Home » » Popis starších změn (2019)

Popis starších změn (2019)

 

05.01.002.822   (19.12.19)

Spedice-Zakázka se zásilkami: zamezeno vystavení objednávky přepravy na hlavičku zakázky
Spedice-Vozový sešit: oprava v případě přetečení v údaji Osádka-telefon
Spedice-Zakázka na přepravu-Cena přepravy: u řádku text,množství,částka se chybně zaokrouhlovalo množství (došlo k zaokrouhlení na 2 deset. místa)
Faktury-Faktury odeslané-Kniha faktur-Označit-Tisk (Tisk knihy faktur): optimalizace rychlosti, oprava náhodné „prázdné“ sestavy
Faktury-Faktury odeslané-Fakturace výkonů (logistický sklad): nabízely se chybně i firmy, u kterých jsou pouze výkony, které mají naveden záznam pro sazbu, ale s nulovou částkou, tzn. že se nemá nefakturovat
Faktura odeslaná: režim přenesené daňové povinnosti – v případě zapnutého zdanění zaokrouhlení chybně spočten rozpis DPH
Doprava-Jízdní příkaz-Řidiči-Řidiči: chybně připojený předcházející/následující jízdní příkaz-vazba na jízdní příkaz s jiným řidičem
Doprava-Náklady-Oprava vozidla-záložka Materiál-Převzít ze skl: – nepřevezme se vozidlo do výdejky v případě, že po uložení OV před vystaováním výdejky, změním něco u daného vozidla
Autoservis-Zakázka-Mzdy: oprava generování nulových časových příplatků, aniž by to bylo nutné (na jízdních příkazech se negenerují)
Servis-Importy dat-Import záznamů ze systému TRANSICS WS: provedena úprava s ohledem na nepřihlášeného řidiče
Servis-Importy dat-Záznamy ze systému Webdispečink: provedena úprava importu tankování pro případ tankování do dvou nádrží (2 tankování) ve stejný okamžik.
Servis-Importy dat-Import úhrad POHODA: doplněna možnost nastavení data, od kterého se úhrady importují
Servis-Export dat-Export faktur odeslaných POHODAXML: doplněno generování položky korekce DPH v případě standardního provedení rekapitulace
Servis-Exporty dat-Exporty faktur odeslaných do účetních programů: zohledněno zdaněné zaokrouhlení
Servis-Importy dat-Transakce platebními kartami SHELL – Axigon: vytvořen nový ovladač
Servis-Importy dat-Čerpání AB Oil: odstraněno chybové hlášení při importu komodity z dlouhým názvem

 

05.01.002.803   (22.10.19)

