko jízdního příkazu
Soupravy:  kalkulace za soupravu tj. tahač+návěs, který je přiřazen tahači viz  číselník Vozidel
Soupravy dle historie:  kalkulace za tahač a návěsy z jízdních příkazů zvoleného období
Flotily:  kalkulace za všechny spz flotily, viz číselník Flotil
Pouze zkontrolované jízdní příkazy:  parametr určující, zda se do kalkulace započítají pouze zkontrolované jízdní příkazy nebo všechny tj. zkontrolované+nezkontrolované
Opravy vozidel zařadit dle:   parametr určující druh datumu OV dokladu oprava vozidla, viz číselník Oprava vozidel, podle kterého se opravy mají vybírat (filtrovat)
– datum zaházejí opravy
– datum ukončení opravy
Do výnosů zahrnout objednávky přepravy bez jízdního příkazu:   parametr určující, zda se do kalkulace započítají pouze objednávky přepravy připárované k jízdním příkazům nebo všechny tj. připárované+nepřipárované (u objednávky musí být provedeno hlášení o ukončení přepravy!)
Vozidlo:   výběr konkrétní SPZ či označené skupiny SPZ, aktivní pouze při variantě Za Vozidla/Soupravy/Soupravy dle historie
Střediska:   výběr konkrétního střediska či skupiny středisek, aktivní pouze při variantě Za Střediska
Flotila:   výběr konkrétní flotily či skupiny flotil, aktivní pouze při variantě Za Flotily

HLvyb

Záložka „Hospodářský list“
Druh zobrazení hospodářského listu, kde na ose „Y“ jsou položky kalkulačního vzorce viz Struktura hospodářského listu.
Záložka „Hospodářský list sloupcový“
Druh zobrazení hospodářského listu, kde na ose „Y“ jsou sledované skupiny (středisko, vozidlo, souprava, flotila) . Tato varianta slouží k přehlednému porovnání položek kalkulačního vzorce.

Datové zdroje hospodářského listu

Název zdroje Typ dokladu
Jízdní příkazy a k nim připárované* doklady XX, ID, VD, OO, ZD, PV
Nepřipárované* objednávky přeprav OO
Nepřipárované* doklady v knize ostatních dokladů XX
Nepřipárované* doklady v knize interních dokladů ID
Pokladní doklady v pokladním deníku PP,PV
Náklady na opravy OVc, OVv, ZV, XX, VD
Nepřipárované* výdejky VD
Pravidelné platby a režie PrP
Faktury vydané FV

[*] nepřipárované rozuměj neřipárované k jízdnímu příkazu

Podle kontace dokladu se doklad započítává v částce bez dph do příslušného řádku hospodářského listu.
Upozornění: Pokud na dokladu typu XX, ID, PP, PV není vyplněna SPZ, pak se dle zadané kontace započítává do příslušného řádku hospodářského listu za firmu nebo středisko modulu Doprava.

 

Struktura hospodářského listu

Standardní definice hospodářského listu odpovídá účetní osnově viz Číselníky – Účetní osnova- kontace resp. členění nákladů a výnosů a je přednastavena autory systému.

Pohonné hmoty – čerpání
Hodnota nakoupených pohonných hmot, které jsou zadané na XX, ID, PV nebo VD dokladech.
Syntetika TA.
Tip: pokud je k jízdmímu příkazu přiřazen doklad s tankováním např. typu XX a později jízdní příkaz smažete, je nutné vědět, že XX doklad se nesmaže resp. smaže se pouze vazba na smazaný jízdní příkaz a XX doklad zůstane v knize ostatních dokladů. Tento doklad můžete dodatečně připárovat k jinému jízdnímu příkazu nebo jej fyzicky smazat. Setříděním knihy ostatních dokladů podle sloupce „Jízdní příkaz“, snadno uvidíte nepřiřazené doklady tj. sloupec „Jízdní příkaz“ je prázdný.

Oleje
Hodnota oleje, která je zadaná na XX, ID, PV nebo VD dokladech.
Syntetika OL.