Spedice-Zakázka-Cena přepravy-Přidat-položka typu „Text, množství (vzorec), částka“: rozšířeno o operace násobení, dělení, závorkování
Spedice-Zakázka-Nakládky a vykládky-Přidat-vybrat firmu-automatické připojování poznámek: úprava při doplňování poznámek ostatních firem
Spedice-Dispečerská plachta-výběry Všechny flotily vlastních, resp. cizích vozidel: chybné automatické doplnění vozidla, pokud v daném období existuje doklad
Spedice-Výstupy-Vozový sešit: doplnění telefonu osádky a příznaku, že se jedná o hlavičkový záznam (bez cen), nový zdroj pro tisk – tisk míst N/V zobrazených zakázek
Doprava-Vozidla-záložka související dokumenty: úprava přístupových práv
Sklad-Příjemka-Vystavit-zadat nulovou cenu u položky-Uložit: oprava chybového hlášení „…údaj SKLAD_CENA není vyplněn (SK1_HSKLKARTY)“
Sklad-Objednávky-Požadavky na objednání: oprava chybového hlášení „…field ID_REZERVACE not found“
Sklad-Skladové pohyby-Inventury-Zahájit:  chybně se vygenerovali záznamy i pro smazané skladové karty
Faktury-Fakturace výkonů (sklad): chybně se nabízely výdejky, které mají typ výdeje „Externí zákazník – nefakturuje se“
Faktury-Faktura odeslaná-Tisk: z důvodu max. délky švýcarského DIČ 20 znaků a délky tohoto údaje v D3K 16 znaků je nutno evidovat švýcarská DIČ bez oddělovačů, tedy ve tvaru CHE123456789MWST. Při tisku faktury se tento údaj naformátuje do originálního tvaru CHE-123.456.789 MWST.
Faktury-Faktura odeslaná-odeslání více faktur najednou, export více faktur do PDF,ISDOC: úpravy korektního odeslání/uložení, v některých případech funkce selhala
Faktury-Agenda-Faktury došlé a platební příkazy-Kniha faktur: oprava chybového hlášení „…numeric owerflow…“
Faktury-Upomínky faktur-Vystavení upomínky-Stav faktury-Nezaplacené po splatnosti: doplněno uchovávání hodnoty poslední zadaný počet dnů
Správa-Servis-Mazání dat-volba Všechny doklady programu: oprava „na záznam existují vazby…“
Adresář-Detail/Osoby-Příjem zpráv: úpravy v definici komu odesílat zprávy (Oznamování událostí)
Obecně-nápověda k číselníkům-automatické kompletování textu: přestane dohledávat v případě, že je v datech údaj začínající apostrofem, upraveno.
Servis-Import záznamů ze systémů sledování vozidel: Nefunkční automatické stahování dat (automatická úloha). Oprava chybové hlášení „Transaction is not active“
Servis-Importy dat: odstraněno problikávání při označování záznamů a výrazné zpomalování při vytvoření jízdního příkazu.
Servis-Importy dat-Objednávky z Internetu: do Možnosti driveru doplněn parametr „Přednostně převzít středisko objednávky z webu“. Při nastavení tohoto parametru se importovaná zakázka vystaví pod střediskem zadaným na webu (je-li vyplněno). V opačném případě se použije středisko z parametru „Středisko“.
Správa-Servis-Mazání dat-volba Všechny doklady programu: oprava chybového hlášení „…na záznam existují vazby…“
Servis-Import záznamů ze systémů sledování vozidel: opraveno automatické stahování dat (automatická úloha). Chybové hlášení „Transaction is not active“.
Servis-Exporty dat-Export účetních dokladů POHODA XML: ve verzi 2 XML exportů není povolen prázdný tag <typ:numberRequested> (při nastavení Č. dokladu dle masky=N). Tag je v tomto případě zcela vynechán, upraveno.
Servis-Exporty dat-Export faktur došlých POHODAXML: doplněna možnost odlišit členění DPH pro plátce a neplátce DPH.
Servis-Exporty dat-Export faktur odeslaných POHODAXML: doplněn nový typ úhrady Platba kartou (paymentType = creditcard).
Servis-Exporty dat-Exporty faktur odeslaných DUNA: doplněn export Obchodního případu do údaje Zakázka v DUNA
Servis-Exporty dat: vytvořen nový ovladač pro export FO a FD do DUEL offline.
Servis-Importy dat-Obraty karet EUROWAG: pokud soubor s PHM obsahoval sloupec OBU, který je u PHM vždy prázdný, ignorovalo se číslo karty a záznamy, které nebylo možno přiřadit dle SPZ byly vyřazeny z importu, upraveno.
Servis-Importy dat-Čerpání AB Oil: úprava importu,  nyní nezáleží na jménu listu XLS,  kromě XX dokladů možno vytvářet také výdejky
Servis-Importy dat-Obraty platebních karet Free1 GAS: vytvořen nový ovladač pro import tankování.

05.01.002.780   (20.8.19)

Novinka: Adresář firem-účet pro fakturaci (tzv.preferovaný účet): do Adresáře firem doplněn nový údaj „účet pro fakturaci“ s vazbou na firemní účty, tento účet se bude automaticky předvyplňovat do vystavené faktury
Adresář-Účty firmy: údaj Banka (= název banky) je nyní nepovinný
Adresář-Převzít z OR: k českým účtům se doplňuje název banky, popř. pobočka a SWIFT
Faktury přijaté do modulu Sklad: formulář Párování s doklady, doplněno ukládání pořadí sloupců
Novinka: Doprava-Náklady-Pravidelné platby a režie-Tisk: Vytvořena nová sestava „Aktuální leasingové splátky“
Doprava-Stazka: úpravy automatického dohledání skutečných nakládek/vykládek v plánu: při přidání/odebrání objednávky, při kontrole stazky i s ohledem ruční úpravy (změny).
Doprava-Výstupy-Hospodářské listy: opraveno chybové hlášení při rušení definice hospodářského listu, „Exception EIB…“
Doprava-Stazka-Čerpání-Připojit existující-Z cisterny: doplněna možnost označení jako u „Ostatní“
Spedice-Vozový sešit: doplněno datum a čas odeslání a příjetí dispozic
Spedice-Objednávka přepravy: sjednocení délky emailu v objednávce s délkou emailu Adresáře firem (v objednávce se v případě dlouhých emailů „uřízne“)
Spedice-Výstupy-Vozový sešit-údaj „Plánovaná cena/km (zakázka)“ a „Plánovaná cena/km (jízdní příkaz)“: počítá s cenou zakázky, která není aktualizovaná cenou z faktury, ve výpočtu se převezme cena aktualizovaná fakturou stejně jako v údaji „Skutečná cena/km (jízdní příkaz)“; údaje se liší pouze výběrem kilometrů
Spedice-Protokoly o neshodě-Tisk: oprava chybového hlášení „Measage: arithmetic exceptions…“
Spedice-Dispečerská plachta-tlačítko Mapa:  úpravy tak, aby se převzaly nastavení flotily
Spedice-Dispečerská plachta-označit objednávku: zobrazit kontextové menu u zakázky (horní panel) – Odeslat zprávu – nenabídl se výběr šablon
Spedice-Zakázka-Nakládky a vykládky:  Přidat-vybrat firmu – automatické připojování poznámek (viz Spedice – Poznámky – Automaticky vybrat) – doplňují se pouze poznámky s vyplněnou firmou, měly by se převzít i poznámky bez vyplněné firmy
Fakturace-Kniha faktur vydaných – záložka Úhrady: do gridu doplněn „Externí doklad“ tj. externí číslo bankovního výpisu
Autoservis-Zakázka (vlastní)-Vystavit/Otevřít: odstraněno dopočítávání stavu tachografu při otevírání číselníku vozidel, nyní se zjišťuje až po zvolení SPZ do dokladu
Autoservis-Zakázka (plán)-Materiál-Přidat ze skladu: přepnout na skutečnost- Převzít – uložit výdejku-následně Opravit-změnit prodejní cenu na výdejce-uložit výdejku – chybně se materiál rozdělil do dvou položek
Autoservis-zakázka: při ukončení zakázky s hodnotou nula se zobrazí informační hlášení
Logistický sklad-Pohyby na pozicích: do funkce „Definice“ výběru doplněn údaj kód a název pozice
Logistický sklad-Přesun mezi pozicemi-volba Zachovat pozice: pokud není zadána výchozí pozice a při uložení se vygeneruje více položek, pak je chybně cílová pozice u všech položek stejná-převzala se chybně z první položky
Logistický sklad-Výstupy-Skladové položky na pozicích-tisková sestava: úprava chybných součtů v případě různých měrných jednotek, v případě přesunu, kdy původní naskladnění a přesun jsou v různých měrných jednotkách, byly chybně zobrazeny údaje s množstvím
Sklad-Přehled výdejek: do gridu doplněny údaje cena výdejky bez daně/s daní (poklikáním)
Sklad-Vratky-funkce Smazat: opravena situace, kdy nelze smazat doklad v případě, že je rezervované množství na skladě a již žádné volné, uživateli se zobrazí hlášení: „Chyba konzistence dat: Rezervované množství je vyšší než skladové množství.“
Servis-Importy dat-Import výdejek VÁHA: doplněn import záznamů s ID pohybu = „PF“ – Příjem a skladování odpadu, doplněna možnost rozlišení jednotlivých komodit Obchodním případem
Servis-Importy dat-Transakce platebními kartami EUROWAG: úprava importu španělského mýta. Sloupec „Cena“ obsahuje v případě Španělska cenu BEZ DPH. V ostatních případech je v tomto sloupci vždy cena S DPH
Správa-Servis-Šablony zpráv-zdroj Hlavička zakázky: nedoplňovala se osádka a SPZ v případě vlastní dopravy
Servis-Exporty dat-Exporty POHODAXML: úpravy s ohledem na avizovaný přechod na XML komunikaci verze 2.0 (verze 1.x již nebudou podporovány)
Servis-Exporty dat-Export Faktur došlých POHODAXML: odstraněno chybové hlášení v případě nevyplněného kurzu dodavatele
Servis-Ovladače pro posílání zpráv-Webdispečink klasicky/text. zpráva: doplněn příjem zpráv včetně zpracování formátovaných zpráv
Servis-Ovladače pro posílání zpráv-Webdispečink klasicky/text. zpráva: ovladač upraven pro možnost automatického odesílání zpráv – viz automatické oznamování událostí
Servis-Importy dat-Importy záznamů ze systémů sledování vozidel – obecně:

  • gridy (seznamy) vyřazených záznamů a záznamů k importu si pamatují nastavení zobrazených sloupců
  • gridy (seznamy) číselníků v Možnosti driveru si pamatují nastavení zobrazených sloupců lze je libovolně řadit a vyhledávat
  • veškeré seznamy k připárování jsou zaměněny za standardní nabídky s možností řazení, vyhledávání a volby zadávacího pole

Servis-Exporty dat: vytvořen nový ovladač pro export faktur odeslaných i došlých SofCom
Servis-Exporty dat-Export faktur došlých MONEY S3: ke všem adresám doplněna zkratka státu (tag <KodStatu>)
Servis-Importy dat-Poplatky za mýtné MOTIS: doplněna možnost kontace mýtného dle jednotlivých států
Servis-Importy dat-Karty MOL: úpravy s ohledem na změny struktury
Servis-Importy dat-Karty AB Oilúpravy s ohledem na změny struktury
Servis-Importy dat-Import obratů karet VENDYSpři importu více souborů se stejným datem vytvoření vznikla jedna spojená faktura. Upraveno: do Kódu importu se místo data vytvoření nyní ukládá datum transakcí Od – Do
Servis-Importy dat-Záznamy ze systému sledování vozidel TRANSICSWS
: odstraněno náhodné chybové hlášení při importu tankování, provedeny úpravy s ohledem na chybné řazení záznamů stahovaných ze serveru TRANSICS. Řazení se změnilo na sestupné, což vyvolalo potřebu načtená data explicitně seřadit
Servis-Importy dat-Import mýtného MOTIS: rozšířeno o další formáty (Rakousko, Německo), upraveno na změněný formát (Francie)
Servis-Export přijatých faktur: sloupec Celkem zobrazoval celkovou částku  neponíženou o zaokrouhlení, upraveno
Elektronická evidence tržeb: doplněna možnost zadat DIČ pověřujícího poplatníka
Automatické odesílání zpráv na email při změně stavu dokladů/plánovaných N/V: možnost nadefinovat i odesílatele zprávy tj. kdo vystavil ZA/OO, aby mu bylo možné odpovědět
Obecně: drobné úpravy ukládání PDF sestav
Nastavení-Nastavení systému: doplněn nový parametr: Spedice-Vozový sešit: Řidiče převzít ze stazky (výchozí hodnota = ano)

 

05.01.002.743   (23.4.2019)

Doprava-Výstupy-Přehled cestovních výdajů: do gridu doplněn údaj „Popis“ z hlavičky dokladu
Servis-Importy dat-Import EuroWag: oprava nahodilé chyby „Required param value not set“
Správa-Číselníky-Kurzovní lístek-Import: úprava chybového hlášení „is not a valid floating point value“
Obecně výběry- údaj z číselníku: úpravy související s trimováním mezer

 

05.01.002.740   (17.4.2019)

Doprava-Výstupy-Přehled cestovních výdajů: do gridu doplněn údaj „Popis“ z hlavičky dokladu
Servis-Importy dat: opraveno chybové hlášení „Message: Required Param value not set…“ při generování XX dokladů

05.01.002.738   (16.4.2019)

Správa-Číselníky-Kurzovní lístek: stahování kurzů upraveno podle nových podmínek ČNB, platných od 16.4.2019
Spedice-Zakázky a objednávky-Zakázka na přepravu: doplněno promítnutí změny data a času nakládky/vykládky na zakázce do objednávky v Objednávkovém systému na Internetu
Spedice-Zakázky a objednávky-Přehled objednávek: do gridu přidán údaj číslo faktury přijaté, v podgridu „Řádky objednávky“ do gridu přidán údaj „hmotnost“ z detailu zakázky
Faktury-Faktury došlé-Kniha faktur došlých-funkce Kopírovat: ponecháno původní datum uplatnění dph ze vzoru kopírované faktury
Doprava-Výstupy-Výkaz řidiče: optimalizace rychlosti tisku

 

05.01.002.735   (5.4.2019)