Náhradní díly
Hodnota náhradních dílů, které jsou zadané na XX, ID, PV nebo VD dokladech.
Syntetika ND.

Spotřební materiál
Hodnota spotřebního materiálu, který je zadaný na XX, ID,PV nebo VD dokladech.
Syntetika SM.

Opravy vozidel – vlastní servis
Hodnota práce na opravy vozidel prostřednictvím  vlastního servisu tj. opravy, které jsou realizované vlastní kapacitou. Jedná se o doklady zadávané ve funkci Opravy vozidel (OVv) nebo v modulu Autoservis – vlastní zakázky (ZV) event. XX doklady.
Syntetika PRAv, SUB.

Opravy vozidel – cizí servis
Hodnota práce na opravy vozidel prostřednictvím  cizího servisu tj. opravy, které jsou realizované externí kapacitou. Jedná se o doklady zadávané ve funkci Opravy vozidel (OVc) nebo v modulu Autoservis – cizí zakázky (ZC), event.  doklady XX, PV.
Syntetika PRAc.

Odpisy
Hodnota odpisů, které jsou zadané ve funkci Pravidelné platby a režie.
Syntetika OD.

Silniční daň
Hodnota silniční daně, která je zadaná ve funkci Pravidelné platby a režie.
Syntetika SD.

Zákonné pojištění
Hodnota zákonného pojištění, které je zadané ve funkci Pravidelné platby a režie.
Syntetika PZ.

Havarijní pojištění
Hodnota havarijního pojištění, které je zadané ve funkci Pravidelné platby a režie.
Syntetika HP.

Leasing
Hodnota leasingu, který je zadaný ve funkci Pravidelné platby a režie.
Syntetika LS.

Nájemné
Hodnota nájemného, která je zadaná ve funkci Pravidelné platby a režie event. nepřiřazené XX doklady.
Syntetika NA.

Mzdy
Hodnota hrubých mezd, která je vypočtena z jízdních příkazů, fixní mzdy řidiče, prémiových listů event. zadaná na nepřiřazených XX dokladech.
Syntetika MM.
Tip1: Pokud výpočet mezd nepožadujete, avšak mzdové náklady požadujete do nákladů započítávat, můžete hodnotu mzdových nákladů zadat ručné prostřednictvím XX dokladu. Např. na každého řidiče a jeho SPZ zadat jeden XX doklad se syntetikou MM.
Tip1: Pokud máte nastaven parametr „Mzdové náklady navýšit o“, pak je vypočtená mzda navýšena o zadané procento (v současnosti +34% tj. odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění).

Cestovní výdaje
Hodnota cestovních výdajů, které jsou zadané na jízdních příkazech event. nepřiřazených XX, ID, PV dokladech.
Syntetika BV.

Trajekty
Hodnota trajektů, které jsou zadané na jízdních příkazech (XX, ID, PV doklad, syntetika TRd) a trajektů, které jsou zadané na objednávkách přepravy (TR). Nákladovou hodnotou jsou trajekty dopravy (TRd), informativní tj. nenákladovou hodnotou jsou trajekty modulu Spedice (TR jsou nákladem modulu Spedice) tj. trajkety zadané na objednávkách přeprav. Celková hodnota trajektů je součtem syntetiky TRd a TR.
Syntetika TRd     – náklady dopravy
Syntetika TR       – informativní, nenákladová hodnota trajektů z objednávek přeprav
Tip: Před zadáváním nákladů na trajekty doporučujeme zvolit optimální způsob (TRd nebo TR event. kombinace obou).