Faktury-Zálohové listy k FD-Platební příkazy-Export: Export PP upraven pro případy, kdy vazebním dokladem je ZP, ID, DO, VZ
Faktury-Bankovní výpisy: Import-FIO (XML – ISO 20022 – camt 053): doplněno převzetí VS u debetu z pole „Zpráva AV“
Faktury-Faktury odeslané: opravena situace, kdy nelze vystavit/otevřít fakturu, pokud uživatel nemá právo na zobrazení stromu dokladu
Adresář-Adresář firem: opravena situace, kdy nelze otevřít Adresář firem, pokud uživatel nemá právo na „Spedice-Flotily-Seznam“
Výstupy-Speciální výstupy-Import: při vytváření práv pro novou sestavu se neodstraňují argumenty procedury, viz např. REP_TAURUS01_SOURCE_01(:GUID) – právo, tak nelze přidělit, nelze zkopírovat práva apod.
Servis-Importy dat-Záznamy ze systému EchoTrack: při importu objednávek se do údaje „Vystavil“ doplní uživatel, který vystavil objednávku v EchoTracku
Servis-Importy dat: zprovoznění funkce Možnosti driveru ovladačů Toll Collect, Toll Collect-Negometal

 

05.01.002.732   (3.4.2019)

Novinka: Rychlý tisk provede předem nadefinovaný postup operací a tím vám usnadní a zrychlí neustále opakující se činnosti před tiskem. Rychlý tisk se spouští kliknutím na znaky „>>“ funkce Tisk, více zde
Novinka: Doprava-Řidiči-Řidiči/Doprava-Vozidla-Vozidla-záložka Svěřený majetek: pro neskladové položky doplněna funkce Kopírovat
Doprava-Vozidla-Nápravy: žlutý hint u pneumatiky doplněn o údaje datum posledního měření a hloubka desénu
Doprava-Záznamy o provozu vozidel: úpravy automatického doplňování plánovaných km ze zakázek (resp. objednávek) přiřazených k jízdnímu příkazu
Faktury-Upomínky faktur: doplnění údajů o zákazníkovi včetně údajů CreditCheck, datum poslední úhrady, doplnění záložky Úhrady
Faktury-Faktura odeslaná-Otevřít:  změna Způsobu úhrady nevyvolala přepočet částky k úhradě dle nastavení
Faktury-Bankovní výpisy: pokud se v BV přiřadí PP doklad a BV uloží, pak v údaji Doklad nebylo zobrazeno číslo PP dokladu
Faktury-Faktury došlé a vzájemné zápočty-Tisk vzájemného zápočtu: pokud je na FD vyplněn účet ručně bez vazby na číselník, tiskl se chybně název banky
Faktury-Šablony faktur: doplněn údaj seznam čísel stazek
Faktury-Upomínky faktur-Kniha upomínek: doplněny údaje částky k úhradě, zbývá uhradit, počet dnů po splatnosti
Faktury-Upomínky-Kniha upomínek-Tisk: v případě při tisku jediné upomínky se neoznačila, že byla vytištěna
Faktury-Zálohové listy k FD- Zálohové listy: doplněn součet částek, které byly použity na FD a dosud nevyčerpanou částku
Faktury-Firemní účty: doplněna nabídka z číselníku českých bank
Faktury-Faktury přijaté do modulu Spedice-grid nápovědy na seznam objednávek k připárování: do gridu doplněny údaje množství,  jednotka, cena za jednotku z detailu objednávky
Faktury-Zálohové listy přijaté: odstraněno chybové hlášení v zobrazení seznamu ZP v případě, že byl některý ze ZP uložen s IBAN delším než 30 znaků
Novinka: Adresář-Vozidla-typová značka: možnost výběru z číselníku + nový parametr v nastavení pro výběr TZN (pouze z číselníku, jinak se do číselníku přidává automaticky)
Adresář-Vozidla: doplnění údajů: V provozu do, Délka, Výška, Šířka, Stanoviště a GPS souřadnice stanoviště vozidla; vozidlo s vyplněným date v provozu do se nenabízí; doplnění údajů do dispečerské plachty pro použití přes masku vozidla
Adresář-Vozidla-Vystavené doklady: doplnění údajů FO/FD-termín úhrady; ZA/OO – smluvní cena
Adresář-Adresář firem-Přidat-OK: úprava tak, aby byl aktivní právě vložený záznam
Adresář-Adresář firem-Individuální ceny – Přidat/Opravit-Ok: oprava chybového hlášení Dynamic SQL error…
Adresář-Kontaktní osoby: drobné úpravy při pořizování kont. osob přímo z dokladů ZA,OO
Adresář-Účty firmy: doplněna nabídka z číselníku českých bank
Adresář-výběr firmy do dokladu-test na prošlé kontroly:  opraveno nefunkční zobrazování s předstihem, zobrazilo se až v případě prošlé kontroly
Spedice-Výstupy-Vozový sešit-rozpisová zakázka: podzakázka figuruje na objednávce v EUR, kde je i vyfakturovaný poplatek v EUR: úprava chybné částky v údaji „Celková cena obj. (v tuz. měně)“
Spedice-Výstupy-Vozový sešit:  do vozového sešitu byla přidána jednotlivá kritéria hodnocení,  dynamicky se za každé kritérium vytvoří sloupec. Zobrazení se zapíná v nastavení systému
Spedice-Zakázky a objednávky-přehledy zakázek, deník dispečera: optimalizované filtrování údaje Zákazník – v některých výběrech nebylo optimalizované
Spedice-Objednávka přepravy: úprava „odmazávání“ kontaktní osoby a spz v případě změny dopravce na objednávce přepravy
Spedice-Ceník výkonů: opraveno chybové hlášení (pouze ve verzi Lite) při spouštění ceníku výkonů
Sklad-Skladové pohyby-Inventární přebytky a manka: v dokladu IP povolena editace cen položky
Logistický sklad-Objednávky-položky-zobrazení dokladu LV: úprava zobrazení
Servis-Posílání zpráv TRANSICS WS: změna stavu zakázky/objednávky po přijetí zprávy-úprava tak, aby byla vyvolána příslušná akce, úprava označování stazek dle řidičem označeného začátku a konce jízdy
Servis-Importy dat-Čerpání POSWin: kód produktu se převezme prioritně z údaje „kod_CCS“. Není-li vyplněn, pak z údaje „kod_materialu“, doplněna možnost převzetí SPZ z platební karty, je-li navedena v číselníku, import vratek
Servis-Exporty dat-Exporty STEREO 2009 (FO, FD, PD, ID): doplněna možnost převzetí kódu zákazníka pro export z poznámky v Adresáři firem ($xxxxxx$)
Servis-Exporty dat-Export faktur odeslaných DUNA: aktualizována struktura výstupního souboru hlaviček, doplněno nastavení příznaku přenesené daňové povinnosti (PREDAPO=4)
Servis-Importy dat: vytvořen nový ovladač pro import bankovních výpisů z Raiffeisenbank, formát CSV
Servis-Importy dat: vytvořen nový ovladač IQ Card pro import tankování
Servis-Importy dat: vytvořen nový ovladač VENDYS pro import tankování
Servis-Importy dat-Import transakcí platebními kartami SHELL: úpravy importu s ohledem na změnu struktury importních souborů ze strany SHELL
Servis-Importy dat-Import transakcí platebními kartami DKV: úpravy importu s ohledem na změnu struktury importních souborů ze strany DKV
Servis-Importy dat-Transakce platebními kartami EUROWAG: úprava importu mýtného s ohledem na skutečnost, že číslo karty může být pro celou flotilu stejné
Servis-Exporty dat-Online export ABRA: úprava exportu pokladních dokladů, úprava exportu zaokrouhlení odeslaných faktur
Faktury-Platební příkazy-Export: vytvořen nový ovladač Export platebních příkazů FIO – „XML příkaz zahraniční platba“
Faktury-Bankovní výpisy-Import: při neexistenci účtu v číselníku a jeho automatickém přidání se název banky, pobočka a SWIFT automaticky doplní z číselníku bank
Servis-Exporty dat: vytvořen nový ovladač „EDIFACT Global INVOIC D07A (VDA4938) “ pro export faktur pro Škoda-Auto
Servis-Fronty zpráv-Přijaté zprávy: úpravy ve funkci změna stavu
Servis-Posílání zpráv TomTomWORK: upraveno posílání průjezdních bodů., průjezdní body k předcházejícímu bodu se chybně posílaly i k následujícímu bodu
Servis-Importy dat-Záznamy ze systému Webdispečink:

  • Do Možnosti driveru doplněn parametr „Importovat jízdy Do“. Tímto parametrem lze omezit rozsah stahovaných dat např. do doby než se do systému Webdispečink naimportují obraty platebních karet, které mají být dále přeneseny do D3K,
  • Doplněna možnost přiřazení speciálních akcí v případě nepřihlášeného řidiče. Je tak možno zajistit, aby se tyto záznamy naimportovaly, avšak nespočítalo se např. stravné, mzdy apod.
  • Umožněna „ruční“ korekce datumu a času zahájení a ukončení jízdy po označení začátku a konce stazky (viz funkce „Vytvořit jízdní příkaz“).