Poplatky spojené s přepravou
Hodnota poplatků, které jsou zadané na jízdních příkazech (XX, ID, PV doklad, syntetika PPd) a poplatků, které jsou zadané na objednávkách přepravy (PP). Nákladovou hodnotou jsou poplatky dopravy (PPd), informativní tj. nenákladovou hodnotou jsou poplatky modulu Spedice (PP jsou nákladem modulu Spedice) tj. poplatky zadané na objednávkách přeprav. Celková hodnota poplatků je součtem syntetiky PPd a PP.
Syntetika PPd      – náklady dopravy
PP                           – informativní, nenákladová hodnota poplatků z objednávek přeprav

Stravné
Hodnota cestovních náhrad – stravné, které je vypočteno na jízdních příkazech event. nepřiřazených XX, ID dokladech.
Syntetika ST.
Upozornění 1: Jízdní příkazy (pokud je výpočet stravného povolen) obsahují vypočtené stravné. Standardní algoritmus výpočtu stravného odpovídá současně platné legislativě. Podkladem pro výpočet výše cestovních náhrad jsou údaje z jízdního příkazu (datum a čas začátku jízdy, datum a čas ukončení jízdy, přechody hranic, jízda TUZ/TIR), sazby stravného v jednotlivých státech (číselník Definice stravného) a hodnoty “Procento sazby kapesného” (číselník Sazby pro mzdy-Sazby za jízdní příkaz-Procento sazby kapesného).
Upozornění 2: Nepřiřazené XX event. ID doklady se syntetikou ST mohou být ručně zadané doklady

Celkem materiál
Celková hodnota materiálu, která je tvořena součtem:
Náhradní díly + Oleje + Pneumatiky + Spotřební materiál
Syntetika ND, OL, PN, SM

Celkem pravidelné platby
Celková hodnota pravidelných plateb, je tvořena součtem:
Havarijní pojištění+Leasing+Nájemné+Ostatní platby+Zákonné pojištění +Silniční daň+ % z režií a plateb firmy (XX). Součet zobrazených řádků pravidelných plateb v hospodářském listu se nemusí rovnat hodnotě „Celkem za pravidelné platby“.  Ostatní platby a % z režií a plateb firmy nejsou v řádcích hospodářského listu zobrazeny, jejich hodnota je započtena v celkové součtu  „Celkem za pravidelné platby“.
Syntetika: HP, LS, NA, OS, PZ, SD, XX

Provozní režie
Hodnota provozních režií, které jsou zadané v Pravidelných platbách a režiích, položka „% z režií a plateb firmy“.
Syntetika XX.

Celkové náklady
Hodnota celkových nákladů, která je tvořena součtem všech nákladových položek:
Čerpání phm+Pmeumatiky+ Oleje+Náhradní díly+Spotřební materiál+Opravy vozidel-vlastní servis+Opravy vozidel-cizí servis+Mzdy+Cestovní výdaje+Trajekty+Poplatky spojené s přepravou+Stravné+Celkem pravidelné platby
Syntetika TA, PN, OL, ND, SM, Prav, Prac, MM, BV, Trd, PPd, ST, „pravidelné platby“

Tržby z výkonů
Hodnota tržeb z výkonů, které jsou zadané na zakázkách na přepravu (ZA) resp. objednávkách přeprav na vlastní dopravu a na zakázkách dopravy (ZD) přiřazené k jízdnímu příkazu. Do výpočtu tržeb z výkonů se započítávají ceny objednávek přepravy nebo zakázek dopravy (ZD) připárované k jízdním příkazům a nebo také nepřipárované objednávky přeprav (dle vstupních parametrů) k jízdním příkazům (musí být ukončené hlášením o ukončení přepravy) event. doklady XX, PP s kontací NP.
Pokud je zakázka na přepravu vyfakturována, pak se jedná o vyfakturovanou hodnotu ceny zakázky na přepravu, pokud vyfakturována není, jedná se o hodnotu ceny objednávky přepravy na vlastní dopravu.
Syntetika NP.
Upozornění: Pokud je k faktuře vydané vystaven dobropis, pak jsou výnosy ponížené o hodnotu dobropisované částky.