Obecně:
Odesílání mailu přes SMTP:– možnost přidávat další vlastní přílohy, dosud se automaticky přidala pouze vyexportovaná tisková sestava
Související dokumenty (přílohy): doplněna funkce „Aktualizovat“. Tato funkce znovu načte přílohy, které byly vytvořeny v době, kdy byl doklad  otevřen (např. po uložení faktury byly naskenovány přílohy a nyní mají být přiloženy) a zároveň zohlední případnou změnu cesty nebo masky jména souboru v nastavení systému.

 

05.01.002.715  (29.1. 2019)

Novinka: Doprava-Výstupy-Přehled odpracované doby zaměstnanců podle států: doplněn údaj ujeté kilometry
Doprava-Jízdy-Kniha ostatních dokladů: v případě, že XX doklad byl připárován ke stazce, ve sloupci SPZ se vždy zobrazovala SPZ tahače. Upraveno: pokud je SPZ na XX dokladu součástí soupravy na stazce, zobrazí se SPZ z XX dokladu. SPZ tahače se zobrazí pouze v případě, že na dokladu XX je uvedena SPZ, která se nevyskytuje v soupravě na stazce (v současné době je však tento případ pouze teoretický a neměl by nastat).
Novinka: Faktury-Faktury došlé a platební příkazy-Kniha faktur: do gridu přidán údaj „maska čísla dokladu FD pro export“
Spedice-Objednávka-Odeslat dispozice-šablona „Dispozice pro řidiče“: doplněn údaj plánované kilometry ze zakázek
Spedice-Obalová konta: pokud se v dokladu OK nevyplní požadované datum vrácení, pak se v seznamu pohybů obalového konta zobrazovalo datum 30.12.1899 (takto je uloženo, v editboxu se zobrazuje jako prázdné datum)
Spedice-Výstupy-Rentabilita spedice- záložky Podle dispečerů zakázek, Podle dispečerů objednávek, Podle dispečerů objednávek (dle ZA)-Tisk: v sestavách je explicitně řazeno dle firmy – doplněno řazení dle jména dispečera
Adresář-Adresář firem-Opravit-změnit poznámku-OK: nic se nestane, avšak při dalším OK hlásí, že záznam změnil jiný uživatel, opraveno
Servis-Importy dat-Import úhrad PREMIER: úprava s ohledem na nepovinný údaj KURS_ROZD
Servis-Exporty dat-Exporty Faktur Odeslaných a Dobropisů POHODA XML: doplněn export příznaku PDP (přenesená daňová povinnost)
Servis-Exporty dat-Export Ostatních dokladů –> int. Dokl POHODAXML: doplněna volba exportu Párovacího symbolu (N/FD_CISDOKL)
Servis-Posílání zpráv TRANSICS WS: adresa nakládky/vykládky doplněna navíc do údaje Comment kvůli korektnímu zobrazení na OBC. Souřadnice se přebírají ze zakázky (nakládka/vykládka) a pokud má být adresa použita pro navigaci, musí být souřadnice předem doplněny v Doprava 3K z mapy.
Servis-Importy dat-Záznamy ze systému Webdispečink: změna filosofie importu čerpání, doplněn číselník produktů, lze importovat veškeré pohonné hmoty, lze importovat veškeré další cestovní výdaje
Servis-Importy dat-Transakce platebními kartami Centros XP Quitec: odstraněny mezisoučty v CSV souboru, odstraněno chybové hlášení v případě, že v importním souboru není vyplněn stav tachografu
Servis-Importy dat-Poplatky za mýtné MOTIS: úprava importu na formát vstupního souboru XLSX
Nastavení přístupových práv: úpravy automatického odebírání časově omezených práv (právo se chybně odebralo přihlášenému uživateli)
Úprava spouštění programu: korekce v případech nefunkčnosti internetu
Odesílání mailu přes SMTP server: nefunkční pro smtp.office365.com, opraveno chybové hlášení chyba „503 5.5.2 Send hello first“