Tržby ostatní
Hodnota ostatních tržeb z vystavených faktur v modulu Doprava tzv. Ostatní fakturace bez vazby na zakázky na přepravu event. doklady XX, PP s kontací TO.
Syntetika TO.
Tip1: Faktura vydaná (modul Doprava nebo Spedice) vystavená přes Ostatní fakturaci se do výnosů započítává pouze ve variantě „Za firmu“ a „Za středisko“.
Tip2: Pokud požadujete zakázku na přepravu (ZA nebo ZD) dofakturovat resp. vystavit další fakturu, vystavte fakturu v Ostatní fakturaci a k hodnotovému řádku faktury přiřaďte požadovanou zakázku. Výnosy této zakázky pak budou součtem hodnot vystavených faktur k této zakázce.
Hlto

Celkové výnosy
Hodnota celkových výnosů, která je tvořena součtem:
Tržby z výkonů + Tržby ostatní
Syntetika: NP, TO

Zisk nebo ztráta
Hodnota, která je tvořena rozdílem:
Celkové výnosy – Celkové náklady
Kladná hodnota je ziskem, záporná hodnota je ztrátou.

Ujeté kilometry
Hodnota ujetých kilometrů vysčítaná z jízdních příkazů (skutečnost z tachografu).

Spotřeba v litrech
Hodnota skutečné spotřeby v litrech vysčítaná z jízdních příkazů.

Norma v litrech
Hodnota normované spotřeby v litrech vysčítaná z jízdních příkazů.

Spotřeba na 100 km
Hodnota skutečné spotřeby v litrech na 100 km jízdy.

Norma na 100 km
Hodnota normované spotřeby v litrech na 100 km jízdy.

Tržba na 1 km
Hodnota podílu: Celkové výnosy / Ujeté kilometry

Náklady na 1 km
Hodnota podílu: Celkové náklady / Ujeté kilometry

% rentability nákladů
Hodnota dle vzorce: (tržby z výkonů + tržby ostatní – celkové náklady / celkové náklady) * 100

% rentability tržeb
Hodnota dle vzorce: (tržby z výkonů + tržby ostatní – celkové náklady / tržby z výkonů + tržby ostatní) *100

 

Rekapitulace

Název Typ dokladu Syntetika
Pohonné hmoty-čerpání XX, ID, PV, VD TA
Pneumatiky XX, ID, PV, VD PN
Olej XX, ID, PV, VD OL
Náhradní díly XX, ID, PV, VD ND
Spotřební materiál XX, ID, PV, VD SM
Opravy vozidel-vlastní servis OVv, ZV, XX PRAv, SUB
Opravy vozidel-cizí servis OVc, ZC, XX, PV PRAc
Odpisy Pravidelné platby a režie OD
Silniční daň Pravidelné platby a režie SD
Zákonné pojištění Pravidelné platby a režie PZ
Havarijní pojištění Pravidelné platby a režie HP
Leasing Pravidelné platby a režie LS
Nájemné Pravidelné platby a režie NA
Mzdy XX, prémiové listy, fixní mzda MM
Cestovní výdaje XX, ID, PV BV
Trajekty XX, ID, PV TRd, TR
Poplatky spojené s přepravou XX, ID, PV PPd, PP
Stravné XX, ID ST
Tržby z výkonů FO, OO, ZD, XX, PP NP
Tržby ostatní FO, XX, PP TO

 

 

Položkový rozpis

Formulář hospodářského listu obsahuje vypočtené výsledky členěné po řádcích. Každý řádek lze položkově rozepsat funkcí “Položkově”. Kliknutím na funkci Položkově získáte přehled o dokladech, které byly do aktuálního řádku započteny včetně dalších informací:

  • položkový přehled dokladů aktuálního řádku
  • položkový přehled dílčích hodnot aktuálního řádku
  • položkový přehled použité syntetiky

Položkovým rozpisem můžete zkontrolovat z jakých hodnot byl aktuální řádek vypočten.

 

Uživatelská definice hospodářského listu

Tzv. definice hospodářského listu definuje resp. zobrazuje výsledek vypočtené kalkulace nákladů a výnosů. Standardní definice hospodářského listu je přednastavena autory systému a vychází z účetní osnovy (viz Správa-Číselníky-Účetní osnova, kontace). Standardní definici nelze modifikovat. V praxi jsou však situace, kdy je zapotřebí sledovat „své“ vybrané hodnoty (náklady, výnosy) zvlášť.  Typickým příkladem je např. sledování mýtných poplatků podle států nebo sledování náhradních dílů podle specifického druhu. Pokud tedy do hospodářského listu požadujete vložit další řádek či řádky pro sledování „svých“ hodnot, použijte funkce pro vytvoření vlastní definice v úvodním formuláři.

Vytvoření vlastní definice
Poklikáním na ikonu „Hospodářské listy se zobrazí úvodní formulář. Formulář obsahuje funkce, které umožňují upravovat, vytvářet vlastní definice. Standardní definici modifikovat nelze.
Význam funkcí úvodního formuláře:

Nová definice:  vytvoří novou definici HL, funkci použijte v případech, kdy budete požadovat vytvořit zcela novou definici
Upravit:               umožňuje aktualizovat, modifikovat aktuální definici HL
Přejmenovat:    umožňuje přejmenovat aktuální definici
Kopírovat:         vytvoří kopii z aktuální definice, pojmenujte ji svým názvem
Smazat:                umožňuje smazat aktuální definici

Aktualizace definice hospodářského listu
Aktualizace definice hospodářského listu umožňuje provádět změny do aktuální definice. Zvolením funkce „Upravit“ se zobrazí formulář, který obsahuje vybranou definici HL a k dispozici jsou editační funkce „Přidat“, „Opravit“, „Smazat“, „Nahoru“, „Dolů“.

Hldef01

 

Přidat:  umožňuje přidat nový řádek HL, viz obrázek níže
Text řádku:     napište název, který požadujete v HL zobrazovat
Typ řádku:      vyberte typ zdroje řádku
O-účetní osnova: vazba na účetní osnovu
S-skupina: vazba na skupiny nákladů, výnosů
Varianta volby typu řádku O-účetní skupina:
V/N:                vyberte zda se jedná o N-Náklady / V-Výnosy
Druh:   vyberte nově nadefinovanou položku z účetní osnovy, jedná se o analytické členění odvozené z konkrétní syntetiky (např. BV-FR)
Hldef02
Varianta volby typu řádku S-skupina:
Skupina:          vyberte skupinu z číselníku Skupiny nákladů, výnosů

Hldef03

Opravit:  umožňuje opravit, editovat aktuální řádek
Smazat:  umožňuje smazat aktuální řádek
Nahoru: umožňuje posunout směrem nahoru aktuální řádek do zvolené pozice
Dolu:       umožňuje posunout směrem dolu aktuální řádek do zvolené pozice

Poznámka:

  1. Pokud vytvoříte nový řádek např. BV-FR-mýtné Francie, pak hodnota tohoto řádku bude v HL vysčítána z dokladů obsahujících kontaci BV-FR. V již existujícím řádku s příslušnou syntetikou např. BV bude tato hodnota napočtena.
  2. Nový řádek vytořený typem řádku O-účetní skupina doporučujeme umístit k odpovídající syntetice, funkce Nahoru, Dolu.
  3. Hodnota údaje „Druh“ s typem řádku „O-účetní skupina“ se převezme z účetní osnovy (viz Správa-Číselníky-Účetní osnova-kontace). V účetní osnově můžete vytvářet uživatelské kontace, které jsou odvozeny z konkrétní syntetiky.
  4. Hodnota údaje “Skupina” s typem řádku “S-skupina” se převezme z číselníku Skupiny nákladů, výnosů (viz Správa-Číselníky-Skupiny nákladů,výnosů a ost.). V číselníku Skupiny nákladů, výnosů a ost. lze aktualizovat výpočtové vzorce.

Bez konzultace autorů nedoporučujeme změny provádět!
Neodborným zásahem negarantujeme správné výpočty!